Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Nedjelja, 8. jul 2018.

U fokusu

Bojane

ama su prva linija odbrane za nevoljnike koje odvuku jake struje

Desno ili takozvano prvo ušće Bojane, koje je lani bilo u blokadi,

ove godine je široko, sa jakimprotokom i brzinom. Tu leži ključna

opasnost i bojazan da bi situacije od prošlogmjeseca, kada je

izgubljen jedanmladi život a spašena dva, mogle da budu prečeste

ovoga ljeta - upozoravaju Batrićevići

Perica Peśo Batrićević bio je akter drame koja

bi mogla biti predložak za scenario ilma ili

makar dokumentarca o nadljudima Stena

Lija…

Novembar je bio, unazad četiri godine. More

se zaigralo, ali ribari bojanski, Batrićević i

Vlatko Knežević otisnuli se da pokupe mreže.

Na izlasku sa ušća dočekao ih je talas viši od

ostalih i prevrnuo.

Struje su krenule da ih vuku van. Mokra odje-

ća, hladna voda, barka koju teški motor vuče

krmom ka ponorumorskomnijesu imbili

saveznici.

Batrićević je tu pokazao što znači nadljudska

snaga: iako je već imao zdravstvenih proble-

ma, teško hodao zbog zakrčenja krvnih sudo-

va u nogama, uspio je u vodi da učini nemo-

guće i da sebe i svog ribarskog kompanjona

održi u životu tokom cijele noći.

- Prvo sammorao da obezbijedim kolegu i ik-

siramga za barku koja nam je bila jedini spas,

upravo tako prevrnuta jer ju je od tonjenja

spašavao vazdušni čep. Onda sam zaranjao

na krmu da bih odvidaomotor, kako nas ne bi

odvukao na dno. Nakon toga, trebalo je korito

čamca držati u balansu tokomdevet sati,

kako je talas ne bi prevrnuo na bok i napunio

vodom – priča Batrićević.

Prema njegovoj procjeni, strujanje ih je odvu-

klo na 15 kilometara od ušća ka Otrantu. Šanse

za preživljavanje umrkloj noći u novembar-

skommoru bile su nikakve.

A onda je, smatra Batrićević, samo onaj gore

uslišio njegove molitve i pravo čudo se dogo-

dilo: promjena struja i povratak put Velike

plaže.

Smatra da je to bila viša sila i nagrada za djelić

učinjenog u spašavanju drugih.

StrujesuihnosilekaOtrantu

Svjetionik na desnoj obali Bojane, kako

zovu kućicu Batrićevića, prijeti dislokacija,

odnosno uklanjanje, makar prema planu

Morskog dobra.

To je razlog zbog kojeg su se u više navrata

pored, kako smatraju, pogrešnog premjera

površine objekta, žalili nadležnima i tražili

da ih izuzmu iz takozvane narandžaste

zone.

- Ovdje smo gotovo 20 godina. Imamo i

staru kolibu uzvodno, evo već 43 godine.

Bojana je naša kuća – kaže Aleksandar

Batrićević.

Smatraju da ne traže nemoguće, bez obzira

na nacrte i zakonske planove: a to je da im

se omogući da pošteno i regularno žive

odmora, kao jedinog izvora prihoda, a da

ujedno bude sačuvana pozicija sa koje su

mnogima bili pri ruci, jer su stalno na vodi

i pored vode na toj rizičnoj tački sa koje je

najbolji pregled ušća, čije ćudi olako potci-

jene ljubitelji Bojane.

Zbogregulakućici

Batrićevićaprijetiuklanjanje!

Nikakvu satisfakciju, niti nadoknadu, to nikome nikada

nijesmo tražili. Naša je misija, evo već generacijska, da

spašavamo nevoljnike. A kad odemo da spašavamo

nekoga, nema odustajanja i nema nazad. Rizik, glava u

torbi, ali to je jače od nas – pojašnjava Petar, koji je kao i

brat i otac na istom zadatku.

Čak su u sopstvenoj režiji naručili nabavku specijalnih

pojaseva za spašavanje koji se aktiviraju i naduvavaju

povlačenjempoluge.

- Sa običnimprslukomne bismomogli nikoga da spasi-

mo jer se ne može zaroniti u vodu. Ovako ćemo smanjiti

rizik za sopstvenu glavu, a moći da budemo od pomoći

kao do sada.

Neočekujuništa

Samo desetak dana prije ne-

stankamladića izNikšića, go-

tovo na istommjestu Batriće-

v i ć i su ima l i j oš j ednu

spasilačku akciju.

Kako je Pobjedi potvrdio

Aleksandar Batrićević, tada

su iz mora uspjeli da izvuku

mladićakoji jevećbio izgubio

snagu.

- Tada je Petar sa terase slu-

čajno vidiomomka koji se da-

vi i pomoć je stigla na vrijeme

–pričaAleksandar.

Da nijesu samo struje pro-

blem, svjedoči situacija od

prošle godine kada su na za-

tvorenom ušću spašavali čo-

vjeka.

-Čovjekajebiouhvatiogrč.Ja

vozim, Petar ga hvata i poku-

šava podići u čamac. U tom

trenutku Petar gubi tlo pod

nogama u barci, a ja njega

hvatamzanoge, kakosvi nebi

završili u moru – priča Alek-

sandar.

PANIKA JEKRAJ

Kako i pored svih ovih pri-

mjera još na ušću nema vid-

nih obilježja koja upozorava-

j u p l i va č e , a na r o č i t o

neplivače koji šetaju plića-

komda se paze vodenih stru-

ja, Peśo kaže da će, pored spa-

šavanja, ići korakdalje.

- Sve su prilike da ćemo sami

postavljati tablu. Ona će biti

upozorenje i odvratiti, pa do-

voljno je i 30 odsto ljudi da

izbjegava plivanje na samom

ušću–kaže on.

Kao čovjek sa velikim život-

nim iskustvom, dugim spasi-

lačkimstažom, a ujedno i kao

neko ko je preživio noć u le-

denoj vodi usred novembra

na deset milja od obale, ovaj

bojanski ribar ukazuje da po-

stoji nekoliko bitnih faktora

koji su od pomoći svima koji

se nađuunevolji.

-Kaoprvo, preporuka jedane

pružaju otpor jakim struja-

ma, već da se prepuste, koliko

god ih vukle van i da iskoriste

priliku da plivaju vanmatice,

prema plaži kada kurenti po-

puste. Drugo je da se moraju

izboriti sa panikom. Panika je

najveći neprijatelj nevolj-

nika.Akonjusavladate, već

ste se spasili i prije nego

vamnekopružirukuiizvu-

če vas na čamac ili kopno –

naglašavaBatrićević.

Dodaje da dok su on i nje-

govi sinovinaBojani, prite-

ći ćeupomoć svimakojima

ona bude trebala. Tako je

činio, tako će, kaže, i njego-

va đeca. Zato i kućicu Ba-

trićevića mnogi zovu pr-

vomlinijomodbrane.

Osmatračnicom čuvara

ušća. I ljeti i zimi.

IgorPERIĆ

Najstariji Batrićević

nosilac jemedalje za

hrabrost unekadašnjoj

Jugoslaviji, zaslužene

za rizična spašavanja

tokomkatastrofalnog

zemljotresa 1979.

godine

Sa terase i privezišta za barke njihove

kućice pruža se otvorenpogledna

ušće rijeke. Zahvaljujući tompogledu i

činjenici da je neko odBatrićevića, bilo

Peśo, bilonjegovi sinovi Aleksandar ili Petar, stalno

poredvode, spašeno jemnogo života

Bojananijeopasna, ušće jemnogoopasno

Perica Peśo Batrićević

I. PERIĆ