Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Nedjelja, 8. jul 2018.

U fokusu

Čuvari ušća

MJESTOSUSRETARIJEKE, MORA I OPASNOSTI:

Perica Peśo Batrićević i njegovi sinovi godi

ULCINJ

- Bojana i njeno

ušće fasciniraju ljepotom,

vukupoputmagneta lju-

biteljeprirode, talasa i

vječnog zagrljaja rijeke i

mora. No, ta jedeltabila, i

ubukvalnomsmislu, fa-

talna zamnogekoji su

platili danakneiskustvu,

jer ih jeprevario ,,be-

skrajni plićak“ukojem

vrebaju ,,vrtače“, nagle

promjenedubine i jaki

kurenti.

Činjenice govore da ni naj-

bolji plivači nijesu uspjeli

da se spasu naglog gubitka

tla pod nogama i jakih stru-

ja koje bi ih i po bonaci očas

odvukle na otvoreno, gdje

bi gubili snaguubici samo-

rem.

Desno ili takozvano prvo

ušće, koje je lani bilo u blo-

kadi,ovegodineješiroko,sa

jakimprotokom i brzinom.

Tu leži ključna opasnost i

bojazandabi-nebudelika-

kvihupozorenja i apela - si-

tuacije od prošlog mjeseca

kada je izgubljen jedan

mladi život a spašena dva,

mogle da budu prečeste

ovoga ljeta, upozoravaju

Batrićevići, neformalni ču-

vari ušća; porodica koja je

proteklih decenija iz mora

spasila više od 70 ljudi.

KONTRANEPOMAŽE

- Vidite li đe je špic, samo

ušće… E, odmah desno, na

svega nekoliko metara je

dubina.Ljudi seopušte, kao

sada ona grupica, zakorače,

onda ih povuče matica i za

tren su prepušteni jakoj

struji. Refleksno pokušava-

ju da se plivanjem izbore sa

rijekom, ali je to nemoguća

misija – jer što se više borite,

više se umarate. A umor do-

vodi dogrčeva, gubitkadaha i

snage, aondastvari lakopođu

pozlu–kažezaPobjeduPeri-

caPeśoBatrićević, čovjekko-

ji je za svoga vijeka, često i

plivajući i roneći za davljeni-

cima, sigurne smrti spasio na

desetine onih koji su se uta-

pali ili su se bili već prepustili

,,dubokomplavetnilu“.

Događalo se, kaže, da ih izva-

di i sa dna, a da tek kada ih

prebaci preko koljena izbace

vodu i vrate se ,,na ovaj svi-

jet“.

Najstariji Batrićević nosilac

jemedaljezahrabrostuneka-

dašnjoj Jugoslaviji, zaslužene

za rizična spašavanja tokom

katastrofalnog zemljotresa

1979. godine. Faktički živi na

desnoj obali Bojane, u blizini

ušća. Sa terase i privezišta za

barkenjihovekućicepružase

otvorenpoglednaušćerijeke.

Zahvaljujući tom pogledu i

činjenici da je neko od Batri-

ćevića, bilo Peśo, bilo njegovi

sinovi Aleksandar ili Petar,

stalno pored vode, spašeno je

mnogo života. Njihova je te-

rasasvojevrsni svjetionikkoji

pazi na nevoljnike, kojih je

bilomnogoproteklihgodina.

- Bojana nije opasna. Ušće je

mnogo opasno. A, vidite da

nema nikakve table upozore-

njanisajednestaneušća.Sto-

ji na špicu od Ade crvena za-

stava, ali malo ko haje. Ljudi

se bezbrižno kupaju, šetaju

na samom ušću, iako jedan

korak dovodi do nevolje -

upozorava najstariji Batriće-

vić.

DA JERANIJE JAVLJENO…

Krajem juna se u tome reonu

dogodila nesreća kada je bit-

ku sa morem izgubio mladi

NikšićaninMarkoMutić, (24

godine).

Petar Batrićević, koji je kao i

njegovotacPerica imaobroj-

ne akcije spašavanja, zatekao

se togadanana terasi njihove

bojanske kućice.

- Andrija Pejović me je oba-

vijestio da je neko javio da se

dva momka dave. Odmah

smo uskočili u brzi čamac i

dali se u potragu. Uspjeli

smo da pronađemo i izvadi-

mo jednog od njih (Dragana

Baćovića). Nažalost, od dru-

gognijebilo traga…žali bože

momka – sa tugompriča Ba-

trićević, koji apeluje na sve

koji čuju da što prije i glasni-

je alarmiraju okolinu jer bez

toga nema pravovremene

reakcije.

Prema njegovim riječima,

nesreća se dogodila po total-

noj bonaci, nije bilo talasa,

nevremena.

- Prilike su se promijenile ka-

snije, kada smo uspjeli da

izvadimo drugog mladića i

nakon neuspjele potrage. Da

je ranije javljeno, vjerovatno

bi se nešto višemoglo učiniti.

Ovako, voda jeodnijela još je-

dan život –kažePetar.

Tijelo nesretnog mladića

pronađeno je oko kilometar

od desnog ušća, sedam dana

odutapanja.

Panika je najveći

neprijatelj nevoljnika.

Akonju savladate,

već ste se spasili i prije

nego vamneko pruži

ruku i izvuče vas na

čamac ili kopno –

naglašava Batrićević

PRITEĆI ĆEUPOMOĆSVIMAKOJIMAONABUDE

TREBALA:

Aleksandar, Petar i PeśoBatrićević

Na svakudojavupokrećučamac i priskačuupomoć