Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Društvo

Nedjelja, 8. jul 2018.

UNICEF-ova procjenamortaliteta novorođenčadi pokazuje veliki napredak Crne Gore u odnosu na region

Prema ovimpodacima, naša država ima najnižu

stopumortaliteta novorođenčadi u regionu. Hrvatska

je 2016. imala koe cijent četiri, Srbija 5,1, a Bosna i

Hercegovina 5,2. UMakedoniji je ova stopa iznosila

10,7, dok je uAlbaniji zabilježena najviša stopa – 12

PODGORICA

CrnaGorau

posljednje 32godine, prema

podacimaUNICEF-a, ima

izraženu tendencijupada

stope smrtnosti novorođen-

čadi, pa jeprocenat nahilja-

dunovorođenih 1984. izno-

siočak24, dok je 2016. bio

svega 3,5odsto.

Iz Ministarstva zdravlja, In-

stituta za javno zdravlje i ne-

vladine organizacije CAZAS

za Pobjedu su kazali da su ovi

podaci očekivani, s obzirom

na sve pozitivne promjene u

zdravstvenomsistemu, ali i na

društvenom i kulturološkom

planu.

Godišnje podatke sublimira

agencija UNICEF-a koja

istražuje stopu mortaliteta

novorođenčadi širom svijeta,

za neke države počev još od

1950. godine, kao što su Au-

stralija, Bangladeš, Burkina

Faso, Kanada...

Prema ovim podacima, naša

država ima najnižu stopu

mortaliteta novorođenčadi u

regionu. Hrvatska je 2016.

imala koeficijent četiri, Srbija

5,1, a Bosna i Hercegovina 5,2.

U Makedoniji je ova stopa

iznosila 10,7, dok je u Albaniji

zabilježena najviša stopa – 12.

UNAPREĐENJE

Prema UNICEF-ovim poda-

cima procenat procjene smrt-

nosti novorođenčadi za našu

zemljupadaukontinuitetuod

1984, kada je iznosio24.Godi-

ne 1985. bio je21,9, a 1986–20.

Pozitivan trend nastavljen je i

1987. kada je ovaj procenat

iznosio 18,3, a godinu kasnije

1988 - 16,8. I sljedeće 1989. go-

dine procenat procjene smrt-

nosti novorođenčadi bio je u

padu– 15,7, kao i 1990– 14,8, te

1991–14,2.Trendjenastavljen

i 1992 – 13,9, a na nivou od 13,7

zadržaosečaktri godine1993,

1994. i 1995. Godine 1996. za-

bilježen je neznatan pad na

13,6, ananivou13,5bio jedvije

godine 1997. i 1998. Godine

1999. zabilježen je procenat

od 13,2, a 2000 – 12,8, dok je

godinu kasnije 2001. iznosio

– 12,3. Godine 2002. procenat

smrtnosti novorođenčadi bio

je 11,7, a 2003 – 11,1, dok je

2004. zabilježen–10,3, potom

2005–9,6, pa2006–8,9. Pozi-

tivan trend nastavio se i u

2007–8,1, kao i 2008–7,5, dok

je2009. procenat iznosio6,7, a

2010 – 6,2. Godine 2011. pro-

cenat jebio5,6, godinukasnije

– 5, a 2013 –4,6. Pad smrtnosti

nastavljen je i u naredne tri

godine, pa je 2014. bio 4,2, za-

tim2015–3,8dokje2016. pro-

cjena stope smrtnosti bila 3,5

na hiljadu rođenihbeba.

Trendovi stope mortaliteta

odojčadi unašoj državi su, ka-

ko su kazali iz Ministarstva

zdravlja i Instituta za javno

zdravlje, očekivani „jer ovaj

senzitivanpokazatelj zdravlja

Za32godine stopa

smrtnosti beba sa24

pala jena3,5odsto

Programmenadžerka

u nevladinoj organiza-

ciji CAZAS Sanja Šišović

smatra da podaci o stopi

smrtnosti novorođenča-

di ukazuju na pozitivne

promjene, što je, prema

njenim riječima, zaista

pohvalno i važno.

- Međutim, u domenu

zdravstvene njege novo-

rođenčadi mora se fokus

staviti na univerzalnu

zdravstvenu zaštitu koja

zagovara i podrazumi-

jeva da ista mora biti

kvalitetna i podjednako

dostupna svima i svuda.

Nažalost, još postoje

problemi i nejednakosti

u razvijenosti zdravstve-

nih ustanova. Na primjer,

na sjeveru Crne Gore ne

mogu se naći podjedna-

ko dobri uslovi u porodi-

lištima i neonatološkim

odjeljenjima kao što je

to slučaj u Podgorici, a i

značajan je nedostatak

kvalitetnogmedicinskog

kadra u tomdijelu drža-

ve – rekla je Šišović.

Zbog toga, kako je kaza-

la, poseban fokus treba

staviti i na unapređenje

zdravstvene zaštite

novorođenčadi i porodi-

lja u ruralnim sredinama

kao i obezbijediti podjed-

nako kvalitetnu zdrav-

stvenu zaštitu u svakom

dijelu države.

Šišović:

Unaprijediti

porodilišta

nasjeveru

Kreirani suprogrami

Savjetovališta za

porodično zdravlje,

koji se za sada re-

alizuju samouDomu

zdravlja Podgorica,

ali se uskoro očekuje

širenje i na ostale

teritorije, najavili su

iz Instituta za javno

zdravlje

ukazuje na organizaciju

zdravstvene zaštite i opšte

brige vezano za žene i djecu,

na opšti standard, odnos pre-

ma ženama u trudnoći i djeci

vezano za intrauterini život i

nakon rođenja, stepen obu-

hvata vakcinacijom, ponaša-

nje žena u trudnoći, kulturo-

loške promjene“.

- S obzirom na to da su u ovoj

sferi ostvarene značajne pro-

mjene u smislu unapređenja,

za očekivati je da semijenjaju

pokazatelji negativnog zdrav-

ljaupopulaciji, kao što je to i u

većini ostalihzemalja– istakli

su iz ove dvije institucije.

Ističuda podaci ukazujuna to

da je došlo do unapređenja

kompletnezaštitežena i djece

u svimsferama.

U odnosu na region, kako su

kazali, zapažasedasu„podaci

vezani zaumiranjedjeceupr-

voj godini života slični“, te da

je evidentna „generalna ten-

dencija pada vrijednosti ovog

vrlo senzitivnog pokazatelja

zdravlja“.

- U nekim zemljama postoje i

izraženije nejednakosti u

zdravlju, što se reflektuje ra-

zličitimvrijednostimaindika-

tora kojima se onoprati. Osim

toga, evidencija podataka u

zdravstvu je prilično proble-

matična, naročito za male ze-

mljeukojima semalapromje-

na u događaju reflektuje

značajnompromjenomu vri-

jednosti pokazatelja, zbog fe-

nomena malih brojki, zbog

neusavršenog sistema praće-

nja mortaliteta u populaciji,

kao i zbog često prisutne situ-

acije publikovanja prelimi-

narnih podataka i nekih dru-

gih razloga – rekli suoni.

Sistem zdravstvene zaštite,

kakosunaglasili, angažujesve

svoje kapacitete da smanji

umiranje djece u prvoj godini

života, kao iukasnijimrazvoj-

nimdobima.

AKTIVNOSTI

- Institut za javno zdravlje, sa

ciljem unapređenja zdravlja

majki i djece, realizuje važne

zadatke. Kao prvo, stručnjaci

rade na zdravstvenom pro-

svjećivanju i obezbjeđivanju

sticanja vještina u populaciji

vezano za očuvanje i unapre-

đenje reproduktivnog zdrav-

lja, planiranje porodice, trud-

noću i postporođajnubriguza

majku i dijete – naglasili su iz

ove institucije.

Ističese,kakosurekli,činjeni-

ca da se navedenim aktivno-

stima uspjelo postići ostvari-

vanje planiranih ciljeva da se

sve žene, uključujući i žene iz

romskih kampova, porađaju

uz pomoć kompetentnih pru-

žalaca zdravstvenihusluga.

-Organizovani su i edukacija i

opremanje savjetovališta, a

pratimo i realizaciju progra-

ma škola za trudnice koji se

realizuje u svim domovima

zdravljauCrnojGori–reklisu

iz Instituta.

Pored toga, kako su istakli,

kreirani su programi Savjeto-

vališta za porodično zdravlje

koji se za sada realizuju samo

u Domu zdravlja Podgorica,

ali se uskoro očekuje širenje i

na ostale teritorije.

- Institut planira i prati vakci-

naciju stanovništva, a poseb-

no djece. Prate se i mikrobio-

loški parametri kod žena

tokom trudnoće i, naravno,

koddjecenakonrođenja,kako

bi se kompetentno očuvalo i

unaprijedilo zdravlje pripad-

nika ovih populacionih kate-

gorija – naglasili su iz ove in-

stitucije.

Prate i „posredne uticaje de-

terminanti zdravlja izokruže-

nja, kao iuticajebihevioralnih

komponenti, a koje mogu biti

odznačaja za trudnoću, poro-

đaj i postporođajni period“.

- Edukujemo i pružaoce

zdravstvenihuslugaoznačaju

sprečavanja infekcija unutar

zdravstvenih institucija, koje

mogubitifaktorrizikazažene

i djecu – kazali su iz ove insti-

tucije.

Od nacionalnih dokumenata

koja su doprinijela smanjiva-

nju stope smrtnosti novoro-

đenčadi naveli su Strategiju

unapređenja seksualnog i re-

produktivnogzdravlja,Akcio-

ni plan za djecu, kao i veliki

broj drugih dokumenata koji

tretirajuovuproblematiku.

Program menadžerka u ne-

vladinoj organizaciji CAZAS

Sanja Šišović za naš list je ka-

zala da se „u posljednje vrije-

meusektoruzdravstvabilježe

brojni primjeri unapređenja

zdravstvenihusluga“.

-Jedanoddobrihprimjerajesu

upravoporodilišta uCrnoj Go-

ri, a naročito u Podgorici, koja

su unaprijedila kvalitet pruže-

nezdravstveneusluge.Ipak,ne

trebazanemaritiznačajnepro-

jekte koje na ovu temu godina-

ma realizuje UNICEF, ali i ne-

vladine organizacije iz Crne

Gore, akoji suzajednosaMini-

starstvom zdravlja imali veo-

ma značajan doprinos kako bi

se topostiglo–naglasila jeona.

J. BEHAROVIĆ

Institut za javno zdravlje

Procenat procjene

smrtnosti novorođenčadi

za našu zemljupada u

kontinuitetuod 1984.