Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 8. jul 2018.

Društvo

INTERVJU:

Saša Radulović, državni sekretar uMinistarstvu održivog razvoja i turizma

Imamopodršku

većinezemalja

EUzapoglavlje27

Svi naši evropski partneri ističu da

je Crna Gora front-runner u procesu

integracija. Uvođenje evropskih normi

i standarda je nansijski zahtjevan

proces, koštaće 1,4milijarde eura, ali

Crna Gora na tomputu nije usamljena,

već sada u realizaciji brojnih projekata

imamo podršku Evropske komisije,

odnosno Delegacije EU

PODGORICA

Veliki broj

evropskihzemaljadao je ze-

leno svjetlozaotvaranjepo-

glavlja 27, koje seodnosi na

životnu sredinu i klimatske

promjene, i saneskrivenim

optimizmomočekujemoda

sedokraja godine, odnosno

zavrijeme austrijskogpred-

sjedavanjapočne saprego-

vorima–kazao jedržavni

sekretaruMinistarstvu

održivog razvoja i turizma i

pregovarač zapoglavlje 27

SašaRadulović.

On očekuje da će kroz inten-

zivnumeđunarodnukomuni-

kaciju na diplomatskoj ravni

obezbijediti podršku za pre-

govaračku poziciju svih ze-

malja članica.

- Istovremeno ističem da je

crnogorska administracija

svoj dioposlaobavilau skladu

sa planiranomdinamikom, tj.

da smo našu usaglašenu pre-

govaračku poziciju predali 6.

februara. Napominjemo da je

pristupanje,premanašemmi-

šljenju, politički proces par

ekselans, a svi naši evropski

partneri u svakodnevnim ko-

munikacijama ističu da je Cr-

naGorafront-runneruproce-

s u i n t e g r a c i j a – k a ž e

Radulović, uvjeren da će do

otpočinjanja pregovora pru-

žiti dodatne dokaze kredibil-

nosti tako što će na terenu da

sprovede sveaktivnosti ukva-

litetu i roku koje su definisali

kroz pregovaračkupoziciju.

POBJEDA:

Riječ je o veoma

zahtjevnom poglavlju. Koji

suključni izazovi i promjene

koje se očekuju u narednom

periodu?

RADULOVIĆ:

Prva promje-

na koju očekujemo je u pro-

mjeni načina razmišljanja, a

proces promjene uglavnom

počinje od nas samih. Sada je

već potpuno evidentno da je

od imenovanjaministra Pavla

Radulovića došlo do promje-

ne ukupnog pristupa u rješa-

vanju izazova koji se postav-

ljaju pred Ministarstvo

održivog razvoja i turizma.

Naime, usvojen je sasvimdru-

gačiji model pristupa koji se

bazira na donošenju odluka

na pozitivnim iskustvima po-

slovanja u realnom sektoru,

koji podrazumijeva personal-

nu odgovornost svakog poje-

dincauprocesu.Donešenojei

nekoliko važnih strateških

dokumenatakoji će tokomre-

alizacije rezultirati jednim

sasvim inovativnim rješenji-

ma, koja osim poboljšanja

upravljanja rezultiraju i otva-

ranjemnovih radnihmjesta.

POBJEDA:

Na koje doku-

mentemislite?

RADULOVIĆ:

Ovdje prven-

stveno mislim na Državni

plan o upravljanju otpadom.

Državni plan prepoznaje po-

stojanje četiri regionalna cen-

tra za upravljanje otpadom,

odnosno uz dva postojeća u

Podgorici iBaru, izgradiće se i

POBJEDA:

U septembruCrnaGora je domaćin velikemini-

starske konferencije u okviru Programa „16 +1“. Što to znači

za našu državu?

RADULOVIĆ:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

domaćin je ministarske konferencije, koja će se održati od

19. do 21. septembra 2018, a koja će uključiti ministre životne

sredine mehanizma „16+1“ koji predstavlja inicijativu zemalja

Centralne i Istočne Evrope sa NarodnomRepublikomKinom.

TakozvanimBudimpeštanskim smjernicama de inisano je

uspostavljanje mehanizma za životnu sredinu sa sjedištemu

Crnoj Gori, koji će biti zadužen za realizaciju politika u navede-

noj oblasti, a de inisano Okvirnimdokumentom za sve zemlje

članice mehanizma „16+1“. S pravom vjerujemo da će aktiv-

nosti navedenogmehanizma-centra biti podržane inansijski

od kineske strane, te da će to takođe biti jedan važan impuls u

realizaciji zahtjevne agende koja de iniše poglavlje 27.

CrnaGorauseptembru

domaćinministarske

konferencije

dva nova na lokacijama uNik-

šiću i BijelomPolju. Na osno-

vu dosadašnjeg iskustva svaki

regionalni centar po stavlja-

nju u funkciju treba da opslu-

žuje prosječno od 150 do 200

zaposlenihraznihprofila,dok

će se na ostalomdijelu države

uspostaviti sistem transfer

stanica sa reciklažnim dvori-

štima (svaka transfer stanica

generiše 10-15 novih radnih

mjesta). Svanavedenapostro-

jenja biće izgrađena u potpu-

nosti u skladu sa evropskim

direktivama i standardima.

POBJEDA:

Procijenjeno je

da će zatvaranjepoglavlja 27

koštati 1,4milijarde eura. Na

koji način se planira obe-

zbjeđivanje neophodnih

sredstava?

RADULOVIĆ:

Uvođenje

evropskihnormi i standarda u

skladu sadirektivama i prepo-

rukama je finansijski zahtjevan

proces,alijesrećaštoCrnaGora

na tomputu nije usamljena, od-

nosno mi već sada u realizaciji

brojnih projekata imamo finan-

sijsku podršku Evropske komi-

sije, odnosno Delegacije EU u

Crnoj Gori, kroz vrlo korisne

instrumente pretpristupne po-

drške koji su namna raspolaga-

nju, uključujući IPA program,

kaoipartnerstvasabrojnimme-

đunarodnim organizacijama.

Ovdje prije svega mislim na or-

ganizacije pod okriljem UN-a,

brojne međunarodne finansij-

ske organizacije, kao što su

Evropska investiciona banka

(EIB), Evropskabanka zaobno-

vu i razvoj (EBRD), Svjetska

banka (WB) i njemački KFW.

Brojni su i bilateralni programi

podrškeipomoći.Želimkaopo-

zitivan primjer istaći projekte

CMRS-a, odnosno projekat po-

moći Vlade Slovenije, dok je

istovremeno takvu inicijativu

posredstvomčeškogambasado-

ra u Crnoj Gori, gospodina Ka-

relaUrbana pokazala i Republi-

ka Češka, uz već uspostavljene

kanale komunikacije sa GIZ-

om, saradnju sa GEF-om i dru-

gim partnerima. Na inicijativu

Kristin Tudik, francuske amba-

sadorke, formirano je Udruže-

nje franusko-crnogorskih pre-

duzeća koje je ponudilo

konkretne vidove podrške i po-

moći u cilju rješavanja izazova

vezanihza poglavlje 27.

POBJEDA:

Često se potenci-

ra nedostatak administrativ-

nih kapaciteta za realizaciju

zahtjevnih procedura u pro-

cesu pristupanja. Može li Cr-

na Gora prevazići taj pro-

blem?

RADULOVIĆ:

Na nedavnom

sastanku Pododbora u Briselu

predstavniciEvropskekomisije

su istakli da se čak i njihova ad-

ministracija suočava sa nedo-

stacima u pogledu kadrovskih

kapaciteta, tako da to pitanje

treba posmatrati kao „popular-

no opšte mjesto“. Nesporno je

da je Crna Goramala zajednica

i da smo opterećeni činjenicom

da nedostaje stručni kadar sa

inoviranim znanjem, ali se taj

nedostatak vrlo uspješno kom-

penzujekroz raznevidoveobu-

ka, koje za našu administraciju

organizuju naši evropski par-

tneriiUNsaciljemdaunaprije-

de postojeća znanja stručnog

kadracrnogorskeadministraci-

je. Iskreno, vjerujemo da će po

završetku većine obuka sistem

dobiti najmanje 15 izuzetnih

stručnjaka, koji će biti osposo-

bljeni za sprovođenje komplet-

nihreformiuprocesuadaptaci-

je.

POBJEDA:

Ujavnostisemože

čuti da je uslov za otvaranje

poglavlja 27 rješenje pitanja

ulcinjskesolane.Dalijetotač-

no?

RADULOVIĆ:

Nikadanikonije

uzvaničnojkomunikacijinaveo

pitanje ulcinjske solane kao

uslov za otpočinjanje pregovo-

ra. Ministarstvo održivog ra-

zvoja i turizma sa posebnom

pažnjom tretira to za nas vrlo

važno pitanje zbog njegovog

međunarodnog značaja i u rje-

šavanju problema postupaće se

isključivo shodno preporuka-

makojeproizilaze izstudijeko-

jusuuradili evropski eksperti, a

koju je finansiralaEvropskako-

misija. Predviđena su tri scena-

rija, svako podrazumijeva po-

kretanje proizvodnje na

određenomnivou i višemilion-

sku početnu investiciju uz sva-

kogodišnji negativan finansij-

ski rezultat zbog velikih

operativnih troškova. U komu-

nikaciji sa predstavnicima EK

postignuta je načelna sagla-

snost o finansijskom i ek-

spertskom učešću evropskih

struktura u realizaciji modela

definisanih studijom.

POBJEDA:

KakavjeVašstavo

proizvodnjienergijeizobnov-

ljivih izvora?

RADULOVIĆ:

Smatram da

maksimalno treba da iskoristi-

mo naše energetske potencija-

le,naročitoudijeluhidropoten-

cijala.Naravno, vodeći računao

životnoj sredini i svimpostula-

tima održivog razvoja. Vjeru-

jemda ekonomska, u ovomslu-

čaju energetska nezavisnost u

budućnosti određuje i nezavi-

snostmišljenja.

IvanaTERZIĆ

POBJEDA:

Kvalitet vaz-

duha u Pljevljima je vruća

ekološka tema. ŠtoMORT

planira da uradi kako bi taj

problembio riješen?

RADULOVIĆ:

Sva istraži-

vanja pokazuju da je glavni

problem zagađenja vaz-

duha u Pljevljima poslje-

dica rada velikog broja

individualnih ložišta uz

meterološke prilike i geo-

grafski aspekt koji u velikoj

mjeri doprinose ovakvom

stanju. Ministarstvo odr-

živog razvoja i turizma

uspostavilo je komuni-

kaciju sa ekspertskim

timom iz Lombardije, koji

je problem individualnih

ložišta uspješno riješio na

široj teritoriji Lombardije i

grada Milana, gdje je ovaj

problem takođe bio izra-

žen. Očekuje se njihova

terenska posjeta tokom

septembra i oktobra.

Stručnjaci iz

Lombardije

ovazduhuu

Pljevljima

Nikada nikonije u

zvaničnoj komunikaciji

naveo pitanje ulcinjske

solane kaouslov za

otpočinjanje pregovora.

U rješavanjuproblema

postupaće se isključivo

shodno preporukama

koje proizilaze iz studije

koju suuradili evropski

eksperti, a koju je nan-

sirala Evropska komisija

Nesporno je da je Crna

Goramala zajednica

i da smo opterećeni

činjenicomda ne-

dostaje stručni kadar sa

inoviranimznanjem, ali

se taj nedostatak vrlo

uspješno kompenzuje

kroz razne vidove obu-

ka. Vjerujemda će po

završetkuvećine obuka,

sistemdobiti najmanje

15 izuzetnih stručnjaka

Državni planprepoznajepostojanječetiri regionalnacentrazaupravljanjeotpadom