Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Nedjelja, 8. jul 2018.

Ekonomija

U okviru inicijative „16+1“ u okviru kojeg je

održan i biznis forum, predsjednik odbora

direktora IRF-a dr Zoran Vukčević i predsjed-

nik Kineske razvojne banke Hu Huaibang

potpisali su prvi kreditni aranžman u iznosu

od 19miliona eura.

– Ovaj ugovor je prvi bilateralni inansijski

ugovor na nivou razvojnih inansijskih insti-

tucija Crne Gore i Narodne Republike Kine,

a kredit je namijenjen za podršku likvidnosti

malih i srednjih preduzeća. IRF je započeo

saradnju sa Kineskom razvojnombankom

2016. godine pridruživanjemMeđubankar-

skoj asocijaciji Kine i zemalja Centralne i

Istočne Evrope - piše u saopštenju.

IRFiKineskarazvojnabanka

potpisaliprvikreditniaranžman

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine glavnog grada

Za legalizacijuuPodgorici

stiglo3.500zahtjeva

PODGORICA

USekretarijat zaplaniranje i

uređenjeprostora i zaštituživotne sredine

glavnoggrada zapet dana stiglo je, zavedeno i

datouobradu2.000zahtjeva, aukupnoodpo-

četkapostupka legalizacije 3.500zahtjeva.

- Zahtjevi za legalizaciju se primaju na šalteru

Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i

zaštituživotne sredine, koji senalazi naTrgune-

zavisnosti i u prostorijama Sekretarijata – Ulica

VukaKaradžićabroj 41, ukojemjeveći broj služ-

benika zadužen da radi samo ovaj postupak. Svi

ovi podaci demantuju tvrdnje da samo jedan čo-

vjekprima zahtjeve, kao i todaovaj broj primlje-

nih za pet dana nemože primiti i evidentirati sa-

mo jedan čovjek - piše u saopštenjuPGbiroa.

DodajudajeSekretarijatzaplaniranjeiuređenje

prostora i zaštitu životne sredine odgovorno i

organizovano pristupio prijemu zahtjeva i pri-

stupku davanja informacija strankama koje su

zainteresovane za ovaj proces.

K.J.

HERCEGNOVI

UHerceg

Novom, premaposljednjim

podacimaTurističkeorga-

nizacije, boravi skoro

20.000registrovanihgosti-

ju, što je za 17odstovišene-

go lani. Odukupnogbroja

gostiju 18.706 su iz inostran-

stva, dok jeneštovišeod

500 izdrugihcrnogorskih

gradova. Većina turista, oko

14.000, odmarauprivatnom

smještaju, dok jeblizu6.000

uhotelima. DirektorTO

PavleObradovićkaže i da je

boljanaplataboravišne tak-

se.

- U junu bilježimo za 30 odsto

boljuposjetuioko70odstona-

platu boravišne takse. Poređe-

nja radi, ove godine smo do

sredine mjeseca prihodovali

kao za čitav jun prošle godine.

Zahvalio bih se izdavaocima

smještaja koji uredno prijav-

ljuju boravišnu taksu za svoje

goste, ali i naglasio da je to za-

konskaobaveza,dataksuplaća

gost, a ne izdavaoci. Zauzvrat

će TO raditi u korist smještaj-

nih kapaciteta i privrede, pla-

niramo razne marketinške ak-

t i vnost i i informac i ono

-tehnološka unapređenja - ka-

zao jeObradović.

Intenzivniji je i saobraćaj na

graničnimprelazima uherce-

gnovskoj opštini, ali gužvi još

nema, tesenaulazuunašuze-

mlju čeka desetak minuta. U

junujepovećanprometnasva

četiri granična prelaza u her-

cegnovskoj opštini: vozila za

22,45 odsto, plovila za 0,56 i

putnika za 10,10odsto.

Granični prelaz Debeli brijeg

prešlo je tokom proteklog

mjeseca 282.064 putnika i

70.670 vozila, što je 12,26 od-

sto, odnosno 31,09 odsto više

nego u istom periodu prošle

godine. Kobila, drugi granični

prelaz sa Hrvatskom, bila je

zatvorena skoro sedam mje-

seci zbog rekonstrukcije i iz-

mještanja prelaza na hrvat-

skoj strani. Od 19. juna tu

granicu je prešlo 9.574 lica i

3.611 vozila, dok je granicu sa

BiH na Sitnici tokom prote-

klog mjeseca koristilo preko

102.000putnika i 33.226 vozi-

la, što je za oko 10 odsto više

negou istomperiodu lani.

Ž.K.

UHercegNovomboravi oko20.000 turista

Intenzivniji promet na graničnimprelazima

Za trećinuvišegostijunego lani

Cilj jeokončanjeprioritetne

dioniceautoputa tokom2019.

Predsjednik Vlade DuškoMarković na samitu u So ji

PODGORICA

Okončanje

prioritetnedionice autoputa

Bar –Boljare tokomnaredne

godineobostrani je cilj Vlade

CrneGore i ChinaCommu-

nicationsConstruction

Company (CCCC) - ocijenje-

no jeurazgovorupremijera

DuškaMarkovića sapot-

predsjednikomtekompanije

SunZiuom.

Oni surazgovarali jučeuSofiji,

tokom samita Mehanizma sa-

radnje država Centralne i

Istočne Evrope i NRKine, čija

jeglavnatema,,produbljivanje

otvorene i pragmatične sarad-

nje za uključivnapredak“.

PARTNERSTVO

Kako je saopšteno iz Vlade,

Marković i Ziu saglasili su se

da je prošla godina bila veoma

uspješna u radovima na toj di-

onici i da je obostrani interes

da se oni nastave još većim in-

tenzitetom da bi bili stvoreni

uslovi da bude završena iduće

godine.

–Ovo jeprilika za još jednoos-

tvarenje našeg snažnog par-

tnerstva na projektu vijeka za

Crnu Goru– rekao je Marko-

vić na sastanku organizova-

nom u okviru samita Kine i 16

država Centralne i Istočne

Evrope.

Ziu je, kako senavodi, naglasio

važnost projekta za tu kompa-

niju rekavši da gradnjomprio-

ritetne dionice autoputa Bar –

Boljare CCCC želi da pokaže i

uEvropi svoje sposobnosti.

– Naglasio je da kompanija i u

Srbiji radi dionicu ka Crnoj

Gori, što predstavlja dodatnu

vrijednost projekta–pišeu sa-

opštenju.

PRUGA

Marković je poručio da je kao

buduća članica EU, a u ovom

trenutku zemlja kandidat za

članstvo, Crna Gora spremna

da doprinosi sveobuhvatnom

strateškompartnerstvu.

Rekao je da nakon samita oče-

kuje studiju izvodljivosti bu-

dućebrzeprugeBeograd–Bu-

dimpešta sa lukama u Crnoj

Gori iAlbaniji, kako je todogo-

voreno ranije uBudimpešti.

Saopštio je i da Vlada stvara

pretpostavke za gradnju osta-

lih dionica autoputa Bar – Bo-

ljare do granice sa Srbijom.

Nakon samitaMarković je ka-

zao da je skup bio veoma

uspješan i važan događaj u ko-

jem je učestvovala i naša drža-

va.

– Crna Gora veoma uspješno

učestvuje u ovom projektu,

krozkoji jepokrenuta i izgrad-

Marković se sastao i sa predsjednikomVlade NR Kine Li Keći-

jangom i konstatovali su da su odnosi dviju država kvalitetni

i sadržajni i da konstantno napreduju, te da obje države vide

prostor za dalji napredak u saradnji u oblastima saobraćajne

infrastrukture, energetike i poljoprivrede.

Li Kećijang je rekao da mu je drago da su radovi na prioritet-

noj dionici autoputa Bar – Boljare u punom zamahu. Govoreći

o nastavku gradnje on je kazao da je uvjeren da će kineske

kompanije biti dovoljno konkurentne i pružiti dobre ponude.

– Saradnja Kine sa CrnomGoromu oblasti infrastrukture

može da poprimi i nove formate u drugim sektorima – nagla-

sio je Li i dodao da Kina želi da uvozi više poljoprivrednih

proizvoda iz Crne Gore i da radi na tome da se povećava broj

kineskih turista u našoj zemlji.

Kećijang:Konkurisaćemo

zanastavakgradnje

nja autoputa, za koji očekuje-

mo da ćemo naredne godine

imatizavršenuprvudionicu.U

okviru ove platforme mi pri-

premamoprostorzapoveziva-

nje pruge Bar – Beograd – Bu-

dimpešta i na taj načindavanja

na značaju Luci Bar – naveo je

Marković.

Markovića je u Sofiji dočekao

premijerBugarskeBojkoBori-

sov, a kao domaćini ovogodiš-

njeg skupa Bugarska i Kina su

definisale četiri prioritetna

područja saradnje - visoku

tehnologiju, zajednička ulaga-

nja i industrijsko partnerstvo,

infrastrukturu,poljoprivredui

turizam.

ParalelnosasamitomuSofijije

održan forum sa više od 250

kineskih kompanija i 700 po-

slovnih ljudi iz Centralne i

IstočneEvrope.

K.J.

Procedurapoplanu