Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Nedjelja, 8. jul 2018.

glasile su se Socijaldemokrate

Vlada uključi ukoliko se vidi

da neko ne može da upravlja

gradom.

- Relativno je mali period od

100 dana i ostavlja se prostor

da se ubijede građani da na

sljedećim izborima dobro raz-

misle i izaberu najbolju opciju

za grad. Prinudna uprava nije

strašna, nego je nužna kada

nema ko da upravlja gradom,

kad upravljaju oni koje samo

interesuju fotelje i da zadrže

svoje položaje. Sudbina Budve

veliku većinu iz vladajuće koa-

licije ne interesuje - kazao je

Radulović.

Predsjednik budvanskog

odbora Crnogorske Dragan

Purko Ivančević juče je za

Pobjedu rekao da je loptica

sada u dvorištu aktuelne

lokalne vlasti, od koje zavisi

hoće li prihvatiti ponuđene

opcije ili će dozvoliti da se

Budvom, koja sa više od 50

odsto učestvuje u turističkom

prometu Crne Gore, upravlja

iz Podgorice.

Predsjednik opštine Budva

Dragan Krapović poručio je

za Pobjedu da bi uvođenje pri-

nudne uprave bilo poražavaju-

će i ponižavajuće za građane

Budve.

Radulović je rekao da ga brine

to što dio budvanske opozicije

ima isti stav o prinudnoj upra-

vi kao pozicija u tomgradu.

- U ponedjeljak kada je

zakazana sjednica lokalnog

parlamenta sumoguća velika

iznenađenja. Može da se desi

da ne bude prinudne uprave,

nego da se stvori jedna nova

ad hok koalicija i da nastave

da vladaju još dvije godine -

naveo je on.

K. J.

udnaupravanijeporažavajuća

Vlada CrneGore upo-

zorila je juče opštinu

Budva da će, u

slučajuda se unar-

ednih 15 dana ne

održi sjednica loka-

lnog parlamenta,

uspostaviti prinudnu

upravuu tomgradu

Direktor Građanske alijanse ocijenio da opozicione

partije nijesu izvukle nauk iz izbornih poraza

Raonić:

Opoziciji fali i

odgovornosti i

mudrosti

PODGORICA

Opozicija se,

nakonrezultatakoji jeposti-

glana izborima, ponašakao

da seništanijedesilo.Malo

odgovornosti bilobi potreb-

noda skoro svi lideri podne-

suostavke, amalomudrosti

da izvukupouke i počnu sa

novimnačinomrada–kaže

zaPobjeduBorisRaonić,

programski direktorGra-

đanske alijanse.

Onje,napitanjedaprokomen-

tariše prijedlog Demokrata i

Ure o formiranju ad hok rad-

nog tijelauSkupštini kojebi se

bavilo mnogim temama, pa i

izbornim zakonodavstvom,

kazao da je ,,ideja o otvaranju

dijaloga u Skupštini blago-

tvorna“.

PODRŠKA

- Ne čudi podrška međuna-

rodne zajednice, kaoni jeftino

nadgornjavanje unutar opozi-

cije. Ono što iznenađuje je da

je fokus interesovanja opozi-

cionara na stvarima koje neće

spriječitiizbornezloupotrebe,

pame ukupna atmosfera pod-

sjeća na onu prije formiranja

Vlade izbornog povjerenja,

koju jeDPS perfektno taktički

odigrao, odugovlačeći i dajući

joj izuzetno kratkemandate, a

pri tome i skoro pa nikakvu

kontrolu–kazao jeRaonić.

Premanjegovimriječima, i sa-

dabi sepotrošilodostavreme-

nadabi senakraju, naprimjer,

reformisao DIK, iznad kojeg

uvijek imaUstavnu sud ilime-

dijski sektor, koji se pokazao

nebitnimuprošlomizbornom

procesu.

- Umjesto da se spriječi ozna-

čavanje listića prilikom glasa-

nja ili odredi minimumveliči-

ne biračkog mjesta i slične

stvari koje bi spriječile zlou-

potrebe – rekao jeRaonić.

On jekazaoda će sve to ,,prati-

ti nadgornjavanjeunutar opo-

zicije,kojaće,finansijskiistro-

šena, idealno po Dontu

rascjepkana, kadrovski neo-

svježena, ponovo ući u novi

izborni proces, koji im neće

previše dati šanse“.

- Upravo ta atmosfera izvje-

snosti dobrog rezultata je je-

dan od onih ključnih razloga

koji dovode do ovakvog broja

apstinenata, što sve zajedno

ne dozvoljava da se većinski

nezadovoljni biračinepretvo-

re u većinski broj mandata –

rekao jeRaonić.

Na pitanje očekuje li raskol u

GrađanskompokretuUra, na-

kon oprečnih stavova Pred-

sjedništva stranke i potpred-

sjednika partije, Raonić je

istakao da ,,ne čude sve otvo-

reniji raskoli u partijama i jav-

ne polemike“.

- Ozbiljna su i zahtjevna vre-

mena,kojatraženovevještinei

odgovorena svapitanja, papo-

litičari koji ne znaju da rade

ništa drugo i oni koji ne žele da

se odrede prema ključnimpo-

litičkim pitanjima imaće kra-

tak rok trajanja na političkoj

sceni – rekao je Raonić, ko-

mentarišući ,,lagodnu

poziciju“ bojkota

parlamentauko-

joj Demokrate i

Iznenađuje da je

fokus interesovanja

opozicionara na

stvarima koje neće

spriječiti izborne

zloupotrebe, pame

ukupna atmosfera

podsjeća na onu

prije formiranja

Vlade izbornog

povjerenja, rekao je

Raonić

dalje ne moraju da se izjašnja-

vajuopitanjimaokojimanikad

nijesu saopštili stav.

Raonić smatra da ,,sve to za-

htijeva prekompoziciju poli-

tičke scene“.

- Bilo bi normalno da DF pre-

raste upolitičku, konzervativ-

nupartiju, doksadruge strane

ima veliki prostor za ljevičar-

sku partiju, socijalne pravde,

dok bi DPS trebalo da uguši

klijentelističke tendencije u

vlasti i konačno kaže

dosta nam je ovo što smo ste-

kli, hajdekonačnodauredimo

državu–kažeRaonić.

SARADNJA

Napitanjeočekujelidaćeseto

desiti, on je odgovorio odrič-

no.

- Naravno da ne očekujem da

se ovo desi, ali to ujedno znači

da nam politička scena neće

biti baš za ponos u narednom

periodu. Onogdje seCrnaGo-

ra možda i jedino zbilja može

podičiti je regionalna sarad-

nja, pa suzatonašaočekivanja

od Berlinskog procesa ogro-

mna. Zato Crna Gora treba

predstojeći londonski samit i

slične događaje mnogo bolje

dakoristi, jer smoveć i dosada

propustili previše ozbiljnih

šansi. Zato bi bilo poželjno da

ukupna javnost pomno prati

dešavanja u ovoj oblasti, a ne

samonaprotokolarnomnivou

kao do sada – poručio je Rao-

nić.

On je ocijenio da je ,,ukupna

demokratskaipolitičkaatmos-

fera veoma deprimirajuća“.

- Iznenađuje da nakon dece-

nija tranzicije, država članica

NATO-a ima ovakav nivo po-

litičkekultureukomejetoliko

jak klijentelizam vladajućih

struktura, populizam ili naci-

onalizamopozicionih, trgovi-

na uticajem ili agitprop veli-

kih medija i zaglušujuće tih

akademski sektor. U takvom

ambijentu, ogroman prostor

se otvorio za NVO sektor, ali

taj teret odgovornosti, naža-

lost, mnoge kolege nijesu

uspjele da iznesu, držeći se

principa i smisla civil-

nog sektora – dodao je

Raonić.

I.KOPRIVICA

Peter Sijarto

Mislimda smo

jači što nas je

više u savezu. I

ako pogledamo

bilans ostvarenih

rezultata

Crne Gore i

ako gledamo

ispunjenje

reformi koje ste

sproveli, onda

ne bi trebalo da

bude prepreka

da postanete

članica EU, ove,

sljedeće godine,

kad god – smatra

Sijarto

GoreEU

erealno

Na pitanje da li se od Austrije za vrijeme njenog predsjedavanja

EUmože očekivati posvećenost politici proširenja, mađarski

ministar naglašava da će austrijsko predsjedavanje staviti akce-

nat na proširenje i zaštitu evropskog kontinenta odmigracija.

- To je veoma dobra vijest. Mi smo uvijek mogli da računamo na

Austriju kada se radilo o proširenju, i od kada je Kurc na vlasti

uvijek smomogli da računamo na njih kada je u pitanju zaštita

kontinenta odmigracija. Bio je gost na Višegradskom samitu i

jasno je podvukao da podržava proces proširenja i mislimda je

to što je Austrija preuzela predsjedavanje SavjetomEU dobra

vijest za evropsku perspektivu - zaključio je Sijarto.

Austrijajezaproširenje

izaštituodmigracija

je tri vrsteproblemasakojima

seEUsuočava.

-Prvi putu istorijiEUsedeša-

va da se smanjuje broj njenih

članica. To se nikad do sada

nije desilo.

Druga stvar - strahod teroriz-

ma u EU je gori neko ikad. U

posljednje tri godine, 340 lju-

di jeumrlou terorističkimna-

padima, a preko hiljadu je ra-

njeno.Trećastvar-ekonomski

ipolitički stubtransatlantskih

odnosa je takođe oslabljen.

Tako da, iako su do sada po-

stojali bezuslovno dobri od-

nosi izmeđuSADiEU, sadasu

sve krhkiji. Ako razmotrite

ove tri stvari vidjećete da su

dostignuća sadašnje Evrop-

ske komisije veoma siromaš-

na, tako da se uzdamo u novi

sastav EK sljedeće godine -

naveo je Sijarto.

Na pitanje da li je EU predo-

čennjihovstav,Sijartokažeda

uvijek govore ono štomisle.

- Zato nas i ne vole. Govorimo

izvan onoga što je mejnstrim,

uvijek smo iskreni, ne volimo

licemjerje i političku korek-

tnost, već volimo da kažemo

ono što nam je na umu i ono

štomislimo. I to jeono što iza-

ziva turbulencije u odnosima

sa institucijamauBriselu-ka-

žemađarskiministar.

Nedavno je ocijenio da je Za-

padni Balkanmjesto gdje tur-

bulencije mogu da se jave. Na

pitanje kakve je turbulencije

imao na umu, Sijarto kaže da

je region Zapadnog Balkana

pun izazova.

- Bio sam u Srebrenici 2015.

kadajetadašnjipremijerSrbi-

je napadnut. Razumijemo da

postoje i granični sporovi čak i

unutar EU, kao i strategije

drugihzainteresovanihstrana

u globalnoj ekonomiji i politi-

ci, te pitanje Srbije i Kosova.

Mnogo je izazova, ali članstvo

uEU i NATOmože pomoći da

seoni riješe. Vjerujemoda ako

postoji vjerodostojno prika-

zan evroatlantski i evropski

put, ondaove istorijsketenzije

mogu biti mnogo lakše preva-

ziđenenego što je to sad slučaj

- istakao je Sijarto.

Govoreći o pritisku iz drugih

velikih zemalja na male bal-

kanske zemlje, on kaže da je

bolje govoriti o njihovim stra-

tegijama, nego opritisku.

- Očigledno je da Kina ima

strategiju prema kojoj želi da

sarađuje saCentralnomEvro-

pom, uključujući i Zapadni

Balkan, kroz 16+1 format, koji

nam se dopada, bili smo i do-

maćini tog samita prošle godi-

ne.

Zatim, Rusija, očigledno ima

strategiju kao i SAD, ali i Tur-

ska, kao i neke druge velike

zemlje.Aliimatistrategijunije

grijeh, grijeh jenemati je. Pro-

blem je što EU ponekad za in-

tegracije nema strategiju, ili

ako je ima vrlo je loša ili spora

kao puž. Ne sviđa nam se to.

Mi smo direktni susjedi sa Sr-

bijom, direktni susjedi sa Za-

padnimBalkanom, zato i bolje

razumijemo ovaj region nego

zapadnoevropski partneri. I

možda bi trebalo da češće

obrate pažnju na naše mišlje-

nje kada je u pitanju Zapadni

Balkan nego što sada rade -

ističe Sijarto.

SIGURNOSTGRAĐANA

Komentarišući pitanje migra-

cija, kao i kritike koje su UN

uputile nedavno Mađarskoj

zbogmigrantskepolitike,kaže

dajebezbjednostgrađanaMa-

đarske za državu na prvom

mjestu.

- Ništa nije iznad toga, sigur-

nost naših građana je broj je-

dan. I zato nikad nećemo do-

zvoliti ilegalne migracije u

našu zemlju, nezavisno od na-

pada iz Brisela, Ženeve, neza-

visno od stavova UN, pred-

sjednika Evropske komisije,

generalnog sekretara UN-a.

TrenutnapolitikaEUomigra-

cijama je užasna sa stanovišta

budućnosti EU - opasna je i

doprinosi promjeni evropske

populacije, što ne želimo. Ne

želimo da mijenjamo kompo-

ziciju evropske populacije, ni-

ti Mađarske. Želimo da ona

ostane kakva jeste, hrišćanska

homogena zajednica, kakva je

bila vjekovima. Ne želimo to

da mijenjamo i to je naše pra-

vo. Ne prihvatamo nikakav

pritisak ni od koga i ne želimo

da iko donosi odluke umjesto

nas - jasan je Sijarto.

Na pitanje da li bi i Crna Gora,

poput Mađarske, trebala da

kaže„ne“Evropskojunijikada

suupitanjuilegalnemigracije,

Sijarto je siguran da je i za Cr-

nuGorupitanjebroj jedan- si-

gurnost njenihgrađana.

-Itojeureduispremnismoda

pomognemo. Ponudili smo i

fizičku asistenciju kako bi se

obezbijedile granice i ako bu-

de potrebna pomoć i u buduć-

nosti mi ćemo je definitivno

pružiti svimzemljamaZapad-

nog Balkana kojima ona bude

potrebna, jer razumijemo va-

šu potrebu da zaštitite građa-

ne - naveo je Sijarto.

JovanaĐURIŠIĆ

ŽarkoRadulović

BorisRaonić