Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Politika

Nedjelja, 8. jul 2018.

Pobjeda

Vojska Crne Gore nema što da traži na području Kosova i tim

činomnjena vlast je izdala i obrukala Crnu Goru, ocijenjeno je

iz Demokratskog fronta.

- Slučaj Boškovića je tipična priča o političkim, ideološkim i voj-

nim konvertitima, koji stalno, najmizernijim izjavama, moraju

da se dokazuju šefovima, na raznim stranama, da su izdali

svoja nekadašnja uvjerenja i da su spremni da služe - kazao je

poslanik DF-a Jovan Vučurović.

On je poručio da će ,,nakon promjena, vlast DF-a poništiti

odluku o priznanju lažne države Kosovo i tako, kako i priliči,

otpočeti proces moralne i duhovne obnove Crne Gore“.

I poslanik DF-a Milun Zogović oštro je kritikovao Boškovićevu

izjavu i naveo da je nemoguće opravdati ,,izdajničke odluke,

koje 85 procenata građana Crne Gore smatra najsramnijimu

crnogorskoj istoriji“.

DF:

VojskaCrneGorenema

štodatražinaKosovu

Ministar Bošković o slanju vojnika umisiju KFOR-a

Nijesmo izdali ni

Srbiju, ni Kosovo

PODGORICA

OdlukaCr-

neGoredapošaljedvaofici-

raumisijuKFORnaKosovu

je ispravna i jedinamoguća,

kazao jeministar odbrane

PredragBošković.

On je u intervjuu Radiju Crne

Gore saopštio da je ta odluka

donesena iz pragmatičnih ra-

zloga u cilju doprinosa regio-

nalnoj bezbjednosti.

- Smatramo da treba aktivno

da seuključimoupitanjeregi-

onalne bezbjednosti. Kosovo

je naš dobar susjed, sa kojim

želimo da gradimo najbolje

moguće odnose. Želimo da

iznutra vidimo stanje be-

zbjednosti na Kosovu - rekao

jeBošković.

Prema njegovim riječima,

zbog toga je ta odluka Crne

Gore ispravna i jedina mogu-

ća, ali je dodao da ,,shvataju i

frustriranostopozicijepotom

pitanju“.

- Oni koji se protive toj odluci,

protive se i crnogorskoj neza-

visnosti. CrnaGoranije izdala

Kosovo, jer Kosovo nije dio

Crne Gore već samostalna dr-

žava; Crna Gora nije izdala

Srbiju, jer Crna Gora nije dio

Srbije da bi mogla da izda Sr-

biju - poručio jeBošković.

On je naveo da je bezbjednost

regiona jedan od najvećih in-

teresaCrneGore.

- Cilj je bezbjednost i stabil-

nost uregionu, aKFORdopri-

nosi miru i stabilnosti na Ko-

sovu, ali inaBalkanu- rekao je

ministar odbrane.

IzjavesrpskogkolegeAleksan-

draVulina, koji je kazao da od-

luka Crne Gore o slanju vojni-

ka na Kosovo nije prijateljska,

Bošković vidi kao emotivne i

lične, prije nego utemeljene u

stvarnosti i argumentima.

Bošković je podsjetio da je

predsjednik Srbije Aleksan-

dar Vučić rekao da je KFOR

najveći garant stabilnosti i be-

zbjednosti srpske zajednice

naKosovu.

- Ne vidimkako bi onda odlu-

kaCrneGoremoglabitiprotiv

togaako jekompletnamisijau

cilju očuvanja srpske zajedni-

cenaKosovu- poručio jeBoš-

ković.

Bošković je uoči NATO sami-

ta, koji ćebiti održanuBriselu

11. i 12. jula, na kojem će Crna

Gora prvi put učestvovati kao

punopravna članica, kazao da

će neke od tema tog skupa biti

nova komandna struktura

NATO, integracijeNATOsna-

ga, izdvajanja za odbranu.

On je naveo da se godinu na-

konulaska uNATOpotvrđuje

da je država donijela ispravnu

odluku za dobrobit svih gra-

đana.

-Najvažnije je da učlanjenje u

NATO obezbjeđuje dugotraj-

ni mir, stabilnost i bezbjed-

nost i da opasnost od nekog

novog sukoba, poput onih iz

90-ih godina prošlog vijeka,

kada je Crna Gora u pitanju,

višenemožedasedesi -kazao

jeBošković.

Dodao je da se članstvo u NA-

TO-utičeivladavineprava,što,

kakojerekao,činidasegrađani

osjećaju sigurnije.

K. J.

Nakon Vladinog upozorenja opštini Budva

PODGORICA

Uvođenje

prinudne uprave u opštini

Budva nije ništa strašno niti

poražavajuće, poručio je

ŽarkoRadulović iz Socijalde-

mokrata tog grada.

Vlada Crne Gore upozorila

je juče opštinu Budva da će,

u slučaju da se u narednih 15

dana ne održi sjednica lokal-

nog parlamenta, uspostaviti

prinudnu upravu u tomgradu.

Radulović je u razgovoru za

portal Antena M rekao da

zakon, a i logika nalažu da se

Radulović:

Pri

RAZGOVOR:

Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine

PODGORICA

Ministar

spoljnihposlova i trgovine

MađarskePeter Sijarto sma-

tradaCrnaGora zaslužuje

članstvouEvropskoj uniji i

zbog toga jenezadovoljan

dokumentimaEvropskeko-

misijekoji predviđajudabi

tek2025. našazemljapostala

dioEU. UrazgovoruzaPo-

bjedu, Sijartonaglašavada

ćeMađarska, zajedno sa

ostalimzemljamaVišegrad-

ske grupeuraditi svekakobi

podstakla evropski putCrne

Gore.

- Crna Gora može biti članica

EU sjutra iz perspektive ono-

ga što je postignuto i iz per-

spektive interesaEU, a interes

EU, kadasuupitanjuekonom-

ski, bezbjednosni i politički

uslovi je da ima nove članice i

akopogledamobilansostvare-

nih rezultata onda definitivno

možemo da kažemo da su Cr-

Mi smodirektni susjedi sa

Srbijom, direktni susjedi sa

ZapadnimBalkanom, zato

i bolje razumijemo ovaj re-

gionnego zapadnoevrop-

ski partneri. Imožda bi

trebaloda češće obrate

pažnjuna našemišljenje

kada je upitanju Zapad-

ni Balkannego što sada

rade - ističe Sijarto

PristupanjeCrne

2025. jedaleko i

na Gora i Srbija predvodnici u

ovomprocesu - rekao je Sijar-

toPobjedi.

EUPOTISKUJE

KANDIDATE

Zbog toga, dodaje on, Mađar-

ska žali zbog politike EU ko-

jom se potiskuju ambicije ze-

malja kandidata.

- Mislimda smo jači što nas je

višeusavezu.Iakopogledamo

bilans ostvarenih rezultata

CrneGore i akogledamo ispu-

njenjereformikojestesprove-

li, onda ne bi trebalo da bude

prepreka da postanete članica

EU, ove, sljedeće godine, kad

god.Ononačemumi trenutno

insistiramo je otvaranje svih

preostalih poglavlja ove godi-

ne, kako bi se njihova zatvara-

nja desila što prije. Pred-

ložena 2025.

godina za

pristu-

panje

te, znamo vašu posvećenost,

što još treba? Ne razumijemo

što je problem – kaže šef ma-

đarske diplomatije.

Govoreći o nedavno objavlje-

nom izvještaju EK o prošire-

nju, Sijarto kaže da je prilično

frustriran pomenutim doku-

mentom. Zbog toga će, kako

navodi, koristiti sve instru-

mente kako bi ubrzali agendu

proširenja.

- Nijesmo sami u toj ideji, već

možemo da računamo i na

ostalezemljeVišegradskegru-

pe. Možemo da računamo i na

Austriju,takođeinaRumuniju

i Bugarskukoje su tradicional-

no posvećene proširenju, tako

da postoji prilično veliki broj

zemalja koje podržavaju vaš

put kaEU- navodi Sijarto.

TRI VRSTE

PROBLEMA

U Evropskoj

komisiji, isti-

čeon, posto-

jepredaleko, to jenerealno i to

znači još sedam godina, ili

2.500dana.

Mi znamo sve ovama, vi znate

sve oEU. Znamo vaše rezulta-

Peter Sijarto

ZgradaSkupštineopštineBudva

Predrag

Bošković

Oni koji se protive toj odluci, protive se i

crnogorskoj nezavisnosti. Crna Gora nije

izdala Kosovo, jer Kosovo nije dio Crne

Gore već samostalna država; Crna Gora nije

izdala Srbiju, jer Crna Gora nije dio Srbije da

bi mogla da je izda - poručio je Bošković