Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Nedjelja, 8. jul 2018.

Kultura

BAR

Na platou Knjaževe

bašte večeras u 21 sat, u

okviru regionalnog knji-

ževnog programa Barskog

ljetopisa, predstaviće se

poznati romansijer, pripovje-

dač i dramski pisac Svetislav

Basara. On će pred barskom

publikompromovisati novi

roman „Andrićeva lestvica

užasa“, objavljen u izdanju

„Lagune“. Moderator knji-

ževne večeri biće Zoran

Živković.

Glavni junak novog Basa-

rinog romana polazeći iz

Beograda u Zagreb na pro-

mociju svoje knjige, svraća

kod prijatelja, ali susret dva

stara znanca pretvara se u

ovoj paraboli balkanskog

mentaliteta u neobuzdan

i bespoštedan dijalog, uz

temeljno seciranje svih

lokalnih nacionalnih svetinja

i mitova pod auromborbe-

ne gluposti, primitivizma i

iskvarenosti.

R. K.

Svetislav

Basara

gost

Barskog

ljetopisa

PODGORICA

Crnogorski

igrani film„Lijenština“, sce-

nariste i rediteljaAlekse

StefanaRadunovića, biće

prikazanuglavnoj selekciji

ovogodišnjegMotovun film

festivala, koji ćebiti održan

od24. do28. jula.

Radunovićjescenarionapisao

tokom kursa „Film for Social

Transformation“, koji je orga-

nizovao Institut za studije i

globalni prosperitet (ISGP)

zajedno sa iranskim režise-

rom i producentom Mohse-

nomMakhmalbafom.

POGLEDMLADIH

Dio projekta činili su i Galen

Humber (Kanada, direktor fo-

tografije)iKyleSchmalenberg

(Kanada, rasvjeta), koji su, ta-

kođe, bili učesnici pomenutog

kursa. U ekipi su bili i Andis-

hehNamvari(VelikaBritanija,

producent), IvanMihoci (Hr-

vatska, snimatelj zvuka) i Ilija

Vujošević (Crna Gora, sceno-

graf ).

„Lijenština“ je pogledna život

mnogih mladih i njihovih po-

rodicauPodgorici. Krozpriču

o mladiću koji se bori da pro-

nađe posao, film pokušava da

pokaže kulturu, ekonomske

uslove zemlje i kako jenorma-

lizacija korupcije i nepoštenja

dovela do očajanja i apatije.

Uokviru glavne selekcije ovo-

godišnjeg izdanja Motovun

filmfestivalanalaze se i filmo-

vi velikih autora kao što su

američka redateljika Debra

Granik („Ne ostavi traga“),

turski reditelj Nuri Bilge

Ceylan(„Drvodivljekruške“),

ali i najnovije ostvarenje ru-

skog reditelja Kirila Serebre-

nikova („Ljeto“).

KRHKOSTBIĆA

Sa druge strane, kratkome-

tražni igrani film„Diva“, redi-

telja Kristofa Žaroša, koji je

podržan na prethodnom kon-

kursu Filmskog centra Crne

Gore, dobio jenedavnonovča-

nu podršku od dva fonda u

Francuskoj. Film je podržao

grad Miluza (Mulhouse) u

iznosu od 10.000 eura, kao i

Filmski fond regije Grand est

u iznosuod 5.000 eura.

Film „Diva“ koprodukcija je

između Crne Gore i Francu-

ske. Crnogorski producent na

projektu je Marko Jaćimović,

a filmse realizuje uprodukciji

kompanije „A production“ iz

Podgorice. Snimanje je plani-

rano za novembar ove godine

u Podgorici, Kotoru i Miluzu.

Priča prati svjetsku zvijezdu

Divu, koja je žrtva automobil-

ske nesreće. Iako čudom spa-

šena od smrti, ona postaje

svjesnakrhkostiljudskogbića.

Tokomnastupa koji priređuje

te večeri, njena publika je vidi

samo kao sliku, pa uprkos na-

porima da fizički komunicira

sa onima koji je obožavaju,

onemogućena je da uspostavi

kontakt…

J.N.

Novi uspjesi crnogorske kinematogra je u regionu i Evropi

„Lijenština“ naMotovunu,

„Divi“ pare izFrancuske

Aleksa Stefan

Radunović

scenario za

„Lijenštinu“

napisao je

tokomkursa

„Film for Social

Transformation“,

zajedno sa

iranskim

režiserom i

producentom

Mohsenom

Makhmalbafom

„Divu“ sunovčano

podržala dva fonda

uFrancuskoj - grad

Miluza u iznosuod

10.000eura i Filmski

fond regijeGrand est u

iznosuod 5.000eura

TIVAT

U takmičarskomdijelu festivala Purgatorije, koji

se odvija pod sloganom „Centar ljeta“, večeras u 21:30 sati

na Ljetnjoj pozornici u Tivtu anasambl Narodnog pozorišta

iz Sombora igraće predstavu „Kad bi Sombor bio Holivud“.

Inspirisan dramomRadoslava Zlatana Dorića, predstavu je

režirao Kokan Mladenović.

Predstava se bavi fenomenomErnesta Bošnjaka, čovjeka

koji je 1906. godine otvorio prvi bioskop u Somboru, a prije

106 godina snimio je prvi dokumentarni ilm.

U predstavi igraju Ivana V. Jovanović, Minja Peković, Mili-

jana Makević, Vanja Nenadić, Dragana Šuša, Danica Gru-

bački, Marko Marković, David Tasić Daf, Branislav Jerković,

Nemanja Bakić i Aleksandar Vučković, a na sceni su i muzi-

čari Irena Popović-Dragović i Nikola Dragović.

Muziku za ovu predstavu uradila je Irena Popović-Drago-

vić, koreogra ija je djelo Andreja Kuleševića, a scenogra ija

Marije Kalabić. Kostimogra iju potpisuje Tatjana Radišić,

video rad Mile Keskenović, a stručni konsultant je bio Rado-

slav Zelenović.

S. K.

„Kadbi Sombor

bioHolivud“

na tivatskim

Purgatorijama

PODGORICA

Crnogorski

gitariski duo, koji čineGoran

Krivokapić iDanijel Cerović,

nedavno jeobjaviodrugi al-

bumsa izvođenjem„Engle-

skih svita“ (IV, V i VI) Joha-

naSebastijanaBaha, koje su

tokomprethodne godineu

svojoj transkripciji snimili u

Torontu, u saradnji sapro-

ducentomi dobitnikomGre-

mija, NorbertomKraftom.

Albumjeobjavljenpodeti-

ketomprestižne svjetske iz-

davačkekuće „Naxos“.

U pitanju je svojevrsni nasta-

vakCD-a saprve tri „Engleske

svite“, koji su prije tri godine

Cerović i Krivokapić snimili

takođe u saradnji saKraftom.

NOVORUHO

Album je promovisan u pro-

gramu čuvenog radija BBC 3,

kao i na nekoliko stotina radio

stanica širom SAD-a. Promo-

cija ovog izdanja u narednim

mjesecima biće nastavljena u

okviru „Qinling“ festivala u

Kini, kao i na koncertima

predstojeće turneje u Koreji,

Kini, Njemačkoj, Estoniji i

Portugalu. Promocija albuma

u Crnoj Gori planirana je za

septembar.Drugi albumgitar-

skog dua sa 4, 5. i 6. „Engle-

skomsvitom“ Johana Sebasti-

jana Baha, može se naći i na

najpopularnijimstremingser-

visima Apple music store i

Deezeru.

Preslušavajući i prve tri Svite

Drugi albumBahovih svita Danijela Cerovića i Gorana Krivokapića osvojio svjetske kritičare

Obaveznoštivozapoznavaoce

vrhunskoggitarskog zvuka

sa albuma, poznati muzički

kritičar DavidDenton istakao

je da su crnogorski muzičari

umijećem aranžiranja uspjeli

da, iako odjenuvši ih u novo

ruho, ostanu dosljedni origi-

nalnimBahovimpartiturama,

kao i da ih dovedu do totalne

perfekcije.

-Zadobrepoznavaocevrhun-

skog gitarskog zvuka ova dva

diska su obavezno štivo - za-

ključuje u osvrtu David Den-

ton za „David’s Review Cor-

ner“.

InterpretacijomBahovih svi-

ta dvojica sjajnih gitarista, za-

intrigiralisuipažnjubelgijske

muzičke javnosti.

- Čisto, toplo, intimno, u jed-

noj rečenici - fantastično od-

svirano. Veličanstveno! Ne

smije se propustiti - ističe se u

recenziji koju je napisao

MichelDutrieuezarenomira-

ni belgijskimagazin„Stretto“.

I prvo izdanje Crnogorskog

gitariskog dua, pod etiketom

„Naxosa“, na kome su se našle

prvetri „Engleskesvite“, naiš-

lo je na pozitivne reakcije

svjetskemuzičke javnosti.

-Ovi transkripti brilijantnosu

odsvirani. Brzi stavovi odišu

neodoljivom energijom ritma

i radosti -navodi seurecenziji

čuvenog „American Record

Guide“.

RadioWGBH iz Bostona pro-

glasio ga je za albumnedjelje.

Na adresu crnogorskog dua

stiglesuipohvalebrojnihdru-

gih eminentnih međunarod-

nihmuzičkihmagazina i por-

tala, kao što su „Soundboard“,

„ClassicToday“ imnogihdru-

gih. Album je promovisan u

prestižnim koncertnim sala-

ma širomsvijeta.

ŠIROMSVIJETA

Crnogorski gitaristički duo

nastao je2005. godine.Njihov

repertoarobuhvatatranskrip-

cije renesansne i baroknemu-

zike, te originalne kompozici-

je 19. vijeka. Posebno mjesto

zauzima savremena muzika

originalno pisana za dvije gi-

tare. U prethodnih nekoliko

godina duo je dobio status

svjetski priznatog muzičkog

sastava koji je održao više sto-

tina koncerata širom svijeta

na prestižnim festivalima i

koncertnim dvoranama u Ar-

gentini, SAD-u, Kanadi, Nje-

mačkoj, Danskoj, Poljskoj, Ki-

ni, Južnoj Koreji, Španiji,

Portugalu, Luksemburgu,

Holandiji, Belgiji, Francuskoj

itd. Od 2013. godine zvanično

sarađuju sa izdavačkom ku-

ćom „Naxos“. Novo izdanje

ovu izdavačku kuću podržali

suMinistarstvo kulture, Fon-

dacija „Petrović-Njegoš“ i

francuska kompanija „Sava-

rez“.

R.M.

Kadar iz lma „Lijenština“