Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Nedjelja, 8. jul 2018.

Svijet

BAKU - Iz džinovske Šah

Deniz oblasti uAzerbejdža-

nupočele suprve isporuke

gasa za Tursku. Međuna-

rodni konzorcijum, koji vodi

ovaj posao, saopštio je da

su isporuke počele ovog

vikenda kaodionapora

usmjerenihna smanjenje

zavisnosti Evrope od ruskih

energenata.

Evropska unija pokušava da

smanji zavisnost od ruskog

gasa kroz razvoj tzv. Južnog

gasnog koridora, od kojeg

se očekuje oko 16milijardi

Alternativa Evropskoj uniji za ruske energente

Iz ŠahDenizauAzerbejdžanu

počela isporukagasauTursku

BANGKOK

-Spasilačkami-

sija, koja treba da izvuče 12

dječaka i njihovog trenera

iz pećine na Tajlandu, ima

najvećušansudau tomeus-

pije u naredna tri ili četiri

dana, rekao je juče vođa

spasilačkeoperacijeNaron-

gsakOsotanakorn.

-Trenutna situacija, sanivoi-

ma vazduha i vode, kao i sta-

nje dječaka, najbolje je do sa-

da. Njihov pronalazak bio je

samo mala pobjeda - navodi

vođa spasilačke operacije.

Ističeda spasioci vode rat i sa

vremenom i sa meteorološ-

kim uslovima, jer se očekuje

početak sezone monsuna, a

time i obilne kiše, prenosi

Rojters.

Agencija ocjenjuje da je po-

ruka Narongsaka ulila novu

nadu, samo dan nakon što je

jedan od spasilaca poginuo

roneći u pećini zbog nedo-

statka kiseonika.

Dječaci komuniciraju putem

pisama sa svojim porodica-

ma, od kojih mnogi članovi

sjede sve vrijeme ispred ula-

za u pećinu. Na ulazu su po-

red rodbine dječaka i tajlan-

dske mornaričke ,,foke“ i

vojnici. Desetine vojnika koji

sjede na kamenju ispred pe-

ćine, odmarajući nakratko,

kažu da se spasilačka opera-

cija spremazanedjelju ili po-

nedjeljak.

Vlastisupojačalebezbjedno-

sni kordonokopećine i navu-

kli su plastične pokrivke oko

prilaza pećini, što možda

znači da će spasilačka misija

biti pokrenuta svakog časa,

navodi Rojters, dodajući da

ove informacijenijesuuspje-

li da upotpunosti potvrde.

Alternativni planovi za spa-

šavanje uključuju i dovođe-

nje odgovarajuće količine ki-

seonika i zaliha kako bi

dječaci sačekali nekoliko

mjeseci da sezona monsuna

prođe i nivo vode opadne ili

bušenje rupe kroz pećinu.

Narongsak kaže da bi buše-

nje sa površine do lokacije

podrazumijevalo bušenje

oko600metara krhkogkreč-

njaka.

Dječaciuzrastaod11do16go-

dinainjihovtrenerotišlisuda

istražuju pećinu nakon fud-

balskeutakmice23.

juna.Me-

đutim, nivo vode koji je pora-

stao zbog monsunskih kiša

presjekao imjeput, takoda su

ostali zaglavljeni upećini.

kubnihmetara gasa godišnje

za potrebe Evrope. Priča oko

ruskog gasa se politizuje od

2014. godine zbog sukoba

Moskve i Ukrajine oko poluo-

strva Krim. Ruski gasni gigant

Gasprom zadovoljava 34

odsto tržišta gasa u Evropi.

Gas iz oblasti Šah Deniz II u

Azerbejdžanu ide 1.850 kilo-

metara kroz gasovod Trans-

Anadolija preko Turske, pa

487 km kroz prošireni gaso-

vod Južni Kavkaz kroz Azer-

bejdžan i Gruziju i 878 km kroz

trans-jadranski gasovod (TAP)

preko Grčke, Albanije i Italije.

Konzorcijum je saopštio da

je veoma zadovoljan što je

višegodišnje partnerstvo

koje imaju u Azerbejdžanu

omogućilo da se ispune oba-

veze prema potrošačima u

Turskoj. Geri Džons, regionalni

menadžer konzorcijuma za

Azerbejdžan, Gruziju i Tursku

je napomenuo da investicija

iznosi oko 28milijardi dolara

i da se očekuje da Šah Deniz

dostigne godišnju kvotu od

16milijardi kubnihmetara

prirodnog gasa, sa 10milijardi

kubnihmetara namijenjenih za

Evropu i šest za Tursku.

Ishod dvodnevne posjete američkog zvaničnika Sjevernoj Koreji

Pjongjang: Ishod razgovora

saPompeomzabrinjavajući

PJONGJANG

-Razgovori

zadržavnimsekretarom

SADMajkomPompeomna

najvišemnivoubili su ,,za

žaljenje“, saopštila jeSje-

vernaKoreja i optužila

Vašingtonda želi jednos-

tranoda izvrši pritisakna

tudržavukakobi seotaras-

ila svognuklearnog arsena-

la.

Ovo je saopštio neimenovani

portparol sjevernokorejskog

Ministarstva spoljnih poslo-

va, nekoliko sati nakon što je

Pompeo završio dvodnevnu

posjetu Sjevernoj Koreji, to-

kom koje je razgovarao sa

zvaničnicimaSjeverneKore-

jenačelusaKimJongČolom.

U saopštenju se navodi da su

S A D i z d a l e d u h

prošlomjesečnog samita

američkog predsjednika

DonaldaTrampa i lidera Sje-

verne Koreje Kim Džong

Una, tako što su SAD iznijele

zahtjev o totalnoj, provjerl-

jivoj i nepovratnoj denuk-

learizaciji SjeverneKoreje.

Sjeverna Koreja navodi da je

ishodrazgovorasaPompeom

,,zabrinjavajući“, jer jedoveo

do opasne faze koja bi mogla

da dovede u pitanje želju za

denuklearizacijom koju je

sjever imao.

KimJongČol iMajkPompeo

TAJLAND:

Dvije

sedmice od kada su 12

dječaka i njihov trener

zarobljeni u pećini

Spasilačka

akcijaprije

negose

monsun

zahukta?

Rastebroj poginulih

zbogpoplava i klizišta

TOKIO

-Najmanje 13osoba

jepoginulo, dok se45vodi

kaonestalonakon jakihkiša

koje supogodile zapadJapa-

na, saopštili suzvaničnici.

JakekišeširomJapanaizazva-

le su poplave i klizišta. Među

nestalima su osobe za koje se

vjeruje da su ih odnijele rijeke

ili kanali, javlja japanska tele-

vizijaNHK. Desetine ljudi ne-

stalo je poslije klizišta, koja su

pogodila njihove domove.

Iz prefekture Kjoto, jedne od

najteže pogođenih, kažu da

radena stavljanjupoplavapod

kontrolu, uz pomoć nekoliko

brana, prenosi AP.

Navode i da je 250 osoba mo-

ralo da napusti svoje domove,

kao i da je jedna žrtva identifi-

kovana kao 52-godišnja žena.

Uprefekturi Jamaguči, gdje je

takođe bilo obilnih padavina,

stanovnicima je poručeno da

se pridržavaju upozorenja za

evakuaciju i brzo reaguju.

Upojedinimoblastima, gdje je

izdato upozorenje za pojavu

klizišta, blokirani suputevi.

Među nestalima je pet osoba,

koje suzatrpale ruševine kuće

uprefekturiHirošima.

Spasioci uakciji

Španijanovaglavna tačka

zaulazakmigranatauEvropu

MADRID

- Španija jepostala

nova glavnaulazna tačka za

migrante izAfrike, navodi

Rojters, dodajući da suzva-

ničnici Evropskeunije zabri-

nuti dabi njihovprilivuŠpa-

nijumogaodapodstakne

političke tenzijeuvezi smi-

gracijamaucijelomregionu,

prenosi Tanjug.

Oko 19.000 azilanata stiglo je u

Španiju u prvih pet mjeseci te-

kućegodine,dokjeprošlegodi-

ne sličan broj migranata stigao

u toku cijele godine.

Priliv migranata se povećao u

prethodnih nekoliko nedjelja,

u toku kojih je vlada Italije, ze-

mlje preko koje su migranti u

najvećembroju do sada ulazili,

zauzela čvršći stav i zatvorila

svoje luke za spasilačke brodo-

ve, navode za Rojters zvanični-

ci koji se bave spašavanjemmi-

granata.

Jedan neimenovani evropski

diplomata kaže da EUne smije

da dozvoli da Španija ,,eksplo-

dira“ podprilivommigranata.

- Za sada nije dramatično, ali

pratimosituaciju - rekao jenei-

menovani diplomata, navodeći

da je migrantska ruta izMaro-

kapremaŠpanijigodinamabila

podkontrolom.

Britanska agencija navodi da

azilanti pristižu svake nedjelje

ugumenimčamcima i dauglav-

nomnemajudovoljnogorivada

pređu čitav put, pa je španska

Obalska straža izložena veli-

kompritisku.

Teroristički atak Al Šababa u Somaliji

NapadnaMUP i talačkakriza

MOGADIŠ

- Najmanje devet

osoba je poginulo, a deset je

povrijeđeno u terorističkom

napadunaMinistarstvounu-

trašnjih poslova u somalij-

skoj prijestoniciMogadišu.

Naoružani napadači zabari-

kadirali su se u zgradu mini-

starstvaikaotaocedrževladi-

ne radnike, navodi agencija

Asošijetedpres.

Izzgradesemogučutipucnji,

a zvaničnici strahuju da bi

broj žrtavamogaoda raste.

Napad je počeo juče ujutro

kada se bombaš samoubica

raznio na kapiji Ministar-

stva unutrašnjih poslova, u

blizini predsjedničke palate

i parlamenta. Odgovornost

zanapadpreuzela je esktre-

mistička grupaAl Šabab.

Nevrijeme u Japanu do sada

odnijelo 13 žrtava, 45 nestalih

Očekuje se 16milijardi kubnih

metaraprirodnoggasagodišnje

Bujica nosila sve pred sobom

Oko19.000azilanatastiglojeuŠpanijuuprvihpetmjeseciovegodine