Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Nedjelja, 8. jul 2018.

Hronika

BIJELOPOLJE

-MirkoPejović (45)

izNikoljca uBijelomPoljunastradao

je sinoć oko 22.30časova na radnom

mjestuu fabrici peleta ,,Pelengić trejd“,

potvrđeno je izUprave policije.

Prema nezvaničnim informacijama, Pejo-

vić je stradao dok je čistiomašinu u fabrici

u kojoj je bio zaposlen.

Ljekari Službe hitne pomoći su po dolasku

u fabriku zatekli Pejovića koji nije davao

znake života i samo su konstatovali smrt.

B. R.

Nesreća u bjelopoljskoj fabrici peleta „Pelengić trejd“

Radnik stradao

dok ječistiomašinu

Saobraćajni udes na putu prema Lovćenu

Vozač težepovrijeđen

CETINJE

-CetinjaninLu-

kaČelebić zadobio je teže

povredeu saobraćajnom

udesukoji se jučeujutro,

oko 10časova, dogodiou

mjestuKamenomorena

putupremaLovćenu.

Do udesa je došlo kada je

Čelebić,izzasadaneutvrđe-

nihrazlogaizgubiokontrolu

nad vozilom, nakon čega se

automobil prevrnuo.

Na licumjesta odmah su sti-

gli pripadnici policije i Va-

trogasne jedinice, kao i Hit-

ne medicinske pomoći, a

Čelebić je prebačen u cetinj-

skubolnicu.

Saobraćaj na dionici od Ceti-

nja prema Lovćenu je bio

obustavljen skoro sat vreme-

na, a na putu se formirala du-

gakolonavozila jer je trening

za zvaničnu brdsku trku

,,Lovćen“ trebalo da počne u

11 časova, ali je zbog saobra-

ćajne nezgode pomjeren za

poslije 12 časova.

J.Đ.

Samjestaudesa

SLUČAJ PRIMORKA:

Nebojša Bošković, njegova bivša supruga Biljana i Svetozar Marković

sve ispričali omalverzacijama, ali još nijesu potpisali sporazume o priznanju krivice

Podignutaoptužnica

zazloupotrebudržavne

pomoći od4.000.000

PODGORICA

–Specijalno

državno tužilaštvopodiglo

jeoptužnicuprotivvišeoso-

bameđukojima subivši i sa-

dašnji državni službenici

okrivljeni da suzloupotre-

bompoložajaprilikomdo-

djeledržavnepomoći predu-

zeću„MelgoniaPrimorka“

državni budžet olakšali za

višeod4.000.000eura, po-

tvrđeno jePobjedi.

Međutim, nepoznanica je da li

sunaoptužnici završiliBoško-

vić, njegova bivša supruga Bi-

ljana Bošković, izvršna direk-

torica preduzeća ,,Krizma

trejd“ i SvetozarMarković, iz-

vršni direktor ,,Melgonia Pri-

morka“, koji su ubrzo nakon

hapšenja sa Tužilaštvom do-

govorili nagodbu, ali ne i pot-

pisali.

Stav Tužilaštva je da je država

osim četvoromilionske štete u

ovom slučaju na indirektan

način oštećena 15 miliona eu-

ra.

NALAZ

Pobjeda saznajeda jeoptužni-

ca podignuta nakon što je vje-

štak finansijske strukeMilen-

ka Popović dostavila i dopunu

nalazačijiserezultatipoduda-

raju sa izjavom okrivljenog

Nebojše Boškovića, osnivača

preduzeća ,,MelgoniaPrimor-

ka“, koji je pred tužiocem

ispričao sve omalverzacijama

uovompredmetu.

Osim Boškovića i Markovića,

na listi okrivljenihsusavjetnik

u crnogorskoj ambasadi uBri-

selu Predrag Stamatović, ge-

neralni sekretarZajedniceop-

štinaCrneGoreRefikBojadžić

inekadašnji članborddirekto-

ra Elektroprivrede Boris Buš-

ković, službenici Ministarstva

finansija Šefika Kurtagić, Mi-

tar Bajčeta, Sonja Bećović,

službenik uMinistarstvu po-

ljoprivrede Darko Konjević,

Irena Mijanović i Vukica Pe-

rović, kao i bivši direktor

NLB-aČrtomirMesarič.

Prema navodima iz naredbe

za istragu Specijalnog tužilaš-

tva, Bošković se tereti da je za-

jedno sa bivšim direktorom

NLBbankeČrtomiromMesa-

ričem 2008. godine osmislio

kriminalni plan da se preko

njegovihfirmi ,,Krizmatrejd“,

,,Krizma motors“ i ,,Melgonia

Primorka“, u programiranom

stečaju ,,Primorke“, kupi imo-

vina tog preduzeća po povolj-

nimuslovima.

DOGOVORI

Naime, Bošković je u dogovo-

ru saMesaričem formirao fik-

tivno preduzeće na Kipru

,,Melgonia holding limited“.

Ova kompanija osnovala je

preduzeće u Crnoj Gori ,,Mel-

gonia“ koje je preuzelo obave-

ze kompanija „Krizma trejd“ i

„Krizma motors“, koje su ku-

pile barsku kompaniju „Pri-

morka“.

Kupovina ,,Primorke“ se fi-

nansirala iz kredita koji je

2010. godine obezbijedila

NLB banka, a zahvaljujući ne-

istinitim prikazanim finansij-

skim stanjem u preduzećima

,,Krizma trejd“ i ,,Krizma mo-

tors“ i prikazivanjemda će se

namjenski kredit koristiti za

oživljavanje proizvodnje u

,,Primorci“ i isplatu obaveza

radnicima. Kredit je isplaćen i

na osnovu zaključka Vlade o

reprogramu prethodnog duga

iako zahtjev nije bio usvojen,

niti susredstvakojimserepro-

gramira dug prošla proceduru

dodjele državne pomoći.

Osimovih garancija, založena

je i cjelokupna imovina ,,Pri-

morke“ - objekti, oprema i ze-

mljište površine 66.000 kva-

drata koje je u stvari u

vlasništvudržave.Poštokredit

nije vraćan uredno, banka je

aktivirala garancije i hipoteku

i na taj način postala vlasnik

zemljišta, opreme i objekata

bivše,,Primorke“uvrijednosti

od 15.000.000 eura, kao i ga-

rancijeVlade u iznosu od četi-

rimiliona eura.

Premanavodimaiznaredbeza

pokretanje istrage, Svetozar

Marković je po nalogu Boško-

vića pomogao da se sprovede

kriminalan plan koji su osmi-

sliliMesarič iBošković.Nakon

što je preuzeo ,,Primorku“,

Bošković je SvetozaraMarko-

vića postavio za izvršnog di-

rektorau toj barskoj kompani-

ji. Sa te pozicije on je trebaoda

obezbijedi nesmetano uvođe-

nje ,,Primorke“ u unaprijed

planirani stečaj.

Izviđaj u slučaju „Primorke“

vođen je više godina, a 30. de-

cembra 2015. godine Stamato-

vić jedao izjavuusvojstvugra-

đaninaupodgoričkomCentru

bezbjednosti. On je radio u

Ministarstvu finansija na či-

jemječelubio IgorLukšić, ko-

ji se nije našaomeđu osumnji-

čenim jer je, kako piše u

tužilačkom aktu, spornu ga-

rancijupotpisaonaosnovuza-

ključka tadašnje Vlade, doni-

jetog na osnovu nezakonitog

rješenja komisije za dodjelu

državne pomoći.

B.ROBOVIĆ

Izrečena presuda Novljaninu uhapšenomu akciji „Boka“

Dobiodvijegodine i petmjeseci

robijeza švercdroge i oružja

PODGORICA

–BrankoMi-

ljanić izHercegNovogosu-

đen jena jedinstvenukaznu

zatvoraoddvije godine i pet

mjeseci zbog švercadroge i

nedozvoljenogdržanjaoruž-

ja. Prvostepenupresudu

izrekao je sudijaVišeg sudau

Podgorici PredragTabaš.

Miljanić je za šverc droge do-

bio dvije godine, a za nedozvo-

ljeno držanje oružja pola godi-

ne robije. On je uhapšen

početkom novembra prošle

godine u policijskoj akciji pod

kodnimnazivom ,,Boka“.

Sudija Tabaš je u presudi nalo-

žio obaveznu mjeru liječenja

Miljanića u krugu Kazneno-

popravnog doma uSpužu.

Tokom suđenja vještak medi-

DANILOVGRAD

-Milorad

Brajović izDanilovgrada

uhapšen je zbog sumnjeda

jena ilegalnomtržištunaba-

viocigaretevrijednosti 140

hiljada eura, prenosi FOS.

FOS saznaje da je Brajović na-

mjeravaodacigaretedaljedis-

tribuira na crnogorskom trži-

štu, zbog čega je protiv njega

podnijeta krivična prijava.

Službenici Uprave policije

nadležni za suzbijanje pri-

vrednogkriminalitetasvakod-

nevno vrše kontrole u cilju

suzbijanja sive ekonomije.

C. H.

Uhapšen Danilovgrađanin

Zaplijenjenecigarete

vrijedne 140.000eura

cinskestrukeŽeljkoGolubović

istakaojedajeMiljanićuneop-

hodno liječenje bolesti zavi-

snosti.

On je kazao da je optuženi u

vrijeme izvršenja krivičnog

djela bio zavisnik oheroinu.

BranilacMiljanića, advokat Sr-

đanLješković jekazaoda jena-

laz vještaka potvrdio odbranu

njegovog branjenika i tvrdnje

odbrane da mu je neophodno

liječenjeodpolitoksikomanske

zavisnosti odrogama.

AdvokatLješković jekomenta-

rišući presudu istakao korek-

tan i profesionalanodnos sudi-

je Tabaša i naveo da će nakon

uručenja presude i konsultaci-

ja sa branjenikomodlučiti da li

će ulagati žalbu na izrečenu

presudu.

B.R.–M.L.

Viši suduPodgorici

Fabrika ,,Pelengić trejd“

Preduzeće ,,Primorka“ uBaru