Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 7. jul 2018.

Hronika

čelnika Telekoma

đara

nije

nese

ntaciju koja, kako

dona Obradović i

direktora Telekoma

Advokat Zoran Piperović

naglasio je da je, nakon kon-

sultacija sa kolegom advoka-

tomDragoljubomĐukanovi-

ćem, zaključio da je dovoljno

da se sudu samo preda doku-

mentacija koja je dovoljna

da sruši optužnicu i da uz ta

dokumenta nema potrebe da

se bilo što objašnjava.

- Ipak, to nijesammogao da

učinim iz poštovanja prema

ovim ljudima – kazao je

Piperović, naglašavajući da

,,ovdje sjede dva čovjeka

koja posljednih deset godina

neosnovano prolaze torturu

jer pokušavaju da ih, narod-

ski rečeno, predstave kao

lopove”.

- Pred nama su dvojica

uglednih ljudi, sinovi još

uglednijih očeva. Ovo sve

govorim zbog javnosti, ali

i njihovih porodica - rekao

je advokat aludirajući na

Predraga Miša Obradovića

nekadašnjeg rektora i mini-

stra prosvjete i nauke, te

poznatog profesora mate-

matike Mojsija Ivanovića.

Čin

poštovanja

već uveliko rukovodili Teleko-

mom, štoznači damoji branje-

nici tada nijesu mogli da odo-

bravaju poslove vrijedne

nekolikohiljada eura, a kamoli

milionski posao – pojasnio je

Piperović.

Istakao je da su Obradović i

Ivanović radili po petogodiš-

njembiznisplanukojiseodno-

siona ispitivanje tržišta koji su

vlasnici izMađarske potpisali.

Ukazao je i da Tužilaštvo osim

što, kako je rekao, nema doka-

za, nijevaljanoni postaviloop-

tužnicu.

- Ona nema normirana zakon-

skaodređenjazaodređenakri-

vična djela, logičnu koliziju i

poentu. U ovoj optužnici nije

naveden konkretan materijal-

no-pravni propis koji je neki

optuženi povrijedio.Nemana-

vodakojasutokonkretnaovla-

šćenja zloupotrijebljena, kao

ni da li su moji branjenici pre-

koračili svoja ovlašćenja ili su

zloupotrijebili položaj. Ako

toga nema, nema ni otužnice –

bio je kategoričanPiperović.

Podsjetio je da se u optužnici

navodi i da sunjegovi branje-

nici dali nalog da se ,,navod-

noj“ konsultantskoj kući iz

Londona uplati novac, ali da

tužilac nigdje nije ponudio

dokazdasuoptuženi znali da

se radi onavodnompreduze-

ću.

NOVAC

Kategoričan je i da se na po-

entu optužnice, odnosno re-

čenicu ,,da je uplaćeni novac

odmah prenešen na račune

drugihpravnihi fizičkih lica“

može staviti pravna tačka.

-Upravoovomrečenicomtu-

žilac eliminiše tvrdnju da su

optuženi htjeli drugom da

omoguće protivpravnu ko-

rist. Postavlja se pitanje i ko

su tapravna i fizička licakoji-

ma je prenešen taj novac, od-

nosno ima li umišljaja mojih

branjenika da se nekim dru-

gimpravnim licima omogući

sticanje koristi – pojasnio je

advokat Piperović.

Upozorio je i da su podiza-

njem optužnice njegovi bra-

njenici označeni pred crno-

gorskom javnošću kao ljudi

koji su stavili pare udžep.

-Doduše, niko ihnijeoptužio

da su pare stavili u svoj džep,

ali šteta je pričinjena – kazao

je on.

Branilac Piperović je, zajed-

no sa kolegomDragoljubom

Đukanovićem, zatražio da se

postupakprotivObradovića i

Ivanovića obustavi.

B. ROBOVIĆ

NIKŠIĆ

– Otac i sin Đorđe (58)

i Vuk Mašnić (28) poginuli su

juče u saobraćajnomudesu

koji se dogodio umjestu

Papratni brijeg na magistral-

nomputu Nikšić - Plužine.

Mašnići su bili u vozilu „golf 2“

i kretali su se iz pravca Plužina.

Oni su, iz za sada neutvrđenih

razloga, sletjeli sa puta.

Istragom će biti utvrđeno kako

je došlo do nesreće.

S. D.

Saobraćajna nesreća na putu Nikšić - Plužine

Poginuli otac i sin

Saobraćajni udes u Beranama

Stradaomuškarac, vozač

kamiona teškopovrijeđen

BERANE - Vladimir Vešović

(66) iz Berana poginuo je

prije dva dana u saobraćaj-

noj nesreći koja se dogo-

dila na lokalnomputuod

prigradskognaseljaDolac

prema seluVeliđe. Teške

povrede zadobio je i vozač

kamionaMilenkoProdan

(58) iz Bosne i Hercegovi-

ne.

Prodan je bio za upravlja-

čem kamiona „volvo“, regi-

starskih oznaka AH-674, a na

mjestu suvozača je bio Vešo-

vić. Kamion je bio natovaren

šljunkom.

Kako saznajemo, do nesreće

je došlo kada je vozač poku-

šao da prođe dio puta koji

je nepregledan i, u krivini,

zadnjim točkom izašao sa

kolovoza, nakon čega se

zemlja obrušila i povukla

kamion u provaliju duboku

40metara. Kamion je upao

u rijeku Sušicu.

Vešović i Prodan su odmah

prevezeni u beransku

Opštu bolnicu.

Ljekari nijesu uspjeli da se

izbore za život Vešovića.

Prodan je zadržan na inten-

zivnomodjeljenju beranske

bolnice jer ima prelom ruku

i nogu.

V. J.

Na suđenju za pokušaj terorizma predočen izvještaj srpskih vlasti o kretanju agenata GRU

Šišmakov i Popovbili u

Srbiji od2. do26. oktobra

PODGORICA

–Agenti ruske

GRUEduardŠirokov i Vladi-

mirPopov, kojima se sudi da

subili na čelukriminalneor-

ganizacijekoja jeplaniralavi-

še terorističkihnapadana

danparlamentarnih izborau

Crnoj Gori, boravili suuSrbi-

ji od2. do26. oktobra 2016.

godine–pokazao je izvještaj

srpskepolicijekoji jedostav-

ljencrnogorskomTužilaštvu.

Ti dokazi predstavljeni su juče

u sudnici Višeg suda u procesu

protiv četrnaestočlane grupe

koja se tereti da je planirala na-

silno preuzimanje vlasti nakon

zatvaranja biračkihmjesta.

PASOŠI

Srpskevlasti suuz izvještaj do-

stavile i kopije pasoša koje se

Popov i Šišmakov predali oso-

bljuhotelaukojimasuboravili.

U izvještaju se navodi da je Po-

pov zatražio damu se vrati no-

vaczadvadanaboravkauhote-

lu Mažestik, jer je odlazak iz

Srbijepomjeriodvadanaranije

odplaniranog.

Na ovaj detalj iz izvještaja rea-

govao je advokat Miroje Jova-

nović, navodeći da je šokiran

siromaštvomPopova koji traži

da mu se vrati novac, a u sud-

skompostupku se pominje ne-

ki ogromannovac.

Uslijedilo je objašnjenje glav-

nog specijalnog tužioca Mili-

voja Katnića da ,,GRU traži da

mu se vrati svaki cent“.

SpecijalnitužilacSašaČađeno-

vić kazao je da je pasoš sa ime-

nom Eduard Širokov koji je

Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić kazao je da se presude

mogu koristiti u postupku.

- Nesporno da je devet lica priznalo krivično djelo i jasno je da

su svojimpriznanjempotvrdili događaj i sve elemente krivič-

nog djela koji su navedeni u činjeničnomopisu – pojasnio je

Katnić.

Katnić:Priznanjimapotvrđeno

onoštojeplanirano

koristio prvooptuženi Šišma-

kov falsifikat.

- U spisima imamo dva pasoša

sa istom slikom i različitim

imenima. Tužilaštvo će u na-

stavku procesa dokazati da je

pasoš na ime Širokov falsifiko-

van–kazao jeČađenović.

On je istakao da su Popov i Šiš-

makov zajedno došli u Srbiju i

da su boravili u dva hotela koja

su bila udaljena svega 100me-

tara. TužilacKatnić ustvrdio je

i da supodaci koje jekancelari-

ja Interpola uMoskvi proslije-

dila kolegama u Podgorici, a

kojiseodnosenaEduardaŠiro-

kova, netačni.

- Podaci dobijeni za pasoš Vla-

dimira Popova su tačni, ali ne i

za Širokova - kazao jeKatnić.

On je pojasnio da Interpol ne-

ma mehanizme istraživanja

već da saznanja dobija od dru-

gih institucija, zbog čega sma-

tra da je taj dokument falsifi-

kat. Istakao je i da jemoskovski

Interpol u dopisu proslijeđe-

nom crnogorskom tužilaštvu

najavio da će dostaviti dodatne

provjere za Popova i Širokova,

ali da se tonikada nije desilo.

Jučerašnjesuđenjeobilježilisu

i zahtjevi odbrane optuženih

da se presude donijete protiv

dijela uhapšenih za pokušaj

nasilnog ulaska u Skupštinuna

dan parlamentarnih izbora

2016. godine na osnovu spora-

zumnog priznanja krivice iz-

dvoje iz spisa predmeta.

PRIMJEDBEODBRANE

Advokati smatrajuda se iz pre-

sude nemože utvrditi bilo koja

činjenica o osobama kojima se

sudi, kao i da predstavljanjem

tih dokaza narušava se pre-

sumcija nevinosti.

Ovaj prijedlog odbrane uslije-

dio je nakon što je predočena

pravosnažna presuda kojom je

Mirko Velimirović, svjedok u

ovom postupku, osuđen na

uslovnu kaznu od pola godine

zatvora jer je kao član krimi-

nalne organizacije učestvovao

u planiranju nasilnog ulaska u

Skupštinu.

Advokat Nikola Medojević je

kazao da, iako se radi o pravo-

snažnoj presudi, ona ne može

biti dokaz upostupku.

- Krši se pravo pretpostavke

nevinosti jer, iako seovapresu-

da odnosi na Velimirovića, u

činjeničnom opisu se navode

imena optuženih koji nijesu

priznali krivicu i njima se sudi.

Iz ove presude se jedino može

zaključiti da je ovim licima već

presuđeno – objasnio je advo-

katMedojević.

Advokat Miroje Jovanović ka-

zaojedajeiskorišćenapresuda

ukojoj nije bilodokazivanja.

Advokat Dušan Radosavljević

je kazao da se u presudi ne po-

minjupojedini optuženi koji se

nalaze na optuženičkoj klupi.

Optuženi Čađenović je kazao

da su presude donijete pod

„pritiskomSpecijalnogtužilaš-

tva“ te i da taj podatak govori

da te odluke ne bi trebalo da se

koriste kaodokazi.

I optuženiMilanDušić imao je

brojne primjedbe, ističući da

su neosnovane optužbe tuži-

laštva za koje ga terete.

- Ovdje tužilaštvo konstantno

podmeće dokaze, a nama se ne

dozvoljava da kažemo istinu.

Izgleda da se zna kakav će kraj

da bude, a na nama je valjda da

sve uradimo da promijenimo

taj ishod. Dozvolite nam onda

dakažemoistinu.Primjećujem

da sam unaprijed osuđen kao

član kriminalne organizacije

za ono što nisam uradio, a što

primjećujem iz ovih presuda

kojesupročitane-kazao jeDu-

šić.

Okrivljeni Maksić je ponovio

danijepoznavaoVelimirovićai

podsjetio da je upravo on prili-

komsvjedočenja uVišemsudu

kazao da ne poznaje nikog od

ljudi koji su dovedeni iz Srbije

uCrnuGoru.

Optuženi SrboljubĐorđević je

kazaodanjemunijeništa jasno

niti zna zaštomu se sudi.

Sljedeće suđenje zakazano je

za 11. jul.

B.R.

Viši sud preinačio prvostepenu presudu po tužbi novinara protiv države

Softićuda isplate 12.000, ane7.000eura

PODGORICA

–Zbogneefi-

kasne istrageu slučajevima

napadananovinaraTufika

Softića, Viši sud jepreinačio

prvostepenupresudu i do-

sudiodamudržava isplati

12.000eura.

OdlukomOsnovnog suda bilo

je dosuđeno da Softiću država

isplati 7.000 eura, ali je Viši

sud tuodlukupreinačio.

Prema navodima prvostepene

presude, propusti u postupa-

nju državnih organa se ne

ogledaju samo u dužini traja-

nja pretkrivičnog postupka i

istrage.

Softić je napadnut 1. novem-

bra2007,nakonserijetekstova

o narko i kriminalnim grupa-

manasjeveruCrneGore.Dvo-

jica napadača pokušala su da

ga ubiju ispred njegove kuće u

Beranama.

Onjedrugiputnapadnut2013.

godine, kada je u dvorištu nje-

gove porodične kuće eksplo-

dirala eksplozivna naprava.

Softić je prvi novinar iz Crne

Gore koji je, zbog nedjelotvor-

ne istrage, tužiodržavu.

On je u tužbi protivdržaveCr-

neGorenaveoda ,,živiukonti-

nuiranojneizvjesnostiistrahu

za sigurnost sebe i svoje poro-

dice, zbog činjenice da su na-

logodavci i izvršioci dva napa-

da na njega nekažnjeni i na

slobodi“.

M.L.

BAR

- HarunDuraković (62) nastradao je u srijedu veče oko 19

sati unaseljuMirovica odudara struje samješalice za beton.

Kako je Pobjedi saopšteno iz barske policije, Duraković je pogi-

nuo od strujnog udara.

Uviđaj je obavila policija ponalogunadležnog tužioca.

V.K.V.

Baraninausmrtila struja

NIKŠIĆ

–RankoRadulović (58) izNikšića, uponovljenompo-

stupku pred Osnovnim sudom, osuđen je na godinu zatvora

zbognedozvoljenogdržanjaoružja i eksplozivnihmaterija.

Presudu je izrekla sutkinjaVesnaKovačević.

On je i prvostepenom presudom bio osuđen na istu kaznu, ali je

Viši sud tuodlukuukinuo i vrationa ponovno suđenje.

Radulović se nalazi u ZIKS zbog sumnje da je bio na čelu jedne

grupe koja je planirala više ubistava.

C.H.

Presuda optuženomza držanje oružja

Radulovićugodina zatvora