Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 7. jul 2018.

Društvo/Hronika

Nastavljeno suđenje po tužbi novinarki Monitora protiv Pobjede

Radončić: Bavili suse

medijskimreketiranjem

PODGORICA

–Novinar, pu-

blicista i scenaristaŠemsu-

dinŠeki Radončićporučio je

juče, nakon svjedočenjau

OsnovnomsuduuPodgorici,

u sporupo tužbi novinarki

MilkeTadić-Mijović iMilene

Perović-KoraćprotivPobje-

de i nekadašnjegglavnog

urednikaSrđanaKusovca,

kako je još jednom„pobije-

diomedijskumafijuuCrnoj

Gori“.

Radončić je juče završio sa

svjedočenjem,aepilogprocesa

će biti poznat 20. jula, kada će

sudijaDraganŠćepovićdonije-

ti odluku.

MANIPULACIJE

U sudnici se nijesu pojavile

Tadić-Mijović i Perović-Ko-

rać, kao ni čelnici Vijesti iMo-

nitora koji su prethodno roči-

šte pratili.

- Ovim nedolaskom, kako su

obećavali, Miodrag Perović i

Željko Ivanović pokazali su

strahipobjeglisamegdana.Po-

bjegli od suočavanja sa činjeni-

camaštasuradilinjihovimedi-

ji, šta su objavljivali za Marka

Vešovića i mene, kakvim su se

klevetama i medijskim reketi-

ranjembavili. Ovo svjedočenje

doživljavamkao još jednuuni-

zu pobjeda protiv medijske

mafije u Crnoj Gori - rekao je

Radončić novinarima nakon

ročišta.

Onje tokomsvjedočenjapono-

vio raniju ocjenu da su tužilje

licemjerne, jer su objavljivale

mnogo grublje tekstove od

onih koje je on objavljivao sa

Vešovićem.

- Radi se o klasičnoj manipula-

ciji, ne samo istrzanju rečenica

ili pasusa teksta, nego istrzanju

golih riječi i svođenju književ-

nog djela od 350 strana na gru-

bo istrgnute riječi kako bi se

književno djelo vulgarizovalo i

kako bi se težište sa teških či-

njenica iznešenih u knjizi

„Miško kesedžija i njegove bi-

ze“, koje nijesu, koliko je meni

poznato, demantovaneu tužbi,

Poslao samdemanti Monitoru jer jeMilena Perović-Koraćmene i moju porodicu

svela na nivo narko dilera, ali oni to nijesu htjeli da objave i morao samda

odgovorimu Pobjedi. Nije bilo drugog načina – rekao je Šemsudin Šeki Radončić

ŠemsudinŠeki Radončić

svelo na verbalni delikt - rekao

je on. Govoreći o Perović-Ko-

raćkazao jeda su tekstovi uko-

jima se ona pominje, zapravo,

samo „odgovor na njene naj-

monstruoznije novinarske

podvale, klevete i laži“.

- UMonitoru od 2. marta 2012.

ona je doslovce rekla: „Pobjeda

je već duže vremena Radonči-

ća - Šemsudina, Srđana i Mar-

ka, pa se čini prirodnim da im

se i Fahrudin formalno pridru-

ži. Šarićev klan je donedavno

biosuvlasnikPobjede,asadaće

ihtamozamijeniti klanRadon-

čića i tu nema razlike, osim što

su Šarići pali, a Radončići još

nijesu, ali vrijeme radi protiv

njihitonijeutjehanegoistina“.

Ja sam poslao demanti Moni-

toru, jer jemene imojuporodi-

cu svela na nivo narko dilera,

ali oni to nijesu htjeli da objave

i morao sam da odgovorim u

Pobjedi. Nije bilo drugog nači-

na - obrazložio je Radončić u

sudnici.

On jenaveoda jeu istomtekstu

za njega, Srđana Kusovca i

MarkaVešovićapisalodasure-

žimska trojka koja brani Đuka-

novića i domovinu ne birajući

psovke i uvrede.

ODGOVORNOST

Punomoćnik Pobjede Nikola

Martinović kazao je kako se ja-

sno može zaključiti da je stil

pisanja Vešovića i Radončića

nepromijenjen u posljednje tri

decenije i da su oni isto pisali i

onda kada suuMonitoru radili

sa tužiljama.

- Upravo takav stil i način izra-

žavanja upotrebljavali su za

vrijeme zajedničkog rada sa

tužiljama, čak u periodu kada

je Tadić-Mijović bila odgovor-

na za tekstove koji su objavlji-

vani uMonitoru. Očigledno je

da se nije promijenio njihov

stil, već pojava o kojoj pišu, a

koja je opštepoznata i društve-

no važna i data u naslovu knji-

ge. Iz ovih razloga smatramo

da se ne može govoriti o uvre-

dama već o slobodi izražava-

nja. Predlažem da sud odbije

tužbenizahtjevizahtijevamda

tužilje naknade troškove po-

stupka - kazao jeMartinović.

Podsjetio je i da je Pobjeda u

međuvremenu privatizovana,

pojasnivšidajeZakonomoste-

čaju propisano da novo pravno

licene odgovara zadugove ste-

čajnog dužnika.

-Jasno jedanemapasivne legi-

timacijeninastraniKusovcani

sadašnjeg privrednog društva

Pobjeda - rekao jeMartinović.

Advokat tužilja Aleksandar

Đurišić kazao je da je za njih

„civilni delikt publikovanje

uvreda u dnevnoj štampi od

strane državne novine“.

-Miganijesmotužilizanavode

iz knjige, negona publikovanje

uvreda u državnim novinama.

Iskaz svjedoka je proizvod re-

vanša iz ko zna kojih razloga,

jer je dugo sarađivao i radio sa

tužiljama. Uvrede se pokuša-

vaju opravdati polemikom, a

nema polemike - kazao je, po-

redostalog, Đurišić.

K.JANKOVIĆ

PODGORICA – CrnaGora je,

uodnosuna zemlje regiona,

najmanje pogođena proble-

momnasilnog ekstremizma

i radikalizacije koja vodi ka

terorizmu, ocijenio je držav-

ni sekretar uMinistarstvu

unutrašnjihposlovaDragan

Pejanović.

On je juče, kako je saopšteno

iz ovog resora, na sastanku

sa šeficom kancelarije Među-

narodne organizacije za

migracije u našoj državi Duši-

com Živković kazao da MUP i

Uprava policije, u saradnji sa

nadležnimorganima, u kon-

tinuitetu realizuju proaktivne

i preventivne aktivnosti u

oblasti borbe protiv terorizma,

nasilnog ekstremizma i radi-

kalizacije.

Pejanović je i koordinator

Sastanak predstavnikaMUP-a i Međunarodne organizacije zamigracije

Čitavuzajednicuuključiti

uprevenciju radikalizma

nacionalnogmeđuresorskog

operativnog tima za imple-

mentaciju akcionog plana za

realizaciju strategije suzbijanja

nasilnog ekstremizma.

Živković je naglasila značaj

zajedničkog djelovanja kroz

realizovanje projekata u

lokalnim zajednicama, u čijem

fokusu su prepoznavanje

pojavnih oblika nasilnog

ekstremizma i radikalizaci-

je koja vodi ka terorizmu,

identifikacija ranjivih grupa i

pojedinaca, kao i potencijalnih

veza sa stranim terorističkim

borcima.

- Svi relevantni akteri društva,

kako na centralnom, tako i na

lokalnomnivou, uz saradnju

sa civilnim sektorom, treba

da daju doprinos u rješavanju

izazova u ovoj oblasti, sagleda-

vajući ih u kontekstu aktuelnih

dešavanja u oblasti migracija –

navedeno je u saopštenju.

J. B.

DOBRASARADNJA:

Sa sastanka

Razmatrani dokazi Specijalnog tužilaštva protiv bivši

BezpotpisaM

nijednaodluk

moglada sed

Advokat Zoran Piperović juče je sudu predao obimnu doku

je rekao, dokazuje da o angažovanju konsultantske kuće iz Lo

Ivanović nijesu odlučivali sami, već da je odluku donio Odbo

PODGORICA

–Advokat

ZoranPiperović juče jeu

postupkukontroleoptuž-

niceprotivdvojicebivših

čelnih ljudi Telekoma -Ole-

gaObradovića iMiodraga

Ivanovića, vanraspravnom

vijećuVišeg sudapredao

dokumentacijukoja, kako

jekazao, demantuje tvrd-

njeTužilaštvada sunjih

dvojica firmukojomsuru-

kovodili oštetili za 2,3mili-

ona eura, pribavljajući ko-

rist drugome.

Suprotno odbrani, specijalni

tužilac Saša Čađenović sma-

tra da dokazi koje je Tužilaš-

tvo ponudilo ne ostavljaju

prostora da optužnica ne

prođe kontroluVišeg suda.

PredsjednikVišeg sudaBoris

Savić odluku o tome da li će

potvrditi optužnicu, vratiti je

nadopunuilijeodbitidonije-

će unarednih 15 dana.

RASPRAVA

Prema navodima optužnice,

Obradović i Ivanović suzlou-

potrijebili položaj u privred-

nomposlovanjupribavljajući

korist u iznosuod2,3miliona

eura kompaniji ,,Rawleigh

Trading“ iz Londona na ime

Obradović i Ivanović saadvokatomdolazena suđenje

Zoran Piperović sudu

je dostavio zapisnik sa

sjednice borda direktora

Telekoma na kojoj je doni-

jeta odluka da ugovor koji

tužilac smatra spornim

bude potpisan i kojim su

Oleg Obradović i Miodrag

Ivanović dobili ovlašćenje

da dokument potpišu.

Dostavio je i biznis plan

Telekoma kojim je unapri-

jed planirana analiza tržišta

Jugoistočne Evrope zbog

koje je potpisan navodno

sporni ugovor, kao i sam taj

dokument – analiza tržišta

regiona koju je uradila firma

,,Rawleigh Trading“.

Piperović je podsjetio kako

tužilac u optužnici, uprkos

izjavama nekoliko svjedoka

da su dokument vidjeli,

tvrdi kako ta analiza ne

postoji, pa čak i da su okriv-

ljeni znali da ta analiza neće

ni biti napravljena.

Sudu je predao i nalog za

Dokumentacija

najveću isplatu po tomugo-

voru – vrijednosti 1.840.000

eura koji je, kako je rekao,

potpisalo četvoro ljudi. Oci-

jenio je da taj dokaz objaš-

njava da je i isplata urađena

potpuno po kompanijskoj

proceduri, odnosno da

njegovi branjenici nijesu

u tome imali odlučujuću

ulogu.

Piperović je rekao i da posto-

ji audio i video zapis sa sjed-

nice borda direktora na kojoj

je donijeta jednoglasna odlu-

ka da se potpiše ugovor sa

firmom ,,Rawleigh Trading“.

fiktivnog ugovora o konsul-

tantskimuslugama ispitivanja

tržišta telekomunikacija u Ju-

goistočnoj Evropi.

Advokat Piperović, međutim,

juče je sudu predao obimnu

dokumentaciju koja, kako je

rekao,dokazujedaoangažova-

njukonsultantskekuće izLon-

dona Obradović i Ivanović ni-

jesu odlučivali sami, već da je

odluku donio Odbor direktora

Telekoma.

- Na toj odluci postoje četiri

potpisaitopotpisiObradovića,

Ivanovića i dvojice Mađara.

Podsjetiću da suMađari od 27.

oktobrado28. decembra 2005.

godine, period koji je u optuž-

nici označenkao inkriminisan,

PODGORICA

-Vlasniku fir-

me „Mik trejd“ izTivtaRaj-

kuMiketićuodređen jepri-

tvordo30dana zbog sumnje

da je zloupotrijebio službeni

položaj i utajioporezu izno-

suodokodvamiliona eura.

On je, kako prenosi CDM,

ostvarivao višemilionski pri-

hod preko firme, ali porez nije

plaćao. Sumnja se da je firmu

namjerno uveo u stečaj. Mike-

tić je juče uhapšen po nalogu

specijalnog državnog tužioca.

Osnovano se sumnja da jeMi-

ketić od 1. januara 2010. do 31.

decembra2014.uTivtu,usvoj-

stvu odgovornog lica, osniva-

ča, izvršnog direktora i lica

ovlašćenog za zastupanje

pravnoglica„MikTrade“d.o.o.

iz Tivta, zloupotrebom polo-

žaja u pogledu raspolaganja

tuđom imovinom, pribavio se-

biprotivpravnuimovinskuko-

rist u iznosu koji prelazi

40.000 eura i u istom iznosu

nanio imovinsku štetu prav-

nomlicu „MikTrade“.

Osumnjičeni je, kako prenosi

Vlasniku firme „Mik trejd“ iz Tivta određen pritvor do 30 dana

Miketićosumnjičenza

utajudvamilionaeura

CDM, podizao novčana sred-

stva i isplaćivao gotovinu bez

odgovarajuće finansijske do-

kumentacije i to u 2010 -

188.103eura,u2011-89.033,95,

u 2012 - 485.649,69 eura, u

2013 - 702.920,53, te u 2014 -

749.306,78 eura, a sve u uku-

pnom iznosu od 2.215.058 eu-

ra.Takođe,portalCDMnavodi

da seMiketić sumnjiči da jeod

2010. do 2014. u Kotoru prou-

zrokovao stečaj i time oštetio

državuiPoreskuupravuzane-

plaćene poreze. On je, kako se

navodi, podizaonovčana sred-

stva iz preduzeća i vršio ispla-

te gotovinskih novčanih sred-

stava u iznosu od 2.215.058,95

eura.

C.H.