Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 7. jul 2018.

Društvo

porti Manastira Dajbabe

počela

alizacije

narušeno kulturno dobro.

Ukazali su i na činjenicu da je

Crna Gora potpisnica među-

narodnihkonvencija o zaštiti i

očuvanju kulturnih dobara i

poručili da su neusmjereni i

nelegalni radoviuportiMana-

stiraDajbabeusuprotnosti i sa

domaćim i sa međunarodnim

zakonima. Zatražili su hitnu

reakciju Uprave za inspekcij-

ske poslove čiji je inspektor,

međutim,konstatovaodane

može da pečatira objekat,

jer u rješenju o kulturnom

dobru nije precizirano koje

sutograniceManastirakoje

treba da budu zaštićene. In-

spektor nije promijeniomi-

šljenje ni nakon što mu je iz

Uprave za kulturno dobro

rečeno da je trebalo da zau-

stavi gradnju, već jezatražio

da na teren izađe urbani-

stičko-građevinska inspek-

cija Ministarstva održivog

razvoja i turizma. Ni oni,

međutim, nijesu obustavili

ilegalnu gradnju, a intere-

santno je bilo što suobjasni-

li da nikog nijesu zatekli da

izvodi radove na objektu,

zbog čega supozvali SPCda

dođe u prostorije Ministar-

stva kako bi pojasnili da li

imaju dozvolu za gradnju ili

ne.

Crnogorski pokret je zbog

ilegalne gradnje uManasti-

ru Dajbabe podnio Osnov-

nomdržavnom tužilaštvu u

Podgorici krivičnu prijavu

protiv Srpske pravoslavne

crkve Mitropolije crnogor-

sko-primorske zbog krivič-

nih djela zloupotreba služ-

benog položaja, devastacija

i prisvajanje kulturnog do-

bra.

N.ĐURĐEVAC

Predstavljen projekat Unicefa o roditeljstvu

Konflikte riješiti bez

fizičkogkažnjavanja

PODGORICA

- Projekat

„Roditeljstvoza cjeloživot-

nozdravlje zamaludjecu“

možepomoći ukonstruktiv-

nomrješavanjukonflikatau

porodici, bez fizičkogka-

žnjavanja, anjegovomreali-

zacijompodstiče sedugo-

ročnozdravlje, razvoj i

dobrobit djeteta.

To je poručeno na predstavlja-

nju rezultata pilot programa

„Roditeljstvo za cjeloživotno

zdravlje za malu djecu“, koji je

organizovala Kancelarija Uni-

cefa u Crnoj Gori, uz podršku

Delegacije Evropske unije u

Crnoj Gori.

GeneralnidirektorDirektorata

za javno zdravlje i programsku

zdravstvenu zaštituMiro Kne-

ževićsaopštiojedajeprevenci-

ja nasilja nad djecom u skladu

sa master planom razvoja

zdravstvaCrneGore, za period

2015-2020. i da je, kako je ista-

kao, strateški prioritet Crne

Gore. Načelnica Direkcije za

predškolsko i inkluzivno obra-

zovanje u Ministarstvu pro-

svjete Tamara Milić istakla je

da program koristi resurse si-

stema i da se, kako je ocijenila,

njegovom realizacijompodsti-

če dugoročno zdravlje, razvoj i

dobrobit djeteta, smanjenje

nasilja nad djecom i rizika od

problematičnog ponašanja.

- Roditelji su prvi učitelji svog

djeteta, jer utiču na njegovu

svijest o samome sebi, na usva-

janje i formiranje stavova, po-

gleda i shvatanje svijeta, ali i

onoga što se u njemu dešava.

Oni treba da budu aktivni uče-

snici u predškolskoj zajednici,

koja je druga prirodna zajedni-

ca u kojoj se dijete razvija - ka-

zala jeMilić.

Šef predstavništva Unicefa za

Crnu Goru Osama Kogali pod-

sjetio jeda je istraživanje, spro-

vodeno 2016. godine, pokazalo

da 77 odsto crnogorskih građa-

na smatra da bi država trebalo

daobezbijediedukacijurodite-

lja.

- Za jačanje vještina roditelja i

staratelja za nenasilno podiza-

njedjece,Unicef jeprošlegodi-

ne podržao nacionalne i lokal-

ne partnere u Crnoj Gori da

uvedu program roditeljstvo za

cjeloživotno zdravlje za malu

djecu, za roditeljedjece oddvi-

je do devet godina starosti -

podsjetio jeKogali.

On je istakao da takve metode

roditeljstva pomažu majkama,

očevima i starateljima da

upravljaju ponašanjem djeteta

i da nude alternative fizičkom

kažnjavanju.

Program implementiraju uz

podršku domova zdravlja u

Podgorici, BijelomPolju, Bera-

nama i Nikšiću, podgoričkog

vrtića „Đina Vrbica“ i nevladi-

nih organizacija Pedagoški

centar Crne Gore, Centar za

prava djeteta i Roditelji.

R.D.

PODGORICA – Vlada je juče

uvelamoratorijumna zapo-

šljavanje u javnomsektoru

na osnovuplana optimiza-

cije javne uprave za period

do 2020. godine, koji je

usvojen, a čiji je cilj poveća-

nje efikasnosti i efektivnosti,

naročitou segmentupru-

žanja usluga građanima i

privredi.

Kako je nakon sjednice saop-

štila ministarka javne uprave

Suzana Pribilović, jedna od

kratkoročnihmjera na lokal-

nom i na centralnomnivou je

ograničavanje zapošljavanja

zasnivanjem radnog odnosa

na neodređeno i određeno

vrijeme u organima državne

uprave i javnimustanovama

čiji je osnivač država i to u

periodu od godinu, počev od

juče.

- Jedna odmjera je i prestanak

radnog odnosa na određeno

vrijeme istekom roka na koji

je radni odnos zasnovan, bez

mogućnosti produženja u tih

godinu, odnosno prestanak

radnog angažmana osoba

angažovanih po drugim

Vlada usvojila plan optimizacije javne uprave do 2020.

Moratorijum

na zapošljavanje

važićegodinu

osnovama po isteku vremena

na koje su te osobe angažova-

ne - kazala je Pribilović nakon

sjednice Vlade.

Ona je naglasila da se planu

optimizacije javne uprave nije

pristupilo kroz prizmu otpušta-

nja, kako se često pominje u

javnosti, već je on posmatran

kao dio širih reformskih pro-

grama, a sve kako bi bila efika-

snija javna uprava.

Pribilović je navela da plan

optimizacije daje set prilago-

đenih sektorskihmjera za pre-

vazilaženje izazova koje javna

uprava ima umaksimalnom

korišćenju svojih kapaciteta.

K. J.

SuzanaPribilović

Vlada usvojila programza dodjelu grantovaMinistarstva nauke

Za sufinansiranje inovativnih

projekata izdvojenomilioneura

PODGORICA

–Za sufinan-

siranje inovativnihprojeka-

tado2020. godineMinistar-

stvonaukeopredijeliće

milioneura, predviđeno je

novimprogramomzadodje-

lugrantova za inovativne

projektekoji je jučeVlada

usvojila.

Načelnica Direkcije za inova-

cije i infrastrukturu u Mini-

starstvu nauke Marijeta Bar-

jaktarović-Lanzardi kazala je

da je primarni cilj ovog pro-

grama jačanje konkurentnosti

preduzeća kroz sufinansira-

nje inovativnih tržišno orijen-

tisanihproizvoda i usluga.

- Odnosno jačanje inovativnih

potencijala preduzeća kao i

njihove prepoznatljivosti u si-

stemuinovacija,potomstimu-

lisanje tehnoloških inovacija i

podsticanje komercijalizacije,

kaoistimulisanjeulaganjapri-

vrednog sektorau istraživanja

i razvoj –naglasila jeBarjakta-

MarijetaBarjaktarović-Lanzardi

rović-Lanzardi. Drugi cilj,

prema njenim riječima, je po-

drška prenosu inovativnih

ideja iz naučnoistraživačkih

ustanova ka tržištu, odnosno

prevazilaženje nedostatka fi-

nansiranja između inovativ-

nih ideja i komercijalizacije.

- Treći cilj je jačanje ljudskih

resursaodnosnootvaranjeno-

vih radnih mjesta. Progra-

mom je predviđeno i omogu-

ćeno zapošljavanje visoko

kvalifikovanog kadra tokom

trajanja projekta – istakla je

Barjaktarović-Lanzardi.

Konkursom za dodjelu gran-

tova za inovativne projekte

biće,kakojepreciziranoizMi-

nistarstva nauke, podržani

inovativni projekti u okviru

tematskih prioriteta utvrđe-

nih strategijom inovativne

djelatnosti – energija, poljo-

privreda i hrana, održivi ra-

zvoj i turizam, informaciono-

komunikacione tehnologije,

medicina i zdravlje ljudi i novi

materijali, proizvodi i servisi.

Ministarstvonauke će, kako je

navela Barjaktarović-Lanzar-

di, odobriti po prihvaćenom

grantusufinansiranjeuiznosu

do 100.000 eura.

- Projekti će biti sufinansirani

od 12 do 24 mjeseca, dok će

implementacija projekata

Vlada usvojila prijedlog izmjene Zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda

Naknada i zamajkekoje su

imaleugovor naodređeno

PODGORICA

–Majkama

troje ili višedjecekoje suza-

radnaknade ranije raskinule

radni odnos naodređeno

vrijemebićeomogućenoda

ostvarepravonanovuna-

knadu.

To je predviđeno Prijedlogom

zakonaoizmjenamaidopuna-

ma Zakona o izvršenju odluke

Ustavnog suda od 19. aprila

2017. koji je juče usvojila Vla-

da. Pojašnjeno je da je osnovni

razlog za izmjenu ovog akta

činjenica što u njemu nijesu

bileprepoznatekorisniceovog

prava.

U dokumentu je precizirano

da korisnice podnose zahtjev

za ostvarivanje mjesečne na-

knade u roku od 30 dana od

dana stupanja na snagu ovog

zakona. Uz zahtjev za ostvari-

vanjeprava,dužnesudadosta-

ve dokaz o posljednje tri zara-

de za koje su uplaćeni porezi i

doprinosi za obavezno socijal-

noosiguranjekoji izdajeorgan

uprave nadležan za naplatu

poreza.

- Nadležni centar za socijalni

rad jedužandadonese i dosta-

vi rješenje o zahtjevu za ostva-

rivanjepravanajkasnijeuroku

od 15 dana, a ako je potrebno

sprovesti poseban ispitni po-

stupak, u roku od 30 dana od

dana prijema uredno podnije-

tog zahtjeva – istaknuto je u

dokumentu.

UizmijenjenomZakonu,tako-

đe su propisane kazne za kori-

snice u slučaju zloupotrebe

ova naknade. Novčanom ka-

znom u iznosu od 250 eura,

kako je propisano, kazniće se

korisnica ako ne prijavi svaku

promjenu koja je od uticaja na

ostvarivanje prava na mjeseč-

nu naknadu, u roku od 15 dana

od dana nastale promjene.

Sankcija, takođe, slijedi ako ne

da istinitepodatkeodkojihza-

visi ostvarivanje prava namje-

sečnunaknadu.

Kaznesupredviđene i zaprav-

no lice. Novčanom kaznom u

iznosu od 500 eura do 5.000

eura kazniće se za prekršaj

pravnoliceakonedoneseine

dostavi rješenje o prestanku

prava na naknadu u roku od

15 dana, a ako je potrebno

sprovesti poseban ispitni po-

stupak, u roku od 30 dana.

Kazna slijedi i ako ne donese

i ne dostavi rješenje o zahtje-

vu za ostvarivanje prava naj-

kasnije u roku od 15 dana, a

ako jepotrebno sprovesti po-

seban ispitni postupak, u ro-

ku od 30 dana od dana prije-

ma uredno podni j e tog

zahtjeva.

Korisnice koje su do dana

objavljivanja (12. maj 2017)

Odluke Ustavnog suda Crne

GoreU-Ibroj6/16od19.apri-

la 2017. koristile naknadu,

odnosno pravo iz člana 4

(član 54a) Zakona o dopuna-

maZakonaosocijalnojidječ-

joj zaštiti za vrijeme za koje

su koristile to pravo, uplatiće

se doprinosi za penzijsko i

invalidsko osiguranje.

N.Đ.

obuhvatati period od decem-

bra ove do, najkasnije, decem-

bra 2020. godine – precizirala

jeBarjaktarović-Lanzardi.

Proces dvostepene evaluacije

prijava, kako je naglasila,

obavljaće međunarodni ek-

sperti. U prvoj fazi će se, kako

je rekla, ocjenjivati kvalitet

ideje, kapacitet tima, odnosno

konzorcijuma,dokćeudrugoj

fazi akcenat biti na konkuren-

tnosti i potencijalima za ko-

mercijalizaciju.

- Programom je predviđena i

saradnja aktera u sistemu ino-

vacija, odnosno inovativna or-

ganizacija nije u mogućnosti

da se samostalno prijavi na

konkurs, već u saradnji sa par-

tnerima. Taj konzorcijum, ra-

di približavanja tržišnoj pri-

mjeni same inovativne ideje i

rješenje, mora imati najmanje

jedno mikro, malo, srednje ili

veliko preduzeće u svom sa-

stavu – navela je Barjaktaro-

vić-Lanzardi.

J.B.