Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 7. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

–VelimirMi-

jušković izabran je jučeveći-

nomgalsova zanovogdirek-

toraFondacije „Sveti Petar

Cetinjski“.

Kakojesaopšteno,naredovnoj

sjednici Upravnog odbora

Fondacije data je podrška

predsjedniku ovog tijela prof.

dr ŽivkuAndrijaševiću.

Interesantnojedaseučetvrtak

saopštenjem oglasio dio pred-

stavnika Fondacije koji su op-

tužili Andrijaševića da je zaka-

zao sastanak upravnog odbora

a da o tome nije, redovnimpu-

tem, obavijestio Fondaciju,

njenogdirektoraMiloradaMi-

jaAleksića i predsjednika nad-

zornog odbora.

Aleksić je izabran za direktora

nakon smrti Dragoljuba Draga

Rašovića.

UsaopštenjudostavljenomPo-

bjedi, iznijeto je niz optužbi na

račun Andrijaševića, pa i to da

je on osporavao Aleksićevu

funkciju, tako što ga je tretirao

kaovršiocadužnostidirektora.

Upravni odbor Fondacije „Sveti Petar Cetinjski“

Novi direktor je

VelimirMijušković

VelimirMijušković

Saopštenjem se juče oglasio i predsjednik nadzornog odbora

Fondacije „Sveti Petar Cetinjski“ Dragan Čarapić koji tvrdi da je

Živko Andrijašević samoinicijativno raspisao konkurs za izbor

novog direktora Fondacije i „obezbjeđujući prisustvo članova

Upravnog odbora, koje je on lično predložio, održao sastanak

povodom sukoba sa direktoromFondacije MiloradomAlek-

sićem“. Doveo je u pitanje i način izbora direktora, te ustvrdio

kako Andrijašević i članovi ovog tijela od 31. oktobra prošle godi-

ne nijesu realizovali nijedan od desetak planiranih projekta.

- Sagledavajući nastalu situaciju i pučistički stav Andrijaševića

i ostalih članova UO, a ocjenjujući da su planirani projekti od

veoma velike važnosti za Fondaciju i samim tim za crnogorsko

društvo, a nakon obavljenih razgovora sa nekoliko osnivača

Fondacije, iskrenim članovima, tradicionalnimdonatorima i

prijateljima donesena je odluka da se saglasno Članu 10. Statuta

Fondacije sazove vanredna skupština. Pravo zakazivanja ima

trećina osnivača Fondacije ili nadzorni odbor – naveo je Čarapić.

Čarapićnezadovoljan,

zakazanavanrednaskupština

PODGORICA

–Nevladina

organizacijaKvirMontene-

gro i inicijalni odborPovorke

ponosaLGBTIQosoba raspi-

sali supozivza članstvouor-

ganizacionomodboru šestog

MontenegroPrajdakoji će

biti održanuPodgorici.

Kako je saopšteno izKvirMon-

tenegra, prijave će primati do

17. jula.

- Inicijalni odbor Montenegro

prajda pozvao je lezbijke, geje-

ve, biseksualne, transrodne, in-

terpolne i kvir osobe, članove/

ice porodica LGBTIQ osoba,

prijatelje/ice i podržavaoce/

teljke naših ljudskih prava da

daju svoj doprinos da šesta Po-

vorka ponosa koja se održava u

Podgorici ove godine bude još

snažnija,masovnija,zabavnijai

da odražava glas svih nas koji

činimo zajednicu LGBTIQ

osoba, prijatelja/ica, porodica i

saveznika/ca - saopštili suoni.

Prema njihovim riječima, šesti

Montenegroprajdćebitišetnja

svih lezbijki, gejeva, biseksual-

nih, transrodnih, interpolnih i

kvir osoba.

-ŠestiMontenegroprajdćebiti

šetnjasvihnaskojismouzajed-

nicama i onih koji nisu, naših

porodica i svih građana/ki Cr-

ne Gore koji smatraju da u cr-

nogorskomdruštvunemamje-

s t a d r u š t v e nom , a l i n i

sistemskom nasilju nad bilo

kim ko odstupa od društveno

zadatih normi - istakli su iz

Kvir Montenegra, prenio je PR

centar.

K.J.

Profesor Živko Andrijašević u

četvrtak je kazaoPobjedi da ne

bi „komentarisao navode g.

Aleksića, vršioca dužnosti di-

rektora Fondacije, jer njegovo

pisanje“ smatra pokušajem da

„manipulacijama i neistinama

spriječi upravni odbor u spro-

vođenju kontrole poslovanja

Fondacije, kao i sprovođenju

procedure izbora direktora

Fondacije, što je u nadležnosti

Upravnog odbora“.

K.K.

Šetnjaprotivnasilja

SaprošlogodišnjegPrajdauPodgorici

Država čeka do 15. jula zahtjev za izdavanje dozvole za „divlji“ objekat u

Čuli da jeSP

proceduru le

Nakon što je

Pobjeda krajem

maja izvijestila

javnost o „divlje“

izgrađenom

objektu u porti

Manastira

Dajbabe, koji

je u vlasništvu

SPC, niko od

nadležnih

nije zaustavio

gradnju

PODGORICA

–RokSrp-

skoj pravoslavnoj crkvi da

preda zahtjevza legaliza-

ciju„divlje“ sagrađenog

objektauportiManastira

Dajbabe, zaštićenogkul-

turnogdobra, je 15. jul i na-

kon isteka tog rokaurbani-

stičko-građevinska

inspekcija ćepostupiti u

skladu saZakonomopla-

niranjuprostora i izgrad-

nji objekata.

Pobjedi je ovo juče saopšte-

no izMinistarstva održivog

razvoja i turizma, odakle su

naveli i kako su obaviješteni

da je SPC počela proceduru

legalizacije.

ZAHTJEV

- Urbanističko-građevinska

inspekcija jeobaviještenada

je SPC započela proceduru

postupka legalizacije objek-

ta angažovanjem licencira-

negeodetskefirmezaizradu

elaborata izvedenog stanja,

koji se dalje predaje u kata-

star Podgorica, Uprave za ne-

kretnine, a nakon obrade ela-

borata predaje se zahtjev za

legalizacijunadležnomsekre-

tarijatu za urbanizamglavnog

grada – rekli su za Pobjedu iz

Ministarstva.

Odgovarajući na pitanje zašto

nijesu reagovali ranije, odno-

sno zašto nijesu pečatirali ile-

galni objekat kada su i iz SPC

priznali da nemajudozvolu za

gradnju, saopštili su da je ur-

banističko-građevinska in-

spekcijainspekcijskimpregle-

dom ,,konstatovala na terenu

građevinski izgrađen objekat,

gdje sedaljepo izjašnjenju su-

bjekta nadzora postupak vodi

u skladu sa zakonom“.

- Uodnosu na vaša pitanja, ur-

banističko-građevinska in-

spekcija naglašava da je rok za

predajuzahtjevaza legalizaci-

ju 15. jul 2018. godine, te i da je

nakon isteka ovog roka, kao i u

zavisnosti od odluke nadlež-

nih sekretarijata po podnese-

nimzahtjevima, a, takođe, i za

objektezakojenijesupodnije-

ti zahtjevi za legalizaciju, Za-

kon o planiranju prostora i iz-

g radn j i ob j eka t a j a sno

definisao ovlašćenja i postu-

panje urbanističko-građevin-

ske inspekcije, koja će po isti-

ma i postupiti – naveli su iz

ovog resora.

Zakon o izmjenama i dopuna-

ma Zakona o planiranju pro-

storaiizgradnjiobjekatausvo-

jen je nedavno u Skupštini

CrneGore, au tomaktu, izme-

đu ostalog, predviđa se da će

vlasnici bespravnih objekata

do 15. julamoći da predaju za-

htjev za legalizaciju sa doka-

zom iz katastra da su predali

elaborat premjera na ovjeru.

INSPEKCIJE

Nakon što je Pobjeda krajem

maja izvijestila javnost o „div-

lje“ izgrađenom objektu u

porti Manastira Dajbabe, koji

je u vlasništvu SPC, niko od

nadležnihnijezaustaviograd-

nju.

Upravazakulturnadobra tada

se oglasila i ocijenila da je

gradnjom objekta neupitno

Nelegalni objekat uportiManastiraDajbabe

Organizovana trodnevna obuka za predstavnike UCG

Preporukezaborbu

protivplagijarizma

PODGORICA

- SavjetEvro-

pe će, krozprojekat „Jačanje

integriteta i borbaprotivko-

rupcijeuvisokomobrazova-

nju“, pomoći jačanjukapaci-

tetaUniverzitetaCrneGore

(UCG) i snaženjuakadem-

skog integriteta, a samim

timdoprinijeti i poboljšanju

kvaliteta studija.

Rektor UCG Danilo Nikolić

otvorio je juče trodnevnu obu-

ku za predstavnike te ustanove

u okviru projekta koji finansi-

raju Savjet Evrope i Evropska

komisija (EK).

- Inicijalna trodnevna obuka

predstavnika timova UCG, koji

će se baviti tomtematikom, dio

je procesa sertifikacije Univer-

ziteta u zaštiti akademskog in-

tegriteta i borbi protiv plagija-

rizma – saopšteno je izUCG.

Obuku vode predavači Među-

narodnoginstitutazaistraživa-

nje i rad na sprečavanju aka-

demskog nečasnog ponašanja i

plagijata, a koji radi pri Ženev-

skomuniverzitetu.

Nikolić je zahvalio Savjetu

Evrope i EK na prepoznavanju

značaja i podršci u realizaciji

projekta koji se bavi akadem-

skimintegritetom.

- Riječ je o temi koja je od izu-

zetnog značaja za sveukupni

kvalitet obrazovanja i naučnoi-

straživački rad u Crnoj Gori.

Naš univerzitet je posljednjih

mjesecibioizuzetnoaktivanna

polju jačanja akademskog in-

tergriteta - kazao jeNikolić.

Onjepodsjetionausvojenuod-

luku o korišćenju softvera za

prevenciju plagijarizma u ma-

ster i doktorskim radovima,

znatno ranije nego što će novi

Zakon o akademskom integri-

tetu stupiti na snagu.

- Svjesni smo da je neophodno

uložiti dodatne napore kako bi

se razvila svijest o odgovorno-

sti članova naučne zajednice i

specifičnosti profesije koja nas

obavezujenapoštovanjenajvi-

šihetičkih standarda - kazao je

Nikolić.

Šefica programske kancelarije

SavjetaEvropeuPodgoriciAn-

gela Longo je kazala da Savjet

Evrope ima najjaču ekspertizu

uoblastiborbeprotivkorupcije

u visokomobrazovanju.

R.D.

Sa Slovenijompotpisan protokol u oblasti nauke

PODGORICA

–Mješovita

komisija zanaučnu i teh-

nološku saradnjuCrne

Gore i Slovenijepotpisala

je jučeprotokol kojimse

odobrava 30, od45prijav-

ljenjih, projekata za finan-

siranjeunarednedvije go-

dine - saopšteno je iz

Ministarstvanauke.

Naučnoistraživački projekti

ćese,kakojeprecizirano,rea-

lizovati u vidu zajedničkih

posjeta, u koje su uključeni

putni troškovi i dnevnice

istraživačaizCrneGoreiSlo-

venije koji će sarađivati u za-

jedničkimistraživačkimpro-

jektima.

- Ministarstvo nauke će za

svaki projekat obezbijediti

sredstva u iznosu od 1.000

eura za crnogorski tim, a Jav-

na agencija za istraživačku

djelatnost 1.000 eura za slo-

venački tim – istakli su iz

ovog resora.

J.B.

Finansiraće30projekata

KVALITETNASARADNJA:

Sapotpisivanja

Kvir Montenegro priprema šesti Montenegro Prajd