Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

Subota, 7. jul 2018.

Ministarstvo održivog razvoja zatražilo da opštine otvore nove šaltere

Podnijeto trinaest hiljada

zahtjevaza legalizaciju

smo i ranije najavili. S obzi-

rom na veliki broj prijava u

posljednjihmjesec dana, doš-

lo je do zastoja u katastru, a i

geodetske agencije koje rade

elaborate premjera su prebu-

kirane zahtjevima građana –

kazao je Čanović i podsjetio

da je zato u parlamentu usvo-

jena izmjena zakona po kojoj

građani mogu da podnesu za-

htjev sa potvrdomkatastra da

su predali elaborat premjera

na ovjeru, a onda imaju tri do-

datnamjesecarokadadostave

nedostajuću dokumentaciju.

Napomenuo je da Zakon o

upravnompostupku propisu-

je postupanje ovlašćenih lica

u slučaju podnošenja nepot-

punog podneska, a postupak

legalizacije je upravni postu-

pak.

UPRAVNI POSTUPAK

-Podnesak, uovomslučajuza-

htjev za legalizaciju koji se

predaje opštinama, a koji je u

formalnom smislu nepotpun,

nemože se odbiti ukolikonisu

sprovedene procesne radnje.

To podrazumijeva da je ovla-

šćeno lice dužno da obavijesti

podnosioca zahtjeva koja do-

kumenta treba da dostavi i

odredi rok za kompletiranje

dokumentacije – objasnio je

Čanović i dodao da je mini-

starstvo apelovalo na opštin-

ske organe koji sprovode po-

stupak legalizacije da u ovim

slučajevima postupaju u skla-

du sa Zakonom o upravnom

postupku i da građanima daju

primjeren rok za dopunu do-

kumentacije.

-Katastarćeprimati elaborate

zaovjeru i upis i nakon15. jula,

kako bi građani mogli da do-

pune svoje prijave. Od opština

smo takođe tražili da pojačaju

svoje kapacitete otvaranjem

novih šaltera – naglasio je Ča-

nović i istakaoda je

legalizacija objekata kom-

pleksan i osjetljiv proces, koji

je ,,uslovno rečeno podložan

zloupotrebama“.

- Na primjer, kada urbanistič-

ko-tehnička inspekcija naloži

rušenjeobjekta, nelegalni gra-

ditelj bi podnio zahtjev za le-

galizaciju, čime se onda obu-

stavlja izvršenje – objašnjava i

dodajedabipojedininelegalni

graditelji i nakon toga nastav-

ljali da dograđuju objekat za

koji su prethodno tražili lega-

lizaciju, podnosećiponovoza-

htjev za legalizaciju, ali sada

dograđenog dijela.

- Na ovakav način se izigrava

zakon i nastavlja sa nelegal-

nom gradnjom, što nećemo

dozvoliti. Upozoravamo nad-

ležne organe i javnost da, u

slučaju kada je za jedan be-

spravni objekat pokrenut po-

stupak legalizacije, čime se

obustavlja uklanjanje objekta,

stranka ne može ponovo pod-

nijeti zahtjev za legalizaciju

nadograđenog dijela i nadlež-

ni organ je dužan da odbije taj

drugi zahtjev – poručio je Ča-

nović.

Onjedodaodajeovakvorješe-

nje propisano članom 99 Za-

kona o upravnom postupku

koji kaže da, ukoliko je u istoj

upravnoj stvari već pokrenut

drugi upravni ili sudski postu-

pak, ili je u toj upravnoj stvari

već bilo odlučeno pravosnaž-

nimrješenjemkojimje stranci

bilo priznato pravo ili određe-

na neka obaveza, odbija se za-

htjev stranke iz procesnih ra-

zloga.

S. POPOVIĆ

Uposljednjih 20 dana

broj zahtjeva skoro

dupliran. Građani

su čekali posljednji

trenutak za prijavu, što

i ne čudi, jer su pred

lokalne i predsjedničke

izbore dobijali oprečne i

pogrešne informacije

sa raznih adresa, kaže

Marko Čanović

nja akciza na duvan i gazirana pića

PODGORICA

Opštinama

je, u skladu saZakonomo

planiranju i izgradnji, do sa-

dapodnijeto 13.000zahtjeva

za legalizacijubespravnih

objekata, saopštio jePobjedi

generalni direktorDirekto-

rata za razvoj stanovanjau

Ministarstvuodrživog ra-

zvojaMarkoČanović.

ZAHTJEVI

-Najviše zahtjeva podnijeto je

uBaru-2.800,Podgorici2.776,

Herceg Novom 1.811. Slijede

Budva sa 945 podnijetih za-

htjeva i Ulcinj sa 811 zahtjeva

– rekao jeČanović.

On jepreciziraoda jeuKotoru

podnijeto 799 zahtjeva, u Tiv-

tu 600, uNikšiću 460, u Pljev-

ljima370, dok jeuDanilovgra-

du podnijeto 368 zahtjeva. U

Rožajamasugrađanipodnijeli

250 zahtjeva, na Cetinju 211, u

Kolašinu 187, na Žabljaku 174,

u BijelomPolju 160, u Berana-

ma85, uGusinju51,Plavu38, u

Mojkovcu29,uAndrijevicide-

vet, Plužinama tri, a u Šavniku

i Petnjici ima po jedan.

Čanović očekuje da do isteka

rokazapodnošenjeprijava, 15.

jula, dođe do značajnog pove-

ćanja broja zahtjeva za legali-

zaciju.

- U posljednjih 20 dana broj

zahtjeva je skoro dupliran.

Građani su čekali posljednji

trenutak za prijavu, što i ne

čudi jersupredlokalne ipred-

sjedničke izbore dobijali

oprečne i pogrešne informa-

cije sa raznih adresa – istakao

jeČanović.

Istakao je da je ministarstvo

odpočetkanajavilosprovođe-

nje zakona bez izuzetka, a ta-

kav jeslučaj i sadijelomkoji se

bavi legalizacijom i pozvao

građane da iskoriste moguć-

nostipodnesuzahtjevzalega-

lizacijudo isteka roka.

-Rokzapodnošenjeprijavaza

legalizaciju ostaje 15. jul, kako

plati prihoda, jer se podbacilo

samo kod akciza.

- Nije bila tu dobra procjena,

aliidaljeimamoodrživbudžet.

I sa ovim vraćanjem akciza će

biti usklađena sa EU - zaklju-

čio jeministar.

REDEFINISANJE

Radunović jeobjasnio da jera-

zlog za rebalans budžeta rede-

finisanje akcizne politike,

ostalo je tehničke prirode.

- Budžet sudstva povećava se

milion eura za zarade, MUP-a

5,7miliona, od čega tri za zara-

de, Uprave za imovinu sedam

miliona, najviše za građevin-

ske objekte, energiju i gorivo i

malo za povećanje

zarada.Mi-

nistarstvu vanjskih poslova

budžet se povećava za 900 hi-

ljada, Ministarstvu prosvjete

12,8 miliona, Ministarstvu ra-

da i socijalnog staranja 3,6 mi-

liona od čega 2,9 miliona za

sprovođene odluke Ustavnog

suda vezano zamajke sa troje i

više djece. Kod Fonda zdrav-

stva je povećanje 25 miliona, a

tekuća rezerva je povećana

16,6 miliona – objasnio je Ra-

dunović i dodao da je 11 milio-

na eura ušteđeno od budžet-

skihkorisnika.

Kazao je da predložene izmje-

nemijenjajustrukturubudžeta

za ovu godinu, ali da je vođeno

računadaseobezbijediistipro-

cenat deficitazadržavanjemna

nivouod 3,2 odstoBDP.

- Od ključnog značaja u nared-

nom periodu je upravljanje

fondom bruto zarada i refor-

mom javne uprave. Usvojen je

plan optimizacije u javnom

sektoru kojim će se stimulisati

upošljavanje u privatnom sek-

toru gdje, smatramo, ima do-

voljnoradnihmjesta.Ujavnom

sektorumoramoproglasitimo-

ratorijum u zapošljavanju,

osim u nekim slučajevima. Ići

ćemo u korjenite reforme u

zdravstvu - kazao je ministar i

naglasio da je Vlada ove izmje-

ne provjerila sa MMF i Svjet-

skombankom.

- Na neki način imamo pre-

ćutnu saglasnost da smo na

dobrom putu iako niko nije

oduševljen–rekao jeRaduno-

vić.

M.P.M.

Ministar je juče kazao da

se planira smanjenje opte-

rećenja na rad i povećanje

minimalne zarade, koja

sada iznosi 193 eura.

- Smanjenje opterećenja na

rad je osjetljivo, ali neop-

hodno. Moraćemo za toliko

povećati broj obveznika,

jer ne smijemo dozvoliti da

iskalni uticaj ovihmjera

bude značajan. Računam

da ćemo s timnastupiti od

januara naredne godine -

objasnio je Radunović.

Manji

doprinosi

iveći

minimalac

Ministarstvo nansija o trgovinskimolakšicama

Ubrzanocarinjenje

PODGORICA

Značajno su ubrzane procedure carinjenja

ekspresnih pošiljki kroz projekat trgovinskih olakšica, saopšteno

je iz Ministarstva inansija.

Generalni direktor Direktorata za poreski i carinski sistemu

Ministarstvu inansija i kopredsjedavajući Nacionalnog komiteta

za trgovinske olakšice, Novo Radović, na konferenciji u Budvi

saopštio je da je povećanje sa 25 odsto na 65 odsto broja pošiljki

koje su oslobođene u roku od jednog sata od njihovog dolaska na

carinsko područje Crne Gore.

Zahvalio je partnerima na projektu iz GIZ-a i DHL Ekspresa. Kao

rezultat zajedničkih napora pripremljena je prva Strategija trgo-

vinskih olakšica 2018 2022. koju je Vlada usvojila umartu.

M.P.M.

MA za šest mjeseci prevezao četvrt miliona putnika

Poslovni rezultat

bolji zadvamiliona

PODGORICA

Prelimi-

narni poslovni rezultat

Montenegroerlajnza za

prvopolugodišteove godi-

ne jebolji zablizudvamili-

ona eurauodnosunaproš-

lu, uprkos rastucijene

goriva, zbogkojeg su troš-

kovi povećani za 1,2milio-

na eura, saopšteno je izove

avio-kompanije.

MAjezašestmjeseci preve-

zao četvrt miliona putnika,

što je devet odsto više u od-

nosu na isti period prošle

godine.

Taj rezultat ostvaren je na

3.209 letova u redovnom i

čarter saobraćaju, što je 200

letova više nego prošle godi-

ne.

MA je i u junubilježio rekor-

dne rezultate. Tokom tog

mjeseca prevezeno je uku-

pno 73.305 putnika u sve tri

kategorije saobraćaja, što je

16,5 odsto više nego u junu

prošle godine. Porast se bi-

lježi u redovnom i čarter sa-

obraćaju.Destinacijekojesu

bilježile najveći rast su Ko-

penhagen, sa faktorom po-

punjenosti putničke kabine

od 83 odsto, London 82 od-

sto, Beograd 75 odsto, Sankt

Peterburg 73 odsto iMoskva

71 odsto. MA je u čarter sao-

braćaju prevezao 4.970 put-

nika,štoje2.320putnikaviše

uodnosuna isti periodproš-

le godine. Ostatak putnika je

prevezen u kod-šer saobra-

ćaju sa partnerimaMA.

- Planiramo da od 1. juna do

30. septembra prevezemo

350.000 putnika – poručili

su izMA.

S. P.

USD

1.17090

JPY 129.53000

GBP

0.88310

CHF

1.16130

AUD

1.58210

CAD

1.53740

Kursna lista

Marko

Čanović

Sa sjedniceVlade