Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Subota, 7. jul 2018.

Prema anketi IPSOS-a efekti promocije

crnogorskih proizvoda su ohrabrujući

Domaćečešćekupuje

17odstokupaca

Kao glavne razloge

za kupovinu

domaćih proizvoda

59 odsto ispitanika

navodi provjeren

kvalitet, 15 odsto

ljepši ili bolji ukus, a

11 odsto povoljniju

cijenu

PODGORICA

Efekti pro-

motivnekampanje zapro-

gram„Kupujmodomaće“ su

ohrabrujući i prvi rezultati

pokazujurast potrošnjedo-

maćihproizvoda, saopštili

supredstavnici Vlade, Pri-

vrednekomore, trgovačkih

lanaca i proizvođačana

predstavljanjurezultata

promocijeovogprograma.

Istraživanje agencije IPSOS

jepokazaloda 17odstoku-

pacaviše i češćekupujedo-

maćeproizvodeuodnosuna

isti periodprošle godine.

ISTRAŽIVANJE

-Toje,uzimajućiuobzirčinje-

nicu da se kupovne navike

sporo mijenjaju, izvanredan

rezultat i dobraosnovazadalji

rad na podizanju svijesti po-

trošača o značaju kupovine

domaćih proizvoda – kazao je

predstavnik agencije IPSOS

VladoRaičević.

Predstavljajući istraživanje,

naveo jeda jezaprogram„Ku-

pujmo domaće“ čulo 70 odsto

građana,a44odstodjelimično

ili u potpunosti zna i za kon-

kretansadržaj.Kaonajznačaj-

nije efekte programa 58 odsto

ispitanika navodi jačanje eko-

nomije, 37 odstootvaranjeno-

vih radnihmjesta, 35 odsto ja-

čanje povjerenja potrošača u

domaće proizvode i 31 odsto

generalno povećanje kvaliteta

domaćihproizvoda.

- Najznačajniji zaključak koji

proizilazi iz odgovora potro-

šača koji stabilno ili povećano

kupuju proizvode domaćeg

porijekla jedatoradezbogpo-

vjerenja udomaće proizvode i

njihovog pouzdanog kvaliteta

- kazao je Raičević i dodao da

je to jedan od ključnih ciljeva

projekta.Rekao jedaohrabru-

je što je 16 odsto potrošača

procijenilodaćeunarednih12

mjeseci češće kupovati proi-

zvode domaćeg porijekla, dok

većina postojećih kupaca oče-

kuje da imostane vjerna.

Kao glavne razloge za kupovi-

nu domaćih proizvoda 59 od-

sto građana navodi da su to

provjeren i pouzdan kvalitet,

15odstoljepšiiliboljiukus,a11

odsto povoljnija cijena. Istra-

živanje je sprovedeno od 8. do

20. maja, na uzorku od 1.011

građana starijihod 18 godina.

PRODAJA

Potpredsjednica PKCGLjilja-

na Filipović podsjetila je da su

u šest najvećih trgovinskih la-

naca domaći proizvodi vidno

označeni i na taj načinuočljivi

potrošačima. Generalni direk-

torDirektoratazatransforma-

ciju i investicije u Ministar-

stvuekonomijeRadosavBabić

naveojedaumarketimadanas

ima 3.000 domaćih proizvoda

i da taj broj stalno raste. Pred-

stavnica Ministarstva poljo-

privrede Kristina Lapčević

navodi da je ovaj projekat pri-

rodni slijed krajnjeg cilja, a to

jedaomogućepoljoprivredni-

cima dobro pozicioniranje

proizvoda na domaćem trži-

štu. Predstavnica kompanije

Voli Olivera Šuškavčević rekla

jedasumarketiuspjelidapro-

mocijama povećaju prodaju

domaćihproizvoda, kao što su

mlijeko, mlječni proizvodi, ja-

ja, mesne prerađevine i voće i

povrće, a predstavnik

mljekare „Lazine“ Milutin

Đuranović naveo je da je u

aprilu i maju bila povećana

prodaja njihovih proizvoda,

dok je jun bio na nivou od

prošle godine.

S.P.

Vlada usvojila prijedlog rebalansa budžeta zbog smanj

Cigareteod

septembra

jeftinije

20 i 30centi

Rebalansomse izvorni prihodi budžeta

smanjuju za 8,2miliona, a ukupni

izdaci za 4,5miliona eura. Nova akciza

važiće do kraja naredne godine

PODGORICA

Vlada je juče

usvojilaprijedlog rebalansa

budžeta i odlučiladaod 1.

septembra smanji akcizena

cigarete, čime će cijenebiti

niže za 20do30centi popa-

klici. Od istogdatumapred-

loženo je i smanjenjevisine

akcize za gaziranapića sa

dodatkomšećera ili drugih

sredstava za zaslađivanje sa

30eurapohektolitruna 20

eura. Akcize će sena tomni-

vouzadržati dokrajanared-

ne godine.

REBALANS

Rebalansom se, kako je nakon

sjednice objasnio ministar fi-

nansija Darko Radunović,

izvorni prihodi budžeta sma-

njuju za 8,2 miliona, a ukupni

izdaci za 4,5miliona eura.

Ministar je kazao da očekuju

dobar trend naplate prihoda,

održiv budžet i najavio da će

Vlada preduzeti snažne mje-

re u borbi protiv sive ekono-

mije, počev od distributivnih

centarado rada inspektorana

terenu. Prodaja cigareta je,

kako je objasnio, u prosjeku u

finansijskomiskazupalaza35

odsto.

-Veći pad jena sjeveru.Među-

tim, trend nije bio dobar. U ju-

nujebiodramatičnološitonas

je zabrinulo i uputilo na dono-

šenje ovakvih odluka - saop-

štio jeRadunović i dodao da se

ipak bilježi dobar trend u na-

Vlada je zbog isteka mandata razriješila članove odbora direktora Aero-

droma Crne Gore, a potompotvrdila mandate za ovu godinu svima

osimdosadašnjempredsjedniku Božidaru Vuksanoviću. U bordu su

ostali Dževat Redžematović, Zdravko Mitrović, Vlastimir Ristić i

Dragoljub Bulatović, a umjesto Vuksanovića izabran je Vladimir

Beratović. Ova je smjena nastala nakon što je Agencija za spre-

čavanje korupcije utvrdila da je Vuksanović kršio zakon, tako

što je lani u julu, avgustu i septembru istovremeno primao

direktorsku platu u Upravi za inspekcijske poslove (1.245

eura mjesečno) i naknadu za članstvo u odboru ACG, te

glasao za sebe i izmjene statuta da bi se profesionalizo-

vala funkcija predsjednika borda. Od septembra proš-

le godine primao je za predsjedničku funkciju u ACG

2.600 eura mjesečno. U odluci ASK-a se navodi da

je od septembra 2017. domaja 2018. primio bruto

31.939 eura, što nije na osnovu odluke Vlade, kao

osnivača, kako je propisano statutomACG, pa je

time javni interes podredio privatnom.

Vuksanovićrazriješen

članstvauborduACG

Iz CBCG pojasnili izjavu guvernera u parlamentu omilionskoj pljački

IstragauAdikobanci

objavljenaprošlegodine

PODGORICA

Guverner dr

RadojeŽugić jeprošle godi-

ne zatražioda sepreispita

postupanjeAdikobankeu

slučaju sumnji da su službe-

nici ovebanke zloupotrijebi-

li položaj i prevaromomogu-

ćili dapojedineosobedobiju

kredite. Guverner je toura-

dio jer je izostala reakcija ta-

dašnjeviceguvernerke za

kontrolubanaka ( juče smi-

jenjene) dr IreneRadović,

rečeno jePobjedi izCentral-

nebankeuodgovorunapita-

njeokojoj pljački je riječ.

Mediji suumartuprošle godi-

ne javili da sudirektori i neko-

liko službenika Adiko banke

saslušani u Specijalnom tuži-

laštvu zbog sumnje da je zlou-

potrebompoložajaiprevarom

omogućeno da pojedine firme

dobiju milionske kredite bez

sredstava obezbjeđenja. Pozi-

vajući se na neimenovane

izvore, mediji su pominjali da

se radi o dva miliona eura. Iz

Adiko banke supotvrdili da su

internom kontrolom u jednoj

od poslovnica u Podgorici

utvrdili nepravilnosti i to pri-

javili policiji i tužilaštvu.

Guverner jeprilikomrasprave

o smjeni viceguvernerke u

parlamentu kazao da ona nije

radila svoj posaokada jeu jed-

noj banci bio visok operativni

rizik zbog milionske pljačke i

potvrdio da se radi o Adiko

banci. Iz CBCG Pobjedi su ju-

če kazali da je guverner zatra-

žio da se preispita postupanje

u Adiko banci i da su oni tek

tada reagovali i izrekli mjere,

koje jebankaprimijenila, kako

bi se slični rizici izbjegli u bu-

dućnosti.

M.P.M.

BožidarVuksanović

Sapresa

Učesnici takmičenja

izCrneGore

Radove za Simensovu novinarsku nagradu poslati do 15. avgusta

PODGORICA

Simens ove

godine nagrađuje najbolje no-

vinarske radove na temu „Di-

gitalna budućnost gradova,

industrije i energetike“. Ta-

kmičenje će se održati u deset

zemalja centralne i jugoistoč-

ne Evrope (Slovačka, Rumu-

nija, Mađarska, Bugarska,

Ukrajina, Hrvatska, Slovenija,

CrnaGora, Srbija iAustrija) iu

Izraelu, a objavljeni radovi se

šaljudo15. avgustaovegodine.

Toobuhatasvečlanke izštam-

panihionlajnmedija,reporta-

že agencijskih novinara, kao i

televizijske i radijske priloge

objavljene između 1. septem-

bra 2017. i 15. avgusta 2018. go-

dine. Pobjednik iz svake ze-

mlje ulazi u finale takmičenja,

koje će se održati 25. septem-

bra2018.godineuSimensSiti-

ju u Beču, gdje će tokom gala

večeri biti uručeno priznanje

za tri najbolja novinarska ra-

da. Svaki odtri pobjednikado-

biće ček u vrijednosti hiljadu

eura.

- Digitalna budućnost grado-

va,industrijeienergetikeobu-

hvata razne elemente širokog

spektra industrijskih discipli-

na, kao na primjer javni pre-

voz, isporuku konvencional-

nih i obnovljivih oblika

energije i pametne zgrade.

Svima je zajedničkoda su „pa-

metni“ipripadajudijeluogro-

mne mreže koju pokreće pro-

ces di g i t a l i zac i j e kome

svjedočimo danas. Zato je na-

ma, kao kompaniji, važno da

budu posebno nagrađeni do-

prinosi medija, koji vrše istra-

živanja, odlikuju se jezičkom

izvrsnošću i prihvataju soci-

jalnu odgovornost - izjavila je

Katarina Svoboda, šefica kor-

porativnih komunikacija Si-

mens Austrija za centralnu i

jugoistočnuEuropu.

Jovana Vukotić, rukovodilac

odjeljenja Simensa za korpo-

rativne komunikacije za Ja-

dranski regionpodsjetila je da

je ovaj projekat započet u Sr-

biji 2010. godine i nastavlja da

živi u regionu.

- Nadam se da će ovogodišnja

tema, Digitalna budućnost

gradova, industrije i energeti-

ke, inspirisati predstavnike

medija da se prijave i podijele

sa nama svoje radove, i daju

svoj doprinos u pokretanju

važnih pitanja koja se odnose

na zadatu temu – rekla je Vu-

kotić.

R.E.

Tri najbolja

radadobićepo

hiljadueura