Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota, 7. jul 2018.

Politika

PODGORICA

–ĐorđeSuhih

reizabran je juče zapredsjed-

nikaSkupštine glavnoggra-

danakonstitutivnoj sjednici

podgoričkogparlamenta, na

kojoj suverifikovani odbor-

ničkimandati. Suhiha, koji je

biokandidatDPS-SD-AA,

podržalo je 36odbornika taj-

nimglasanjem, dok je jedan

bioprotiv. Nevažećih listića

bilo je 23. Glasanje sunapu-

stili odborniciDemokrata i

Ure.

- Građani Podgorice odlično

znajukojedoktorĐorđeSuhih,

prepoznajući ga kao dobrog i

poštenog čovjeka sa izraženim

ljudskim i profesionalnim inte-

gritetom kojeg je gradio i kao

ljekar i kaopravi simbol socijal-

demokratijeuPodgoriciiCrnoj

Gori – istakao je BorisMugoša

izSocijaldemokrata, partijeko-

joj Suhihpripada.

Mugoša je poručio da će Suhih

i u narednom četvorogodiš-

njemmandatu doprinositi efi-

kasnosti rada parlamenta.

VladimirČađenovićaizDemo-

krata poručio je da se „do veći-

ne koja je predložila Suhiha

došlo preko krvavih glava“ i

najavio izlazak koalicije De-

mokrate-Ura iz plenarne sale

„zbogprotesta“. On je rekaoda

su pojedini događaji tokom iz-

bornog dana doprinijeli da EU

priminajvišepredstavnikeDe-

mokrata iUre, i daprihvatenji-

hov plan za rješavanje krize da

se nikad više ne ponove scene

od27.maja.

- Pod pritiskom će pristati i

DPS i njeni sateliti koji su pot-

pisali prijedlogdaseSuhihiza-

bere za predsjednika Skupšti-

ne – rekao jeČađenović.

Suhih jenakonglasanja zahva-

lio kolegama na podršci.

- Ne mogu da kažem da mi ne

prija, ali to potvrđuje da samu

prethodnimmandatima dobro

radio – kazao je Suhih, nakon

štojeodnajstarijeodbornicesa

listeDF-SNPRadmileČagoro-

vić preuzeopredsjedavanje.

On je iskazaonaduda će i una-

rednommandatu dobro sara-

đivati sa odbornicima podgo-

ričkog parlamenta.

Skupština bi trebalo da u na-

rednih15danaobrazujeklubo-

ve odbornika, a najkasnije za

30danadaizaberegradonačel-

nikaPodgorice.

I.K.

Veri kovani mandati odbornicima u Skupštini glavnog grada

Suhihponovo

predsjednik

podgoričkog

parlamenta

Novinari su bili prinuđeni

da prate konstitutivnu

sjednicu lokalnog parla-

menta u posebnoj prosto-

riji u prizemlju nove zgra-

de, otvorene prije dvije

godine. „Sprovedeni“ su

u „salu za medije“ gdje im

je prikazan direktan TV

prenos, i to uz kadrove

koje su snimile „službene

kamere“. Predstavnici

medija ostali su uskraćeni

da vide tok sjednice i deta-

lje koji su ih posebno zani-

mali, poput trenutka kada

dio opozicije napušta salu

ili ko je sve prisutan, a

koga nije bilo.

Plenarna sala je na spra-

tu i samo su fotogra i i

kamermani mogli „pristu-

piti“ nekolikominuta da

snime početak sjednice.

Predstavnicima elek-

tronskihmedija predat je

snimak „iz svih uglova“

nakon završetka sjednice,

a svima poslato saopšte-

nje o tome kako se odvija-

la konstitutivna sjednica,

onako kako to vidi pres

služba glavnog grada.

(Ne)uslovi

zanovinare

- Ura i Demokrate, umjesto preuzimanja

odgovornosti za poraz na izborima, za neisti-

ne koje su pričali i još jednu prevaru birača

o tome kako imaju prednost, postupkomu

Skupštini glavnog grada pokazuju da nijesu

ozbiljan politički subjekt, već koalicija koja za

svoje neuspjehe krivi sve, od građana preko

medija, do institucija sistema, sve osim sebe –

saopštio je podgorički odbor DPS-a.

Navode da „oni koji već dvije godine ne idu na

posao, a primaju hiljade eura mjesečno, isti taj

sistemprenose na lokalne parlamente, gdje

očekuju odborničku naknadu, a ne učestvuju

u radu Skupštine“. To je njihov odnos prema

Podgorici, a građani su ih za to i ocijenili na

izborima najnižomocjenom – navodi DPS.

DPS:DemokrateiUrabiodborničke

plate,alidanedolazenaposao

Skupština glavnog grada trebalo bi u narednih 15

dana da obrazuje klubove odbornika, a najkasnije

za 30 dana da izabere gradonačelnika Podgorice

PODGORICA

– Predsjednik Crne GoreMilo Đukanović odli-

kovao je juče ambasadoraKine, CuiDživeia, Ordenomcrnogor-

skezastaveIIstepena, amađarskogambasadoraKristijanaPošu

Medaljomza zasluge.

- Priznanje je dodijeljeno za poseban doprinos unapređenju

odnosa dvije države, kazao jeĐukanović.

AmbasadorKineje,kakojesaopštenoizĐukanovićevogkabine-

ta, odlikovanje ocijenio kao čast i priznanje za svoju zemlju,

simbol prijateljstva i podsticaj za dalju saradnju.

Đukanović je mađarskom ambasadoru, Kristijanu Poši, dodije-

lioMedaljuza zasluge kao izraz zahvalnosti zaposvećen i prija-

teljski angažman koji je doprinio unapređenju odnosa dvije dr-

žave.

Đukanović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, posebno

zahvalio za podršku koju je Mađarska kao kontakt zemlja za

NATOpružilaCrnoj Gori tokomprocesa učlanjenja.

- Crna Gora izuzetno cijeni pažnju i podršku koju Mađarska

pruža evropskoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana, kazao

jeĐukanović, naglašavajući širi značaj evropeizacije regiona.

PošasezahvalioĐukanovićunaodlikovanju,navodećidanjego-

vo prijateljstvo prema Crnoj Gori nije oročeno mandatom koji

završava.

R.P.

Đukanović

odlikovao

Dživeia i Pošu

Priznanja za ambasadore Kine i Mađarske

PODGORICA

–Opozicijačeka

dogovorKolegijumapredsjed-

nikaSkupštineoprocentual-

noj zastupljenosti opozicionih

partijauparlamentarnimod-

borima, uključujući ipotpred-

sjedničkufunkciju.Nakonto-

gaćeodlučiti koćebitinjen

kandidatzamjestopotpred-

sjednikaSkupštine–saznaje

Pobjeda.

Demokratski front ima informa-

ciju, kako nezvanično saznaje-

mo, da DPS neće dati podršku

njihovomkandidatuukolikomu

se sudi zbog incidenta u skup-

štinskom holu u februaru 2017.

godine, kada su poslanici tog

opozicionog saveza verbalno i

fizičkinasrnulinakolegeizvlasti

nakon što je ukinut poslanički

imunitet Andriji Mandiću i Mi-

lanuKneževiću. Pobjedajerani-

jepisaladaDPSnećedati podrš-

ku ni onima kojima se sudi za

pokušaj terorizma uoči parla-

mentarnih izbora 2016. godine.

Kako nezvanično saznajemo,

pojediniposlaniciuDF-uradobi

Branka Radulovića ponovo vi-

djelinapotpredsjedničkommje-

stu, ali ako DPS bude istrajala u

stavu da neće podržati nikoga

protivkogasevodi sudski postu-

pak,onnebimogaobitikandidat

kojibidobiopodrškuvećine.Ra

-

dulovićjejedanodučesnikainci-

dentauskupštinskomholuipro-

tiv njega se vodi postupak. On je

bio potpredsjednik parlamenta

iz opozicije u prošlomskupštin-

skomsazivu.Napotpredsjednič-

kom mjestu neće moći biti ni

AndrijaMandić,NebojšaMedo-

jević, Milan Knežević, Marina

Jočić, kaoniMilutinĐukanović,

protiv kojih se vode sudski po-

stupci. Miloš Nikolić iz DPS-a

ranije jeporučioda je „vladajuća

većina u crnogorskom parla-

mentu rezervisana u odnosu na

pojedina personalna rješenja za

potpredsjednika Skupštine iz

opozicije“, ali nije pominjao

konkretna imena. Nezavisni po-

slanik Aleksandar Damjanović

smatrada opozicijanebi trebalo

da predlaže svog kandidata za

potpredsjednikaparlamenta.

-Dokvećinauparlamentu spro-

vodi bezakonje i ruši Ustav zbog

Sudskog savjeta, opozicija ne bi

trebalodapredlažepotpredsjed-

nika i učestvuje u radu odbora –

kazao je ranijeDamjanović.

Prema članu 18 Poslovnika,

Skupština ima više potpredsjed-

nika. Njihov broj, na prijedlog

predsjednika, utvrđuje Skupšti-

na prilikomnjihovog izbora. Je-

dan od njih bira se iz opozicije,

nanjihovprijedlog.

I.K.

DPS-uneprihvatljivi

Radulović, Knežević,

Mandić, Vučinić...

Opozicija još ne zna koga će predložiti za

potpredsjednika Skupštine, vladajuća koalicija jasna

BAR

–PredstavniciDemokrtskepartije socijalista, Socijal-

demokrata, grupe građana ,,BiramBar“ i Bošnjačke stranke,

potpisali su jučekoalicioni sporazumdaobavljajuvlast uče-

tvorogodišnjemmandatuuBaru. Nakon lokalnih ibora četi-

ri strankepotpisnice sporazumaosvojile su28odbornikaod

37kolikobroji barski parlament, štoznači da imajučak tro-

četvrtinskuvećinu.

-Pregovarali smo u jednoj korektnoj, konstruktivnoj i prijatelj-

skoj atmosferi i nema dileme da je ovo pravi put kako bi prospe-

ritet građana Bara bio zagarantovan - poručila je predsjednica

barskog odbora DPS-a Branka Nikezić. Ona je najavila da će

konstitutivna sjednica na kojoj će biti izabran predsjednik SO

Bar biti održana u ponedjeljak, 9. jula. Nakon toga, obaveza je

sazivanje još jedne sjednice na kojoj će odbornici lokalnog par-

lamenta izabrati predsjednika opštine.

I predsjednik SD-a u Baru, potpredsjednik te partije na držav-

nomnivou,MićoOrlandić zadovoljan je sporazumom.

V.K.V.

DPS, SD, BiramBar i BS

potpisali sporazum

BAR:

Dogovor o formiranju vladajuće koalicije

KristijanPoša iMiloĐukanović

SkupštinaGlavnoggrada

Poslanički klubDF-a