Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Subota, 7. jul 2018.

Sastanak šefova država i vlada članica

NATO 11. i 12. jula u Briselu

Đukanovićnačelu

crnogorskedelegacije

PODGORICA

Predsjednik

CrneGoreMiloĐukanović

predvodićedelegacijunaše

državenaNATOsamitu,

koji će sljedećenedjeljepo-

četi uBriselu.

U delegaciji će biti i ministar

odbrane Predrag Bošković i

ministar vanjskih poslova Sr-

đanDarmanović.

Članice NATO-a na samitu

trebalo bi, između ostalog, da

donesu odluku o izdvajanju

višenovcazaosposobljavanje

NATOmisija i operacija, kao i

povećanju spremnosti snaga

koje uključuju 30 mehanizo-

vanihbataljona,30vazdušnih

eskadrila i 30 borbenih bro-

dova, koji bi, kako navode u

NATO-u, bili spremni zaupo-

trebu u roku od 30 dana ili

manje.

Ministri odbrane i vanjskih

poslova takođe će u toku sa-

mita imati radne večere sa

ostalim ministrima zemalja

članica na kojima će rasprav-

ljati o boljoj i tješnjoj saradnji

unutarNATO-a.

Tokom samita predsjednik

EvopskekomisijeiEvropskog

savjeta potpisaće sa general-

nim sekretaromNATO-a de-

klaraciju o jačanju saradnje

izmeđuNATO i EU.

Saveznici će na predstojećem

samitu odlučiti i o novoj ko-

mandnoj strukturi NATO-a,

koju bi činile dvije komande -

jedna u Ulmu u Njemačkoj, a

druga u Norfolku u Sjedinje-

nim Državama. Ovo će biti

prvi samit NATO-a za Crnu

Goru u svojstvu punopravne

članice. Prethodni samit je

održan 25. maja 2017. godine.

Deset dana nakon toga, 5. ju-

na, Crna Gora je postala pu-

nopravna članica, a dva dana

kasnije njena zastava podi-

gnuta je ispred sjedišta NA-

TO-a uBriselu.

J.Đ.

Veri kovani mandati odbornicima Skupštine opštine Pljevlja

Opredsjednikuparlamentadrugi put

PLJEVLJA

Na konstitutiv-

noj sjednici Skupštine opštine

Pljevlja veri ikovani suman-

dati odbornicima na osnovu

izvještaja Opštinske izborne

komisije koji je podnio sekre-

tar OIK-a Budimir Tanjević.

Druga tačka dnevnog reda

bila je izbor predsjednika

Skupštine, ali kako nije bilo

prijedloga kandidata za

tu funkciju, sjednica je, na

zahtjev odbornika DPS-a, pre-

kinuta nakon burne rasprave.

U novom sazivu pljevaljskog

parlamenta 20 odbornika ima

koalicija DPS SD BS, koalicija

DNP, Pokret za Pljevlja i Prava

Crna Gora ima četiri mandata,

koalicija Nova srpska demo-

kratija, Pokret za promjene

i SNP ima četiri odbornika,

a Demokratska Crna Gora

sedamodbornika.

A. S.

Odbor za evropske integracije održao kontrolno saslušanje glavnog pregovarača sa EU

Drljević:

Nebih licitiraobrojem

poglavljakojećemozatvoriti

PODGORICA

Glavni pregovaračCrne

Gore saEvropskomunijomAleksandar

Drljevićkazao jeda jeCrnaGora spre-

mna za zatvaranjepoglavlja, ali nije že-

lioda licitiranjihovimbrojem.

-Nanama je sadadapokažemo valjane re-

zultate, poručio jeDrljevićna sjedniciOd-

bora za evropske integracije, na kojem je

održanonjegovo kontrolno saslušanje.

Drljević je saopštio da je prethodni period

obilježiointenzivanradnaispunjenjuoba-

veza iz pregovaračkog procesa, što je re-

zultiralo 31 otvorenim poglavljem. Rekao

je da se uskoro može očekivati i otvaranje

preostaladvapoglavlja, 8–Konkurencija i

27–Životnasredina i klimatskepromjene.

- Ovo je novi model koordinacije kroz koji

smo pokušali da dodatno unaprijedimo

sveaktivnostikojeseodnosenaprocespri-

stupanja EU i da ih izdignemo na još veći

nivo, kazao je glavni pregovarač.

Kancelariju za evropske integracije vodi

glavni pregovarač, kojempomažu dva za-

mjenika-jedankojisebavievropskimfon-

dovima i drugi poglavljimapravne tekovi-

ne.

-Utomdijelusmoseodlučilidaglavnipre-

govarač ima dva savjetnika i po jednog sa-

vjetnika da imaju zamjenici glavnog pre-

govarača, rekao je Drljević i dodao da je u

okviruKancelarije ostalou suštini sve ono

što je bilo u ovkiru prethodnog Ministar-

stva evropskihposlova.

- Izuzimajući dio koji se odnosi na komu-

nikacijusjavnošćuitajdiosenalaziuokvi-

ruBiroazaodnosesjavnošćuVladeidioza

strateške politike, koji je sada dio general-

nogsekretarijata, pojasnio jeglavniprego-

varač.

Poslanik Demokratske partije socijalista

Mihailo Anđušić ocijenio je da je koncept

Kancelarije za evropske integracije dobro

zamišljen.

Glavni pregovarač je kazao da su se stekli

uslovi da se krene u proces zatvaranja po-

glavlja.

Poslanica DPS Marija Ćatović pitala je

glavnog pregovarača koliko bi poglavlja

trebalo da bude zatvoreno ove godine. On

je odgovorio da ima više poglavlja koja su

spremna za zatvaranje, ali da ne želi da li-

citira brojevima.

NapitanjeposlanikaDPS-aMomčilaMar-

tinovića koliko je zadovoljan zatečenim

stanjem,Dljevićjeistakaodajedostaposla

urađeno.

-Možemodabudemozadovoljni onimšto

smouradili udijeluneophodnog instituci-

onalnog i zakonodavnog okvira. Sada jena

nama da pokažemo valjane rezultate u

određenim oblastima kako bismo upali u

finalnu fazu procesa integracija i zatvara-

nja pregovaračkih poglavlja. Ovo je finiš

maratonakojegtrčimo,automdijelusma-

tram da je uloga parlamenta i parlamen-

tarne diplomatije ključna, poručio je glav-

ni pregovarač.

On je članovima Odbora sugerisao da oja-

čaju saradnju sa skupštinskim odborima

za evropske integracije zemalja članica

EU.NamolbuposlaniceDaliborkePejović

(DPS) da da presjek stanja u procesu, Dr-

ljević je kazaodanemože reći da li jeCrna

Gora na pola ili više odpola procesa.

J.Đ.

Vlada na jučerašnjoj sjednici upozorila opštinu Budva

OrganizujteSkupštinu ili

slijedi prinudnauprava

BUDVA

VladaCrneGore

upozorila je jučeopštinu

Budvada će, u slučajuda seu

narednih 15dananeodrži

sjednica lokalnogparlamen-

ta, uspostaviti prinudnu

upravuu tomgradu.

To je nakon redovne sjednice

Vladesaopštilaministarkajav-

ne uprave SuzanaPribilović.

- Imajući u vidu činjenicu da

Skupština opštine Budva već

duže od šest mjeseci ne ostva-

rujesvojefunkcije,odnosnone

izvršava zakonom utvrđene

obaveze, čime je dovela u pita-

nje ostvarivanje prava građa-

na, Vlada upozorava Skupšti-

nu opštine da, u roku od 15

dana, održi sjednicu, navodi se

u saopštenjuVlade.

RJEŠENJE

Za izlazak iz te situacije Crno-

gorskajeučetvrtaknasastanku

sa predstavnicima Demokrat-

skepartijesocijalista,Sicijalde-

mokrata i nezavisnim poslani-

kom Stevanom Džakovićem

dogovorila trimoguća reešenja

za prevazilaženje te situacije.

Predložili su organizovanje

vanrednihizboraurazumnom

roku, sazivanje hitne sjednice

lokalnog parlamenta na kojim

biseglasaloopovjerenjupred-

štinom, aktuelna lokalna vlast

dovede i prinudnuupravu.

Sa druge strane, prvi čovjek

opštine Dragan Krapović isti-

če da kao najbolje i najjedno-

stavije rješenjezaprevazilaže-

nje političke krize, vidi u tome

dasvi odbornici konačnodođu

na sjednicuSkupštine opštine.

-Rješenjejedasedođenasjed-

nicuSkupštineopštine. Stevan

Džaković ima odgovornost

premaonimakoji suga izabra-

li. Ukoliko on neće da dođe na

sjednicu, ukoliko se ljudi tako

ponašaju, onda će to da rezul-

tira određenimmjerama, pro-

cesima i odlukama i to je to.

Nemam što više tome da do-

dam. Ili će biti uvedena pri-

nudna uprava, ili će biti van-

redniizbori.Tosusveopcije.U

svakom slučaju neko treba da

se pojavi na toj sjednici i da su-

očimoargumente i to je to–re-

kao jeKrapovićPobjedi.

UPRAVA

Ocijenio je i kako bi uvođenje

prinudne uprave bilo poraža-

vajuća i ponižavajuća za gra-

đane Budve. Dodao je i kako

Vlada na raspolaganju ima

mnogo drugih opcija osim

uvođenja prinudne uprave i

podsjeća da za takvim rješe-

njem nije posegnula u slučaju

opštine Berane, gdje sjednica

lokalnog parlamenta nije

odrana duže od 10mjeseci, pa

ne vidi razlog da tako nešto

primijeni uBudvi.

- Mislim da bi to prije svega

bilo poražavajući i ponižava-

juće za građane Budve. Za ta-

ko nešto apsolutno nema po-

trebe, jer sve funkcioniše

mnogo bolje nego unazad 20

godina. Osim političkih, dru-

gih razloganemada seposeže

zanečimtakvim–zaključio je

Krapović.

Đ. Ć.

Aleksandar

Drljević

Predsjednik opštine Dragan Krapović ocijenio je

za Pobjedu da bi uvođenje prinudne uprave bilo

poražavajuće i ponižavajuće za građane Budve

sjedniku opštine, kao i formi-

ranje vlasti izvršnog povjere-

nja.

Komentarišući novonastalu

situaciju,predsjednikbudvan-

skog odbora Crnogorske Dra-

ganPurkoIvančeviću izjavi za

Pobjedu napominje kako je

loptica sada u dvorištu aktuel-

ne budvanske vlasti, od koje

zavisi hoće li prihvatiti ponu-

đene opcije ili će pak dozvoliti

da se Budvom, koja sa više od

50 odsto učestvuje u turistič-

kom prometu Crne Gore,

upravlja izPodgorice.

- Odgovorno smo ponudili ne-

kolikomodela, kako bi se obez-

bijedilonormalnofunkcionisa-

nje opštine do raspisivanja

vanrednih izbora, koji bi

svima omogućili da u iz-

bornu utakmicu uđemo

sa ravnopravne osnove.

Da li će oni imati sluha

imudrostidačujuono

što jeopozicijapred-

ložila i da prihvate

neko od ponuđenih

rješenja, od njih za-

visi.Ako imajumudrosti i odgo-

vornosti, oni ćeprihvatiti ponu-

đeno. Ako ne postupe tako i ako

seuvedeprinudnauprava,onda

je to greška za koju će biti odgo-

vorna aktuelna vlast, a nikako

opozicija – rekao je Ivanče-

vićPobjedi.

Dodao je i kakoćesebud-

vanska opozicija osjećati

posramljeno ukoliko im,

osim lošeg upravljanja op-

SjedišteNATO

DraganKrapović

Dragan Ivančević