Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 48 Next Page
Page Background

17

Pobjeda

Subota, 7. jul 2018.

Hronika Podgorice

Svečanost povodom77 godinaoddonošenjaodlukeodiza-

njuustanka crnogorskognarodauDrugomsvjetskomratu

bićeodržana sjutrau 10časovakod spomen-obilježjana

RavnomlazuuPiperima– saopštio jepredsjednikUdruže-

njaboracaNOR-a i antifašistaPiperaMilutin–MilanLju-

mović.

Ističući da je ova odluka i prva u porobljenoj Evropi (kako je za-

pisano u literaturi Drugog svjetskog rata), Ljumović napominje

da obilježavanjem ovog veličanstvenog datuma podsjećaju na

velikane KP CG i bivše Jugoslavije, koji su donijeli ovu odluku,

nakon koje je 13. jula počeo opštenarodni ustanak širom Crne

Gore.

NasvečanostinaRavnomlazu,kojuorganizujuUdruženjabora-

ca NOR-a i antifašista Pipera, Podgorice i Crne Gore, govoriće

predsjednik UBNOR-a Pipera Milutin Ljumović i akademik

VukićPulević.

I.M.

HarisRamović i SimonIvezaj

izredovaBošnjačkepartije,

odnosnoDPS-a izabrani suza

potpredsjednikeopštine, dok

jeNerminAlibašič (DPS) ime-

novannamjestosekretara

Skupštineopštineusastavu

glavnoggradaTuzi.Prijedlog

onjihovomizborunasjednici

skupštinekoja jeodržana juče

uTuzima, podržala jevladaju-

ćakoalicija(DPS,Bošnjačka

stranka,DUAi SD), doksu

protivbili odborniciAlbanske

alternative,Albanskogsave-

za, auzdržanipredstavnici

Demokrata.

PROFESIONALIZAM

Kako nam je kazao predsjednik

Skupštine opštine u sastavu

glavnog grada Tuzi Fadilj Kajo-

šaj, od izabranih predstavnika

očekuju profesionalizam i ko-

rektnost uradu.

- Imajući uvidunjihovekvalite-

te, sigurni smo da će profesio-

nalno obavljati povjerene im

pozicije. Iz njihovog dosadaš-

njeg rada zaključujemo da će

imati dobre odnose sa građani-

ma,zalagatisezanjihoveintere-

se i boljitak i razvoj Malesije –

kazao jeKajošaj.

Jučerašnje zasijedanje obilježi-

la je i rasprava o prijedlozima

Albanskog saveza o podizanju

spomenika Skender-beguuTu-

zima i Albanske alternative o

formiranju opštinske izborne

komisije. Pomenuti prijedlozi,

koji suprema mišljenjupredla-

gača, trebali da se nađu na dne-

vom redu, nakon izjašnjavanja,

većinom glasova odbornika su

odbijeni.

PRIJEDLOZI

Kako ocjenjuje Kajošaj, na ne-

kom od sljedećih skupštinskih

zasijedanja odlučivaće se i ra-

spravljati o ovimpitanjima. Al-

banski savez je, kako je precizi-

rao, još na sjednici održanoj u

aprilu izniopredlog i tada jedo-

govoreno da se o tom pitanju

odlučuje na narednoj redovnoj

sjednici.

- Imajući u vidu da je ovo bila

vanredna sjednica, nije bilo

određene volje većine da danas

bude raspravljano o tom pita-

nju, te je to ostavljeno za neki

budući period. Kad je u pitanju

prijedlogAlbanskealternativeo

formiranju opštinske izborne

komisije, tu je bilonedoumica u

vezi sa pravima koje ostvaruje-

mo, nakon što Tuzi dobiju novi

statusipostanupunopravnaop-

ština.Nikoneosporavaformira-

njeizbornekomisije,alijeostav-

ljeno da ta komisija ne bude

preko noći predložena i formi-

rana, već da se sjedne i da pred-

stavnici svih odborničkih klu-

bova porazgovaraju i predlože

skupštini da se na nekoj nared-

noj sjenici formira to tijelo–ka-

zao jeKajošaj.

I.Kr.

Sjutra u Piperima svečanost povodom77 godina

od odluke o dizanju Trinaestojulskog ustanka

Sjećanjenahrabrost

Spomen-obilježjenaRavnomlazu

Zasijedala vanredna sjednica Skupštine opštine Tuzi

Ramović i Ivezaj

potpredsjednici

opštine, Alibašić

sekretar Skupštine

Sa jučerašnjeg zasijedanja

CrnogorskoorouAmasiji

Akademskokulturno-umjet-

ničkodruštvo„MirkoSrzen-

tić“učestvovalo jenadvana-

estommeđunarodnom

Ataturkfestivalukulture i

umjetnosti koji je, od16. do

26. juna, održanuAmasijiu

Turskoj.Tokomdesetodnev-

nemanifestacije, ovaj repre-

zentativni ansambl igrama i

pjesmama izCrneGore - cr-

nogorskooro, igre ipjesme iz

BokeKotorske i Spiča–vrsu-

ta, predstvio jebogatstocr-

nogorske folklornebaštine.

Skladomumjetničkog izvo-

đenjakao i ljepotomcrno-

gorskenarodnenošnjeodu-

ševio jemnogobrojne

poklonike folklora.

Navodeći da su na ovom festi-

valu pored našeg ansambla

učestvovali i predstavnici iz

Bugarske,Moldavije,Makedo-

nije, Gruzije, Azerbejdžana,

Rusije, kao i nekoliko ansam-

balaizTurske,sekretarAKUD-

a ,,Mirko Srzentić“ Nebojša

Lučić ističe da je cilj ovemani-

festacijebiodaseohrabre ljudi

iz različitih zemalja i kultura

daseokupeikrozigruipjesmu

podijele zajedničke vrijedno-

sti. Na taj način, pojašnjava on,

značajno se doprinijelo ideji

miraiprijateljstva,jerjeumjet-

nost ,,snažno oružje“ za razvoj

demokratije i očuvanjemira.

- Nastupajući u više gradova u

regiji, briljantno smo predsta-

vili bogato folklorno blago Cr-

ne Gore. Imali smo priliku da

ljubitelje folklora iz Amasije

upoznamooosnovnimkoraci-

ma - igrama i pjesmama iz Cr-

neGore. Programjepripremio

umjetničkidirektorikoreograf

SvetozarPerović–kazaojeLu-

čić.

Akademsko kulturno-umjet-

ničkodruštvo„MirkoSrzentić“

iz Podgorice već 53 godine u

kontinuitetu uspješno pred-

stavlja crnogorsku folklornu

baštinu, tradiciju i običaje na

festivalima u zemlji i inostran-

stvu.Dobitnikjenagrada,,Oslo-

bođenje Podgorice“ i ,,Miladin

Popović“zanajvećadostignuća

uoblastikulture,Zlatneplakete

Univerziteta Crne Gore kao i

mnogihmeđunarodnih nagra-

da i priznanja.

I.M.

Akademsko kulturno-umjetničko društvo ,,Mirko Srzentić“ učestvovalo nameđunarodnom festivalu u Turskoj

Ambasadori crnogorskogkulturnognasljeđa

Grčka avantura ,,Bog voli kavijar“ od danas je na repertoaru

bioskopa Sinepleks u 18 časova, dok je prva projekcija komedije

,,Tim iz snova“ zakazana za 22 sata. Naučna fantastika ,,Doba

sjutrašnjice“ biće prikazana u 16:30 sati, biografska drama „Voljeti

Eskobara“ u 21:30 sati, ljubavna romansa ,,Zaljubljen umoju ženu“

u 17:15 i 19:30 sati, komedija ,,Ti juriš“ u 20:20 i 22, a krimi-komedija

,,Oušnovih 8“ u 19:15 sati. Porodičnu animaciju ,,Neviđeni 2“ može-

te pogledati u 11:45, 13:15, 14:15:45, 17 i 18:15, animirani ilm ,,Čarobni

princ“ u 11:15, horor ,,Naslijeđeno zlo“ u 22:40, romansu ,,Moj lažni

muž“ u 22:15, triler ,,Hotel Artemis“ u 18:30 i 20:45, avanturu ,,Svi-

jet iz doba Jure: uništeno kraljevstvo“ u 11:30 i 14, dok je akcija

,,Antmen i osa“ na repertoaru u 12:30, 15, 17:30, 19:45, 21:15 i 22:30

sati.

I. M.

,,Neviđeni 2“ uSinepleksu

Prijedlog o izboru potpredsjednika opštine i sekretara

skupštine podržala je vladajuća koalicija (DPS, Bošnjačka

stranka, DUA i SD), dok su protiv bili odbornici Albanske

alternative, Albanskog saveza, a uzdržane Demokrate