Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 7. jul 2018.

CrnomGorom

- U Đenovićima je izvršeno

ispumpavanje kišnice, što

je preduslov za ispitivanje

i tehnički prijem. Ukoliko

bude potrebe za izvođe-

njem sličnih radova, izvo-

đač će ih uraditi u ranim

jutarnjim satima, odnosno

u saradnji sa Službom

komunalne policije i inspek-

cijskog nadzora u termini-

ma kada najmanje

smeta građa-

nima i gosti-

ma – poručili

su iz lokalne

uprave.

Ubuduće

ćeradove

izvoditi

ranoujutro

PODGORICA

- Iz Crnogor-

skog elektrodistributivnog

sistema saopšteno je da će

danas izvoditi radove u Her-

ceg Novom. Zbog toga struju

od 7 do 13 sati neće imati

Luštica, Špiljice, Rakite i Pri-

stan a od 7 do 19 sati Zabrđe,

Petrovići i Obosnik.

C.G.

TIVAT

– U okviru programa

društveno odgovornog poslo-

vanjakompanijaLušticadeve-

lopment je obezbijedila sred-

stva za nabavku muzičkih

instrumenata Javnoj predš-

kolskoj ustanovi „Bambi“.

Mališanima uzrasta od tri do

šest godina, u vrtiću razvrsta-

nim u 15 vaspitnih grupa, po-

klonjene su udaraljke, zvečke,

bubnjevi, triangli, mini sinti-

sajzeri, ksilofoni, kastanjete i

činčile.

Izvršnamenadžerkaumarke-

tingu Luštica development

SlavicaMilićkazala jedakom-

paniju raduje kada su u prilici

da pomognu projekte koji su

važni za obrazovanje najmla-

đih i njihov što ugodniji bora-

vak u ustanovama predškol-

skog obrazovanja.

Direktorica vrtića „Bambi“,

Jasna Vujović, zahvalila je u

ime nastavnog osoblja, djece i

roditelja na donaciji, koja će,

kako je istakla, poboljšati kva-

litetmuzičkogvaspitanjainje-

govanja muzičkog stvaralaš-

tva djece.

Podržavajući lokalne i projek-

tenanivouCrneGore,kompa-

nijaLušticadevelopmentjedo

sadauložilavišeod1,2miliona

eura.

S.K.

HERCEGNOVI

–Zbog ispi-

tivanja šahtova i pumpnih

stanicanakolektorskoj

mreži, na rivijeri ponovo

ovihdanabrujemašine i ka-

mioni.Mještani i turisti ne-

goduju što se radovi na sao-

braćajnici uzmoreodvijaju

usred turističke sezone, ka-

da jena snazi odlukaoza-

brani gradnje.

Mještanin ĐenovićaJovoVu-

kasović kaže da radnici pre-

duzeća „Milenijum“, koje je

podizvođač glavnog izvođača

na izgradnji kolektora, već

danima rade, da su šahtvi

otvoreni a kamioni i bageri

parkirani suna ulici.

- Saobraćaj niko ne reguliše,

iako je od 1. jula to jedno-

smjerna ulica, sa zabranom

kretanja od 19 do jedan čas

poslije ponoći. Ovo stanje ne-

ma nikakve veze sa turistič-

kom sezonom, već se otežava

ljudima koji se bave izdava-

njem. Na ovaj način ćemo

otjerati turiste koji ljetuju u

Đenovićima - kazao je Vuka-

sović.

PovjerenikMjesne zajednice

Đenovići Andrija Mustur je

potvrdio da podizvođač is-

pumpava šahtove, ali da je

problemštosetiposloviobav-

ljaju uturističkojsezoni,kada

jemjestopuno turista.

Iz pres službe opštine su

obrazložili da je riječ o završ-

noj fazi izgradnje kolektora i

pripreme za tehnički prijem.

- Građevinski radovi na iz-

gradnji kolek-

tora i postro-

jenja za

preradu otpadnih voda zavr-

šeni su, rivijera asfaltirana,

uređeni parapeti i cjelokupan

projekat izgradnje kolektora

jeušaouzavršnufazuipripre-

me za tehnički prijem. Tim

povodom, izvođaču je opština

dozvolila ispitivanje šahtova i

pumpnih stanica, što je pre-

duslov i priprema za tehnički

prijem, odnosno spajanje ko-

lektora na mrežu i puštanje u

rad – naveli su iz pres službe

navodeći da su svjesni nego-

dovanjamještana i turista.

Cilj im je, kako poručuju, da

brzo i efikasno riješe sve

probleme koji prate taj

projekat, te mole gra-

đanezastrpljenje,kako

bi posao bio završen u

što skorijemroku.

Ž.K.

PETNJICA

-Našaopština

imapotencijale za razvoj tu-

rizma, ali ih treba afirmisati.

Za to jepotrebno i vrijeme i

novac, jer sumlade i opština i

Turističkaorganizacija - ka-

žedirektorTOReškoMura-

tović.

Koliko ovihdana uPetnjici bo-

ravi turista, preciznonezna jer

nepostoji evidencijaali, prema

njegovommišljenju, posjeta je

na nivouprošlogodišnje.

- Opština ima jedan motel koji

neradi,takodanedostajesmje-

štajnih kapaciteta. Da je situa-

cijautomsegmentubolja,ima-

li bismo bolju predstavu o

broju turista - kažeMuratović.

Kadajeriječostrukturigostiju,

najbrojniji suFrancuzi iNjem-

ci koji uPetnjicudolazeuorga-

nizovanimgrupama.

Prednost Petnjice je, navodi,

netaknuta priroda, područje

prema granici sa Srbijom, pla-

ninski predioPešterskavisora-

van. Između ostalog mogu vi-

djeti Radmansku klisuru sa

arheološkim lokalitetomTori-

ne, kanjoj rijeke Popče, džami-

juu centruPetnjice...

- Turiste privlače prirodne lje-

pote, kulturne i istorijske zna-

menitosti. Kada je onedostaci-

ma riječ, osim na manjak

odgovarajućeg smještaja, uka-

zuju na loše puteve. To je bolj-

ka koju dijelimo sa ostalimop-

štinama na sjeveru. Takođe,

problem je otpad kojeg ima u

rijekama i pored puteva – kaže

Muratović.

Turistička organizacija formi-

rana je 2016. godine. Prihod po

osnovu boravišne takse nije

ostvarila.

- Boravišna taksa iznosi 0,50

eura. Utvrđena je nedavno, pa

nijesmo mogli da ostvarimo

prihode po tom osnovu – kaže

Muratović.

U narednom periodu se može

očekivati da će i struktura i

smještajni kapaciteti biti na

mnogo većem nivou - kazao je

Muratović.

T.Č.

Turisteprivlači priroda, a tjeraju ,,divlje“ deponije

CEDIS

Radovi u

HercegNovom

,,Bambi“

dobio

muzičke

instrumente

TIVAT

VRIJEDANDAR:

Sa

uručivanjadonacije

HERCEGNOVI:

Mještani i turisti u Đenovićima negoduju zbog radova

Brujemašinena rivijeri

Iz lokalne

uprave su

obrazložili da je

riječ o završnoj

fazi izgradnje

kolektora i

pripreme za

tehnički prijem

i zamolili za

razumijevanje

PETNJICA:

Direktor TOReškoMuratović o potencijalima opštine

Turistička organizacija je uz podršku lokalne uprave, otpo-

čela realizaciju projekta „Valorizacija, uređenje i prezentaci-

ja lokaliteta Bratimin vir“. Projekat je podržala i Nacionalna

turistička organizacija. Predviđeno je da se radovi odvijaju

u više faza.

U toku je uređenje prilaznog dijela Bratiminom viru, koji

je oštećen usljed izvođenja radova za vodovod Murovsko

vrelo. Nakon sanacije, pristupiće se uređenju staze i plat-

forme sa potrebnim sadržajima na samom lokalitetu, kao i

uređenju pješačke staze od Murovskih luka do Bratiminog

vira. Biće saniran i prilaz prema Murovskim lukama.

UređenjeBratiminogvira

NAJBROJNIJI GOSTI FRANCUZI INJEMCI:

Petnjica

Završeno je asfaltiranje dvije saobraćajnice u Bijeloj, glavnoj u

centru naselja kod Mjesne zajednice i u naselju Žager.

Vrijednost radova iznosi 29,5 hiljada eura. Sekretarka za lokal-

nu samoupravu Vesna Samardžić objašnjava da je te poslove

trebalo uraditi umaju ali da to nije bilo izvodljivo jer je izvođač

bio angažovan u drugimopštinama.

Ubrzo će, najavljuje ona, početi i sanacija puta za naselje Pot-

kulina u Baošićima, u saradnji sa tomMjesnom zajednicom, ali

i građanima koji su se udružili i zajedno skupili dio sredstava.

Predsjednik MZ Bijela Vojo Ilić objašnjava da glavna ulica kroz

Bijelu nije sanirana pune tri decenije, a njoj se nalaze banka,

pošta, dječiji vrtić i škola. Asfaltiranje je urađeno do

Doma penzionera, jer, kako je Ilić kazao,

dalje se nije moglo zbog imo-

vinsko pravnih odnosa.

AsfaltiranedvijeuliceuBijeloj

LJEPŠI CENTARNASELJA:

Baošići

RADOVIUSREDSEZONE:

Detalj izĐenovića