Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

CrnomGorom

Subota, 7. jul 2018.

Cetinje:

Akcija dobrovoljnog davalaštva krvi

Herceg Novi:

Posjeta predstavnika Svjetske banke

Herceg Novi:

Akcija Komunalne policije

Spasiće 120života

Unapređenje ribarstva

krozprojekatMidas 2

Kažnjena tri

„dilera“ smještaja

CETINJE

Veliki broj građa-

naprijestoniceodazvao se

akciji dobrovoljnogdavanja

krvi, koju jeorganizovaoCr-

veni krst. Prvi jekrvdao

gradonačelnikprijestonice

AleksandarKašćelan sa sa-

radnicima. Akciju supodr-

žali cetinjski sportisti i kul-

turni radnici, kao i zaposleni

u lokalnoj upravi.

Prikupljeno je45 jedinica krvi

i time spašeno 120života.

Kašćelanjezahvaliosvimako-

ji su se odazvali akciji.

- Hvala svim ljudima dobrog

srca, humanistimakoji sudoš-

li danas ili će doći da daju krv.

Ovo je najljepša slika Cetinja -

građani koji daju doprinos

ovom gradu na način što će

dati krv i pomoći onima koji-

ma je neophodna – poručio je

Kašćelan.

Prema riječima predsjednika

OO Crveni krst prijestonice

Božidara P. Drecuna, to je jed-

na u nizu akcija dobrovoljnog

davalaštva krvi na Cetinju, i

svakiputsvevišegrađanaoda-

zove se pozivu.

-Nadamseda će se tendencija

rasta dobrovoljnih davalaca

krvi u prijestonici nastaviti -

kazao jeDrecun.

J.Đ.

HUMANOSTNADJELU:

Kašćelandajekrv

NARASPOLAGANJU30MILIONAEURA:

Sa skupauHercegNovom

HERCEGNOVI

Služba komunalne policije i inspekcijskog

nadzora sankcionisala je tokomprethodnog dana tri osobe, tzv.

dilere smještaja. Načelnica Službe Marija Andrić kaže da sprovo-

de intenzivne kontrole osoba koje nude usluge smještaja, a nisu

registrovane za obavljanje te djelatnosti, kako bi stali na kraj tom

obliku sive ekonomije.

– Predviđene kazne za one koji prekrše zakon su novčane i izno-

se od 200 do 2.000 eura. Intenzivna kontrola biće nastavljena

tokomnarednihmjeseci – kazala je Andrić.

Nadležnost za kontrolu i kažnjavanje onih koji nude usluge smje-

štaja mimo zakonskih uslova povjerena je lokalnim službama

komunalne policije i inspekcijskog nadzora novim Zakonomo

turizmu i ugostiteljstvu, usvojenimu februaru ove godine.

Ž.K.

HERCEGNOVI

Unapređe-

nje ribarstva,mogućnosti iz-

gradnjemjesta iskrcaja ri-

barskihbrodovauLuci

Škver, kao i rekonstrukcija

ribljihpijacabile su teme sa-

stankapredstavnikaMini-

starstvapoljoprivrede i ru-

ralnog razvoja, delegacije

Svjetskebanke i hercegnov-

ske lokalneupravekoji je

održanuHercegNovom.

Riječ je o aktivnostima koje bi

se realizovale kroz projekat

Instutucionalnog razvoja i ja-

čanja poljoprivrede -Midas 2.

Dogovoreno je da opština

utvrdi tačne granice akvatori-

juma luke i reguliše imovin-

skopravne odnose među pri-

vrednim subjektima, kako bi

se moglo pristupiti detaljni-

jemplaniranju i realizaciji.

Predstavnici lokalne uprave

prihvatili su prijedlog sarad-

nje Ministarstva poljoprivre-

de i ruralnog razvoja, uz obo-

strano saglasje da je potrebno

više ulagati u infrastrukturu i

turističke i privrednepotenci-

jale.

Predstavnici Ministarstva po-

ljoprivredeiruralnograzvoja i

Svjetske banke će istim povo-

domposjetiti Bar i Ulcinj.

Ugovoromozajmu30miliona

eura za realizaciju projekta

Institucionalnog razvoja i ja-

čanja poljoprivrede u Crnoj

Gori -Midas 2, koji je sa Svjet-

skombankompotpisanumar-

tu ove godine, predviđeno je

ulaganje u tri važna sektora –

poljoprivredu, ribarstvo i be-

zbjednost hrane.

Ž.K.

Startovaomeđunarodni džip reli, učestvuje 30 posada

NIKŠIĆ

Turističko-sport-

skamanifestacijaDžip reli

„Montenegro trophy“ star-

tovala je juče 19. put izNikši-

ća. Karavan jeokupiooko30

posada izCrneGore, Srbije,

Bosne iHercegovine, Slove-

nije, Izraela i Rusije, auče-

snici ćeobići predjeleod

NikšićadoBeranamaka-

damskimputevimakrozpri-

rodnepredjele. Trodnevnu

manifestaciju, koja tradici-

olno startuje ispredSkupšti-

neopštineNikšićotvorila je

SonjaNikčevićpotpredsjed-

nicaopštine, koja je „džipad-

žijama“poželjela srećan

put.

- Brojne staze kojim ste pret-

hodnihgodinaprošli, iznova su

otkrivale i potvrđivale ljepote

Crne Gore. Ipak, svaki sljedeći

džip reli otkrije još jedan novi

kutak ljepote i omogući potpu-

ni doživljaj CrneGore kao turi-

stičke adrese. Očekujemda će i

ovo iskustvo koje tek čeka na

učesnike 19. džip relija ostati

OdNikšića

makadamom

doBerana

NatalijaKisjev

iz Sibira

KRENULIU

TRODNEVNU

AVANTURU:

JučeujutrouNikšiću

Na Džip reliju „Montenegro

trophy“ učestvovaće Natalija

Kisjev iz Sibira.

- Organizatori nas zovu godinama,

ali nikako da dođemo. Ove godine

prihvatili smo da budemo dio

avanture. Ovo je prvi put da uče-

stvujemo na nekomdžip reliju i

prvi put ćemo vidjeti krajeve kroz

koje prolazimo – kazala je Kisjev.

PosadaizSibira

nezaboravno po utiscima o lje-

potama zelenih pejzaža, ali ne-

dasve po gostoprimstvu doma-

ćinailijepomdruženju–kazala

jeNikčević.

Ovogodišnji Džip reli „Monte-

negro trophy“ će, kako su orga-

nizatori kazali, preći preko Za-

grada, Lukavice, Kutskim

brdom, preko Štitova, Rakoči-

ce, Maganika, predjelom Pre-

korniceiPonikvica,kaGornjim

Rovcima, a ručak je planiran u

seluTrmanje.

- Prenoćište je planirano u

Mojkovcu,adrugogdanakara-

van će se zaputiti premaBjela-

sici, gdje još ima snijegapopu-

tevima. Ta dva dana biće

orgaizovano takmičenje u ori-

jentacionoj vožnji, štoznačida

će se voziti po tzv. knjizi puta

na unaprijed zadato vrijeme.

Drugo prenoćište planirano je

u luksuznom hotelu Berane,

gdje će, kao i prethodne noći,

biti organizovana zabava do

sitnih sati, a treći dan je, uobi-

čajeno, rezervisan za ispit

spretnosti, gdje će svi vozači

dobiti priliku da na poligonu

dokažu vozačke sposobnosti i

moć mašine kojomupravljaju.

Manifestacija će biti završena

proglašenjem pobjednika i

svečanimručkomunedjelju,8.

jula u hotelu „Berane“. Kao i

svake godine u karavanu je au-

tomehaničarska služba, poli-

cijska pratnja i ljekarska ekipa

–naglasilisuorganizatorituri-

stičko – sportske manifestaci-

je.

U ime organizacije džip relija,

Željko Labudović se zahvalio

predstavnicima opštine Nik-

šić, ali i najavio uzbudljivu

avanturu koja se završava u

nedjelju.

Organizatori susepotrudilida

kao i ranije u karavanu budu

automehaničari, medicinsko

osoblje, obezbjeđenje...

S.D.

TIVAT:

Orlandić, Damjanović i Joković posjetili Aerodrom

Saradnjomodržati

svjetskestandarde

TIVAT

Vazdušne lukevri-

jedno suradiledabi ispunile

strogemeđunarodnekrite-

rijume, a to trebadokazati i

tokomljetnje sezone–ocije-

njeno jena sastanku izvrš-

nogdirektoraAerodromi

CrneGoreDanilaOrlandića,

v.d. direktoraUpravepolici-

jeVeskaDamjanovića i di-

rektoraUprave carinaVla-

danaJokovića.

Orlandić je istakao da jedino

koordinisani rad svih službi

možeda rezultiravisokimste-

penombezbjednosti.

- Samo tokomjunakrozAero-

drom Tivat je prošlo više od

200.000 ljudi bez ijednog

problema, što je izuzetan re-

zultat. Dogovorili smo se da

sve službe zajednički for-

mulišu što još treba uraditi

kako bi rezultati bili još bolji -

kazao je Orlandić nakon sas-

tanka.

Prema riječima Damjanovića,

bezbjednost cilj svih koji su u

lancu - od službenika policije

do transportnog radnika na

aerodromima.

-Saradnjajejedininačinnasve

bude u skladu sa međunarod-

nim standardima. Intencija

nam je da kadrovski ojačamo

područne jedinicenaaerodro-

mima, jer povećan promet

putnika zahtijeva i veći broj

pripadnika policije. U među-

vremenu, pratimo sve aktuel-

nosti, razmjenjujemo infor-

macije i spremni smo da

odgovorimo svakom izazovu -

izjavio jeDamjanović.

Vladan Joković ocijenio je da

surazumijevanjeipredanrad

svih u sektoru bezbjednosti

najznačajniji.

- Svi znamo koliko je Aero-

dromTivar važanzaCrnuGo-

ru, njenu privredu i turizam.

Ovo je kompleksan sistemi svi

zajedno moramo da radimo

kako bi unaprijedili bezbjed-

nosnestandarde.Jakojevažno

dakomuniciramo, posebno jer

je pred nama najizazovniji pe-

riod, ali sam siguran da će

ovakva vrsta odnosa doprini-

jeti da sve prođe kako treba -

naglasio je Joković.

Orlandić, Damjanović i Jokov-

ić sa saradnicima su istakli da

je brz i lak prolaz putnika

važan,kaoisaradnjaudomenu

sprečavanja krijumčarenja

svih vrsta roba, ali da je bezb-

jednost na prvommjestu.

Saglasni su ipakda je želja svih

da odnosom službenika iz sek-

tora bezbjednosti svi turisti

budu zadovoljni i da požele da

se vrate uCrnuGoru.

S.K.

200

hiljada ljudi prošlo je

samo tokom juna kroz

aerodromuTivtu

ISPUNJAVA

STANDARDE:

AerodromTivat

BEZBJEDNOSTNA

PRVOMMJESTU:

Damjanović,

Orlandić i Joković