Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 7. jul 2018.

CrnomGorom

BUDVA

-Hipotekarnabanka

otvorila jenovu,modernupo-

slovnicu, uMediteranskojuli-

ci (kružni toknaulaskuu

Budvu).

Direktorka sektora za poslova-

nje sa pravnim licima, Ana Go-

lubović, kazala je na otvaranju

da značaj Budve, ne samo kao

prijestonice crnogorskog turiz-

ma, obavezuje Hipotekarnu

bankudaklijentima, građanima

i svima koji dolaze u ovaj grad

ponudi najbolju uslugu u ek-

skluzivnomprostoru.

- U 2018. godini smo pokrenuli

novi koncept Bank&Shopu šo-

pingmoluDeltasitiuPodgorici,

filijalu Herceg Novi preselili u

noviivećiprostor,predstojipre-

seljenje i proširenje filijalaNik-

šić i Berane. Sve to su investicije

nazadovoljstvoklijenataizapo-

slenih. Trend investiranja u no-

ve tehnologije smo oplemenili

redizajniranjem poslovnica.

Hipotekarna banka će nastaviti

da primjenjuje dobru bankar-

skupraksuiupravozbogtakvog

pristupa banka posluje stabilno

i uspješno i bilježi konstantan

porast novih renomiranih klije-

nata -naglasila jeGolubović.

Povodomotvaranja poslovnice,

Hipotekarna banka je sa fonda-

cijomBudva,ekoškolom,,Dani-

loKiš“ i Komunalnimpreduze-

ćem Budva zasadila sadnice

divlje pomorandže, kao dopri-

nos lokalnoj zajednici.

C.G.

KOTOR

-Tender za izvođe-

nje radovadruge faze rekon-

strukcijebazena ,,NikšaBu-

ćin“produžen jedo 17. jula

- saopšteno jePobjedi izDi-

rekcije javnihradova.

Tender je raspisan 29. maja a

prvobitnojerokzadostavljanje

ponuda bio 5. jul.

Upravnik bazena ,,Nikša Bu-

ćin“, Zoran Pajović, kaže da su

ga izDirekcijeza izvođenje jav-

nihradovainformisalioprodu-

ženom roku za izvođača druge

faze.

–Rok jeproduženzbogvelikog

interesovanja i dodatnih pita-

nja potencijalnih izvođača –

kažePajović.

On dodaje da je za završetak

posla potrebno osam mjeseci

od dana započinjanja radova, a

kompletna vrijednost radova

iznosi 4.000.000 eura.

Radovi na sanaciji (prva faza)

počeli su polovinom marta

prošlegodine.Trebali sudabu-

du završeni do 15. juna ali su

okončani tekunovembru.

Do sada je završen krovni dio,

pjeskarenje i osnovni radovi.

Ostalo je da se uradi glavni dio

druge faze koja obuhvata si-

stem grijanja, filtriranje vode,

automatskuhlorizaciju,venti-

laciju i dio za svlačionice.

– Završetkom druge faze stvo-

rili bi se uslovi za održavanje

treninga, upis novih članova,

kontinuitet za razvoj vaterpolo

sportauKotoruzaklubovePri-

moraciKataro–podsjećaPajo-

vić.

Druga faza rekonstrukcije tre-

balo je da bude završena u de-

cembruprošle godine. Za izvo-

đača bilo je prijavljeno

nekoliko firmi, a komisija je

ustanovila grešku kod rangira-

nja. Prihvaćena je žalba firme

„Erlang“ koja je izvodila prvu

fazu.

Kako su naveli iz Direkcije jav-

nih radova, procijenjena vri-

jednost radova tendera koji je

poništen bila je 2.500.000 eura

sa tehničkimrokovima izvođe-

nja odpetmjeseci.

- U ponovnom raspisu tendera

odlučeno je da se predvide svi

preostali radovi predviđeni

projektnom dokumentacijom,

neophodni za kompletno funk-

cionisanje bazena - rekli su iz

Direkcije.

Građani su sredinom aprila

održalimirniprotest ispredba-

zena zbog obustavljenih rado-

va na tomobjektu.

M.NIKIĆ

EKSKLUZIVNI PROSTOR:

Saotvaranja lijale

Novaposlovnica

Hipotekarnebanke

BUDVA

ROKPRODUŽENZBOGVELIKOG INTERESOVANJAIZVOĐAČA:

Bazen ,,NikšaBućin“

KOTOR:

Ponovo prolongiran nastavak rekonstrukcije zatvorenog bazena ,,Nikša Bućin“

Tenderza izvođača

produžendo 17. jula

TIVAT

– Tivćani i gosti grada

imaju priliku da za vikend uži-

vaju umanifestacijama, koje će

se održavati na gradskoj rivi Pi-

ne i Trgu magnolija, u Marina

parku i na bazenu u nautičkom

naseljuPortoMontengro.

Na bazenu Jahting kluba Porto

Montenegro večeras će u 21 čas

početi šesti salon vina „Su-

perWine. Ulaznica košta 30 eu-

ra.

Ulaznice nijesu potrebne za ve-

čerašnji užitak na gradskoj rivi

Pine,nakojojMaslinarskodruš-

tvo „Boka“ pod pokrovitelj-

stvom Turističke organizacije

priređuje „Noć tradicionalnih

prizvodaivina“.Promocijaide-

gustacija(maslinovogulja,proi-

zvodaodinabazimaslina,pršu-

ta, sira, vina, meda) počinje u 18

sati, a koncert benda Perpetum

Mobilezakazan jeza21.30sati.

Sjutra veče, u organizaciji kom-

panije „Đoković“ i podpokrovi-

teljstvomTO,naTrgumagnolija

ćeseodržati„Sajamstarihzana-

ta i suvenira“. Posjetioci ćeod18

sati moći da uživaju u izložbi

raznovrsnognakita,autentičnih

suvenira, zanimljivihduboreza,

biće izloženi i stari drevni upo-

trebni predmeti i grnčarija, a u

zabavnom programu, od 21.30

sati, nastupiće ,,Divanhana“.

U nedjelju, od 19 sati, u nautič-

komnaselju PortoMontenegro

održaćeseprvaedicija„Festiva-

la hrane“. UMarina parku će se

sa gastro delicijama predstaviti

internacionalnirestoraniizPor-

toMontenegra i BokeKotorske.

S.K.

Vikendu

znakuvina,

maslina i

suvenira

TIVAT

KOLAŠIN

- Unoći između

četvrtka i petkabačen jedi-

namit nakaptažuMalevode

kojukoristi deset domaćin-

stavau tomdijelu selaBlati-

na. Nakonprijavemještanina

MiodragaObrenovićana lice

mjesta je izašlapolicija, ao

događaju je informisano i

Osnovnodržavno tužilaštvo.

Uavgustuprošlegodinetakođe

je bačendinamit na tukaptažu.

Miodrag Obrenović kaže kako

jepoliciji rekaonakoga sumnja

i pretpostavlja da se radi o slič-

nom scenariju kao prošle godi-

ne.

- Prošlog avgusta je bila suša, a

sadakišapadadanimapanema

problema sa snadbijevanjem

vodom.Dakle,ovonijeurađeno

zatoštonekomefalivoda.Kada

smo prošle godine popravili

kaptažunakonbacanjadinami-

ta, počele su ostale „diverzije“

kao što je ubacivanje oklasine i

drveta u crijeva, kao i prekida-

nje crijeva. Uložili smo 800 eu-

ra da to saniramo, a za ovogo-

dišnju štetumoramouložiti još

400 eura - pričaObrenović.

On dodaje da se prošle godine

nakon incidenta obratio nad-

ležnim institucijama da ispita-

ju da li korišćenje izvora Male

vode, smanjuje rezerve vode u

ostalimizvorima.

- Stručne ekipe Zavoda za geo-

loška istraživanja ispitale su

svih pet izvora na ovom po-

dručju i konstatovale da nema

nikakvih veza između voda

ovih izvora. Znači, to što deset

domaćinstavakoristi izvorMa-

lavodaneugrožavaostaleizvo-

re i vodovode. Od kolašinske

lokalne uprave smo 25. januara

ove godine dobili Rješenje o

utvrđivanjuvodnihuslova koje

je početkommarta ukinuto sa

obrazloženjem da stručnjaka

zahidrologiju trebada angažu-

je opština. To još nije urađeno

- kažeObrenović.

On dodaje kako razmišlja da se

iseli sa prađedovskog ognjišta

ako se ne stane na put nasilju

kojem je izložen on i ostale po-

rodice uBlatini.

Dr.P.

KOLAŠIN:

Miodrag Obrenović prijavio policiji (ne)poznatog počinioca

Dinamitom

naMalevode

Sa ove kaptaže snabdijeva se deset

domaćinstava. S obziromna to da

je kiša padala danima, jasno je da

onome ko ovo radi ne fali voda, već

da namštetu pravi iz drugih razloga –

kažemještaninMiodrag Obrenović

ŠTETAOD400EURA:

Vodovodnakon

bacanjadinamita

POČINILACNE

ODUSTAJE:

Oklasinaod

kukuruza

ucrijevu i

prekinuta

crijeva