Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 6. jul 2018.

Hronika

PODGORICA

–LazoĐurić

(55)uhapšenje jučenakon

što jeoko10.30časovana

RimskomtrguuPodgorici vi-

šeputaudariosupruguR.Đ.

(58) - saznajePobjeda.

Premanezvaničniminformaci-

jama, Đurić je napao suprugu

udarajući je rukamauglavu i ti-

jelo.

R.Đ.je,

kakonavodeočevi-

ci, pokušaladauzvrati udarce.

Prolaznici koji su se zatekli u

blizini razdvojili su Đurića od

njegovesuprugeionjetompri-

likompaona tlo i zadobio lakše

povrede.

R.Đ.jeunesvjesnomstanjuko-

limahitnepomoći prevezenau

UrgentniblokKliničkogcentra

gdje su joj ljekari konstatovali

povredu koljena kao i veći he-

matomna licu.

Opšti hirurg Vesna Lakušić ju-

čejemedijimasaopštiladaćeR.

Đ. pregledati i oftalmolog, neu-

rohirurg i ortoped. UUrgentni

blok je dovezen i Lazo Đurić,

koji nije želio da govori o tome

kako jepovrijeđen.

Kako ljekari nijesu kodĐurića

konstatovali teže povrede, po

njega jedošlapolicijskapatrola

i uhapsilaga.

Policajci su pretresomĐurića

pronašli nož na rasklapanje.

Izvor iz policije navodi i da je

Đurić bio u vidno alkoholisa-

nom stanju, što je potvrđeno i

testiranjem.

Pregledomsnimaka koji se po-

javio jučeumedijima,moglose

vidjeti kako na Rimskom trgu

nekoliko građana stoji pored

žene koja je ležalana tlu, nepo-

mična. Neki su pokušavali da

joj vrate svijest, ali bezuspjeha.

UjednomtrenutkuR.Đ.jedoš-

laksebiipočeladapomjerano-

ge, ali nije pokušala da ustane.

Ubrzo su došla kola hitne po-

moći i ona je transportovana u

KCCG.

B.R.

Tukaosuprugunaulici

pazavršioupoliciji

PODGORICA:

Uhapšen Lazo Đurić (55)

BIJELOPOLJE

- Utopljenje je

uzrok smrti četvoromjesečne

bebe Plavljanke Edine Kastrati

(18), koju je u petak bacila u

Plavskurijeku.

To je pokazao preliminarni na-

laz vještaka obducenta dr Mi-

odragaŠoća.

Državni tužilac Hasan Lukač

kazao je Pobjedi damu je Šoć u

telefonskom razgovoru saop-

štio da isključujemogućnost da

je Kastrati udavila svoju bebu

prije nego je bacila u rijeku, na

što se u početnoj fazi istrage

sumnjalo.

- Doktor Šoćmi je prenio da na

tijelumuškogdjetetanemazna-

kovanasilja i da ježivobačenou

rijeku- kazao jeLukač.

Tijelo četvoromjesečne bebe

pronađeno je na obali Đuričke

rijekeuPlavu.

Kastrati je određen pritvor do

30 dana zbog sumnje da je izvr-

šilakrivičnodjelo teškoubistvo.

V.Šb

.

CETINJE

–PolicijajenaCetinju

rasvijetlila tri krivična djela i

podnijela prijave protiv M. A.

(22), V. Č. (48) i S. M. (58), iz tog

grada.

KakojesaopštilaUpravapolicije,

podnijeta je prijava protiv be-

zbjednosno interesantne osobe

- M.A. koji se tereti zakrađu.

On je, kako se sumnja, 31. maja

prošle godine, oko 22 sata, iz

otvorenog vozila koje je vlasniš-

tvoB.V., ukraotelefon„samsung

galaxy 1“.

Protiv drugog osumnjičenog V.

Č. podnijeta je prijava zbog ne-

dozvoljenog držanja oružja i ek-

splozivnihmaterija.

- Postupajući na osnovu opera-

tivnih saznanja, umartu ove go-

dine,policijajepretreslanjegovu

kuću i pronašlamuniciju - navo-

di seusaopštenju.

Kako susaopštili, rasvijetljena je

i krađa koju je, kako se sumnja,

počinioS.M.

Onje16.junaoko16.35satiukrao

veću količinu saobraćajnih gra-

ničnika koji su postavljeni duž

regionalnog puta Cetinje – Nje-

guši.

M.L.

Na Cetinju rasvijetljena

tri krivična djela

Krali telefone,

graničnike...

Beba živa

bačena

u rijeku

Obdukcija pokazala da

je uzrok smrti djeteta u

Plavu utopljenje

Centar bezbjednosti Podgorica

PODGORICA

–VijećeVišeg

sudauPodgoricipotvrdilo je

optužnicuprotivbivšegpred-

sjednikabarskeopštine i vla-

snikapreduzećaZIBŽarka

Pavićevića, okrivljenogda je

zloupotrebomslužbenogpo-

ložaja2011. godineuposlovi-

ma izgradnjestambeno-po-

slovnogprostoraPoštuoštetio

za2.247.000eura -potvrđeno

jePobjedi.

UGOVOR

Osimnjega, naoptužnici su i ne-

kadašnja izvršna direktorka Pa-

vićevićeve firme Zavod za iz-

gradnju Bara Danijela Krković i

procjeniteljRafaelVreteničić.

Predmet je dodijeljen sudiji

Dragoju Joviću, koji je za 20. jul

zakazao pripremno ročište u

ovomslučaju.

Specijalno tužilaštvo pokrenulo

jeistragunakonštojePoštaCrne

Gore podnijela tužbu protivZa-

vodazaizgradnjuBaraustečaju,

koji jebiouvlasništvuŽarkaPa-

vićevića, i barske kompanije

USEFA jer nijesu ispoštovali

ugovor o zajedničkoj izgradnji

stambeno-poslovnogprostora.

Ugovorom koji je potpisan

2008. godinePoštaCrneGore je

uložila državno zemljište u bar-

skom naselju Topolica kako bi

zauzvrat dobila 30 odsto od iz-

građenog stambeno-poslovnog

prostora, odnosno građevinsku

nekretninučijanajmanjavrijed-

nost mora da iznosi 4.300.000

eura.

Pošta je zemljište uložila uz sa-

glasnostministarstavafinansijai

telekomunikacija.

SPORNE ZGRADE

Međutim, krajem 2011. godine

uvodi u posao ruskog biznisme-

na Artura Džahalova sa kojim

sklapa ugovor o zajedničkom

ulaganju,očemunijeobavijestio

menadžmentPošte.

Džahalov je tada ZIB-u uplatio

4.200.000euradazavrši izgrad-

njuspornezgrade.

Premapisanjumedija, ZIB jedo

početka 2013. godine izgradio

oko 45 odsto dogovorenog

objekta, a sredinom iste godine

Atlas banka je podnijela Pri-

vrednom sudu u Podgorici pri-

jedlog za uvođenje stečaja u toj

kompanijizbogdugaod800.000

eura.

Samo 60 dana prije otvaranja

stečaja, početkom septembra

2013. godine, Pavićević aktivu

ZIB-a prenosi na kompaniju

USEFA, pa i investicioni proje-

kat izgradnje stambeno-poslov-

nog prostora u barskomnaselju

Topolica.

ZIB, kojemsuostali samominu-

si, 6. novembra 2013. godine

ušao jeustečaj.

Ovonijejedinazloupotrebakoju

su,posumnjamaTužilaštva,po-

činili Pavićević i Krković. Kra-

jem prošle godine Pavićević je

pravosnažno osuđen na godinu

zatvora jer je zloupotrebom

službenog položaja prilikom iz-

gradnje stanova za potrebe za-

poslenihudržavnojupravigrad-

sku kasu ,,olakšao“ za 1.780.240

eura.

IstomodlukomApelacionogsu-

dapotvrđena je i presudakojom

jebivšaizvršnadirektorkaZavo-

dazaizgradnjuBara(ZIB)Dani-

jela Krković osuđena zbog umi-

šljajnog pomaganja Pavićeviću

nauslovnukaznuzatvoraodče-

tirimjeseca,kojućeodležatiako

unarednedvijegodinenepočini

istovjetnokrivičnodjelo.

B.R.

KOTOR

- Slučaj bjekstvapa-

cijenta izPsihijatrijskebol-

niceuDobroti proslijeđen je

Komisiji zakontrolukvalite-

ta teustanove. Istovremeno,

direktor bolniceDraganČa-

barkapa razgovarao je sana-

čelnikomCentrabezbjedno-

stiKotor, kome je slučaj

prijavljen, uciljupreduzi-

manja istražnihradnji - pre-

nosi portal RTCG.

Slučaj se podrobno ispituje u

samojustanovi,uzetesuizjave

od svih zaposlenih koji su u to

vrijemebilinaposlu,abićepo-

krenuti idisciplinskipostupci.

Direktor bolnice Dragan Ča-

barkapa u izjavi za portal

RTCGnavodi da je pacijent Đ.

P., koji se nalazio na izvršava-

njumjere obaveznog liječenja

u zdravstvenoj ustanovi, sa-

movoljno napustio bolnicu u

večernjim satima 4. jula, prili-

kom dozvoljene posjete nje-

govog brata.

On kaže da je dežurno osoblje

u skladu sa pravilima odmah

prijavilo slučaj Odjeljenju be-

zbjednosti Kotor, nakon čega

je raspisana potjernica.

Iz Specijalne bolnice kažu da

je pacijent imao odobrenje da

boravi u krugu, da je i ranije

imao posjete i nikada nije zlo-

upotrijebio svoja prava.

Pacijent koji je u bjekstvu je

trebalo da uskoro bude pono-

vo vraćenuZIKSna izdržava-

nje zatvorske kazne dosuđene

zbog otmice. Njemu je 2017.

izrečena mjera obaveznog li-

ječenja i čuvanja u bolnici Do-

brota uKotoru.

Kakoseradiomjeriobaveznog

liječenja, on se nije nalazio u

zatvorenom, sudskomodjelje-

nju, koje je inače prebukirano.

Poznato je da se već godinama

Specijalna bolnica u Kotoru

bori sa problemom ograniče-

nihkapaciteta, jer seutoj usta-

novi pored različitih kategori-

japacijenatanalaze i počinioci

teških krivičnih djela, pa je u

pitanju ukupna njihova be-

zbjednost, navode iz bolnice.

Bezbjednosne mjere su na te-

retu same bolnice i njihovih

zaposlenih, aZIKSnijenadle-

žan za zatvorenike u vrijeme

njihovog boravka uDobroti.

- Sve to, pa i posljednji slučaj po-

kazujenužnostštohitnijegotva-

ranjasudsko-forenzičkebolnice

u okviru ZIKS-a – zaključio je

DraganČabarkapa.

C.H.

ARHIVAPOBJEDE

Specijalno tužilaštvo pokrenulo je istragu nakon što je Pošta Crne Gore

podnijela tužbu protiv Zavoda za izgradnju Bara u stečaju, koji je bio

u vlasništvu Žarka Pavićevića, i barske kompanije USEFA jer nijesu

ispoštovali ugovor o zajedničkoj izgradnji stambeno-poslovnog prostora

SLUČAJ POŠTA:

Za 20. jul zakazano pripremno ročište protiv vlasnika i izvršne

direktorice ZIB-a, kao i procjenitelja

Potvrđenaoptužnica

protivŽarkaPavićevića

Policija traga za pacijentomkoji je prije dva dana pobjegao iz Dobrote

Pavićević saadvokatom

dolazi na jednood

ranijihsuđenja

Ispitujubjekstvoosuđenika

Dobrota

PrivođenjeKastrati usud