Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 6. jul 2018.

Društvo

PODGORICA–

Akcija „He-

likopter“, kojomće senad-

gledati najfrekventnijima-

gistralni putevi i kontrolisati

drumski saobraćaj izvazdu-

ha, počela je juče i trajaćedo

kraja ljetnje turističke sezo-

ne.

Ministarstvo unutrašnjih po-

slova formiralo je štab Opera-

tivne akcije „Ljeto 2018“, a

njimrukovodiNikolaJanjuše-

vić, koji je juče podsjetio da se

akcija „Helikopter“ sprovodi

već devet godina i da je njen

cilj nadzor i kontrola drum-

skog saobraćaja iz vazduha.

- Policijski službenici će iz he-

likoptera nadgledati najfre-

kventnije magistralne puteve

tokom turističke sezone i uo-

čavati najteže saobraćajne

prekršaje kojima se ugrožava

bezbjednost – rekao je on na

konferenciji za novinare, pre-

nosi agencijaMina.

Kako je rekao, policijski služ-

benici će obavještavati kolege

iz patrole na terenu kako bi

sankcionisali vozače koji krše

saobraćajne propise.

Janjušević je rekao da je u pr-

vih šest mjeseci ove godine

značajno poboljšano stanje

bezbjednosti drumskog sao-

braćaja na putevima udržavi.

- U saobraćajnim nezgodama

od početka godine stradalo je

18 osoba, a tokom istog perio-

da prošle godine 34 osobe, što

je smanjenje za 47 odsto - re-

kao je Janjušević.

On je dodao da je broj teže po-

vrijeđenih osoba smanjen za

šest odsto.

- Najteži prekršaji kojima se

ugrožava bezbjednost drum-

skog saobraćaja i usljed kojih

se izazivaju saobraćajne nez-

gode sa najtežim posljedica-

ma su brzina, vožnja pod dej-

stvom alkohola i nepropisno

preticanje - kazao je Janjuše-

vić.

Apelovao jenaučesnikeusao-

braćaju da poštuju propise to-

komcijele godine kako bi pre-

duprijedili izazivanjenajtežih

saobraćajnihnezgoda.

Janjušević je posebno upozo-

rio mlade vozače jer, kako je

rekao, prema podacima Svjet-

ske zdravstvene organizacije,

vodećiuzroksmrtiosobaod18

do 29 godina su posljedice iz

nezgoda u saobraćaju.

Podsjetio da je u prethodnom

periodu sprovedena akcija

„Pojas za sve“ i poručio da vo-

zači koriste sigurnosne poja-

seve kako bi se bezbjednost

podigla na veći nivo.

K.J.

PODGORICA-

Na društvenoj mreži Fejsbuk juče je objavljena

fotografija nepropisno parkiranog vozila policije u centru Pod-

gorice.

- Priđem i pitam - jeste li svjesni kakav ste prekršaj napravili?

Kažečovjek:Gdjetitovidiš?-napisaojeDaniloJaukovićuopisu

fotografije, prenio je portal AntenaM.

Na fotografiju su reagovali iz Vlade, koja je podijelila njegovu

fotografiju i obavijestila Jaukovića da je utvrđen identitet služ-

benika koji je nepropisnoparkirao službeno vozilo.

-Saobraćajnapolicijajeslužbenikuzbogprekršajauručilanalog

za naplatu novčane kazne koju je službenik dužan da plati u za-

konskom roku. Ovakvo ponašanje na službenom zadatku nije

dopustivo - naveli su izVlade.

R.D.

PODGORICA–

Uobrazlo-

ženjuodlukeo razrješenju

VladanaMićunovića sa

funkcijedirektoraTelevizije

CrneGorenenavodi seniti

jedna zakonska ili odredba

bilokojegopšteg aktaJav-

nog servisakoju jeonprekr-

šio, štoodlukuo smjeni čini

nezakonitom–poručili suu

izjavi zaPobjedunjegovi ad-

vokati GoranRodić i Siniša

Gazivoda.

Oni su juče podnijeli tužbu

Osnovnom sudu u Podgorici

protiv Radio-Televizije Crne

Gore.

- Tužbom tražimo da se poni-

šti kao nezakonita odluka o

razrješenju Mićunovića sa

dužnosti direktora TVCG iz

razloga štoobrazloženjepobi-

jane odluke ne sadrži bilo ka-

PODGORICA-

Kaoodgovor

nanedavnopovećanjebroja

izbjeglica,migranata i traži-

laca azilakoji prolazekroz

CrnuGoru, Evropskakomi-

sijaopredijelila je90.000eu-

rauhumanitarne svrheka-

kobi pomogla ljudimau

nevolji - saopšteno je izDe-

legacijeEvropskeunijeu

Podgorici.

Finansiranje je dio ukupnog

doprinosa Evropske unije

Fonduzahitnupomoć,Među-

narodne federacije društava

Crvenogkrsta i Crvenogpolu-

mjeseca.

- Ova sredstva podržavaju Cr-

veni krst Crne Gore u pruža-

nju pomoći u kriznim situaci-

jama, uključujući opremu za

hranu, vodu, higijenu, odjeću,

prvu pomoć i medicinsku

pomoć. Od humanitarne

pomoći korist će imati oko

2.000 pojedinaca – piše u sa-

opštenju.

Uposljednjihnekolikomjese-

ci, kako dodaju, sve veći broj

izbjeglica, migranata i tražila-

ca azila je prošao kroz novu

„obalnurutumigracija“.Oniiz

AlbanijeulazeuCrnuGoruna

putu prema Bosni i Hercego-

vini iHrvatskoj.

- Često su im potrebni hrana,

voda, odjeća, obuća i osnovni

higijenski proizvodi. Takođe

im je potrebna medicinska i

hitnapomoć.Crveni krstCrne

Gore pomaže ljudima kojima

jepotrebnapomoć većnekoli-

ko mjeseci, uglavnom u pri-

hvatnim objektima, ali i u ra-

zličitim centrima gdje su

prisutni migranti – navedeno

je u saopštenju.

EvropskakomisijajesaMeđu-

narodnom federacijom dru-

štava Crvenog krsta i Crvenog

polumjeseca (IFRC)potpisala

ugovor o delegiranju humani-

tarne pomoći od tri miliona

eura za podršku Fondu za hit-

nupomoć (DREF).

N.Đ.

PODGORICA–

U prethodna

tri mjeseca projektni timNacio-

nalne SOS linije za žrtve nasilja

u porodici primio je 979 poziva,

saopšteno je iz Ministarstva

rada i socijalnog staranja. U

ovomperiodu, kako su precizi-

rali, pružene su 1.222 usluge, od

čega najviše usluga informisa-

nja - 615, povjerljivih razgovora

- 356, a zabilježili su, takođe,

da je obavljeno 101 psihološko

savjetovanje, 80 posredova-

nja prema institucijama, te 14

zahtjeva za smještaj u sklonište.

- Najviše poziva je stiglo iz Nik-

šića - 505, Podgorice - 181, Bara -

68, Budve - 39, Tivta - 26, Bijelog

Polja - 23, Berana i Rožaja po 19

poziva, zatimHerceg Novog

– 18, Kotora - 17, Petrovca - 16,

Cetinja - 12, Žabljaka - 10, Ulcinja

- osam, Mojkovca - pet, Šavni-

ka - četiri, Plava i Gusinja po tri,

Danilovgrada - dva, a iz Pljevalja

je zabilježen jedan poziv - saop-

štili su oni.

Nacionalnu liniju, kako dodaju,

najčešće pozivaju žrtve lično,

a u ime žrtve pozivaju rođaci,

građani i službenici policije i

centara za socijalni rad. Linija

za pomoć žrtvama nasilja u

porodici dostupna je svakog

petka od 13 do 21 sat i za žene sa

iskustvomnasilja koje govore

albanskim jezikom i to na njiho-

vommaternjem jeziku. Linija je

besplatna za pozive sa bilo koje

mreže u Crnoj Gori i dostupna

24 sata. Radom servisa koordi-

nira SOS telefon za žene i djecu

žrtve nasilja Nikšić.

N. Đ.

Počela akcija „Helikopter“, koja će trajati do kraja ljetnje sezone

Kontrolisaćedrumski

saobraćaj izvazduha

Podnadzoromćebiti

najfrekventnijedionice

Vlada odmah reagovala na objavu građanina

Novčanakazna

policajcu jer

jenepropisno

parkiraovozilo

Izbjeglički kampuAlbaniji

Podrška Evropske komisije Crnoj Gori

Izdvojeno90.000

eura za izbjeglice,

migrante i azilante

StatistikaMinistarstva rada

i socijalnog staranja

SOS linija

primila

979poziva

Advokati bivšeg direktora Televizije traže da se odluka o razrješenju poništi

Gazivoda:Mićunovićnije

prekršionijedanakt RTCG

Administrativni odbor juče je zatražio od Agencije za spreča-

vanje korupcije konkretne informacije da li je članica Savjeta

RTCG Dragana Tripković dostavila izvještaje o prihodima o

imovini za 2016. i 2017. godinu.

Isti zahtjevi upućeni su i za članove Savjeta Vladimira Paviće-

vića, Perka Vukotića i Mima Draškovića.

Predsjednik tog tijela Luiđ Škrelja rekao je da nikada nijesu

razriješili nijednog člana Savjeta jer nije prijavio imovinu.

- Svakako da ćemo voditi postupak kao i protiv svih koji su u

Savjetu RTCG prekršili zakon po raznimosnovama - rekao je

Škrelja.

ASKdainformišeoimovini

članovaSavjetaRTCG

kvenavodeizkojihbisemoglo

utvrditi na osnovu čega i kako

je donosilac odluke zaključio

da je Mićunović navodno po-

stupao suprotno zakonu i op-

štimaktimaRTCG, a što je na-

vedeno kao razlog za njegovo

razrješenje. U obrazloženju

odluke se ne navodi niti jedna

zakonska odredba ili odredba

bilo kojeg opšteg akta RTCG,

kojoj je Mićunović navodno

suprotno postupio ili koju je

prekršio, što odluku o razrje-

šenju čini očigledno nezako-

nitom – naveo je Gazivoda u

izjavi zaPobjedu.

Novi v.d. generalnogdirektora

Božidar Šundić smijenio je

Mićunovića krajem juna i na

njegovo mjesto imenovao

Slavka Đurđića, dugogodiš-

njeg novinara i nekadašnjeg

urednikaPortalaRTCG.

Nakon smjene Šundić je Mi-

ćunovićuponudiodamubude

savjetnik, na što je on pristao.

Nakon toga uslijedila je tužba

Mićunovića jer smatra da je

njegova smjena nezakonita.

Isti advokatski timveć je pod-

nio tužbu protiv Javnog servi-

sa u imeAndrijaneKadije, ko-

jatakođetvrdidajenezakonito

smijenjena sa mjesta general-

ne direktorice te kuće.

K.J.

RTCG