Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 6. jul 2018.

Društvo

obili potrebnu većinu

tonijesu

-akažuda

ijegodine

mo ljude koje ćemo politički

da potrošimo, s ovim zakaš-

njelim izborom, koji je obe-

smišljen tako što je zakon ne-

ustavno donijet, kojim je

beskonačno produžen man-

dat – rekao je Damjanović i

dodaoda sučetiri osobepred-

ložene za glasanje „iako ne

postoji teoretska šansa da bu-

du izabrani“.

Poslanik DPS-a Obrad Stani-

šić rekao je da su „ljudi koji su

se prijavili na konkurs uradili

to svojomvoljom“.

- Ne žrtvujemo ih, to je njiho-

vo pravo, a vaš je politički

obraz što se neće odabrati –

naglasio je on.

Damjanović je istakaodaniko

„nema namjeru da opstruira

ljude i proces, koji je obesmi-

šljen što je 6. juna ustanovlje-

na lista kandidata, kada je za-

konveć biouproceduri“.

- Tada je poslata poruka da

nas ovo danas ne interesuje,

već beskonačni mandat čla-

nova Sudskog savjeta iz reda

uglednih pravnika – smatra

on.

VENECIJANSKA

PoslanikDPS-aMilošNikolić

kazao jeda su izmjenezakona

ustavne, te da taj stav, između

ostalih, dijele Zakonodavni

odbor i Venecijanska komisi-

ja.

- Venecijanska komisija jasno

jenaglasiladakadbisvičlano-

vi Sudskog savjeta ostali po-

novo u „v.d.“ stanju mogli da

imamo spornu stiuaciju. Me-

đutim, iz strukture sudija

imali smo reizbor u srijedu.

Zbog toga mandat nije neu-

stavno produžen, već samo u

odnosu na članove iz reda

uglednih pravnika. Promije-

nili smo zakon, to nije nelegi-

timno i neustavno – kazao je

Nikolić.

J.BEHAROVIĆ

Ministar prosvjete na konferenciji u Berlinu

PODGORICA

- Jačanje

stručnogobrazovanjakao

primarnognačinapoveziva-

njaobrazovnog sistema sa

tržištemjedan jeodpriori-

tetaMinistarstvaprosvjete,

poručio je jučeministarDa-

mir ŠehovićuBerlinu.

Iz Ministarstva prosvjete sa-

opšteno je da Šehović, na po-

zivministraprosvjete iistraži-

vanja Njemačke, učestvuje na

konferenciji „Nova dinamika

t e h n i č k o g i s t r u č n o g

obrazovanja na Zapadnom

Balkanu“,kojaseodržavaod2.

do4. jula uBerlinu.

Ministarstvo prosvjete je, ka-

ko je Šehović istakao, prepo-

znalo važnost stručnog obra-

zovanja kao odgovor na

potrebe tržišta rada Crne Go-

re, te u skladu sa tim već dvije

godine sprovodi kampanju za

podizanje svijesti o važnosti

stručnogobrazovanja iupisau

stručne škole.

- U sklopu konferencije orga-

nizovane su posjete Srednjoj

stručnoj školi u Berlinu, Pri-

vatnomcentru za obuke kom-

panije ABB, Međukompanij-

skomcentruzastručnuobuku

Zanatske komore, Centru za

razvoj matematičkih i kom-

pjuterskih programa i najve-

ćem privatnom univerzitetu,

tokom kojih će učesnici imati

uvid kako se stručno obrazo-

vanje sprovodi u relevantnim

institucijama Njemačke - sa-

opšteno je izMinistarstva.

R. D.

Jačanje stručnog

obrazovanjaprioritet

Sa skupauBerlinu

PODGORICA

–Odluka

Naučnogodbora i Senata

UniverzitetaCrneGore da

Janko Ljumović ne bude

promovisanu redovnog

profesora za bivšu rektorku

UCG, profesoricuna Fakulte-

tudramskihumjetnosti i Lju-

movićevu recenzentkinju

RadmiluVojvodić nastavak

je odmazde i još jedna „u

nizu čistki naUCG“, nakon

događaja sa beranskom

medicinskomškolom.

- I jeste me i nije iznenadila

opstrukcija Naučnog odbora

i Senata o neizboru Janka

Ljumovića za redovnog pro-

fesora - rekla je za Pobjedu

Vojvodić.

S druge strane, kao recen-

zentkinja, kako kaže, jeste

iznenađena ,,brutalnimmani-

pulisanjem i univerzitetskim

normama za izbor u zvanje i

njegovim referencama“.

Ona je kao jedan od recen-

zenata u referatu za izbor u

zvanje redovnog profesora

Ljumovića navela da ga na

osnovu sagledanih referen-

ci, ocjene producentskog i

autorskog rada, njegovog

umjetničkog, naučnoistra-

živačkog, stručnog i peda-

goškog rada, preporučuje

za izbor u to zvanje. Ističe da

je posebno zabrinjavajuće

,,manipulisanje institucional-

nim aktima i tendenciozna

i lična projekcija odluke pri

tumačenju kriterijuma koji

propisuju norme za izbor u

akademska zvanja“.

LJUDSKAPRAVA

- Posljedice takvog ponašanja

zadiru u srž ljudskih prava.

Izražavambrigu i kao profe-

sor FDU, jer je ovaj slučaj, u

krajnjem, atak na reference

umjetničkog obrazovanja –

rekla je ona.

Naučni odbor umišljenju,

nakon što je preporučio

Ljumovića u izbor u zvanje

redovnog profesora, ipak

se na neki način i ogradio,

ukazujući na navodnu dilemu

da li se produkcija svrstava u

umjetnost ili nauku. Vojvodić

je kategorična da se ovo tijelo

ponijelo neodgovorno.

- To je, u najmanju ruku, neod-

govorno. Ako bi ikomorao da

zna kada procjenjuje referen-

ce i daje mišljenje Senatu koja

je disciplina u pitanju i kako je

akreditovan program za koji

se vrednuje izbor u zvanje,

to je osnovno od čega Nauč-

ni odbor polazi formirajući

preporuku Senatu. Ne vidim

zašto bi se nagađalo oko

nečega što je fakat, a fakat

je da je produkcija na FDU

umjetnička disciplina. Tako

je akreditovana i u potonjoj

reformi, tako je, takođe, bilo

i kada je formiran studijski

programProdukcija na FDU –

rekla je ona.

Ljumović i ostali nastavnici,

kako dodaje, već su birani na

istom studijskomprogramu u

dosadašnja zvanja na osnovu

istih kriterijuma i referenci.

- Pitanje je jednostavno, zašto

bi, osimu svrhumanipulacije i

odstrela, ta ista pravila napra-

sno bila problematizovana i

poništavana. To je ne samo

akademski neetički pristup,

takav pristup jede sopstvenu

akademsku supstancu – ista-

kla je Vojvodić.

Ljumović je prošle godine

stao uz tadašnju rektorku

Radmilu Vojvodić kada je

Vlada inicirala njenu smjenu.

On je tada bioministar kultu-

re i u znak protesta podnio

je ostavku. Nakon toga je

ekspresno smijenjen u Nauč-

nomodboru UCG, a na njego-

vomjesto kao predstavnika

Fakulteta umjetnosti postav-

ljen je prof. Nenad Šoškić.

- Izigravanje potpuno jasnih

referenci o izboru u zvanje, u

ovom slučaju Ljumovića, sma-

tram svojevrsnim sijanjem

straha u akademskoj zajednici

- navela je ona.

PORUKANEPOSLUŠNIM

Kaže da to nije samo poru-

ka onima koji su pokazali

,,neposlušnost vrhuški koja

je pogazila autonomiju UCG

povodom slučaja beranske

škole, odnosno onima koji

nijesu pokazali poslušnost

policijsko-partijskoj mašineriji

Upravnog odbora UCG“, već

je takvo ponašanje „silnička

poruka sijanja straha prema

svima onima koji se tek biraju

u akademska zvanja“.

- Uostalom, kad je svojevre-

meno Senat, koji je jednoduš-

no glasao tužbu za povredu

autonomije Ustavnom sudu,

tu tužbu ćutke i poslušnički

povukao, a oportunistički

zaćutao i Ustavni sud da ex

o icio ne razmotri tužbu i

pokaže društvenu brigu za

autonomiju jedne instituci-

je, zaštićene Ustavom kao

najvišimdržavnim aktom, sa

rezignacijomgledamna našu

bržu institucionalnu emanci-

paciju - zaključila je Vojvodić.

OsimVojvodić, recenzenti

Ljumovićeve kandidature

su i dr sc. Darko Lukić, koji je

redovni profesor Akademije

dramske umjetnosti Sveučili-

šta u Zagrebu, kao i dr Milena

Dragićević-Šešić, koja je

redovna profesorica Fakulteta

dramskih umetnosti u Beogra-

du. Oni su, takođe, ocijenili da

prema mjerilima o uslovima

i kriterijumima za izbor u

akademska zvanja Ljumović

ispunjava sve uslove da bude

redovni profesor.

Ljumović na sjednici Senata

u utorak nije dobio dovoljan

broj glasova za izbor u zvanje

redovnog profesora. Inte-

resantno je da niko nije bio

protiv, ali ga je podržalo samo

osam senatora, dok se njih

desetoro izjasnilo uzdržanim.

N. ĐURĐEVAC

Profesorica cetinjskog Fakulteta dramskih umjetnosti oštro kritikuje odluku Senata UCG

ZgradaRektorataUniverzitetaCrneGore

Izigravanje potpuno jasnih refenci o izboru u zvanje, u ovomslučaju

Ljumovića, smatramsvojevrsnimsijanjemstraha u akademskoj zajednici…

Posljedice ovakvog ponašanja zadiru u srž ljudskih prava – ocijenila je

profesorica na Fakultetu dramskih umjetnosti Radmila Vojvodić

Udruženje ilmskih producenata i redi-

telja Crne Gore saopštilo je juče da je

iznenađeno nedovoljnom informisano-

šću određenih članova Senata UCG koji

su produkciju stavili van umjetničkog

okvira i naveli te razloge kao dovoljne

da se producent prof. Janko Ljumović

ne izabere u zvanje redovnog profesora.

- Produkcija je neodvojiv segment

kreativne, inansijske i organizacione

realizacije jednog umjetničkog projekta

i svi relevantni dokumenti na domaćem

i evropskomnivou prepoznaju produ-

centa kao dio autorskog tima. Produ-

centi rade na umjetničkomproizvodu

i samim time produkcija mora biti dio

umjetničke oblasti - saopštili su oni.

Po akreditaciji UCG, produkcija je, kako

dodaju, stručno-umjetnička oblast, te u

tom kontekstu problematizovanje obla-

sti krši akreditaciju, koja je, konačno, i

zakonomusvojena.

- Nije loše napomenuti da se i u regionu,

konkretno u Sarajevu i Zagrebu, produk-

cija takođe tretira kao stručno-umjetnič-

ka oblast, a umnogim zemljama svijeta

danas postoje i odvojeni programi za

kreativnu produkciju. Napomenućemo

dodatno da šira javnost itekako prepo-

znaje značaj producenta jer se na svakoj

najavnoj i odjavnoj špici ilma prvi kredit

dodjeljuje upravo producentu – naveli

su iz ovog udruženja.

Ne tako rijetko, kako dodaju, producent

je istovremeno i reditelj mnogih ilmskih

i pozorišnih projekata.

- Pitanje senatora da li je produkcija

umjetnost je podjednako bitno kao

pitanje da li je umjetnost moguća bez

produkcije… Kao Udruženje se ograđu-

jemo od bilo kakvih političkih i drugih

insinuacija, jer je naša uloga da štitimo

isključivo značaj struke koju predstavlja-

mo i ovimputemmolimo senatore i sve

zainteresovane da nam se obrate ukoli-

ko imaju potrebu za dodatnim razjašnje-

njima vezanim za profesiju producenta

- zaključili su oni u saopštenju.

IznenađenineinformisanošćupojedinihčlanovaSenata

Vojvodić: Atakna reference

umjetničkogobrazovanja

RadmilaVojvodić