Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 6. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

-DrRanko

Milović, diplomiranimašin-

ski inženjer, izabran je juče

na sjednici SkupštineCrne

Gore za člana žirija zadodje-

luTrinaestojulskenagrade.

Za izborMilovića glasalo je45

poslanika.

Administrativni odbor Skup-

štine ranije je uputio poziv

klubovima poslanika za do-

stavljanje prijedloga kandida-

ta za imenovanje jednog člana

žirija za dodjelu najvećeg dr-

Sukob u Fondaciji „Sveti Petar Cetinjski“

SjedišteFondacijeuPodgorici

ŽivkoAndrijašević

Aleksićoptužuje

Andrijaševića

zaopstrukciju

PODGORICA

– IzFondaci-

je „Sveti PetarCetinjski“

optužili su jučepredsjedni-

kaUpravnogodboraprof.

drŽivkaAndrijaševićada je

zakazao sastanakovog tije-

la, adao tomenije, redov-

nimputem, obavijestioFon-

daciju, njenogdirektora

MiloradaMijaAleksića i

predsjednikaNadzornog

odbora.

- Obavještenje Nadzornom

odboru je došlo kasnije i od-

nosilo se samo na predśedni-

ka Nadzornog odbora, čije su

obavezedaprati radFondaci-

je, ne isključivo u materijal-

nom pogledu. Od prošlogo-

dišnje lučindanske Skupštine

Fondacije, nakojoj jedirektor

Fondacije podnio izvještaj o

poslovanju i predložio novi

Upravni odbor Fondacije,

održanasučetirisastankaoko

planova i programa za tekuću

godinu. Ne izjašnjavajući se

jasnopredśednikUOnijepri-

znavao,aniodobravaoodluke

i programe prethodnog UO,

koje su, ipak, na svim sastan-

cima razmatrane – navodi se

u dopisu u čijem je potpisu

Fondacija.

Ističe se kako Andrijašević „u

zadnjevrijemenepriznajedi-

rektora Fondacije, nego ga

uporno naziva v.d. direktora,

a njega je, nakon smrti dota-

dašnjeg direktoraDragoljuba

Draga Rašovića, imenovao

tadašnji (dakle prethodni)

Upravniodbor,prihvatiloMi-

nistarstvo javne uprave i uva-

žila Skupština naCetinju“.

- Saglasno Statutu, mandat

UO traje četiri (4) godine, kao

idirektoruFondacije.Jasnoje

daUOmožedapokrenesmje-

nu i sadašnjeg direktora

Fondacije, ali za takvuodluku

moraimativaljaneargumente

kojimoguubjedljivodjelovati

na ostale članove UO, na ute-

meljitelje, donatore, aktiviste

ipočasnečlanoveFondacije,a

iznad svega na crnogorsku

javnost.

A t a k v i h a r g ume n a t a

predśednik UO prof. Andri-

jašević nema i ne može ih

imati, jer je sadašnji direktor

već godinama jedan od naj-

aktivnijih aktera Fondacije,

inicijator i koordinator zna-

čajnih, pa i koordinator svih

obimnih i složenih projekata

–navedeno je udopisu.

Podsjeća se na projekte koje je

inicirala i realizovalaFondaci-

ja, uz napomenu da su svi

sprovedeniudjelozahvaljuju-

ći podršci donatora, učešćem

na konkursima, ali i podršci

nadležnihministarstava i dru-

gih državnih institucija, „uz

puno angažovanje članova i

simpatizeraFondacije“.

- Bilo je normalno da se naš

ugledni istoričar bar dijelom

svojih društvenih obaveza

(kao predśednik UO Fondaci-

je, jer se to od njega prilikom

izbora i očekivalo), okrene ka

planiranim projektima, da se

angažuje na obezbjeđenju fi-

nansijskih sredstava za rad

Fondacije,zapokrićetroškova

svih projekata, ali se to dosad

nije dogodilo. Naprotiv, on pi-

ta: ,,KojimpovodomseUprav-

nom odboru i meni daju in-

strukcije šta da uradimo, kao

da smo zaduženi da sprovodi-

monečijupolitiku, ilimoramo

da tražimosponzorezaplano-

ve Fondacije, a pri tome se ne

zna koja je korist Fondacije od

toga“ – piše u saopštenju. Isti-

česedasaopštenje„nijesraču-

nato na bilo čije omalovažava-

n j e , a l i j e uz rokovano

zapostavljanjem ranije usvo-

jenih projekata, koji su sada u

fazi poodmaklih priprema ili

finalizacije, uz svakodnevnu

komunikaciju direktora Fon-

dacije sa potencijalnim dona-

torimaiagencijamakojemogu

da pomognu ostvarivanje na-

vedenihprojekata“.

Ocjenjujesedajeneprihvatlji-

vo da se na sastanku UO na

dnevnom redu nalaze dvije

tačke – „povjerenje predśed-

niku UO, kao da mu to neko

osporava, i izbor direktora

Fondacije, kao da ne postoji

direktor kojemu teče četvoro-

godišnjimandat“.

K.K.

Profesor Živko Andrijašević juče nije želio da komentariše

saopštenje Fondacije

- Ne bih komentarisao navode g. Aleksića, vršioca dužnosti

direktora Fondacije, jer njegovo pisanje smatrampokuša-

jemda manipulacijama i neistinama spriječi Upravni odbor

u sprovođenju kontrole poslovanja Fondacije, kao i sprovo-

đenju procedure izbora direktora Fondacije, što je u nadlež-

nosti Upravnog odbora – kratko je kazao Andrijašević.

Kandidati za Sudski savjet u prvomkrugu glasanja u parlamentu nijesu

Opoziciji smeta

uOdboru, izDP

ihčekajuvećd

Za Nebojšu

Vučinića glasala

su 42 poslanika,

za Sretena

Ivanovića 41,

dok je jedan bio

uzdržan, Veselina

Rackovića

podržalo je njih

40, a dva su

bila uzdržana,

dok je za Vesnu

Ratković glasao 41

poslanik i jedan je

bio uzdržan

PODGORICA

–Sudija

Evropskog sudauStrazbu-

ruprof. drNebojšaVučinić,

bivši sudijaVrhovnog sudija

Sreten Ivanović, donedavni

članTužilačkog savjetaVe-

selinRacković i profesorica

naUniverzitetuMediteran

drVesnaRatković jučeu

parlamentunijesudobili

potrebnudvotrećinskuve-

ćinuza izboručlanstvo

Sudskog savjeta.

Nekoliko sati prije izjašnjava-

nja na plenumu, njih četvoro,

jednoglasno je predložio Od-

bor za politički sistem, pravo-

suđe i upravu.

Savjet ima 10 članova od čega

četiri – iz reda uglednih prav-

nika bira Skupština dvotre-

ćinskom (54 glasa), odnosno

tropetinskom većinom (49

glasova) u drugom krugu gla-

sanja.

Naredno glasanje, kako je na-

javio predsjednik Skupštine

Ivan Brajović, biće organizo-

vano za dvamjeseca.

PodršKa

Za Vučinića su juče glasala 42

poslanika, za Ivanovića 41,

BEZDOGOVORA:

Sa sjedniceSkupštine

dok je jedanbiouzdržan, Rac-

ko v i ć e v u k a nd i d a t u r u

podržalo je njih 40, a dva su

bilauzdržana,dokjezaRatko-

vić bio 41 poslanik i jedan uz-

držan.

Tokom diskusije bilo je jasno

da kandidati neće imati po-

trebnu većinu, a kako su na-

glasili poslanici vladajuće ko-

alicije upravo zbog toga je i

usvojen Prijedlog zakona o

dopunamaZakonaoSudskom

savjetu i sudijama kao prela-

zno rješenje i deblokirajući

mehanizamzaradsudskegra-

ne vlasti.

Nezavisni poslanici Goran

Danilović i Aleksandar Da-

mjanović ustvrdili su da su iz-

mjeneovogzakonaneustavne,

a procedura kandidovanja če-

tiri člana iz reda uglednih

pravnika za Sudski savjet obe-

smišljena.

- Pozivam vas da napravimo

dogovor, da obezbijedimo po-

litičke uslove da parlament

funkcioniše, da nam jedno-

stranački sastav radnih tijela

neodređujeovakvestvari–re-

kao jeDanilović.

Predsjednik Odbora za poli-

tički sistem, pravosuđe i upra-

vu Željko Aprcović poručio je

Daniloviću da „niko nikome

ne ograničava pravo da obra-

ćanjemUstavnomsuduutvrdi

ima liodredbikoje“ izmijenje-

nimzakonomkršeUstav.

- Čekali smo vas dvije godine

da dođete da se dogovorimo,

ali nijesmo mogli više da vas

čekamo da bismo utvrdili čla-

nove Sudskog savjeta. Da smo

imali vas u radnom tijelu, sa

usaglašenijim stavom bismo

došli na plenum, uvažavajući

sve kandidate koji su se javili

na poziv – rekao je on.

Damjanović je pitao članove

Odbora zašto su tako kasno

krenuli sa zakonskom proce-

durom raspisivanja javnog

poziva za četiri članaSudskog

savjeta iz reda uglednih prav-

nika.

Procedura

- Bio je to 9. maj – zašto tako

kasno?Zaštoneujanuaru,no-

vembru–pitao je on.

Naveo je i da je tek 6. juna

utvrđena lista, a5. julapredlo-

ženi kandidati.

-Kakogodglasaoiline,imaće-

Fond za zdravstveno osiguranje

CTskeneri začetiri bolnice

PODGORICA

- Fondza

zdravstvenoosiguranjespro-

veo jepostupak javnenabav-

kemultislajsnihCTskenera

zapotrebebolnica, poplanu

potreba zamedicinskom

opremom, koji je sačiniloMi-

nistarstvozdravlja.

Kako je saopštio direktor Fon-

da za zdravstveno osiguranje

Sead Čirgić, nove CT skenere

dobićeopštebolniceuNikšiću,

BijelomPolju,BeranamaiSpe-

cijalna bolnica uRisnu.

-Ugovorena vrijednost za četi-

ri komada CT skenera iznosi

1.322.530.00 eura, sa uračuna-

t i m PDV- om , o d n o s n o

330.632,50 eura, po jednom

skeneru, a isti će se plaćati od-

loženokrozperiododpetgodi-

na, u jednakim kvartalnim ra-

tama, bez kamate - naveo je on.

Kazao je da je ugovor zaklju-

čensadobavljačem„Urion“ iz

Podgorice, čija ponuda je

vrednovana kao prvorangira-

na.

- Radi se o savremenim 80

slajsnimCT skenerima, proi-

zvođača Canon/Toshiba, koji

posjedujutehničkekarakteri-

stike bolje od zahtijevanih.

Garantni rok je dvije godine,

što znači da će u tomperiodu

dobavljač snositi sve troškove

servisa i eventualnih poprav-

ki. Isporuka će biti u naredna

dva mjeseca - napisao je Čir-

gić u saopštenju.

On je naglasio da će se nabav-

kom ovih skenera povećati

kapaciteti i kvalitet pružanja

zdravstvenih usluga u po-

dručju dijagnostike u našem

javnom zdravstvenom siste-

mu.

K.J.

SeadČirgić

Milovićčlanžirija za

Trinaestojulskunagradu

žavnog priznanja.

Milovića je za člana žirija za

dodjelu Trinaestojulske na-

grade predložio Klub poslani-

kaDemokratskepartijasocija-

lista. Milović je od januara

2016. godine član Odbora di-

rektora Elektroprivrede Crne

Gore.

PremaZakonuodržavnimna-

gradama, žiri ima predsjedni-

ka i četiri člana.

r.d.

Pokušajmanipulacija