Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 6. jul 2018.

Ekonomija

ke

PODGORICA

Poreska

uprava je za šestmjeseci na-

platila488miliona eura, što

je 57miliona euravišenego

u istomperioduprošle godi-

ne, a 36,5miliona iznadpla-

na.

- OdPDV-a je naplaćeno 104,5

miliona, što je 15, odnosno 20

miliona iznad plana i ostvare-

nja iz istog prošlogodišnjeg

perioda. Od poreza na dobit

naplaćeno je 50,8 miliona, što

je devet miliona iznad plana i

desetmiliona iznad istogperi-

oda prošle godine. Doprinosa

za obavezno socijalno osigu-

ranje naplaćeno je 226,9 mili-

ona, što je dva, odnosno 15mi-

liona, iznad plana i ostvarenja

iz uporednog perioda.

Od poreza na zarade naplaće-

no je71,6miliona, što jemilion

iznadplanaipetmilionaiznad

ostvarenja iz istog perioda

prošle godine, a od koncesio-

nihnaknada17,6miliona,štoje

3,5milionaiznadplanaiostva-

renja iz uporednog perioda.

Bruto naplata prihoda samo u

junu iznosila je 87,3 miliona,

što je 10,3odsto iznadostvare-

nja iz istog prošlogodišnjeg

perioda. Rast naplate u junu u

odnosu na plan i ostvarenje iz

prošle godine zabilježen je

kod svih vrsta prihoda, a po-

sebno treba istaći naplatu

PDV-a od 16,33 miliona, čime

je milion eura premašeno os-

tvarenje iz prošlogodišnjeg

juna i plan naplate po ovom

osnovu, kao i naplatu poreza

na dobit preduzeća u iznosu

od4,04miliona, takođemilion

iznad ostvarenja iz prošle go-

dine i plana. Naplata koncesi-

onih naknada iznosila je 5,7

miliona, što je čak 64 odsto,

odnosnodvamilionavišenego

u junu prošle godine. Naplata

doprinosa za obavezno soci-

jalno osiguranje iznosila je

43,94miliona, dok je po osno-

vu poreza na dohodak građa-

na prihodovano 14,27miliona.

Poreski inspektori, kako su

dodali, intenzivno prate rad

poreskih obveznika, pri čemu

jeposebanfokusnaobveznici-

makojisezonskiobavljajudje-

latnost, kao i obveznicima kod

kojih je u prethodnom perio-

duutvrđenonepoštovanjepo-

reskihpropisa.

- U kontrolama se prati regu-

larnost evidentiranja prome-

ta, prijavljivanja zaposlenih,

uplate dnevnih pazara, kao i

ostalih aspekata poslovanja, a

prema poreskimobveznicima

kod kojih se utvrde nepravil-

nosti primjenjuju se kaznene

odredbe propisa, koje uklju-

čuju i zabranu obavljanja dje-

latnosti - istakli su iz Poreske

uprave.

Samo u toku prethodnog vi-

kenda obavljeno je 80 kontro-

la, pri čemu su nepravilnosti

utvrđene kod sedamobvezni-

ka, amjera zabrane obavljanja

djelatnosti izrečena kod dva

lica.

-Plannaplatekada jeupitanju

PDVza jul iznosi skoro 20mi-

liona, dok se u avgustu i sep-

tembrupo tomosnovuočeku-

je bruto naplata od 26miliona

i 29miliona - najavili su iz Po-

reske uprave.

M.P.M.

Poreska uprava premašila plan naplate za 36,5miliona eura

Zapolagodine

polamilijarde

stručna i upitali ima li i njego-

ve odgovornosti u svemu ovo-

me.

-Da samznao tada ono štoda-

nas znam, sigurno ne bih na-

pravio grešku. A, reference su

bile tu - kazao jeŽugić.

NEPRIMJERENO

Draginja Vuksanović (SDP) je

ocijenila da viceguvernerka

nije imala pravo da dokumen-

ta CBCG označena stepenom

tajnostidostaviusudskompo-

stupku i podsjetila da je za to

krivično djelo zaprijećena ka-

zna zatvora dopet godina.

- Zgranuo me postupak vice-

guvernerke. Ona je trebalo da

predloži sudu da taj doku-

ment zatraži po službenoj

dužnosti- kazala je Vuksano-

vić i dodala da je neprimjere-

noda viceguverner prekome-

dija iznosi optužbe na račun

CBCG i guvernera.

Nezavisni poslanik Aleksan-

dar Damjanović je ocijenio da

jeovimdešavanjimavećugro-

žena reputacijaCBCGi dodao

da nemamo sreće sa vicegu-

vernerima za kontrolu bana-

ka, počev odGoranaKneževi-

ća koji je podnio ostavku, pa

nadalje.

- Ovo je vrh ledenog brijega, a

narednihdanausudskimspo-

rovimaRadovićprotivCBCGi

guvernera će se vidjeti mnogo

toga. Između ostalog, da li je

bilo subjektivnosti u kontroli

banak a- ocijenio jeDamjano-

vić.

Raško Konjević (SDP) je

kazaodabi biooprezniji u

optužbama i ustvrdio da

Radović nije nestručna

osoba.

-Akosutačnenjeneop-

tužbe da je na njuprav-

ljen pritisak da napiše

prijedlog za smjenu

izvršnog direktora

NLB, onda mi imamo

problem. Akonije tačno,

onda viceguvernerka tre-

ba da bude razriješena- ka-

zao je Konjević i dodao da je

bila jedan od najboljih stude-

nata Ekonomskog fakulteta i

da je magistrirala na prestiž-

nim univerzitetima u ino-

stranstvu.

Luiđ Škrelja (DPS) je upitao

zašto ljudi shvataju tragično

izbor i razrješenja, što je jedna

odnadležnosti Skupštine.

Parlament je juče podržao niz

izvještaja o radu za prošlu go-

dinu – o energetici, osigura-

nju...

M.P.M.

bi. Ministarstvo inostranih poslo-

va je na osnovu tipskog ugovora

za lokalno osoblje, koji je s njom

potpisao prethodni ambasador,

odlučivalo i odlučilo da isplata

otpremnine nije moguća, jer nije

predviđena u ugovoru, niti je

po crnogorskom zakonu, kao i

zbog klauzule ugovora po kojoj

za lokalno angažovano osoblje

važe crnogorski zakoni, te da je

za slučaj spora nadležan sud u

Podgorici. Pominjanje mog imena

je isključivo vezano za činjenicu

da ambasador predstavlja amba-

sadu koja je tužena. Postupljeno

je po zakonima Crne Gore, pot-

pisanomugovoru i isključivo po

osnovu instrukcija Ministarstva

inostranih poslova Crne Gore -

tvrdi Radović.

M.P.M.

odluka

čević

a

ović

Iz Atlas banke je juče saopšteno da će izjaviti reviziju Vrhovnom sudu

povodompresuda Apelacionog i Privrednog, kojima je usvojen tuž-

beni zahtjev kompanije Kaspia properti iz UAE za naplatu 12,5 miliona

eura po bankarskoj garanciji odmaja 2015.

Iz banke tvrde da bi presuda bila drugačija da su saslušani vlasnici

Kaspije Tale i Nijat Hajdarov, kao i njihov otac Kamaladin Hajdarov,

ministar u azerbejdžanskoj vladi. Naveli su da je Hajdarov bio u posjeti

Crnoj Gori i da su s njimdogovarana potencijalna ulaganja u lokacije

Atlas grupe, od čega su kasnije jednostrano odustali.

- Kompanija Kaspia nikada nije isplatila nijedan euro Kneževiću, a

tužba sa ciljemnaplate od Atlas banke u iznosu od 12,5 miliona je

zapravo pokušaj neosnovanog bogaćenja vlasnika te irme – navodi se

u saopštenju Atlas banke.

Atlasbankanajavilareviziju

usporuod12,5milionaeura

Žugićidodaodasuubankarskom

sektoru dobre prilike i da je prvi

put kapital banakapremašiopola

milijarde eura. Podsjetio je i da

loši krediti više nijesu sistemski

problem.

Odbor je jučepodržaoi izvještaje

o radu Fonda za zaštitu depozita,

Agencijezazaštitukonkurencije,

tekomisijazakontrolu javnihna-

bavki i tržišta osiguranja za proš-

lu godinu.

M.P.M.

IrenaRadović

SARAJEVO

Na tradicional-

nommeđunarodnombiznis

forumuuSarajevu, nakojem

se 38. godinuzaredomdo-

djeljujunagradenajuspješ-

nijimpojedincima i kompa-

nijama izJugoistične i

SrednjeEvrope, čak šestoro

menadžera izCrneGorepo-

nijelo je titulunajboljihu

ovomdijeluStarogkonti-

nenta.

Za najboljeg menadžera u

oblasti zdravstva proglašena je

direktorica Kliničkog centra

Crne Gore Zorica Kovačević,

dok je u kategoriji javnih pre-

duzeća ovu prestižnu nagradu

dobio JP Regionalni vodovod

Crnogorsko primorje, i kako je

saopštenonaceremonijiuruči-

vanjanagrada,,,izuzetanmladi

rukovodilac, direktor Goran

Jevrić, koji je sa svojim timom

uspio da riješi dugogodišnji

problemsanestašicomvodena

Crnogorskomprimorju“.

Crnogorsko Javno preduzeće

za upravljanje morskim do-

brominjegovdirektorPredrag

Jelušić postali su laureati u tu-

rizmu, doksumeđušest dobit-

nika specijalnih nagrada za ži-

votno djelo Tomislav Čelebić,

predsjednik Uprave Čelebić

holdinga i Žarko Radulović,

suvlasnik i generalni direktor

Montenegro stars hotel group.

Među nagrađenima je i Krsto

Niklanović, vlasnik ugostitelj-

skog objektaNiklanović.

DirektorRegionalnogvodovo-

da Crnogorsko primorje Go-

ran Jevrić kazao je nakon uru-

čivanja nagrade, da je ovo

prestižno priznanje dokaz

uspješnosti upravljanja regio-

Šest nagradamenadžerima izCrneGore

GoranJevrić

ZoricaKovačević

nalnim vodovodnim siste-

mom,projektomkojijepromi-

jenioCrnuGoru.

Direktorica KCCGZorica Ko-

vačević ističeda jenagradako-

ja joj je uručena priznanje

svim zaposlenim u Kliničkom

centru Crne Gore i da pred-

stavljaohrabrenje za sveunaj-

većoj zdravstvenoj ustanovi u

Crnoj Gori da nastave posve-

ćenodaradenapodizanjukva-

liteta zdravstvenihusluga.

U konkurenciji za dobijanje

prestižnogpriznanjanajboljeg

menadžera i najbolje kompa-

nije bilo je 2000nominacija.

R.E.