Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 6. jul 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Ministar-

stvoodrživog razvoja izdalo

jeCrnogorskomelektropre-

nosnomsistemugrađevin-

skudozvoluza rekonstruk-

ciju trafostaniceLastvana

urbanističkoj parceli četiri

(UP4), izgradnjudvadale-

kovoda zavezukonvertor-

skogpostrojenja i trafosta-

nice izmeđuUP3 iUP4 i

izgradnjupristupnogputa,

napodručjukatastarskih

opštinaGorovići i Lastvau

opštiniKotor.

- Rekonstrukcija trafostanice

Lastvasevršinanačindase110

kV i 400 kVpostrojenja, umje-

sto kao AIS - vazduhom izolo-

vana postrojenja sa relejnim

kućicama za smještaj opreme

za zaštitu i upravljanje, izvedu

kao GIS - gasom izolovana po-

strojenja sa opremomza zašti-

tu i upravljanje – navodi se u

rješenjuMinistarstva.

Dodaje se da su 400 kV dale-

kovodi za vezu konvertorskog

postrojenja i trafostanice du-

žine 220 metara, a pristupni

putdužine947 i ukupneširine

devetmetara.

DUP-omzakoridordalekovo-

da400KVsadalekovodomod

Crnogorskog primorja do

Pljevalja i podmorskim ka-

blom 500 KV Italija – Crna

Gora bilo je predviđeno da se

trafostanicaLastva izvedekao

spoljno vazduhom izolovano

postrojenje, koje je usvojeno

kao uobičajeno i racionalno

rješenje sa tehno-ekonom-

skog aspekta. Iz CGES-a su

saopštili da su detaljnim geo-

tehničkim istraživanjima

utvrđene značajno nepovolj-

nije karakteristike tla na toj

lokaciji, što se prema opštim

uslovima ugovora (Fidic)

smatra nepredviđenim okol-

nostima zbog kojih izvođač

ima pravona povećanje cijene

kao i produženje roka izgrad-

nje. Zato je CGES tražio iz-

mjenuDUP-a, štojeVladapri-

hvatila 12. oktobra prošle

godine.

Predstavnici CGES-a ocijenili

su ranije da je novo rješenje

tehnički kvalitetnije od prvo-

bitnog. Objasnili su da bi, pre-

ma procjeni stručnjaka, zadr-

žavanj e na prvob i tnom

rješenju produžilo rok zavr-

šetka trafostanice za dvije go-

dine. Naveli su da je izvođač

predložiodasepređenaizolo-

vanje gasom, uz nepromije-

njene zahtjeve investitora u

dijelu karakteristika opreme i

kapaciteta.

S.P.

Iz CGES-a je

Pobjedi ranije

saopšteno da su

zbog nestabilnog

terena izmijenili

tehnologiju

izgradnje trafostanice

Lastva i prešli na

izolaciju gasom, kako

bi izbjegli dodatne

troškove i kašnjenje

Parlament je prihvatio prijedlog Savjeta Centralne ba

PODGORICA

Poslanici su

juče sa42 glasa razriješili vi-

ceguvernerku IrenuRado-

vić, čiju smjenu je inicirao

SavjetCentralnebanke.

Protiv je jedinobioAndrija

Popović (LP).

OBRAZLOŽENJE

Podsjetimo da je Savjet sa

sjednice od prije četiri dana

parlamentu proslijedio pri-

jedlog za smjenu viceguver-

nerke koji su potpisali svi čla-

novi tog tijela - guverner dr

Radoje Žugić, dr Nikola Fa-

bris, Miodrag Radonjić, Asim

Telaćević, dr Srđa Božović, dr

Milorad Jovović i dr Milivoje

Radović. U njemu se naveli da

Radović nije pokazala potreb-

ni nivo stručnosti ni u resoru

kontrole banaka koji joj je gu-

vernerzbogtogaoduzeo,aniu

drugom - organizovanja rada

Sektora za kontrolu pružanja

flnansijskih usluga, koji joj je

takođe oduzet. U obrazlože-

nju se takođe navodi da je Ra-

dovićodalaposlovnutajnuida

je predlagala odluke u ličnom

interesu.

Guverner je juče, odgovaraju-

ći na pitanja poslanika, obra-

zlagao razloge za smjenu Ra-

dović koje je Savjet naveo i

negirao optužbe viceguver-

nerke na njegov račun koje je

iznijela u jednommediju - da

je, između ostalog, zabranji-

vao kontrolu nekih banaka, a

drugihpodsticao.

Žugićjejučeiznioipodatakda

Radović kao viceguvernerka

nije radila svoj posao kada je u

jednoj banci bio visok opera-

tivni rizik i potvrdio tvrdnju

jednog poslanika da se radi o

Adiko banci.

- To je bila milionska pljačka.

Zbog ugrožavanja reputacije i

nadležnosti Centralne banke

da čuvamo finansijsku stabil-

nost, bio samogorčendaneko

može da potpiše sijaset falsifi-

kovanih ugovora, uplati na

svoj račun i da to tako mirno

gledamo. U tomdijelu sav po-

sao je morala da radi Radović,

a ne ja, ali ja sam to radio -

objasnio je Žugić i dodao da je

i to bio jedan od motiva za

predlaganje njenog razrješe-

nja.

POSLOVNATAJNA

On je podsjetio i da je Radović

odala poslovnu tajnu tako što

je dostavila dokument koji je

označen stepenom tajnosti.

Riječ je o terminskom planu

kontrole banaka i mikrokre-

ditnih finansijskih institucija

za ovu godinu, kao i da je do-

prinijela kašnjenjuu izvršava-

njuobavezaCBCG.

Poslanici opozicije su podsje-

tili guvernera da je Radović

izabrana na njegov prijedlog,

uz ocjenu da se radi o impre-

sivnoj biografiji, a da se danas

razrješava takođe na njegov

prijedlog, uz ocjenu da je ne-

Zgranuome postupak viceguvernerke da

preda sudu dokument sa oznakom tajnosti,

umjesto da predloži sudu da ga zatraži

po službenoj dužnosti, rekla je Draginja

Vuksanović i ocijenila da je neprimjereno da

viceguverner prekomedija iznosi optužbe na

račun CBCG i guvernera

PODGORICA

Juče razriješena

viceguvernerka dr Irena Radović,

u saopštenju proslijeđenomnašoj

redakciji, tvrdi da nijesu tačni

navodi da je ona 2011. godine, u

vrijeme kad je bila ambasadorka

Crne Gore u Parizu, uskratila

otpremninu bivšoj sekretarki

Ambasade Dalidi Kovačević i

da je odbila da joj preda radnu

knjižicu. Na taj je slučaj Pobjeda

podsjetila, citirajući navode dru-

gihmedija iz tog perioda u tekstu

od četvrtka u kojem je najavila

parlamentarnu raspravu o smjeni

Radović sa mjesta viceguvetr-

nerke.

- Istina je da u slučaju Dalide

Kovačević odluka o isplati otpre-

mnine, koja joj je sljedovala po

francuskim zakonima, nije ni u

jednommomentu bila moja. U

svemu sampostupala u skladu

i isključivo po instrukcijama

Ministarstva inostranih poslova

Crne Gore, kao što radi svaki

ambasador u crnogorskoj ili bilo

kojoj drugoj diplomatskoj služ-

Reagovanje

Radović:

Nijebilamo

ootpremnini zaKov

Razriješ

IrenaRa

PODGORICA

Savjetnici

Evropskog ekspertskog cen-

tra za javno-privatnopar-

tnerstvo - EPEC, koji sudio

EIB, boraveuposjeti Crnoj

Gori.

Iz Ministarstva finansija je sa-

opšteno da je cilj njihove posje-

teprenošenjeprakseuprimjeni

ugovora javno-privatnog par-

tnerstvauoblastimainfrastruk-

turnih ulaganja. Oni borave u

Crnoj Gori u okviru aktivnosti

predviđenih Western Balkan

InvestmentFramework-WBIF.

Ministarstvo je organizovalo

radni sastanakpredstavnika in-

stitucija sa predstavnicima

EPEC-aLuiđijemdePierisomi

KnutomGumertom.

- Savjetnici EPEC-a predstavili

su iskustvo i izazove u sprovo-

đenju projekata javno-privat-

nogpartnerstva,dokjeposeban

predmetanalizebioregulatorni

okvir za javno-privatno par-

tnerstvo, čija je izrada u toku -

navodi se u saopštenju.

Načelnica Direkcije za unapre-

đenje poslovnog ambijenta Je-

lena Jovetić jeukazalanaključ-

ne aspekte novog regulatornog

i institucionalnog okvira, sa ak-

centom na očekivanja u pogle-

du budućih projekata javno-

privatnog partnerstva.

StručnjaciizEPEC-asuseosvr-

nuli na praksu zemalja Zapad-

nog Balkana u primjeni proje-

k a t a j a v n o - p r i v a t n o g

partnerstva, kao i na ključne

probleme i preporuke za spro-

vođenje ugovora o javno-pri-

vatnompartnerstvu.

M.P.M.

Savjetnici EPEC-a u Crnoj Gori

Prenosepraksu javno-

privatnogpartnerstva

PODGORICA

Sudbina jed-

neod 15banaka zavisi od is-

hoda sudskih sporovakoji su

u toku, kazao je jučena sjed-

nici skupštinskogOdbora za

ekonomijuguverner drRa-

dojeŽugić, nepominjući ime

jer gau tome sprečava za-

kon.

Odbor je podržao izvještaj o

radu CBCG za prošlu godinu i

Savjeta za finansijsku stabil-

nost i upoznao se sa izvješta-

jem o stabilnosti finansijskog

sistema, cijena, finansijskim

izvještajemCBCG.

Žugić je istakaoda su tri banke

uprošloj godini bile ranjive.

- Jedna je izašla iz mjera Cen-

tralne banke, druga manja je

došladopozitivnekomponen-

te, a treća banka je u velikoj

mjeri smanjila ranjivosti. Njen

sadašnji status isključivo zavi-

si od sudskih sporova koji su u

toku. Ukoliko budu na teret

banke, može biti problema.

Ukoliko ne budu, nadam se da

će i ovabankada iskorači udo-

datnom smanjivanju ranjivo-

sti - objasnio je guverner.

Podsjetio je da je CBCGza ove

tri banke pripremila akcione

planove koji su bili usaglašeni

sa međunarodnim institucija-

ma.

FilipVuković(DPS) jeocijenio

da krivica, ako ponovo dođe-

mo u situaciju da imamo neku

ranjivubanku, nećebitinanjoj

negonaCBCG.

- Zato guverner treba da vrši

vlastuovomsektorubezsenti-

mentalnosti i emocija - kazao

je Vuković, a Žugić je odgovo-

rio da je, ukoliko neka banka

propadne, odgovornost isklju-

čivo na Centralnoj banci, pod

uslovom da to nije nasljeđe iz

prethodnogperioda.Istakaoje

da CBCG posebnu pažnju po-

klanja snaženju supervizije.

- Kad nemate dovoljno jake

monetarne instrumente, a ko-

ristite euro, ondamorate imati

snažnusupervizijukojaćedje-

lovati preventivno, ali i repre-

sivno.Zatosmonedavnodoni-

jeli set makroprudencijalnih

mjera kojima ćemo prevenira-

ti potencijalnukrizu–kazao je

Rad CBCG i Savjeta za nansijsku stabilnost u prošloj godini na dnevnom reduOdbora za ekonomiju

Sudbina jednebanke

zavisi odsudskog spora

Očekujupadkamata

Guverner je kazao da su kamate u padu, ali da su i dalje skupe

za privredu i liječenje ranjivosti realne ekonomije.

- Očekujemo dalji pad kamatnih stopa i loših kredita i nastavak

kreditiranja umjeri koja neće naduvati balon – kazao je Žugić i

podsjetio da CBCG ima odgovornost i u stimulisanju ekonom-

skog rasta. Podsjetio je da stabilnost cijena nije ugrožena.

Prešli nagasda

prođu jeftinije

CGES dobio građevinsku dozvolu za rekonstrukciju trafostanice Lastva

Sa sjednice

Jučeuparlamentu