Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 6. jul 2018.

Politika

PODGORICA

– Skupština Crne

Gore smijenila je juče Vanju

Ćalović-Marković sa mjesta

člana Savjeta Agencije za spre-

čavanje korupcije. Veći dio vla-

dajuće koalicije, njih 39, glasao

je za, dok podršku nijesu dali

SDP i Demos, ali ni LP. Glasanju

nijesu prisustvovali predstavni-

ci DF-a, kao i nezavisni poslanici

Aleksandar Damjanović i Anka

Vukićević.

Ćalović-Marković je smijenje-

na jer je, prema odluci ASK,

prekršila Zakon o sprečavanju

kon likta interesa, time što je,

u realizaciji obaveza iz ugovo-

ra koji je sklopila sa EU, javni

interes podredila privatnom

- kao članica Savjeta aktivno je

učestvovala u odlučivanju o pri-

javama MANS-a, čija je izvršna

direktorka. Odbor za antikorup-

ciju prethodno je podržao odlu-

ku ASK i predložio parlamentu

da razriješi Ćalović-Marković.

Opozicija je pozvala da se

odgodi glasanje o smjeni Ćalo-

vić-Marković, dok Upravni sud,

čija je sjednica zakazana za 17.

jul, ne donese odluku po tužbi

direktorke MANS-a.

-Treba sačekati odluku Suda, a

nakon toga se izjasniti o pred-

loženom razrješenju – rekla je

Draginja Vuksanović- Stanković

(SDP).

Andrija Popović (LP) rekao je da

njegova partija neće podržati

razrješenje Ćalović-Marković

jer je ona, kako je kazao, sim-

bol borbe za pravednu Crnu

Goru.

-Vjerovatno postoji pravno

utemeljenje za razrješenje

Ćalović, ali ipak je neprimjere-

no da sa njom, kao jednimod

simbola borbe za pravednu

Crnu Goru, počinjemo na neki

način borbu protiv korupcije –

rekao je Popović.

Miodrag Lekić (Demos) je,

takođe, predložio da se sačeka

odluka Upravnog suda kako bi

se „izbjegao skandal“.

-Ova odluka će determinisati

procese i na unutrašnjem i

na spoljašnjemplanu, kao da

neko izaziva klauzulu balansa.

Imamo prvakinju u Crnoj Gori

borbe protiv korupcije, a poku-

šava se napraviti egzekucija i

njeno isključenje iz Savjeta ASK

– rekao je Lekić.

Predsjednica Odbora za antiko-

rupciju Daliborka Pejović (DPS)

rekla je da „ovaj postupak nije

prepad“, jer on traje više od

dvije godine.

-Uzimajući u obzir da niko nije

podnosio prijavu protiv nje,

nego njen kolega. Jesmo li

zaboravili da postoji instituci-

onalni integritet? Ako on, kao

ni odluke ne treba da važe

za Ćalović, a važe za druge,

nemojte više govoriti o jedna-

kosti pred zakonom. Nemojte

da Skupština krši zakon tako

što odgađa izvršenje onoga

što traži ASK, koja je nezavisna

institucija – rekla je Pejović.

,,Svi smo, dodala je, imali

mogućnost da pročitamo ovaj

famozni ugovor. Najviše me

zabrinjava to što je neko znao

da će da podnese tri inicijative

predmatičnimodborom i

jedno saslušanje. Nadam se da

se u daljem radu adekvatnih

institucija EU neće dešavati da

se unaprijed planira i zna što će

se realizovati i da se unaprijed

daju pare za to – rekla je Pejo-

vić, navodeći da će se „u budnoj

pažnji pratiti da li će sličnih

dešavanja biti ubuduće“.

Marta Šćepanović (DPS) kazala

je da je Ćalović-Marković kao

članica Savjeta aktivno učestvo-

vala u tačkama dnevnog reda

koje su se odnosile na prijave

MANS-a, a nije saopštila da ima

privatni interes u tome.

-Ćalović javno prejudicira odlu-

ku nezavisnog Upravnog suda

i zna kad će biti donijeta. Ostav-

ljamgrađanima da procijene o

čemu se radi – rekla je Šćepano-

vić, navodeći da se vrši pritisak

na poslanike da ne glasaju.

Ona je kazala da je Upravni sud

2. jula odbio zahtjev advokata

Vanje Ćalović-Marković da se

odgodi izvršenje odluke ASK,

ocjenjujući ga kao preuranjen.

Raško Konjević (SDP) rekao je

da Skupština treba da prihvati

odluku Upravnog suda kad

bude donijeta i da je poštuje.

- Ako nemamo odluku Suda,

naš stav biće politički, a ako

je imamo, biće konstatacija –

rekao je on.

Kao što sumediji već izvijestili,

MANS je zaradio 149.000 eura

jer se direktorica te NVO Vanja

Ćalović-Marković ugovoromo

grantu sa EU obavezala da će

za tu sumu podnijeti određeni

broj prijava vezanih za izborne

neregularnosti 2016. godine.

Ona je nakon parlamentarnih

izbora podnijela ASK-u 2.346

inicijativa za kršenje Zakona o

inansiranju političkih subjekata

i izbornih kampanja, koje su sve

odbijene.

Skupština je juče glasovima

vladajuće koalicije usvojila

odluke o slanju do 40 vojnika u

„Resolute Support“ („Odlučna

podrška“) u Avganistanu, kao

i dva štabna o icira u KFOR na

Kosovu.

Za člana Savjeta ASK izabrala

je Gavrila Čabarkapu, koji je na

tommjestu naslijedio Radula

Žurića. Parlament je prihvatio

i izvještaj o radu ASK za prošlu

godinu.

I. K.

Skupština Crne Gore prihvatila odluku

Agencije za sprečavanje korupcije

VanjaĆalović-Marković

nijevišečlanicaSavjeta

TIVAT

–OdborničkiklubDPS-

adostaviojeskupštinskojslužbi

prijedlog da se, shodno zakon-

skim propisima, potpredsjed-

nik opštine dr Siniša Kusovac

ovlasti da vrši funkciju pred-

sjednika opštine do izbora no-

vogpredsjednika.

Sjednica Skupštine opštine Ti-

vat,21.uaktuelnomsazivu,odr-

žaće se 11. jula, a na dnevnom

redubiće13tačaka.Predodbor-

nicima će se naći odluke o pre-

stanku mandata predsjednici

opštine dr Snežani Matijević,

koja jeprijenekolikodanapod-

nijela ostavku na tu funkciju i

dvojicipotpredsjednikaopštine

DejanuMaslovaruiIlijiJanovi-

ću. Dvojici potpredsjednika iz

redova SD i HGI treba da se

konstatuje prestanakmandata,

jer impo Zakonu o lokalnoj sa-

moupravi traje koliko i mandat

predsjednikaopštine.

Odbornički klub DPS-a dosta-

vio je skupštinskoj službi pri-

jedlogdase,shodnozakonskim

propisima, potpredsjednikop-

štine dr Siniša Kusovac ovlasti

da vrši funkciju predsjednika

opštine do izbora novog pred-

sjednika, pa je i ta odluka na

dnevnom redu. Izbor novog

predsjednika opštine mora se

obaviti najkasnije u rokuod 30

dana od dana prestanka man-

data prethodnog predsjedni-

ka.

S.K.

Usvojene odluke o slanju vojnika umisije KFOR-a na

Kosovu i „Resolute Support“ uAvganistanu. Skupština

je za člana Savjeta ASK izabrala Gavrila Čabarkapu,

koji je na tommjestu naslijedio Radula Žurića

PODGORICA

–SjednicapodgoričkogodboraSocijaldemo-

krata, nakojoj ćeovapartijaodrediti svojeodbornikeu

Skupštini glavnoggrada i predložiti daĐorđeSuhihbude

reizabranzapredsjednika lokalnogparlamenta, bićeodrža-

nadanas uPodgorici.

SocijaldemokratamaćepremakoalicionomdogovorusaDemo-

kratskompartijom socijalista, osimmjesta predsjednika Skup-

štine glavnog grada, pripasti i nekoliko pomoćničkih pozicija,

mjesta u upravnim odborima, kao i dio vlasti u Golubovcima u

Tuzima.

Ta partija dobiće, takođe,mjesto čelnika Sekretarijata za komu-

nalneposlove, Sekretarijatazasocijalnostaranje, kaoidirektora

Parking servisa, Kulturno-informativnog centra „Budo Tomo-

vić“ i Biblioteke „RadosavLjumović“.

GradonačelnikPodgorice biće izabrannakon 13-julskihprazni-

ka, saznaje Pobjeda. Ta pozicija pripašće Demokratskoj partiji

socijalista, čiji je nosilac liste na lokalnim izborima bio IvanVu-

ković.

Đ.Ć.

Kusovac

umjesto

Matijević

TIVAT:

DPS predložila

v.d. predsjednika opštine

PODGORICA

-Ključ regio-

nalne stabilnosti i dugoroč-

nogmiradržavaZapadnog

Balkana jeuevroatlantskim

integracijama, apriključenje

država regionaAlijansi naj-

bolja je garancijamira i sta-

bilnosti u tomdijeluEvrope,

ocijenio je turskiministar

nacionalneodbraneNuretin

Canikli.

On je jučeuPodgorici razgova-

raosaministromodbraneCrne

GorePredragomBoškovićem.

Canikli je tom prilikom ocije-

nio da se Crna Gora dokazala

kao kredibilan partner među-

narodne zajednice.

- Ključ regionalne stabilnosti i

dugoročnog mira država Za-

padnog Balkana leži u evroa-

tlantskim integracijama, a pri-

ključenje država regiona

Alijansi najbolja je garancija

mira i stabilnosti u tom dijelu

Evrope - rekao jeCanikli.

Onjedodaoidasejedinoudru-

živanjem potencijala i kapaci-

teta,državeovogregionamogu

uspješno suočiti sa podjelama

izprošlosti, kao i sabezbjedno-

snimizazovima budućnosti.

Naveo je i da je Turska posve-

ćena jačanju prijateljskih veza

i unapređenjuodbrambene sa-

radnje sa Crnom Gorom, ali i

da je spremna za razmatranje

novihmodaliteta za jačanje tih

odnosa.

Bošković jeocijenioda jeuloga

Turske važna za stabilnost Za-

padnog Balkana. Ministar se

zahvalio i na sveobuhvatnoj

podršci koju je Turska pružila

Crnoj Gori u procesu evroa-

tlantskih integracija, uz uvje-

renje da će se odbrambena sa-

radnja dvije države, u svojstvu

NATO saveznika, dodatno

unaprijediti u narednom peri-

odu.

-Značajno je intenziviranjesa-

radnje u oblasti odbrambene

industrije, imajući u vidu da se

Crna Gora, pridruživanjem si-

stemu kolektivne odbrane,

opredijelila za kontinuirane

investicije, sa ciljemjačanja in-

teroperabilnosti svojih snaga i

adekvatnogodgovoranasavre-

mene bezbjednosne izazove.

Sporazum o saradnji u oblasti

vojne industrije između vlada

CrneGore i Turskepredstavlja

odličnu platformu za dalje

unapređenje odbrambene sa-

radnje, imajući u vidu da su

modernizacija i opremanje

prioriteti crnogorske vojske –

rekao jeBošković.

Đ.Ć.

CrnaGora sedokazalakao

kredibilanmeđunarodni partner

Ministar odbrane Predrag Bošković razgovarao sa turskimkolegomNuretinomCaniklijem

Danas sjednica podgoričkog

odbora Socijaldemokrata

Predlažu

Suhiha za

predsjednika

parlamenta

PODGORICA

–BarskiIzvršni

i Opštinski odbor Demokrat-

ske partije socijalista dali su si-

noć saglasnost na koalicioni

sporazum koji podrazumijeva

formiranje skupštinske većine

koju će činiti DPS, Socijalde-

mokrate, Grupa građana „Bi-

ramBar“ i Bošnjačka stranka.

Kako je saopšteno izDPS-a, ti-

me su stvoreni uslovi za potpi-

sivanje koalicionog sporazu-

ma, koji nakon toga treba da

verifikuje Predsjedništvo

stranke.

R.P.

BAR:

Vlast će

činiti DPS, SD,

BS i „BiramBar“

ĐorđeSuhih

Prijemuzdržavnepočasti

VanjaĆalović-Marković