Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 6. jul 2018.

Politika

BUDVA

–Nakonjučerašnjeg

bezuspješnogpokušajadogo-

voravlasti i opozicijeuBudvi,

VladaCrneGorećedokraja

sedmiceupozoriti budvansku

vlastdaslijedi formiranjepri-

nudneupraveukolikoseuro-

kuodpetnaestdanaodprije-

maupozorenjaneodrži

sjednicaSkupštineopštine–

saznajePobjeda.

Okrugli sto u Budvi, održan na

inicijativu Crnogorske, sa ci-

ljemdaseudirektnimpregovo-

rima vlasti i opozicije omogući

funkcionisanjeparlamenta,nije

pomogao u rješavanju višemje-

sečne političke krize uprijesto-

nici turizma.

Jučerašnjem sastanku, osim

predstavnika Crnogorske koja

je bila inicijator okupljanja, pri-

sustvovali su predstavnici De-

mokratske partije socijalista,

Socijaldemokrata, kao i nezavi-

sni odbornikStevanDžaković.

Predstavnici opštinske uprave

nijesu došli na sastanak u pro-

storijeCrnogorske. Umjesto to-

ga, predsjednik opštine Dragan

Krapovićpismenojeobavijestio

organizatoredanećedoćinapo-

menuti skup jer ,,ne želi da uče-

stvujenaforumimasapredstav-

nicimaDPS-a“.

Krapović je pozvao predstavni-

keCrnogorske,,nadirektanraz-

govor“ na kojem bi razmatrali

prijedloge za deblokadu Skup-

štine Budve. Prema informaci-

jamanašeglista,danasbitrebalo

daseodrži sastanakčelnikaOp-

štinskog odbora Crnogorske

Dragana Purka Ivančevića sa

Draganom Krapovićem, ali je

bilokakavdogovornemogućjer

koalicijaDemokrata i DF-a, čak

ni sa odbornicima Crnogorske,

nema potrebnu većinu u parla-

mentuBudve.

Na jučerašnjem skupu pred-

sjednik Crnogorske Vladimir

Pavićević predstavio jemoguće

opcije rješenja sadašnje situaci-

je: organizovanje vanrednih iz-

bora u razumnomroku, saziva-

nje hitne sjednice lokalnog

parlamentanakojojbiseglasalo

o povjerenju predsjedniku op-

štine,formiranjevlastiizbornog

povjerenja...

Šef odborničkog kluba lokal-

nog DPS-a Marko Vuković

smatra da vladajuća koalicija u

Budvi praktično ne postoji, da

vlast ne funkcioniše i da je rje-

šenje problema u formiranju

vlastiizbornogpovjerenja,gdje

bi svi predstavnici u Skupštini

učestvovali u pripremi izbora,

kaoštojetoslučajnadržavnom

nivou.

Predsjednik SD-a Petar Ivković

je naveo da se dobrim dijelom

slažu sa prijedlogomDPS-a, te

da je to fernačin izlaska izkrize.

Nezavisni odbornik Stevan

Džakovićkazaojedasuodređe-

ne tačke sporazuma već prekr-

šene, te damu nije jasno zašto, i

poredtogaštočelniciDF-anazi-

vaju Krapovića pogrdnim ime-

nima, ne žele da ga razriješe

dužnosti. Džaković je ponovio

prijedlog otvorenih lista, te tra-

žio da se vlast prepusti građani-

ma.

Đ.Ć.–D.Đ.

BUDVA:

Predstavnici opozicije, bez prisustva vlasti,

razgovarali o rješenjima za prevazilaženje krize

Predsjednik Crnogorske Vladimir Pavićević

ocjenjuje u razgovoru za Pobjedu da pred-

sjednik opštine Budva Dragan Krapović

ima na raspolaganju opciju kojombi

mogao da spriječi uvođenje prinudne

uprave i da bi trebalo da zakaže sjednicu

lokalne uprave na kojoj bi se odbornici

izjašnjavali o razrješenju predsjednika

opštine.

- Veoma mi je žao što u dijalogu koji smo

pokrenuli nijesu učestvovali

predstavnici koalicije koja

je u Budvi na vlasti i

jednakomi je žao što

smo od predsjed-

nika opštine dobili

poruku da za njega

postoje odbornici

prvog i odbornici

drugog reda. To je

za mene, najblaže

rečeno, neprimjerena poruka člana političke

stranke koja teži uvođenju elemenata savremene

politike u crnogorsku politiku - ističe Pavićević.

On naglašava da postoji samo jedan način kojim

se može izbjeći da Vlada Crne Gore, zbog nemo-

gućnosti održanja sjednice parlamenta duže od

šest mjeseci, uvede prinudnu upravu.

- Najbolji način da se spriječi uvođenje prinudne

uprave je da odbornici koalicije koja je u Budvi

na vlasti sazovu sjednicu lokalne skupštine sa

jednom tačkomdnevnog reda – raspravomo

razrješenju predsjednika opštine. Razlog je jed-

nostavan – tiče se provjere legitimiteta i podrške

za dalje upravljanje opštinom. I u slučaju da

predsjednik opštine bude razriješen i u slučaju da

predsjednik opštine ne bude razriješen, sprečava

se uvođenje prinudne uprave. To je za predstav-

nike vlasti svakako i rizik, jer postoji ogromna

vjerovatnoća da će vlast na toj sjednici da se pro-

mijeni. Kako god, ovakav potez bi bio častan, hra-

bar, dostojan velikih političkih ambicija i najbolji

je za ostvarenje postavljenog cilja. I za opoziciju

bi to istovremeno bio veliki izazov jer bi bilo teško

opravdati neučestvovanje na toj skupštinskoj

sjednici - kaže Pavićević.

Predsjednik Crnogorske podsjeća da je ta partija

govorila i omogućnosti da se kriza budvanske

vlasti riješi manjinskompodrškom vlasti Crnogor-

ske, koju u SO Budva zastupa troje odbornika.

- Ovaj prijedlog ima utemeljenje u opšte prihvaće-

nom stavu da je u stručnom smislu izborna lista

Crnogorske na izborima 2016. godine u cjelini bila

nesporna i u tome da se izbornimprogramom za

Budvu Crnogorska legitimisala najkonkretnijim

mjerama za rješavanje problema sa kojima se

suočavaju građani Budve. U ovoj opciji Crnogor-

ska bi bila zainteresovana da mandat za upravlja-

nje Budvom traje do kraja mandata odbornika u

ovom sazivu, dakle do 2020. godine. Za tu opciju

potrebna nam je podrška 14 odbornika iz drugih

stranaka što je, u prilikama u kojima smo, izazo-

van, ali i realan poduhvat - zaključuje Pavićević.

PAVIĆEVIĆ:

Krapovićmožedaspriječiprinudnuupravu

Stižeupozorenje

izPodgorice

BEZREZULTATA:

Predstavniciopozicije jučeuBudvi