Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 6. jul 2018.

CrnomGorom

DANILOVGRAD

Na osno-

vu rezultata lokalnih izbora

održanih 27. maja, u dani-

lovgradskomparlamentu naj-

više predstavnika (19) imaće

koalicija ,,Za dobro građana

Danilovgrada - pobjednički

DPS, LP - Milo Đukanović“.

Tu partiju predstavljaće

odbornici Zorica Kovače-

vić, Branislav Đuranović, dr

Miodrag Đurović, mr Slađana

Pavlović, Darko Mrvaljević,

Veselin Mitrović, Olivera Pavi-

ćević, Radomir Šćepanović,

dr Jovan Marković, Branislav

Stanišić, Nada Bogićević,

Svetozar Domazetović, Zoran

Bošković, Nikola Vukićević,

Stanislava Bošković, mr

Goran Zeković, Veljko Sta-

nišić, Marija Piper i Zdravko

Đurović.

Njima su na sjednici u srijedu

veri ikovani mandati. Koalicija

,,Aleksa Bečić-Dritan Abazo-

vić - Danilovgrad za 21. vijek

- Demokrate-Ura“ osvojila je

šest mandata (Duško Stije-

pović, Aleksandar Šaranović,

Dragana Vidić, Radojica

Radonjić, Obrad Barović,

Ognjen Bogićević), a ,,Soci-

jaldemokrate – Ivan Brajović

– Dosljedno za Danilovgrad“

tri (Radovan Radulović, Ilija

Grgurović, Ivana Brajović).

Po dva mandata dobile su

,,Narodna koalicija – Časno za

Danilovgrad – Demokratska

narodna partija – Socijalistič-

ka narodna partija i Jugolo-

venska komunistička partija

Crne Gore (Dragan Bojović

i Branislav Ivanović) i ,,Nova

srpska demokratija – Pokret

za promjene – za srpsko-crno-

gorski dogovor, bratski, iskre-

no naprijed“ (Pero Radonjić i

Drago Šćepanović). Jednog

predstavnika u Skupštini ima

partija ,,Marko Milačić

B. K.

ZoranBošković

Danilovgrad

Bošković šef

parlamenta

ROŽAJE

Izgradnja tunela

izmeđuRožaja i Peći, odno-

sno saobraćajnicekojabi

omogućilapovezivanje auto-

putevaBar-Boljare-Beograd

i Priština-Peć, izvjesna je. Bi-

će formirane radne grupe

koje će intenzivirati aktivno-

sti kakobi realizacija tog

projektapočela štoprije–

dogovoreno jena sastanku

predstavnika crnogorskog

Ministarstva saobraćaja i

Ministarstvauređenjapro-

storaKosova,Mersad Ibra-

himović, generalni direktor

zadržavneputeve i Redžep

Kadriu, pomoćnikministra.

Razgovore o njenovoj realiza-

ciji nedavno su započeli pre-

mijeri Duško Marković i Ha-

ruš Haradinaj a nastavili

resorni ministri Osman Nur-

ković i FeridAgani.

Ibrahimović istako je kako je

projekat značajan ne samo za

dvije države već i za region te

da će koridor povezati dva au-

toputa ali i stvoriti pretpostav-

ke za intenzivniju privrednu i

turističku saradnjudvije drža-

ve i omogućiti turističku valo-

rizacijuprostoraHajle.

- Projekat je dobio i međuna-

rodnu pažnju jer ga je kosov-

ski premijer prestavio na kon-

fereciji u Sofiji - rekao je

Ibrahimović.

RedžepKadriupodsjetioda su

premijeri Crne Gore i Kosova

na nedavnom sastanku u Pri-

štini, dogovorili da se preduz-

mu potrebne aktivnosti za iz-

gradnju tunela.

-Mislim da je to istorijski tre-

nutak u odnosima naših drža-

va jer će tunel, osimdobre sao-

braćajne povezanosti uticati

na uspostavljanje kvalitetnije

saradnjeu svimoblastima - re-

kao jeKadriu.

Prvi čovjek Rožaja Ejup Nur-

ković jekazaodaopštinapodr-

žava realizacijuprojekta i da je

spremna da pruži pomoć u

njegovoj realizaciji.

Sastanku je prisustvovao i

amabasador Kosova u Crnoj

Gori, Skender Durmishi, koji

je kazao kako je veoma srećan

zbog činjenice da je realizacije

projekta izvjesna što treba da

još više učvrsti prijateljske ve-

zeizmeđudvijedržaveidopri-

nese bržemprivrednom i eko-

nomskomrazvoju regiona.

Na sastanku je predstavljen

idejni projekat, prema kojem

bi izgradnja tunela koštala oko

106 miliona eura a kompletna

saobraćajnica kojom bi se po-

vezala dva auto puta oko 181

milioneura. Sredstvadabi bila

obezbijeđena iz fondova

Evropskeunije i izbudžetaCr-

ne Gore i Kosova ili po princi-

pu privatno-javnog partner-

stva.

Tunel bi bio dug 7,25, a dužina

puta izmeđuRožaja i Peći bi se

skratila sa sadašnjih47, na 23,5

km. Novomsaobraćajnicombi

se stizalo za 18 minuta od jed-

nog dodrugog grada.

F. KALIĆ

Predstavljen idejni projekat izgradnje tunela i saobraćajnice između Crne Gore i Kosova

OdRožajadoPeći će

se stizati za 18minuta

Projekat je značajan ne samo za dvije države već i za region.

Koridor će povezati dva autoputa, ali i stvoriti pretpostavke

za intenzivniju privrednu i turističku saradnju - istakli su

predstavnici Crne Gore i Kosova na sastanku u Rožajama

181

milion eura koštala bi

izgradnja kompletne

saobraćajnice kojom

bi se povezala dva

auto puta

BAR/ULCINJ

Nepoznati

počinioci opljačkali su u noći

između srijede i četvrtka pet

džamija na seoskompodruč-

ju opština Ulcinj i Bar.

Radi se o džamijama u Vla-

dimiru, Bojkama i Midama u

Ulcinju, te islamskimbogo-

moljama u Gorani i Pečurica-

ma, na teritoriji Bara, iz kojih

su lopovi odnijeli kutije u koje

su vjernici ostavljali sadaku,

odnosno dobrovoljne prilo-

ge.

Policija je izvršila uviđaj i

traga za počiniocima.

Ul-info

Bar, Ulcinj

Opljačkano

pet džamija

CETINJE

Vatrogasci naCe-

tinjuupotpunosti su spre-

mni za sezonu. Prema riječi-

manačelnikaSlužbe zaštite i

spašavanjauprijestonici

PredragaMoštrokola, imaju

27 vatrogasacakoji suopre-

mljeni sa sedamcistijerni i

tri terenskavozila.

-Upotpunostismospremniza

eventualnepožare,alisenada-

moda će ihbiti štomanje–ka-

žeMoštrokol.

On je apelovao na građane da

ne pale vatru na otvorenom i

bez saglasnosti vatrogasne je-

dinice.

- Na snazi je potpuna zabrana

paljenja na otvorenomna seo-

skom području. Osim toga,

ovegodinekaznezaizazivanje

požara biće strože. Naime, na

jednom od sastanaka u Direk-

toratu za vanredne situacije

predloženo je da kazne za slu-

čajno ili namjerno izazivanje

požara budu mnogo rigoro-

znije nego ranije, i očekujemo

da taj prijedlog Direktorat

usvoji - kazao jeMoštrokol.

On je skrenuopažnjugrađani-

ma da prilikom čišćenja ima-

nja otpadne pale.

-Sjetimoseda jeprošlegodine

nekoliko požara na području

Katunske nahije baš tako po-

čelo i da su trajali po dvadese-

tak dana. Svi koji planiraju da

otpad nakon čišćenja i sređi-

vanja imanja zapalemoraju se

prvo obratiti nama, da izađe-

mo na teren, utvrdimo da li se

tu može vatra kontrolisati,

obezbijedimo cistijerne sa vo-

dom, i tekkadbudemo sigurni

da ne može doći do nekontro-

lisanog požara, izdaćemo do-

zvolu–kazao jeMoštrokol.

Na teritoriji prijestonice to-

kom prošle godine požari su

neprestano buktali i u Katun-

skoj i u Riječkoj nahiji. Požar

na Lovćenu u jednom trenut-

kuprijetio jedazahvati iMau-

zolej. Uništene su velike povr-

šine šuma, a stradalo je i

nekoliko kuća. Duže od dva

mjeseca svi vatrogasci su da-

nonoćno bili na terenu.

J.Đ.

PROŠLEGODINEPOŽARIBUKTALIDVA

MJESECA:

Vatrogasci uNPLovćen

CETINJE:

Načelnik Službe zaštite i spašavanja o sezoni požara

Spremno27vatrogasaca,

sedamcistijerni i tri vozila

IZVJESNAREALIZACIJAKAPITALNOG

PROJEKTA:

JučeuRožajama

HERCEGNOVI

Novoiza-

brani ambasadorBosne i

HercegovineuCrnoj Gori

VinkoRadovanovićposre-

dovaćeurazgovorimaouki-

danjunaplateputarinena

putuMeljine - Petijevići –

saopšteno je iz lokalneupra-

ve.

Radovanovića je juče ugostio

predsjednik opštine Stevan

Katić.

- Ukidanjem putarine nestala

bi jedina barijera koja otežava

komunikacijuHercegNovog i

Trebinja - konstatovano je na

sastanku.

Herceg Novi nije slučajno pr-

va lokalna uprava koju posje-

ćuje od kada je stupio na duž-

nost, rekao je Radovanović i

istakaodajesaradnjasaherce-

gnovskomopštinomna zavid-

nom nivou, kako kada je u pi-

tanjuAmbasada,takoigradovi

uBiH.On

jekazaoda suodno-

si dvije države odlični i da ne-

ma otvorenihpitanja.

Posebna tema bila je i rekon-

strukcija Kuće Iva Andrića i

njeno privođenje namjeni ko-

ja je dostojna imena velikog

pisca.

Ambasador Radovanović je

radoprihvatiopozivpredsjed-

nika da prisustvuje centralnoj

svečanosti povodom za Her-

cegNovi važnog jubileja - 300

godinaodosnivanjaTopaljske

gradske opštine, koja će biti

upriličena 14. jula.

Ž.K.

GOVORILIIOKUĆIIVAANDRIĆA:

Radovanović i Katić

HERCEGNOVI:

Posjeta ambasadora BiHOpštini

Ukinuti putarinuna

putuMeljine-Petijevići