Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 6. jul 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI-

Radnici

Opštebolnice „Meljine“pri-

premaju štrajkupozorenja

kakobi podstakliMinistar-

stvozdravlja i Vladuda rje-

šenje zanašuustanovunađe

prijeokončanja sudskog

spora saAtlas grupom, jer

uzovakavnačinrada i finan-

siranje, nemogudočekati

kraj sudskog spora - kaže

načelnikGinekološko-aku-

šerskogodjeljenjaSlobodan

Bulatović.

Najavljeni štrajk bio bi drugi

od kada je nekadašnju Vojnu

bolnicu uMeljinama preuzeo

konzorcijumkoji čine članice

Atlas grupe Invest banka,

Atlas banka, Atlas cap i Speci-

jalna bolnica za interne bole-

sti „Sveti Nikola“.

FINANSIJE

Vlada je početkom prošle go-

dine pokrenula sudski postu-

pak za raskid ugovora o kupo-

vini, na inicijativu SO Herceg

Novi. Povod je i u činjenici da

je od 120miliona eura predvi-

đenih ugovorom novi vlasnik

realizovao samo tri i to za na-

bavkumedicinske opreme.

Dr Bulatović kaže da su tražili

sastanak sa premijerom Duš-

komMarkovićem, koji još nije

zakazan, kao i hitan sastanak

sa ministrom zdravlja Kena-

nomHrapovićem kako bi po-

jasnili situaciju i ukazali na

teško funkcionisanje ustanove

uposljednjihnekoliko godina.

– Ovo prije svega radimo zbog

građana koji imaju ustavno

pravo na kvalitetnu zdravstve-

nu zaštitu koja im je dostupna

u njihovom gradu, ali i zbog

turizma. Ja samunekolikona-

vrata slao dopise u kojima sam

ukazivao kako bi se zatvaranje

bolniceodrazilo i nagrad i gra-

đane – kaže dr Bulatović.

On smatra i da se jako malo

novca izFonda za zdravstveno

osiguranje vraćaugrad, prem-

dasvi zaposleni građani izdva-

jaju dio zarada za zdravstveno

osiguranje.

HercegNovi:

Zaposleni uOpštoj bolnici pripremaju štrajk upozorenja

Strahujuda ,,Meljine“ neće

dočekati kraj sudskog spora

Protestujemo prije

svega zbog građana

koji imaju ustavno

pravo na kvalitetnu

zdravstvenu

zaštitu u svom

gradu, ali i zbog

turizma. Zaposleni

pet mjeseci

nijesu primili

platu, amalo

novca iz Fonda

za zdravstveno

osiguranje

vraća se u grad

– kaže načelnik

Ginekološko-

akušerskog

odjeljenja

Slobodan

Bulatović

Slobodan Bulatović kaže

da improblempredstavlja

nekolegijalnost hercegnov-

skog Doma zdravlja koji ne

šalje pacijente u bolnicu

Meljine već u Kotor, iako je

od 2016. godine ugovor pro-

širen, te pacijenti imaju pravo

uz uput na liječenje gineko-

loških oboljenja i ginekološke

operacije.

- Takođe i na hirurškom

odjeljenju do 2016. pacijenti

su uput dobijali isključivo za

hitne operacije, a dvije godi-

ne unazad i za operacije koje

nijesu hitne, poput operacije

žučne kese, slijepog crijeva i

sl. Međutim, hirurgija osku-

dijeva u pacijentima jer se

oni i dalje šalju u Kotor. To

je potpuno neopravdano,

nekolegijalno i van okvira

Hipokratove zakletve – tvrdi

dr Bulatović, navodeći da bi,

kada bi imali više posla bilo

uslova i za unapređenje.

DomzdravljakršiHipokratovuzakletvu

Vlada je početkom

prošle godine, na in-

icijativu SOHerceg

Novi, pokrenula sudski

postupak za raskidugo-

vora saAtlas grupom.

Povod je i u činjenici da

je od 120miliona eura

predviđenihugovorom

novi vlasnik realizovao

samo tri i to za nabavku

medicinske opreme

– Svidrugigradovisuboljepo-

kriveninasekundarnomnivou

zdravstvene zaštite nego Her-

cegNovi.UFonduzdravstvabi

trebalo da imaju novca jedna-

ko za svaki grad u odnosu na

brojstanovnika–kažedrBula-

tović.

LJEKARI

Uprkos veoma otežanim

uslovima rada zaposleni na

ginekološko –akušerskom

odjeljenju rade normalno,

imaju dovoljno materijala i

medicinskih sredstava, dovo-

ljanbrojmedicinskihsestara i

babica.

– Nedostaju ljekari jer niko

osimmeneneradikaogineko-

log. Ipak, ni tonijeproblemza

pacijente,jeroniuvijekdobiju

kompletnu medicinsku uslu-

gu. Problemsakojimsemi su-

očavamo jesu finansije. Znate

da su nam plate neredovne i

da sada kasne pet mjeseci i to

je problem koji mora riješiti

uprava –kaže dr Bulatović.

UjavnostijebiloriječiidaBu-

latović planira odlazak ali on

to kategoričnodemantuje.

-Dok bolnica radi o tome ne

razmišljam. Nadam da će

nadležni uvidjeti značaj op-

stanka ustanove. Porodilište

ne može da se zatvori jer ono

dijeli sudbinu bolnice. Ukoli-

ko se bolnica zatvori i porodi-

lište će. Nećemo sad da ulazi-

mo u hipoteze, ali postoji

mogućnost da, ukoliko sebol-

nica zatvori, porodilište po-

stanevanbolničko–navodidr

Bulatović.

Ž.KONTIĆ

PODGORICA-

CEDIS danas

nastavlja radove za kvalitetnije i

sigurnije napajanje električnom

energijomu više opština.

ANDRIjEVICA:

od 8:30 do 14:30

sati dio sela Kralje i dio Zabrđa.

BAR:

od 9:30 do 15 sati dio

Šušanja prema hotelu „Adrija“ i

prodavnici „Lav“.

BERANE:

od 9 do 11 sati Beran-

selo, Dolac, Veliđe, Crni vrh,

Praćevac, Bastasi, vodozahvat

„Bistrica“, Lubnice, MHE „Jezer-

štica“, Jelovica, Glavaca, Vuča,

Kurikuće, Lužac, Buče, Jugovina,

Gradina, Lužac, Vinicka, Navotina

i Šekular; od 8 do 14:30 sati Donja

Rženica i Lukavica.

BIjElOPOljE:

od 9 do 15 sati

Babića brijeg.

BuDVA:

od 8 do 10:30 sati dio

korisnika na Slovenskoj obali u

blizini hotela „Budva“; od 8 do

8:30 sati dio naselja Adok.

Gusinje: od 8 do 14:30 sati Marti-

noviće.

HERCEGNOVI:

od 7 do 13 sati

Luštica, Klinci, Mrkovi, Tići, Žanji-

ce, Mirišta, Radovanići, Zambelići,

Brguli i Mardari; od 14 do 20 sati

Kabala i trafostanica Jat.

KOlAšIN:

od 9 do 14 sati Rasko;

od 9 do 15 sati Đuđevina, Bare,

Raičevine i Prekobrđe.

NIKšIć:

od 9 do 15 sati Spila,

Zagora, Okolišta, Osječenica,

Nudo, Zaslap, Grahovac, Rojevići,

Prisoje, Zakurljaj, Gornje Polje,

Grahovo, Tospude, Rokoči, Treš-

njevo, kao i Dragova luka.

PlužINE:

od 9 do 12 sati kom-

pletno područje Plužina osim sela

Brezna i Crkvičkog polja; 9 do 14

sati Unač, Nedajno, Trsa, Podmi-

logora, Pišče, Boričje, Seljkovac,

Borkovići, Dubljevići i Bezuje; od

9 do 15 sati Stolac, Smriječno,

Muratovica, Zabrđe, Korlati,

Kovači, Orah, Lisina, Miloševići,

Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen,

Zukva i Ravno.

PljEVljA :

od 8 do 11 sati ulica

Sutjeska; od 8 do 15 sati Rađe-

vići, Gradina, Glisnica, Boljanići,

Rađevići, Vis, Poblaće, Kovač i

Potkovač.

PEtNjICA:

od 8:30 do 14:30 sati

Kalica i Trpezi.

ulCINj:

od 8 do 15 sati dio nase-

lja Pinješ kod vojnih zgrada; od 8

do 14 sati Donji Kosići i Ljuljići.

žABljAK:

od 12 do 17 sati

Virak, Razvršje, Bukovica, Smr-

čevo brdo, Vrtoč polje, Borovac,

Pošćenski kraj, Kovčica, Provalija

i Vukodo.

M.N.

CEDIS

Plužinebez

struje tri sata

tIVAt–

Podgorička firma

Tehnoput počela je radove

na 2,2kilometradugompu-

tuodkružnog tokanaJa-

dranskojmagistrali doSoli-

la. Po izlaskumehanizacije

na teren, u sklopupripre-

mnihradova za asfaltiranje

objekolovozne trakeputa

isječeno je680metara sta-

rog asfalta.

IzTehnoputa su najavili da će

posaobitizavršenurokuod14

dana, kako jepreciziranougo-

vorom. Sredstva za radove

vrijedne289.000euraobezbi-

jedili su kompanija Luštica

development, koja jeodabrala

izvođača, i u većemdijelu op-

štinaTivat.

Prilaz deponiji Grabovac de-

blokiranje juče, nakonsastan-

ka rukovodstva Komunalnog

preduzeća i predstavnika

Mjesne zajednice Krtoli. Oni

su postigli dogovor da se de-

ponijadokrajaljetakoristina-

mjenski, u skladu sa odlukom

o zatvaranju i konzerviranju

starog odlagališta komunal-

nog otpada na Grabovcu iz

2008. Direktor Komunalnog

VladoĐukićpodsjetio jeda se

na Grabovcu može odlagati

zeleni otpad, šut i zemlja, a o

svim eventualnim promjena-

ma preduzećemora da obavi-

jesti rukovodstvo Mjesne za-

jedniceKrtoli.

S.K.

BuDVA–

Raščišćavanje staze u Perazića Dolu u blizini hotela

,,As“ u dužini do 150metara završeno je juče – saopštio je Pobjedi

koordinator za investicije u Javnompreduzeću za upravljanje

morskimdobromRajko Radulović. Radovi su poslije dužeg

odlaganja počeli u ponedjeljak, a za njih je bila zadužena nikšićka

firma ,,V-projekt“. To je jedina pješačka staza koja vodi do dvije

obližnje plaže, kao i domanastira Reževići, godinama veoma

popularna među turistima i lokalnim stanovništvom. Redakciji

Pobjede prije dvije sedmice javila se grupa mještana iz Petrovca

koji su kazali da je u uvali kod hotela ,,As“ staza blokirana gomi-

lom kamenja zbog kojeg ne mogu da se spuste na dvije obližnje

plaže, kao ni da dođu do Reževića gdje se nalazi manastir.

I.T.

KONAČNOPROHODNA:

Stazaporedhotela ,,As“

BuDvA:

Nikšićka firma ,,V-projekt“ završila radove

Očišćena staza

uPerazićaDolu

uTEŠKOJFINANSIJSKOJ

SITuACIJI:

Bolnica ,,Meljine“

TIvAT:

Tehnoput počeo asfaltiranje 2,2 kilometara puta u Krtolima

Deblokiranprilazdeponiji

PoSAoĆeZAvrŠiTiZA14DANA:

JučeuKrtolima