Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 6. jul 2018.

Hronika

PODGORICA

–Srpski dr-

žavljaninMiljanBulatović iz

Niša iDejanPavićević izKo-

toradijelepritvorskućelijuu

spuškomIstražnomzatvoru

i podposebnimsumjerama

nadzora, saznajePobjeda.

Izvor Pobjede navodi da je će-

lija koju Bulatović i Pavićević

dijele od kada su pritvoreni

pokrivena video- nadzorom.

Specijalne mjere obezbjeđe-

nja ove dvojice pritvorenika

nijesu iznenađenje s obzirom

da važe za osobe bliske kavač-

kom klanu i terete se za uče-

stvovanjeuubistvuĐorđaBo-

rete i Dalibora Đurića, koji su

slovili za članove škaljarskog

klana.

Uprava ZIKS-a je pooštrila

mjere bezbjednosti nakon što

jeupoluotvorenomodjeljenju

zatvora 22. septembra 2016.

godine ubijenDaliborĐurić.

Njegovo ubistvo naručeno je,

kako je pokazala istraga, od

„kavačana“, a za učešće u ubi-

stvu podignuta je optužnica

protiv Kotorana Dejana Pavi-

ćevića iMilošaTrba.

Prema navodima optužnice,

materijalnim dokazima utvr-

đeno je da su Kotorani uče-

stvovali u ubistvu Đurića koji

je služio kaznu zatvora u

ZIKS-u.

Optuženi su, kako istražitelji

pretpostavljaju, po prethodno

razrađenomplanu i unaprijed

određenim ulogama, pomogli

za sada nepoznatoj osobi da iz

automatske puške oko 18.15

časova ubijeĐurića.

OnisupredVišimsudomnegi-

rali optužbeTužilaštva.

Miljan Bulatović je zajedno sa

Vladimirom Šmanjom uhap-

šen 9. decembra 2016. godine,

nekoliko dana nakon likvida-

cije Đorđa Borete u bečićkom

lokalu ,,Trofej“, kada je kao

slučajna žrtva stradao i penzi-

onisani niški ljekar Dragan

Zečević. Tomprilikom ranjen

je i vlasnik lokala ,,Trofej“ Ivo

Stanišić.

Prema optužnici, Budva-

ninVasilijeRafailovićdirektni

je izvršilac ubistva, a tog dana

na motociklu ga je vozio su-

građaninRatkoVušović.

Njima se sudi u odsustvu, isto

kao i Bjelopoljcu Ivanu D.

Cicmilu, optuženom da je bio

zadužen za nabavljanje i skri-

vanje oružja.

IlijaPavlović, pišeuoptužnici,

bio je zadužen za nabavku i

skladištenje oružja i municije,

a njegov brat Boško za preno-

šenje poruka između članova

kriminalne grupe i organiza-

tora.

Bulatović i Šmanja optuženi

su da su pomogli napadačima

prije i nakonzločina, skrivaju-

ći oružje, motocikl i predmete

korišćene uubistvu.

Šmanja iBulatovićostali supri

navodimaodbranedatenapo-

četku suđenja, ponovili su da

ne priznaju krivična djela za

koja se terete.

B.R.

Optuženi za ubistvo

Đurića i Borete dijele

pritvorsku ćeliju

Zavodzaizvršenjekrivičnihsankcija

VIŠI SUD:

Saslušanjemsvjedoka nastavljeno suđenje kavačkoj grupi

PODGORICA

–Vojislav

Bujkovićkazao je jučeuVi-

šemsududapoznajeSlobo-

danaKašćelana, StefanaBr-

novića i GoranaLjubatovića

iz grada i danijesuu lošim

odnosima.

Na optužnici je 15-člana gru-

pa kojupredvodi odbjegli Ka-

šćelan, a čijim članovima se

sudi zbog zelenašenja, pod-

metanja bombi, davanjamita,

iznuda…

Kao članovi kavačke grupe

označeni su Stefan Brnović,

Aleksandra Bogdanović,

Đerđ Camaj, braća Igor i Ni-

kola Andrić, Tripo Moškov,

GoranLjubatović, IlijaDedo-

vić i Zlatko Samardžić.

OsimKašćelana, koji je izbje-

gao hapšenje 12. septembra

2016. godine, policajci nijesu

uspjeli da stave lisice na ruke

ni VladimiruBožoviću,Milo-

šu Radonjiću, Siniši Vlahovi-

ću.

VojislavBujkovićjejučesaop-

štio i damu je sinKrsto poka-

zao poruke u kojima je pisalo

Bujković: Sinmi je

rekaoda sumuprijetili

i tražili 50.000eura

Saprivođenja jednogodoptuženih

da će biti ubijen on i njegov

brat.

-Jasamnjemurekaodapođe-

mo u MUP i da to prijavimo.

Pisalo je u poruci i da donese

50.000 eura. Mi nijesmo dali

taj novac, a saslušavani smo

povodom svakog ubistva na

Primorju samodabi senapra-

vila dimna zavjesa – dodao je

VojislavBujković.

Prije dvije godine u eksploziji

je uništeno vozilo ,,audi A8“,

koje je vlasništvo pokojnog

strica Bujkovića, za šta je on

sumnjaoda je prijetnja.

- Eksploziju je čulo pola Crne

Gore, ja sam bio udaljen 70

metara. Kako sam je doživio?

Dabogda svi doživjeli to ko ne

gledaopravduuovomsistemu

- naveo jeVojislavBujković.

Na jučerašnjempretresusvje-

dočili su i bratanići Vojislava,

Dejan i JovanBujković.

SvjedokDejanBujkovićnaveo

je da ne poznaje nikog od op-

tuženih i da nije bilo naznaka

da će se ekspolozija dogoditi.

-BiosamuTivtunarođendan,

amajkami je javiladasedogo-

dila eksplozija. Otišao samdo

lica mjesta i vidio ,,audi 8“, a

,,hamer“ je od tog vozila bio

udaljen pet ili šest metara. Ja

nikad nijesam imao prijetnje

odovih ili bilo kojihdrugih li-

ca, nemamrazlogda ihkrivič-

nogonimineosjećamseugro-

ženo - dodao jeBujković.

Jovan Bujković ispričao je da

je vozilo bilo od njegovog po-

kojnog oca i da je na parkingu

bilomjesec prije eksplozije.

- Ljubatovća znam jer smo iz

istog sela, ali nemamo dodir-

nih tačaka. Nikada nijesam

imao prijetnje - dodao je Buj-

ković.

M.L.

Saslušani policajci na suđenju optuženomza ubistvo Dragana Bećirovića u Budvi 2011. godine

Bošković: NijesamprijetioMarku

Šaranovićudaćupodmetnuti dokaze

PODGORICA

–Na suđenju

MarkuŠaranoviću, optuže-

nomzaubistvoDraganaBe-

ćirovića 2011. uBudvi, juče

suu svojstvu svjedokauVi-

šemsudu saslušani policijski

službenici.

Šaranović se tereti da je u

saizvršilaštvu sa jednom ili

više nepoznatih osoba ubio

Bećirovićaprijesedamgodina.

Na optužnici je i Milan

Bulatovićzbogneprijavljivanja

djela.

Policijski službenici Aleksan-

dar Bošković i Saša Rakočević

svjedočili su na okolnosti pri-

kupljanja obavještenja od Ša-

ranovića, Bulatovića, Kalezi-

ća, Vukašinovića i Draškovića.

Bošković je ispričao da je sa

Šaranovićemu kancelariji bio

i njegov tadašnji branilac, ad-

vokat BrankoAnđelić.

ZAPISNIK

- Zapisnik samsačinio i potpi-

sao ga. Uzimanje izjave je za-

početo u 15.40 časova, ali nije

predugo trajalo. Ne duže od

sat vremena. Ne znam kada je

Šaranović došao u policiju. To

semože utvrditi na osnovu vi-

deo-nadzora - dodao je Rako-

čević.

Svjedok juče nije mogao da se

izjasni da li na prijavnici CB-a

postoji djelovodnikukojemse

evidentira dolazak.

- Praksa je da se u zapisnik

unesu podaci o vremenu po-

četka i završetka uzimanja te

NEGIRAOKRIVICU:

SaprivođenjaŠaranovića

izjave,alisenekadaneunesuti

podaci zbogvelikogobimapo-

sla - kazao je svjedok.

Odgovarajući na pitanja

Šaranovića, Bošković je saop-

štio da mu nije prijetio da će

mu podmetnuti dokaze kada

budu naredni put pretresli

njegovukuću.

- Moguće je da sam Šaranovi-

ću rekao, prilikom njegovog

odvođenja izprostorijapolici-

je u tužilaštvo, da ne znam o

čemu se radi, te da mi sve to

nije jasno, ali da tužiteljka ima

dovoljno dokaza protiv njega i

cijenidokaze–rekaojeBoško-

vić.

On je istakao da je ,,bio deci-

dan kada je kazao da je razgo-

varao sa Šaranovićem, sačinio

zapisnik i potpisao ga“.

Advokat Borović prigovorio je

iskazu ovog svjedoka, konsta-

tujući da je „Tužilaštvo grubo

povrijedilopravaŠaranovića“.

- Zadržali su ga šest sati u sobi

i nad njim sproveli mjere

tajnog nadzora, a zatim su

započeli radnju prikupljanja

obavještenja od građana - do-

dao jeBorović.

Tužiteljka Vesna Jovićević ni-

je imala primjedbi na iskaz

Boškovića, ali je istakladase iz

njegove izjavevidi da jepolici-

ja postupala u skladu sa zako-

nom i da nijesu povrijeđena

prava Šaranovića i Bulatovića.

PRIGOVORI

Na jučerašnjem suđenju u

svojstvusvjedokasaslušanje i

policijski službenik Saša Ra-

kočević.

-Od2013.godinesamrukovo-

dilac za suzbijanjeopštegkri-

minalitetauSektorukrimina-

lističke policije. Kada sam

stupio na tu funkciju, kolege

su me upoznale da raspolažu

operativnim podacima da

grupaizSpužaiDanilovgrada

ima veze sa ovim krivičnim

djelom–kazao jeRakočević.

On je, odgovarajući napitanje

advokata Borovića, naveo da

nije išao na pretrese stanova

optuženih, niti ih je sasluša-

vao, već su, kako je kazao, to

radile njegove kolege.

Svjedok je dodao da je on di-

rektno nadređeni Furtuli i

Boškoviću, navodeći da ne

zna ko je od policijskih služ-

benika prikupio potrebna

obavještenja od Šaranovića

zatoštosuprošlečetirigodine

od tada.

- Optužene nikad nijesam vi-

dio i ne znam kako izgledaju

–kazao jeRakočević.

NapitanjeoptuženogŠarano-

vića da li je tog dana pretrese-

nakućaBulatovića, svjedok je

kazao da nije, ,,koliko je nje-

mupoznato“.

TužiteljkaVesnaJovićevićni-

je imala primjedbi na iskaz

svjedoka, dodajući da jeapso-

lutno tačno da su ona i tuži-

teljka Suzana Milić bile u CB

Podgorica i da su rukovodile

izviđajem.

Primjedbe nijesu imali ni za-

stupnik porodice Bećirović,

advokat IvanĆalović.

S druge strane, advokat Boro-

vić prigovorio je iskazu svje-

doka, ističući da je pokazao

pristrasnost i izbjegavao od-

govore.

Prvostepenom presudomVi-

šeg suda Šaranović je bio osu-

đenna14godinazatvora, ali je

Apelacioni sud u januaru uki-

nuo ovuodluku.

M.L.

Bulatović i

Pavićevićpod

posebnim

nadzorom