Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 5. jul 2018.

Hronika

DOBROTA:

Policija traga za osuđenikomkoji se liječio na psihijatriji

Odluka suda u slučaju okrivljenih za ubistvo petnaestomjesečne bebe u Podgorici

BIJELOPOLJE:

Sudija za istrage saslušao

Edinu Kastrati

Razmatranje optužnice

U Skupštini razmatran izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja u Crnoj Gori

Sumnjajuda jebrat pomogaobijeg izbolnice

Osumnjičenoj

pritvor,

pronađeno

tijelobebe

Optuženi za

krijumčarenje

ljudi danas

predsudom

Potvrđenaoptužnica

protivŠišića i Jovović

Za šestmjeseci uudesima

poginulo 18osoba

KOTOR

Izkrugakotorske

Psihijatrijskebolniceuuto-

rakvečepobjegao je zatvor-

ski osuđenikĐ. P. Kako

nezvanično saznajemo izko-

torskepolicije, dežurni lje-

karPsihijatrijskebolnice je

istevečeri prijavionestanak

pacijenta, adankasnije je za

njimraspisanapotjernica.

Policijapreduzima svepo-

trebnemjerekakobi štoprije

rasvijetlila slučaj i privela

osuđenika.

DirektorbolnicedrDraganČa-

barkapa je potvrdio vijest o

bjekstvu Đ. P. kome je bila

određena mjera obaveznog

psihijatrijskog liječenja u

zdravstvenoj ustanovi. Bjek-

stvo su prvi primijetili dežurni

tehničari koji su, prema njego-

vim riječima, postupili u skla-

du sa obavezama koje propisu-

je ustanova.

Dr Tanja Papić-Mijatović,

odjeljenskaljekarka,namjeka-

zaladajeosuđenikkojijebiona

psihijatrijskom liječenju imao

odobrenje da izlazi u bolnički

krug i da to odobrenje do sada

nije nikada zloupotrijebio. Re-

dovno su ga posjećivali otac i

brat. U utorak mu je u posjetu

došao brat sa kojim je, kako se

pretpostavlja, napustio u auto-

mobilu bolnički krug i uputio

Višeputajejavnostupoznatasa

činjenicom da u kotorskoj Psi-

hijatrijskoj bolnici postoji sa-

mo21 postelja, ada jenajmanje

tri puta više sudskihpacijenata

koji semoraju smjestiti na dru-

gaodjeljenja. Sudovi zahtijeva-

judasepacijentkomejeizreče-

na mjera liječenja smjesti u

bolnicu.

Za proteklih 12 godina bila su

dva-trislučajabjekstvasudskih

pacijenata,kažedrPapić-Mija-

tović. Ovaj slučaj je samo još

jednapotvrdapričeda jeneop-

hodno što prije izgraditi sud-

sku bolnicu u okviru ZIKS-a.

Na taj način bi se bezbjednost

podiglanaznačajnoveći nivo, a

i omogućilobi se liječenjepaci-

jentima po odgovarajućim

standardima i u prostornom i

medicinskomsmislu. Dok se to

ne dogodi, ovakvi slučajevi ne-

će biti rijetkost.

S.M.

se unepoznatompravcu.

Dr Papić-Mijatović kaže da je

mogućuzrokbjekstva saznanje

koje sumu saopštili da su iz ko-

torske Psihijatrijske bolnice

dan prije poslali Višem sudu

dopis u kome ih obavještavaju

da je pritvoreniku Đ. P. završe-

no bolničko liječenje. On je u

kotorsku psihijatriju došao 18.

februaraovegodine,aosuđenje

na pet godina i sedammjeseci

zatvora. Primio je, kaže dr Pa-

pić-Mijatović, tu informaciju

mirno, kao i činjenicudase tako

brzo neće realizovati njegovo

vraćanjeuZIKS jer jepotrebno

vrijeme da se prođe odgovara-

juća procedura.

PODGORICA

Vanra-

spravnovijećeVišeg sudau

Podgorici potvrdilo jeop-

tužnicuprotivdržavljanina

BiHNerminaŠišića (27) i

njegovepartnerkeJelene

Jovović (34) zbogoptužbi

da suubili petnaestomje-

sečnubebuP. J.

Predmet je dodijeljen sutkinji

Višeg suda u Podgorici Vesni

Moštrokol.

Prema navodima optužnice,

Šišić se tereti za teško ubistvo,

aJovovićzateškoubistvousa-

izvršilaštvu.

ZAPRIJEĆENAKAZNA

Šišiću i Jovović zaprijećena je

maksimalna kazna od po 40

godina zatvora.

Za monstruozno ubistvo dje-

čakakojijepodlegaobatinama

teretio se samo Nermin Šišić,

dok sedječakovamajka tereti-

la za kršenje porodičnih oba-

veza.

Više državno tužilaštvo je na-

konprikupljenihdokazaiana-

lize prekvalifikovalo krivično

djeloprotiv Jovović.

Istraga je pokazala da je Šišić i

ranijetukaodječakaidajenje-

govamajka toznala, zbogčega

saopšteno da je dječak tada

adekvatno zbrinut, kao i da

ljekari pregledom nijesu mo-

gli zaključiti da je u pitanju

nasilje.

Osumnjičeni Šišić je samone-

koliko dana nakon tog doga-

đaja ponovo počeo da tuče

dječaka.

Dan prije nego što je dijete

hospitalizovano s teškim po-

vredama, Jovović je ispričala

da se probudio oko 10 sati i da

je primijetila da je pospan i

malaksao.

Oko 12 sati pošli su na brdo

Ljubović, gdje ga je Šišić izva-

dio iz kolica jer je htio da dije-

tehoda.Kakodječakzbogma-

laksalosti to nije mogao, Šišić

gajestavionaćebe,apotomga

udario otvorenom šakom u

glavu. Nakon toga, kako je

ispričala, dijete je potpuno

malaksalo, pa je Šišić pozvao

Hitnupomoć.

Dječak je4. februarauDječiju

bolnicu u Podgorici primljen

bez znakova života. Uprkos

naporima ljekara dječak nije

izdržao i već sjutradan podle-

gao je teškimpovredama.

Prilikom kontrole optužnice,

tužilacZoranVučinićkazaoje

da jesvimdokazimautvrđeno

da suoptuženi počinili krivič-

no djelo koje im se stavlja na

teret. On je saopštio i da je na

tijelu djeteta bilo više povre-

da.

Branioci Šišića i Jovović, ad-

vokatiBojanaJovićević iMio-

mir Joksimović nijesu imali

primjedbi na optužnicu, do-

dajući da će se o dokazima

izjasniti na glavnompretresu.

B. R.

je i ona uhapšena.

Jovović je u istrazi potvrdila

da je njen partner mjesecima

tukao njenog sina, kad god bi

mu zasmetao bebinplač.

Ona je pred tužiocem opisala

događaj mjesec prije ubistva,

kadasudječakunanijetetakve

povrede zbog kojih sumu po-

moć ukazali ljekari Dječije

bolnice. JelenaJovović jetuži-

ocu ispričalada jena glavi dje-

tetavidjelapovrede, ali jeŠišić

kazao da je dječak udario u

parket.

POVREDE

Iz Kliničkog centra je ranije

PODGORICA

UCrnoj Gori

jeu saobraćajnimudesima,

uprvih šestmjeseci ove go-

dine, poginulo 18osoba, što

jeoko40odstoma-

njeuodnosuna

isti periodprošle

godine, saopštio

je jučeuparla-

mentumini-

starunutraš-

njihposlova

Mevludin

Nuhod-

žić.

Poslanici su juče razmatrali

izvještajostanjubezbjednosti

saobraćaja na putevima u Cr-

noj Gori za prošlu godinu.

Nuhodžić je rekao da je na cr-

nogorskim putevima prošle

godine evidentirano 5.678 sa-

obraćajnih udesa, u kojima su

poginule 63 osobe, odnosno

da je broj nezgoda 8,6 odsto

viši u odnosu na 2016. godinu,

a poginulihmanji za 3,1 odsto.

- U prvih šest mjeseci ove go-

dine poginulo je 18 osoba, što

je za oko40odstomanjeuod-

nosu na isti period prošle go-

dine kada je stradalo 34 - sa-

opštio jeNuhodžić.

U izvještaju se navodi da je

prošle godine povrijeđeno

2.648 učesnika u saobraćaju,

odkojih2.183lakše,a465teže.

Najviše nezgoda dogodilo se

naulicama, i to49,4odsto, dok

se na magistralnim putevima

dogodilo 34,1 odsto, na lokal-

nimputevima9,7,regionalnim

3,7, a na nekategorisanim pu-

tevima 3,1 odsto od ukupnog

broja saobraćajnihnezgoda.

Nuhodžić jenaveoda jeuzrok

najvećeg broja saobraćajnih

nezgoda ljudski faktor.

On je kazao da je pitanje be-

zbjednosti saobraćaja pitanje

svijesti i savjesti društva i do-

dao da se mora djelovati pre-

ventivno kroz edukaciju i re-

presiju.

- Prošle godine je naplaćeno

četiri miliona eura kazni, ali

ako ne promijenimo svijest

sva tehnika i represija biće

uzaludna - poručio je mini-

star.

PoslanikDemokratskepartije

socijalista (DPS) Branko Ča-

vor rekao je da je izvještaj po-

kazao da su Ministarstvo i

Uprava policije u protekloj

godini višestruko povećali

broj aktivnosti i da su one is-

punjene.

Poslanik Socijaldemokratske

partije Raško Konjević kazao

je da se mora više raditi na

obuci policije i njenoj tehnič-

koj opremljenosti.

- Bez tehničke opremljenosti

saobraćajne policije nemože-

mo značajnije poboljšati re-

zultate - poručio jeKonjević.

Onjerekaodabi sebrojprekr-

šaja u saobraćajumogao sma-

njiti uvođenjem stacionarnih

radarskih sistema i apelovao

da se za to što prije obezbijedi

novac iz budžeta ili pronađe

alternativni način.

C.H.

BIJELOPOLJE

Osamnaesto-

godišnjoj Edini Kastrati iz Plava

juče je sudija za istrage odredio

pritvor od 30 dana zbog sum-

nje da je 29. juna ubila svog

četvoromjesečnog sina.

Kastrati je saslušala sutkinja za

istrage Sanja Konatar.

Osumnjičena je uhapšena u

utorak u Plavu zbog sumnje da

je ubila bebu. Tijelo četvoromje-

sečne bebe pronađeno je juče u

poslijepodnevnim časovima na

obali Đuričke rijeke u Plavu.

Beba je pronađena oko kilo-

metar i po nizvodno odmjesta

gdje je, kako se sumnja, majka

bacila. Kastrati je na sasluša-

nju pred tužiocemHasanom

Lukačempriznala da je dijete

bacila u rijeku. Lukač je kazao

da se osumnjičena nije puno

izjašnjavala o razlozima uči-

njenog djela, ali je kazala da

je sa nevjenčanim suprugom

živjela u lošimodnosima

i da je on navodno tukao i

govorio pogrdne riječi. Tužilac

je naveo da će saslušati veći

broj svjedoka i biće urađeno

psihijatrijsko posmatranje optu-

žene.

V. Šb.

PODGORICA

Viši sud raz-

matraće danas optužnicu pro-

tiv šest osoba koje se terete za

stvaranje kriminalne organiza-

cije koja je krijumčarila ljude.

Umeđunarodnoj akciji „Darda-

neli“ krivične prijave su pod-

nijete protiv Mevluda Ozireka

(55), državljanina Turske sa pri-

vremenimboravkomu Ulcinju,

Nevine Fevzi (49), državljanke

Bugarske sa privremenim

boravkomu Ulcinju, Ibrahima

Adsiza (26), državljanina Tur-

ske sa privremenimboravkom

u Ulcinju, Igora Kastratovića

(33), državljanina Crne Gore

nastanjenog u Baru, Milisava

Ostojića (46), državljanina Srbi-

je sa privremenimboravkom

u Baru i Kilića Alibakia (48)

državljanina Turske, nastanje-

nog u Ulcinju.

Sumnja se da je ova grupa,

koja je djelovala u Crnoj Gori,

omogućila krijumčarenje 28

osoba u devet navrata.

M. L.

SaprivođenjaŠišića i Jovović

Mevludin

Nuhodžić

ARHIVAPOBJEDE

BolnicauKotoru