Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 5. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

Predsjednik

Sudskog savjetaMladen

Vukčević juče je jednoglasno

izabrandanastavi daobavlja

tu funkcijudo izboranova

četiri člana iz redauglednih

pravnika.

Za njegovog zamjenika iza-

bran jeDobrica Šljivančanin.

Vukčević je na konstitutivnoj

sjednici kazao da će, „koliko

god obavljao tu dužnost, koli-

ko god trajao taj prelazni peri-

od“, nastojati da posvećeno

obavlja radne zadatke.

IZBOR

Preporučio je Skupštini da u

što kraćem roku izabere nova

četiri člana Savjeta iz reda

uglednihpravnika.

- Taj period treba da se mjeri

danima, a ne mjesecima. Vje-

rujem da će to biti do kraja

ovog skupštinskog zasijeda-

nja, uvjeren da među predlo-

ženih 14 kandidata ima ne sa-

mo četiri koji zavređuju da

budu članovi Sudskog savjeta.

Na taj način obezbijediće se

kontinuitet u radu sudske vla-

sti i da Sudski savjet ostvaruje

onu funkciju koja je Ustavom i

zakonompropisana – poručio

jeVukčević.

Predsjednik Crne Gore Milo

Đukanović proglasio je člano-

ve Sudskog savjeta iz reda su-

dija, koji su izabrani naKonfe-

renciji sudija 1. juna - sutkinja

Vrhovnog suda Rada Kovače-

vić, sutkinja Upravnog suda

Ana Perović-Vojinović, sutki-

nja Višeg suda u Podgorici Ve-

rica Sekulić i sudija Osnovnog

sudauPodgoriciDraganBabo-

vić.

Članovi Savjeta iz reda ugled-

nih pravnika nastaviće man-

dat, a pored Vukčevića i Šlji-

vančanina, to su i LoroMarkić

i Vesna Simonović-Zvicer. U

Sudskom savjetu, po funkciji,

ostaju predsjednica Vrhovnog

suda Vesna Medenica i mini-

star pravdeZoranPažin.

KANDIDATI

- Imajući u vidu činjenicu da

parlament po raspisanom jav-

nom pozivu nije izabrao čla-

nove Sudskog savjeta iz reda

uglednih pravnika, a uzimaju-

ći u obzir član 139a Zakona o

dopunamaZakona o Sudskom

savjetu i sudijama i član 6 po-

slovnika o raduSudskog savje-

ta, stekli su se uslovi za saziva-

nje konstitutivne sjednice

ovog tijela. Član139apomenu-

tog zakona je propisao da

predsjednik i članovi Sudskog

savjeta iz reda uglednih prav-

nika kojima prestaje mandat

usljed isteka vremena na koji

su birani nastavljaju da obav-

ljaju dužnost do izbora i pro-

glašenja novih članova Sud-

skog savjeta iz reda uglednih

pravnika–kazala jeMedenica.

NaOdboruzapolitički sistem,

pravosuđe i upravuuutorak je

saslušano10od14kandidataiz

reda uglednihpravnika, a pre-

ostalih četiri trebalo bi da bu-

dupredOdboromdanas.

Kandidatisubivšipredsjednik

Ustavnog sudaBlagotaMitrić,

sudija u Evropskom sudu za

ljudskapravaNebojšaB. Vuči-

nić, sekretarka Sekretarijata

za lokalnu samoupravu Tivat

JadrankaJoksimović,bivšisu-

dija Vrhovnog suda Gavrilo

Čabarkapa, advokatiTomislav

DedićiSamirMišerri,advoka-

ticeRajkaVukčević-Gazivoda

i Ljubinka Popović-Kustudić,

bivši sudija Vrhovnog suda

Sreten Ivanović, državni služ-

benikMirko Jovović, bivši ge-

neralni sekretar Skupštine

MilanRadović, profesoricana

Pravnom fakulteta Univerzi-

teta Mediteran dr Vesna Rat-

ković, donedavni član Tuži-

l a č kog s av j e t a Ve s e l i n

Racković i viši državni tužilac

u Bijelom Polju Rifat Hadro-

vić.

J.B.

PODGORICA

Međunarod-

ni institut zaodržive tehno-

logijebi znatnodoprinio ra-

zvojumodernemedicine, a

podstakaobi i razvoj savre-

menogdigitalnog sistema

koji bi omogućiokreiranje

međunarodnekliničke i na-

učnemreže–poručila jemi-

nistarkanaukeSanjaDamja-

nović jučeuZagrebu.

Ona je na radionici „Spre-

mnostzaulaganjauinovativne

projekte u Jugoistočnoj Evro-

pi“istakladabisenaovajnačin

omogućio međunarodni kon-

zilijumonkologa što predstav-

lja veliki benefit za pacijente u

svimzemljama regiona.

Kako je saopšteno iz resora na

čijemječelu,onajepredstavila

regionalni projekat koji je

prošlegodineumajudobiopo-

dršku naše Vlade, a potom i

ostalihvlada iz regiona.

Ovaj regionalni centar izvr-

snosti bi, kako su istakli izMi-

nistarstva nauke, promovisao

osnovna istraživanja, stimuli-

sao inovacije, uticaonaotvara-

njenovihradnamjesta i dopri-

nio ekonomskom razvoju

regiona. Hadronska kancer

terapijasaistraživanjemubio-

medicini pomoću protona i

težih jona zasniva se, kako je

rekla Damjanović, na najsa-

vremenijimtehnologijama.

- Projekat bi bio jedinstven u

svijetu,jerbi50odstovremena

bilo odvojeno za istraživanje,

odnosno testiranje novih ele-

menata za liječenje kancera,

što bi bilo atraktivno i za nauč-

nu zajednice Zapadne Evrope

– istakla jeDamjanović.

Naredni koraci u realizaciji

projekta su, prema njenim ri-

ječima, pripremna faza, koja

obuhvata izradu glavnog pro-

jekta i biznis plana, što će biti i

jedna od tema narednog sa-

stanka Upravnog odbora koji

se održava 13. jula uSkoplju.

Na skupu u Zagrebu ocijenje-

no je da su problemi odliva ta-

lenata, te nizak nivo ulaganja

privatnog sektora u istraživa-

nje i razvoj problemcijelog re-

giona i da je podizanje nivoa

inovacija zadatak svih druš-

tvenih participanata, akadem-

ske zajednice, kao i privatnog

sektora.

J.B.

PODGORICA

Štampani

mediji umajuvećinomsu iz-

vještavali odjeci imladima i

u tri slučaja suprekršili

pretpostavkunevinosti, po-

kazujupodacimonitoringa

medijauokviruprojekta

„(Ne)Zastupljeni umediji-

ma“.

Monitoringom je zabilježeno

da pravo na privatnost nije

prekršeno, ali jeste na pretpo-

stavkunevinosti.

- U tri objavljena teksta, i to u

dva slučaja neadekvatnimna-

slovom i u jednom slučaju ne-

adekvatnim sadržajem teksta

- navodi se u saopštenju.

Prema monitoringu, kako je

prenijelaagencijaMina, uma-

ju je objavljeno 399 tekstova u

kojima se pominju marginali-

zovane grupe.

Monitoringomsuobuhvaćene

dnevne novine - Vijesti, Dan,

Pobjeda i Dnevne novine.

- Dnevni list Dan prednjači u

objavama sa 236 tekstova, za-

timPobjeda sa 76, Dnevne no-

vine sa 53 i Vijesti sa 34 teksta

–piše u saopštenju.

Kako se navodi, u aprilu su

štampani mediji objavili 274

tekstaoovimgrupama,arazli-

ka u broju tekstova u aprilu i

maju je realna s obziromna to

da jemaj mjesec polumatura i

matura.

- U odnosu na posmatrane

grupe, mediji su umaju najče-

šće izvještavali o djeci i mladi-

ma, pa suo tome napisana 324

teksta,aoosobamasainvalidi-

tetom32 - piše u saopštenju.

Prema podacima monitorin-

ga,RomiiEgipćanisepominju

u 19 slučajeva, LGBTIQ osobe

u 13, žene žrtve nasilja u devet

tekstova, dok o bivšim ili sa-

dašnjimkorisnicima droga ni-

jesupisali.

Kada je u pitanju način na koji

su pomenute grupe predstav-

ljene u tekstu, analizom je

utvrđenodaseuglavnomradi-

lo o neutralnim tekstovima,

njih je bilo 329, zatim pozitiv-

nim59, dok suu 11 objavamar-

ginalizovane grupe bile pred-

stavljene negativno.

Skoro svi tekstovi su bili u for-

mi izvještaja, a samo po jedan

uformatuanalizeikomentara.

Kada je riječ o temama objav-

ljenihtekstova,rezultatipoka-

zujuda je temaumanjeodpo-

lovine tekstova bila proslava

polumature ilimature.

- Bilo je 177 takvih tekstova,

obrazovanje i zapošljavanje

marginalizovanih grupa, kul-

turni i sportski život bili su te-

mau84teksta,aučešćemargi-

n a l i z o v a n i h g r u p a u

društvenomživotuu34 teksta

- pokazala je analiza štampa-

nihmedija.

R.D.

PODGORICA

Policijska

akademijauDanilovgradu

raspisala jekonkurs zaupis

50polaznikakoji će se školo-

vati poobrazovnomprogra-

muza zanimanjepolicajac.

Kandidatimorajuimatizavrše-

nu srednju školu – IV stepen i

ne mogu biti stariji od 28 godi-

na, zaključno sa danom zatva-

ranja konkursa.

Kako se navodi u konkursu,

kandidati moraju biti crnogor-

skidržavljani,danijesukažnja-

vani i da se protiv njih ne vodi

krivični postupak za krivična

djela koja se gone po službenoj

dužnosti i da su dostojni za

obavljanje poslova u policiji u

skladu saZakonom.

Kandidati moraju ispunjavati

posebne uslove - položen ispit

za vozača B kategorije, osnov-

no znanje iz engleskog jezika i

informatike.

Za kandidate koji ispunjavaju

opšte i posebne uslove biće or-

ganizovana provjera fizičke,

psihičke i zdravstvene sposob-

nosti. Prilikom prijavljivanja

kandidati imajumogućnost iz-

bora, odnosno da se opredijele

da se u odnosu na njih primje-

njuje princip afIrmativne akci-

je radi ostvarivanja ravnoprav-

nosti i zaštite licakojasepobilo

kojemosnovuosjećajuunejed-

nakompoložaju.

Konkurs je otvoren do 23. jula,

a testiranje će početi 27. sep-

tembra.

R.D.

Monitoringmedija o izvještavanju o djeci i mladima

Pretpostavkanevinosti

prekršenau tri slučaja

ILUSTRACIJA

NOVI STARISUDSKISAVJET:

Sa sjednice

Konstituisan novi Sudski savjet, četiri „stara“ člana ostaju do izbora novih

Vukčevićprivremeni predsjednik

Skupština treba u

što kraćem roku

da izabere nova

četiri člana Savjeta

iz reda uglednih

pravnika. Taj

period treba da

semjeri danima,

a nemjesecima

- poručio je

reizabrani

predsjednik

Sudskog savjeta

MladenVukčević

Međunarodni institut za održive tehnologije predstavljen u Zagrebu

Benefiti zanaučnu

zajednicu i građane

POVEZIVANJEREGIONA

VAŽNO:

Sa radionice

Konkurs za

50policajaca

Policijskaakademija