Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 5. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

–Savjet Jav-

nog servisaprekršio jepo-

slovniko raduu slučaju

smjene generalnedirektori-

ceRadio-TelevizijeCrne

GoreAndrijaneKadije, piše

u tužbi koju jeonapodnijela

protiv temedijskekuće jer

smatrada su je razriješili ne-

zakonito.

Kadija je smijenjena tajnim

glasanjem na sjednici Savjeta

RTCG 7. juna, a tužba, koju su

unjeno imepodnijeli advokati

Goran Rodić i Siniša Gazivo-

da, juče je stiglaupravnusluž-

buJavnog servisa.

HITNOST

-Zbog žurbeSavjetaRTCGda

serazrješenjetužiljesprovede

što prije, samom činjenicom

da seoovompitanjuodlučiva-

lo 7. juna, prekršene su odred-

be poslovnika o radu Savjeta

RTCG. U članu 15 poslovnika

propisano je da se materijali

za sjednicu dostavljau člano-

vima Savjeta, uz saziv sjedni-

ce, najmanje pet radnih dana

prije dana određenog za odr-

žavanjesjednice.Inicijativaza

razrješenje je predata u petak

1. juna, a sjednica je održana u

četvrtak 7. juna. Prema tome,

članoviSavjetaimalisutrirad-

na dana prije dana određenog

za održavanje sjednice da se

upoznaju sa sadržinom inici-

jative, anula radnihdanada se

upoznaju sa izjašnjenjem tu-

žilje (Kadije) - piše u doku-

mentu u koji je Pobjeda imala

uvid.

Predsjednik Savjeta, kako se

navodi,moraojedaobezbijedi

da se inicijativa za razrješenje

koju je podnioMimo Draško-

vićiizjašnjenjeKadijedostave

Savjetuu rokukoji jepropisan

poslovnikom.

Kadijini advokati su naveli da

bi, uslučajudasepoštovaopo-

slovnik, o njenom razrješenju

govorili tek na narednoj sjed-

nici, odnosno nakon što je ona

iznijela svoj stav.

- Član 15 poslovnika propisuje

da se samo „izuzetno, ako je

zbog hitnosti neophodno“

materijali mogu članovima

Savjeta dostaviti u kraćem ro-

ku. Međutim, hitnost i izuzet-

nost za postupanje po ovoj

tački dnevnog reda nije utvr-

đena na sjednici, pa je ova-

kvim postupanjem

prekršena odredba

člana 15 poslovni-

kaoraduSavjeta.

Ovo ukazuje da

je odluka o ra-

zrješenju fak-

tički donijeta i

prije sjednice

Savjeta odr-

žane 7. juna, dok je na sjednici

Savjeta samo formalno spro-

vedena - piše u tužbi.

Kako je navedeno, obrazlože-

nje odluke sadrži tri stranice

tvrdnji Draškovića koji je ini-

cirao razrješenje i tri stranice

u kojima Kadija osporava nje-

govetvrdnje,ali„nesadržibilo

kakvu ocjenu Savjeta o su-

protstavljenim argumenti-

ma“.

- Opisano postupanje čini ne-

zakonitom odluku o razrješe-

nju jer je suprotna članu 52

stav 2 Zakona o nacionalnim

javnom emiteru RTCG, kojim

članomje propisanoda se pri-

je donošenja odluke o razrje-

šenju mora dati mogućnost

generalnom direktoru da se

izjasni o razlozima za razrje-

šenje.Smisaooveodredbenije

puka forma dostaviti inicijati-

vu na izjašnjenje i onda izjaš-

njenjemetodom„copy/paste“

ugraditi u odluku o razrješe-

njubez ikakveocjene-navode

Kadijini advokati u tužbi.

SILA

NapisalisuidajeSavjetpostu-

pao „sa pozicije sile, ne vodeći

računa ni o činjenicama ni o

zakonu“.

- Iz ovih razloga pobijano rje-

šenje jenezakonito, budući da

ne sadrži nikakvu ocjenu su-

protstavljenih argumenata,

niti utvrđeno činjenično sta-

nje, već samo navode inicijati-

ve. Pošto pobijana od-

lukanesadržizakonito

obrazloženje, onda bi

se, tumačeći navode

inicijative, moglo

razumjetidajera-

zlog zbog kojeg je

SavjetRTCGrazriješio tužilju

- zaključenje o poslovnoj sa-

radnji od 16. januara 2018. go-

dine (aneksiran 16. marta

2018. godine i 24. maja 2018.

godine)saNVOCentarzagra-

đansko obrazovanje. Po mi-

šljenju podnosioca inicijative,

taj ugovor je navodno ugrozio

nezavisnostRTCG?! -navede-

no je u tužbi.

Piše i da je ovaj ugovor dao sa-

mo pozitivne efekte na cjelo-

kupni rad u Javnom servisu,

kao i da je njegov cilj bio da

novinariprimjenjujuprincipe

objektivnog izvještavanja.

Advokati navode da Draško-

vić ne poznaje osnove prava

jer, kako pojašnjavaju, prepo-

ruke Savjeta Evrope nijesu

međunarodni ugovori koji se,

u smislu člana 9 Ustava Crne

Gore, ratifikuju i tako postaju

sastavnidiounutrašnjegprav-

nog poretka.

NavodedaniodredbaDirekti-

ve EU ne može poslužiti kao

obrazloženje za razrješenje

Kadije, optužujući Draškovi-

ća da je u inicijativi za njenu

smjenu „prilikom citiranja

‘prilagodio’ odredbu člana 10

stav1tačkaADirektiveoAVM

uslugama“.

- Taj član se odnosi na „spon-

zorisane audiovizuelne me-

dijske usluge“, a ne na „pro-

gramepodpokroviteljstvom“,

kako se to navodi u odluci o

razrješenju – naveli su advo-

kati, ističući daugovor sa

CGO nema nikakve veze

sa sponzorisanim AVM

uslugama, jermucilj nije

da promoviše ime,

znak, ugled, aktivnosti i proi-

zvod CGO ili EU, već da

edukuje novinareRTCG.

Pomenuli su i za Savjet RTCG

sporne honorare koje je CGO

isplaćivao novinarima i kazali

u tužbi da je to apsolutno za-

konito.

Naveli su da CGO nije sugeri-

sao teme već da se radi o „za-

jedničkom definisanju“, kao i

da cilj ugovora nije bio da ta

nevladina organizacija utiče

nanezavisnostJavnogservisa.

Istakli su i da Statut RTCG

propisuje da se aktivnosti i

programske obaveze te kuće

utvrđuju kroz programsko-

produkcioni plan.

- Treba ukazati da Savjet

RTCG nije usvojio predloženi

programsko-produkcioni

plan za 2018. godinu... Iz na-

vedenog proizilazi da je tuži-

ljarazriješenajerjepostupala

suprotno nepostojećem do-

kumentu, a da uz to u odluci

o razrješenju nije objašnje-

no konkretno na koji način

- navedeno je, između osta-

log, u tužbi.

K.JANKOVIĆ

litativnih parametara i jasnih

zakonskih propisa zato se i an-

gažira stručna komisija profe-

sionalaca, koji za to imajukom-

petencije –naveo jeLukić.

Nepristojno je, kaže, da govori

o sebi, ali da bi svaku stručnu

procjenu i recenziju koleginice

Milene Dragičević-Šešić (koja

je, takođe, bila recenzent Lju-

movićevog rada), na primjer,

,,naneviđeno“unaprijedpotpi-

sao.

- Znam kolike su njezine kom-

petencije, ali i njezin moralni

kapitalunašojstruci.Ukvalita-

tivnuprocjenunekogkoncerta,

ili izložbe, ili, ne daj Bože, arhi-

tektonske konstrukcije, među-

tim, nikad se ne bih usudio ula-

ziti – rekao je on.

BEZDILEME

Pošto je ocijenjeno da za Lju-

movića važe reference kao za

naučnika, Lukić je, međutim,

istakao da s obziromna to da je

naUCGprodukcijaumjetnička

oblast, naravno da kandidat ne

treba da bude doktor nauka da

bi bio izabran u zvanje redov-

nog profesora.

- To stemogli pitati i portira na

bilo kojem fakultetu, isto bi

vam rekao. Da je izbor na FDU

uBeogradu, da,

trebaobi.Za

iz-

bor naADUuZagrebu, istokao

i za izbornaFDUnaCetinju, ne

treba.Dajeigdjebilopropisano

kao obavezno, zar mislite da bi

sve troje recenzenata previdje-

lo da nedostaje nešto tako važ-

noodobaveznihuslova–kazao

je on.

Lukić je, odgovarajući na pita-

nje da li bi Ljumović na tamoš-

njemuniverzitetubioizabranu

zvanje redovnog profesora, ka-

zaodamožerećidamatični od-

bori imatična povjerenstva ko-

jadjelujuunjihovojAgenciji za

visoko obrazovanje, a gdje je i

član Odbora za umjetnost, u

pravilu ne raspravljaju o kvali-

tativnim procjenama stručnih

recenzenata, pogotovoneopo-

jedinačnimimenima.

-Nego utvrđuju jesu li recenzi-

je propisno napisane, jesu li svi

propisani uvjeti zadovoljeni i

jesuliizvještajiprihvatljivisas-

pekta stručnosti i zakonitosti.

Kad, naprimjer, redoviti profe-

sormuzičke akademijepotpiše

izvještaj za nekogmuzičara, ne

pada mi na pamet problemati-

zirati ni njegov izvještaj, a ka-

moli akreditaciju akademije i

njenih odsjeka. To je, da vam

budem iskren, pitanje i aka-

demske etike, pa ako hoćete i

građanske pristojnosti, osim

što je svakako i pitanje zakoni-

tosti rada nekog tijela i njego-

vog djelovanja unutar propisa-

nihmu ingerencija i ovlaštenja

– zaključio je on.

Prilikomglasanjanijedansena-

tor se nije izjasnio da je protiv

odluke da Ljumović bude iza-

bran u zvanje redovnog profe-

sora, ali desetoro njih bilo je

uzdržano, dok je osam članova

podržalo ovog kandidata.

Janko Ljumović bio jeministar

kulturekada jeprošle godine, u

oktobru, prvi put u istoriji Uni-

verziteta Crne Gore smijenjen

jedan rektor – Radmila Vojvo-

dić. On joj je dao pisanu podrš-

ku, a potom je podnio i ostavku

na funkciju ministra kulture,

jer je Vlada inicirala smjenu

Vojvodić.

Interesantnojedajeona,pored

Lukića i Dragičević-Šešić, bila

recenzentkinjaLjumoviću.

N.ĐURĐEVAC

PODGORICA

-Oko77miliona eura, iznosila jeukupnapo-

trošnja ljekovauCrnoj Gori u2017, saopštio jedirektor

Agencije za ljekove imedicinska sredstvaMiloradDrljević.

OnjetokomskupštinskeraspraveoIzvještajuoraduAgencijeza

prošlu godinu naveo da je od tog iznosa, Fond za zdravstveno

osiguranje platio 55.730.000 eura, što je oko 72 odsto ukupne

potrošnje.

- To je dobar pokazatelj za državu da toliko učestvuje u finansi-

ranju potrošnje ljekova - naveo je Drljević, prenijela je agencija

Mina.

Naveo je da prema nekim procjenama, falsifikovani ljekovi na

evropskomtržištu iznose oko jedanodsto.

- Iako kodnas nijesmoutvrdili falsifikovane ljekove, ne znači da

ih nema i u tomsmislu svi moramo uložiti dodatne napore - ka-

zao jeDrljević.

R.D.

Tužba smijenjene generalne direktorice stigla u pravnu službu Javnog servisa

Kadija tvrdi da jeSavjet

prekršioposlovniko radu

U tužbi, u koju je

Pobjeda imala uvid,

navodi se da ugovor

koji je RTCG potpisala

sa CGOnije nezakonit,

a da se u odluci ne

pominje niti

jedan opšti akt

RTCG kojem je

taj dokument

suprotan

Smijenjeni direktor Tele-

vizije Crne Gore Vladan

Mićunović takođe će da

tuži RTCG jer smatra da je

nezakonito razriješen.

On nije želio da komen-

tariše ovu informaciju, ali

je njegov advokat Siniša

Gazivoda za Pobjedu

kazao da je tačno da pri-

prema tužbu.

- Danas ću da je predam

u ime gospodina Vladana

Mićunovića, pa ne bih o

tome komentarisao una-

prijed - rekao je Gazivoda.

IMićunović

tužiRTCG

AndrijanaKadija

VladanMićunović

entarisao odluku Senata UCG

rađanska

a sene

ecenzije

UCrnoj Gori nema

falsifikovanihljekova

KampusUCG