Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 5. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

–DelegacijaautokefalneCrnogorskepravoslav-

necrkvenačelusamitropolitomcrnogorskimMihailomposje-

tila jebazilikuVikoforteuItaliji gdjese, ukapeli SanBernardo,

nalazeposmrtni ostaci kraljiceJelene i kraljaVitorijaEmanue-

laIII.

Kako je saopšteno izCPC,mitropolitMihailo i predstavniciNacio-

nalnog instituta vladarske porodice Savoja položili su vijenac, a

obavljen je i pomen kralju Vitoriju, kralju vojniku, i kraljici Jeleni,

kraljici dobročinstva i humanosti.

-KaoštosuCrnogorci1989.godineposmrtneostatkekraljaNikolei

kraljiceMilene iz italijanskog SanRemaprenijeli i sahranili nadič-

no crnogorskoCetinje, nadamse da će uskorou svetomPanteonu i

kraljicaJelena i kraljVitorioEmanuele IIInaći svoj vječnimir i po-

činakšto imi pripada, kao i kraljuUmbertuI i kraljiciMarijiŽoze–

kazao jemitropolit crnogorskiMihailo.

Iz CPC podsjećaju da Italijani kraljicu Jelenu i danas zovu Anđeo

zbog njene misionarske uloge nakon zemljotresa uMesini 1908.

godine.

- Zbog brojnih i velikih zasluga i dobročinstava kraljicu Jelenu je

papa PioXI 1937. godine odlikovao najvećimvatikanskimprizna-

njem, zlatnomružom-podsjećaju izCPC.

Saopštili su i da jemitropolit Mihailo u Rimu, u Panteonu, obavio

pomenvladarskojporodiciSavoja,ocuitaljanskeotadžbine–kralju

EmanueluII, kraljuUmbertuI i kraljiciMargariti.

- Tokomboravka u Rimumitropolit je pośetio Nacionalni institut

vladajuće kuće Savoja i razgovarao sa direktorom te ustanove gos-

podinomUgomD`Atrijemobudućojsaradnji.Dogovorenajezajed-

nička pośeta krajem julaGaeti, kao i dolazak predstavnika ovog in-

stitutauCrnuGoru–saopšteno je izCPC.

R.D.

PODGORICA

– Za izboru

zvanje redovnogprofesora

zaoblast pozorišneproduk-

cijenaFakultetudramskih

umjetnosti naUCGkandidat

ne trebadabudedoktornau-

ka, jer jeprodukcijaumjet-

ničkaoblast - rekao je zaPo-

bjedudr sc. DarkoLukić, koji

je redovni profesorAkade-

mijedramskeumjetnosti

SveučilištauZagrebu.

On je bio jedan od recenzenata

vanrednom profesoru Janku

Ljumoviću, koji na sjednici Se-

nata u ponedjeljak nije izabran

uzvanjeredovnogprofesoraza

oblast pozorišna produkcija na

FDU.

Kako još nije vidio službenu

odluku i obrazloženje, Lukić

ističe da nema konkretne ele-

mente za temeljan komentar,

jer jezaovuvijest saznaopreko

medija, ali se osvrnuo na stav

Naučnog odbora uovomsluča-

ju.

KONIJEOZBILJAN?

Pojedini senatori, kako je Po-

bjeda pisala juče, na sjednici

Senata su negodovali što jeNa-

učni odbor dao pozitivno mi-

šljenjeda seLjumovićudodije-

litozvanje,pričemusu,kakosu

ispričali, istakli ,,da su uzeli u

obzir navedena umjetnička

djela na kojima se kandidat

potpisujekaoproducent,izuzi-

majući dilemeda li sudoprino-

siproducentazaistaiisključivo

umjetničke prirode, odnosno

dileme vezane za kategori-

zaciju“.Poručilisuda

produkcija možda

nije umjetnost,

ali da ako se za-

ključi da je pro-

dukcija, ipak,

nauka, onda ne

mora da se uvaži

njihovomišljenje,

što je i učinjeno.

Profesor Lukić isti-

če kako je pisao, ni

sam ne zna koliko,

recenzijanauniverzi-

tetimauSloveniji,Hr-

vatskoj, Srbiji, Bosni i

Hercegovini i Crnoj

Gori, teda jesvaki put

prije pisanja pažljivo pročitao

uslove konkursa i akte ustano-

va koje regulišu pojedina pod-

ručja, polja i grane.

- To je jako važno zbog toga što

je, na primjer, produkcija u

sklopu kulturnog menad-

žmentauBeogradunaučna, au

Zagrebu, Sarajevu i Tuzli, reci-

mo, umjetnička oblast. To ovisi

o tome kako je

reguliran stu-

dij, kakav program i kakvu

akreditaciju ima. Te stvari se

rješavaju u zakonom propisa-

nim procedurama i na različi-

tim instancama. Ja još nikad

nisam čuo da bi to bilo u po-

dručjuovlaštenjaNaučnog od-

bora, pa čak ni Senata, pogoto-

vo ne nekakve ,,ad hoc“

procjene u hodu po principu

,,možda jeste, a možda i nije“ –

istakao je on.

Dodaje da „nekako želi da vje-

ruje da je akademska zajednica

bar malo ozbiljnija od takvih

nasumičnih improvizacija“.

- Naučni odbori, osim toga, sa-

stavljeni su od stručnjaka iz vr-

lo raznovrsnih oblasti, pa ne-

maju,zapravo,nikompetenciju

kvalificiranoprocjenjivatikon-

kretne doprinose pojedinih

kandidata. Za takvu procjenu,

temeljem kvantitativnih i kva-

PODGORICA

-Albaniju je

juče zadva satapotresla se-

rija zemljotresa, odkojih je

prvi bionajsnažniji –5,0

stepeni poRihteru, aostali

subilimanje jačine, od4,6

do2,6 i svi su seosjetili i u

Crnoj Gori.

Osim kod nas, potresi su se

osjetili i uMakedoniji, naKo-

sovu, Srbiji i uBiH.

Sektor za seizmologiju Zavo-

da za hidrometeorologiju i

seizmologijuu11 sati i 1minut

registrovao je prvi, jači ze-

mljotres sa epicentromna 24

kilometra sjeverozapadno od

Tirane.

- Jačina ovog zemljotresa u

hipocentru (žarištu) iznosila

je 5,0 jedinice Rihterove ska-

le, što odgovara epicentral-

nom intenzitetu od VI-VII

stepeni Merkalijeve skale

(MCS). Žarište ovog zemljo-

tresa locirano je na dubini od

devet kilometara. Na osnovu

numeričkog modela promje-

ne intenziteta sa rastojanjem

u ovom regionu, magnitude

zemljotresa i dubine hipo-

centra, ovaj zemljotres jemo-

gao izazvati izvjesne materi-

jalne štete u epicentralnom

području - saopšteno je izZa-

voda.

Novi zemljotres uslijedio je

nakonosamminutauJadran-

skommoru, četiri kilometra

zapadno od Drača, u nepo-

srednoj blizini prvog. Nešto

kasnije uslijedila su još dva

manja zemljotresa.

Potresi kod nas nijesu mogli

izazvati štetu,ali svakakojesu

izazvalistrah,akodpojedinih

građana i turista i paniku.

Kako su prenijele agencije, u

Albaniji jeprijavljenoda suse

na nekoliko zgrada pojavile

pukotine.

Neimenovani zvaničnik služ-

be za vanredne situacije izja-

vio je za AP da nema povrije-

đenih.

Gradonačelnik Tirane Erion

Veljajpozvaojegrađanedane

paniče i da „izbjegavaju zgra-

dedokvlastinerazjasneokol-

nosti“.

R.D.

PODGORICA

-Upravni odborUniverzitetaCrneGoreutvr-

dio jena jučerašnjoj sjednici prijedlogodlukeobroju stude-

nata zaupis napostdiplomske specijalističke studije 2018/19,

koji predviđa 1.237 studenatanabudžetu i 1.210na samofi-

nansiranju, što jeukupno2.447mjesta.

Ovaj prijedlog, kako je saopšteno, zasnovan je na planu Senata, a

biće dostavljen na dalje razmatranje Ministarstvu prosvjete, o

čemu će konačnuodlukudonijeti VladaCrneGore.

- Predloženi broj studenata jeuokviruprošlogodišnjeg i u skladu

je sa licencom Ministarstva prosvjete - kazao je predsjednik

Upravnog odboraDuškoBjelica.

Upravni odbor, između ostalog, donio je i odluku o odobravanju

dodatnog broja studenata na osnovne studije UCG za studijsku

2018/19. godinu, i to za Arhitektonski i Medicinski fakultet. Za

studijski programArhitekturaodobreno jedodatnih11mjesta, za

Medicinu 15, zaVisokumedicinsku školuuBeranama 10 i za Pri-

mijenjenu fizioterapijuu Igalu sedammjesta.

- Odobravanje dodatnog broja kandidata, u skladu sa Zakonomo

visokom obrazovanju, zahtijeva razmatranje Ministarstva pro-

svjete i konačnuodlukuVlade - saopšteno je izUOUCG.

N.Đ.

Profesor zagrebačke Akademije dramske umjetnosti Darko Lukić proko

Akademskaetika i

pristojnost nalažu

dovode upitanje

ILUSTRACIJA

Serija zemljotresa pogodila Albaniju, osjetili se i u Crnoj Gori

Prvi potresbiopet stepeni poRihteru

Za specijalističke studije

mjesta za2.447 studenata

S obziromna to da je na UCG, odnosno

na FDUna Cetinju, produkcija

umjetnička oblast, naravno da ne treba

doktorat nauka za izbor u redovnog

profesora. Da je igdje bilo propisano

to kao obavezno, zar mislite da bi sve

troje recenzenata previdjelo da

nedostaje nešto tako važno od

obaveznih uslova - rekao je za

Pobjedu redovni profesor

Akademije dramske

umjetnosti Sveučilišta u

Zagrebu Darko Lukić

DarkoLukić

JankoLjumović

MitropolitMihailou Italiji

Delegacija CPC posjetila Italiju

Mihailoodržao

pomenSavojama

Sjednica Upravnog odbora UCG