Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 5. jul 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Uinteresu

razvojapomorstvaneop-

hodno je regulativuprilago-

diti njegovimpotrebama,

ocijenili supredstavnici jav-

nog sektora, primorskihop-

ština, pomorskeprivrede i

poslovnih subjekata izovog

sektorana jučerašnjem

okruglomstoluMontene-

grobiznis alijanse (MBA).

Predstavnik Udruženja po-

morskih kapetana i član Od-

bora za pomorstvoMBA Jan-

koMilutinupozorio jeda bi se

crnogorski pomorci ponovo

mogli naći na ,,crnim listama“

i zatražio da Vlada revidira

strategiju razvoja pomorstva.

Premanjegovimriječima, sva-

ki zaostatak u tim procesima

pomorske kompanije direk-

tno dovodi u neravnopravan

položaj na međunarodnom

pomorskom tržištu, odnosno

postaje biznis barijera.

- Od 2006. do danas stalno

smoupozoravalinadležnein-

stitucije na ogroman zaosta-

tak u praćenju, ratifikaciji,

donošenju i primjeni među-

narodnih pomorskih stan-

darda i propisa. Svjedoci smo

danas da je taj zaostatak vrlo

teško stići – rekao jeMilutin i

dodao da su zbog toga naši

pomorci godinama bili na cr-

nim listama, a ni danas se ne

mogu ukrcati na brodove sa

grčkom i brazilskom zasta-

vom.

- Znajući kakvo je trenutno

stanje u ovoj oblasti ne bi tre-

balo da nas začudi ponovno

pojavljivanje na ,,crnim lista-

ma“ – upozorio je Milutin i

istakao da bi resorno mini-

starstvo trebalo da koordina-

tora sve aktivnosti koji se od-

nose na pomorstvo. Predložio

je daMinistarstvo osnuje po-

sebanorganuokviruDirekto-

rata za pomorski saobraćaj

kako bi se pratili međunarod-

ni standardi.

- Ministarstvo treba hitno da

pristupi usklađivanju naše

pomorske regulative sa me-

đunarodnim standardima –

istakao jeMilutin.

GeneralnidirektorDirektora-

ta za pomorski saobraćaj u

Ministarstvu saobraćaja i po-

morstva Vladan Radonjić na-

veo je da nastoje da se što više

prilagode potrebama pomor-

skog sektora, a u skladu sa

evropskim zakonodavstvom.

U tom smislu je izrazio spre-

mnost za saradnju sa svimsu-

bjektima kojih se ova proble-

matika tiče.

S.P.

Udruženje pomorskih kapetana traži da Vlada revidira strategiju pomorstva

Pomorcimaponovo

prijete „crne liste“

ijedlogu Savjeta CBCG

ici danas

osmjeni

Radović

odnosno dostavljanja Terminskog

plana kontrole banaka i mikrokre-

ditnih inansijskih institucija u 2018,

koji je označen stepenom tajnosti,

drugoj instituciji.

Odmah nakon što je objelodanje-

no da je Savjet podnio zahtjev za

njenu smjenu, oglasila se i Radović

tvrdnjomda iza zahtjeva za njeno

razrješenje stoji u cjelosti guverner

Žugić. Ona je ocijenila da su inici-

jativa i postupak protivzakoniti,

neprofesionalni i neljudski. Saop-

štila je da je 30. aprila 2018. tužila

Žugića i lično i kao predstavnika

poslodavca za mobing.

- Tvrdimda sam časno, bez pro-

pusta i na visoko profesionalan

način radila od imenovanja u CBCG

do danas. U vezi za aktivnostima

guvernera Žugića zatražiću postu-

panje nadležnih organa, uključuju-

ći i tužilaštvo – navela je Radović u

reagovanju.

Podsjetimo da je Radović imala

,,nesporazuma“ i kada je bila amba-

sadorka Crne Gore u Parizu. Bivša

sekretarica u Ambasadi u Parizu

Dalida Kovačević je 2011. tužila

državu Crnu Goru ,,zato što joj

Radović nije isplatila otpremninu

nakon isteka ugovora o radu i što

odbija da joj preda radnu knjižicu

bez koje se ne može prijaviti na

biro rada“. Sud u Parizu je, podsje-

timo, pravosnažno presudio da se

Kovačević isplati otpremnina od

8.000 eura.

M.P.M.

PODGORICA

Ministarstvo

ekonomije raspisalo je javni

poziv za pružanje usluge

mentoringa za mikro, mala,

srednja preduzeća i predu-

zetnike, koji će biti otvoren

do 4. avgusta.

Mentoring se realizuje po

šemi razvijenoj u saradnji

sa Japanskom agencijom

za međunarodnu saradnju,

a usluga je besplatna za 30

odabranih korisnika iz Pod-

gorice, Cetinja, Bara, Dani-

lovgrada, Nikšića, Mojkovca,

Bijelog Polja, Pljevalja, Bera-

na, Rožaja, Kotora i Tivta.

- U prethodne tri godine

obučen je 21 mentor, a

pružili su usluge za 45 pre-

duzeća, dok je obuka za još

sedammentora u toku -

navodi se u saopštenju.

Obaveza mentora je da radi

sa osnivačem ili odgovor-

nomosobomu preduzeću

25 sati za novoosnovana i

50 za postojeća preduzeća.

S. P.

Javni poziv za sprovođenje

mentoring usluga

Za tri godine

21mentor

radiosa

45 firmi

PODGORICA

Odbordirek-

toraEBRDodobrio je juče

kredit od500miliona eura za

izgradnju transjadranskog

gasovoda (TAP), prioritetni

projekatEUi Energetske za-

jednice.

TAPćebitidugačak878kilome-

tara, a počinje na grčko-turskoj

granici, gdje je povezan na TA-

NAP (transanadolijski gaso-

vod), ide preko Albanije i ispod

Jadranskogmorado juga Italije.

Planirano je da se sa TAP-om

povežu Crna Gora i jug Hrvat-

ske i da naprave gasovod IAP.

TAP, inače, predstavlja završni

diogasnogkoridoraodAzerbej-

džana (izvorište Šah Deniz) do

Evrope.

– Sa početnim godišnjim kapa-

citetom od 10 milijardi kubnih

metara, što odgovara potrošnji

sedam miliona domaćinstava,

gasovodćedoprinijeti diversifi-

kaciji ponude energije u Evropi

– saopšteno je izEBRD.

Prva isporukagasaočekuje sedo

2020. godine, a ukupni troškovi

su 4,5 milijarde eura. Odbor

Evropske investicione banke ra-

nije ove godine odobrio je zajam

od 1,5milijardi eura zaTAP.

R.E.

EBRD odobrio kredit za transjadranski gasovod

PolamilijardezaTAP

PODGORICA

EIB je odobrio

IRF-u novi kredit od 150milio-

na eura, koji će biti realizovan

kroz dvije tranše od 100 i od

50miliona eura, saopšteno je

juče iz ovog fonda.

U okviru samita zemalja

Zapadnog Balkana, juče su

predsjednik Odbora direkto-

ra IRF-a dr Zoran Vukčević i

generalni direktor EIB-a Luka

Lazaroli potpisali prvu tranšu

kredita, podrškumalim i sred-

njimpreduzećima u Crnoj Gori

i za otvaranje novih radnih

mjesta.

Vukčević je podsjetio da je

ovo četvrti ugovor između

IRF-a i EIB-a, te da imaju

saradnju od 2012. godine.

Lazaroli je naglasio da postoji

potreba za boljimopcijama

inansiranja mikro i start-up

preduzeća,

što EIB

omogu-

ćava.

M.P.M.

IRF uzeo novi kredit od EIB-a

Zapreduzeća

150miliona

a

PODGORICA

Na Montene-

groberzi u junu je promet bio

3,95 miliona eura, što je 94

odstomanje u odnosu na maj.

U poređenju sa junomprošle

godine promet je manji 49

odsto, navodi se u biltenu koji

je berza juče objavila.

Najviše se trgovalo akcijama

Đenerali osiguranja, Jugope-

trola, Štamparije Obod, Insti-

tuta Igalo i Elektroprivrede.

Zaključeno je 238 transakcija.

Najveći rast cijene u junu od

450 odsto zabilježile su akcije

Prekookeanske plovidbe, dok

su najveći pad od 76 odsto

imale dionice UTIP-a Crna

Gora. Trgovinom akcijama 29

kompanija kroz 173 transakcije

ostvareno je 3,92 miliona eura

ili ukupno 99 odsto prometa.

R. E.

Junski bilten

Montenegroberze

Promet četiri

milionaeura

PODGORICA

Regionalna

trgovina izmeđuzemaljaZa-

padnogBalkanauprethod-

nomperiodupokazujeveliki

rast i toukazujenadobar re-

zultat saradnje zemalja čla-

nicaunutarBerlinskogpro-

cesa, kazao je jučekomesar

EUzapregovoreoprošire-

njuJohanesHanna sastan-

kuministara ekonomije, koji

seuokviruSamita zemalja

ZapadnogBalkanaodržava

uBeču.

-Tajprocesjeneophodnoubr-

zati jer nijesu potrebne velike

promjene kako bi sve zemlje

bile saglasne sa predloženim,

a sve u korist građana šest dr-

žava Zapadnog Balkana - po-

ručio jeHan.

Ministarka ekonomije Dragi-

ca Sekulić kazala je da sumala

i srednja preduzeća glavni

motor ekonomskog razvoja

CrneGore i dodala da jeVlada

omogućila brojne programe

finansijske i tehničke podrške

domaćimi stranimfirmama.

- Crna Gora je realizovala vi-

sokprocenat aktivnosti nakon

samita u Trstu, u sve četiri

komponente - trgovini, inve-

sticijama, mobilnosti, digitali-

zaciji - rekla je Sekulić.

Teme skupa u Beču bile su za-

jednički pristup digitalizova-

nom Zapadnom Balkanu, re-

gionalni ekonomski, MSP i

start apovi, odnosnoproširen i

olakšan pristup finansijskim

sredstvima.

S.P.

Ministarka ekonomije na Samitu zemalja Zapadnog Balkana

Povećati regionalnu trgovinu

PODGORICA

Zakonodavni

odbor je juče podržao aman-

dman DPS-a kojim je predviđe-

no da izmjene Zakona o plani-

ranju i izgradnji važe od dana

objavljivanja u Službenom listu.

- Predložena odluka uslovljena

je razlozima hitnosti, odnosno

potrebomda se pojedine

odredbe ovog zakona počnu

ranije primjenjivati - navodi se

u obrazloženju ovog aman-

dmana.

Izmjenama zakona je predlože-

no produženje roka opštinama

za donošenje planskih doku-

menata do 1. oktobra tekuće

godine, kao i mogućnost da

građani predaju nepotpun

zahtjev za legalizaciju, jer je rok

za upis objekta u katastar pro-

dužen za tri mjeseca.

M.P.M.

Promjene rokova stupajuna snaguodmah

Sa samitauBeču

ZoranVukčević

Sa sastankauMBA

TAP