Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 5. jul 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Prodajadr-

vetana stovarištimau šumi

zamijenićedosadašnjimo-

del davanja šumanakorišće-

njeprodajomudubećem

stanju, saopšteno je izMini-

starstvapoljoprivrede. U

sklopureforme sektora šu-

marstva i uspostavljanjano-

vogmodelaorganizacije

upravljanja šumamauCrnoj

Gori, u toku je realizacijapi-

lot projektaprodajedrvnih

sortimenatana šumskim

stovarištima.

- Do sada postignute cijene

prodaje drvnih sortimenata u

okviru pilot projekta ukazuju

daprodajadrvnihsortimenata

obezbjeđuje veće prihode u

odnosu na model davanja šu-

ma na korišćenje prodajom

drveta u dubećem stanju, koji

je do sada dominantno kori-

šćen u gazdovanju šumama –

poručeno je izMinistarstva.

Dodaje se da je cilj pilot pro-

jekta da se dobiju realni inputi

po pitanju tržišnih cijena dr-

veta, da bi se u konačnom for-

mirala berza drveta, na kojoj

će svoju poziciju obezbijediti

ponuđači drvnih sortimenata

(preduzeće za gazdovanje šu-

mamaudržavnomvlasništvui

privatni vlasnici šuma) i kupci

drveta, u prvom redu domaći

drvoprerađivači.

Navodisedajejednoodtakvih

šumskih stovarišta oformlje-

no u gazdinskoj jedinici „Do-

nji Šaranci“, opština Žabljak.

To stovarište su juče obišli ge-

neralni direktor Direktorata

za šumarstvo i drvnu industri-

juAdemFetić i direktorUpra-

ve za šumeNusretKalač, kako

bi sagledali kako teku pripre-

me za aukcijsku prodaju na

tomstovarištu.

-Krozpilot projekat radi sena

uvođenju privatnog sektora u

sistemusluga, konkretnougo-

varanje i izvršavanje poslova

sječe stabala i izrade drvnih

sortimenata, kao i njihovo do-

premanje na šumska stovari-

šta – rekli su izMinistarstva.

Navodi se da se drvni sorti-

menti, razvrstani po klasama

kvaliteta, aukcijskom proda-

jom nude drvoprerađivačima

koji imaju registrovanu proi-

zvodnjuproizvoda oddrveta.

-Pilot projekat trebadaposlu-

ži za dobijanje stvarnih poka-

zateljakretanjatržišnihcijena

pojedinih drvnih sortimenata

po pojedinim vrstama drveta,

kao i o kretanjima cijena uslu-

ga u segmentima sječe, izrade

i privlačenja drvnih sortime-

nata do mjesta lagerovanja i

prodaje – kazali su iz Mini-

starstva.

S.P.

Započet pilot projekat prodaje drveta na šumskimstovarištima

Očekujuvećeprihode

PODGORICA

Parlament bi

najvjerovatnije danas ili sjutra, u

okviru tačke izbor i imenovanja,

trebalo da raspravlja o prijed-

logu Savjeta Centralne banke

za razrješenje viceguvernerke

dr Irene Radović prije isteka

mandata. Potpredsjednik par-

lamenta Branimir Gvozdenović

juče je kazao da imaju namjeru

da danas završe devetu sjednicu

prvog redovnog proljetnog zasi-

jedanja, koja je počela 18. juna.

Odbor za ekonomiju danas će

raspravljati o izvještaju o radu

Centralne banke za prošlu godi-

nu, ali to tijelo nije nadležno za

odlučivanje o prijedlogu o smjeni

viceguvernerke. O imenovanjima

i razrješenjima odlučuje plenum.

Savjet CBCG je sa sjednice od prije

tri dana parlamentu proslijedio

prijedlog za smjenu viceguverner-

ke koji su potpisali svi članovi tog

tijela - guverner dr Radoje Žugić,

dr Nikola Fabris, Miodrag Rado-

njić, AsimTelaćević, dr Srđa Božo-

vić, dr Milorad Jovović i dr Milivo-

je Radović. U njemu se navodi da

Radović nije pokazala potrebni

nivo stručnosti ni u resoru kon-

trole banaka koji joj je guverner

zbog toga oduzeo, a ni na dru-

gom - organizovanju rada Sektora

za kontrolu pružanja inansijskih

usluga - koji joj je takođe oduzet.

U obrazloženju se takođe navodi

da je Radović odala poslovnu

tajnu i da je predlagala odluke u

ličnom interesu. Viceguvernerka

je, kako se navodi u obrazloženju

Savjeta CBCG, insistirala na reali-

zaciji prijedloga koji nijesu imali

zakonsko utemeljenje, motivisana

utvrđivanjem rješenja usmjerenih

na ostvarivanje ličnih interesa.

Time je, ocijenio je Savjet, suprot-

no Zakonu o Centralnoj banci,

svoju funkcju obavljala na način

da je lične interese stavila ispred

interesa Centralne banke.

Centralna banka je 24. maja ove

godine podnijela krivičnu prijavu

protiv viceguvernerke zbog osno-

va sumnje da je izvršila krivično

djelo „odavanje poslovne tajne“,

Parlament u okviru izbora i imenovanja odlučuje o p

Posla

ili sjutr

Iren

PODGORICA

Opštine su

uprošloj godini odnaknada

zakomunalnoopremanje

građevinskog zemljištapri-

hodovale40miliona eura.

Podgorica je imala 16. naj-

veći prihodpo tomosnovu

od 16miliona eura, aŠavnik

sa 252 euranajmanji. Pro-

sječnopo stanovnikunajve-

ćunaknaduod566miliona

platili suBudvani, anajma-

njuod 12 centi Šavničani.

UVladinoj informaciji se na-

vodi da je od 23 opštine po

prihodima od ove naknade

Budva na drugommjestu sa

10,8 miliona eura, na trećem

jeBar sa 3,7miliona i prosječ-

nih89eurapostanovniku,Na

četvrtommjestu je Kotor sa

3,02 miliona i prosjekom od

blizu 134eura, potomHerceg

Novi sa2,3milionaeura i pro-

sjekompo stanovnikuod75,5

eura, šesti je Tivat sa 1,8mili-

ona i prosječnih 130,7 eura.

Nikšić je na sedmommjestu

sa 751.581 euro i prosjekom

od 10 eura, iza njega je Ulcinj

sa 615.721 euro i prosjekom

od 31 euro, potom Žabljak sa

240.846 eura i prosjekom po

stanovniku 67,5 eura. Na de-

setom mjestu su Pljevlja sa

178.506eura iprosječnih5,80

eura po stanovniku. Bijelo

Polje je prihodovalo 88.711

eura i prosjekomod1,93eura,

Cetinje 81.871 euro i prosječ-

nih blizu pet eura, Dani-

lovgrad 72.176 eura ili 3,9 eu-

ra. Prihod Berana je bio

56.977 eura i po dva eura po

stanovniku, Rožaje 46.303

eura ili dva eura po stanovni-

ku, Gusinje 38.634 eura ili 9,6

eura po stanovniku, Plav

18.741 euro ili u prosjeku po

dva eura po stanovniku, An-

drijevica 13.092 eura ili 2,6

eura po stanovniku, Kolašin

7.103 eura ili 85 centi po sta-

novniku, Petnjica 5.819 eura

ilijedaneuro,Mojkovac5.643

eura ili 65 centi po stanovni-

ku.

Podsjetimo da se u Vladinom

dokumentu navodi da je op-

štini Danilovgrad za 2018. iz

uslovnih dotacija opredije-

ljeno 57.880 eura za pokriće

dijela troškova za projekat

poboljšanja vodosnabdijeva-

nja za naselje Daljam, potom

112.500 eura za asfaltiranje

pet kilometara lokalnih i ne-

kategorisanih puteva i 27.620

eurazarekonstrukcijuuliceu

Pažićkompolju.

M.P.M.

Opštine naplatile 40miliona od naknada za opremanje građevinskog zemljišta

Budvanekomunalije koštaju

566eura, Šavničane 12centi

PODGORICA

UCrnoj Gori jeuprošloj godi-

ni proizvedeno2.462,5 tonapšenice, 4,6odsto

višeuodnosuna 2016, pokazujupreliminarni

podaciMonstata.

Povećanje proizvodnje bilježe i raž 7,6 odsto, ku-

kuruz za zrno2,2odsto, paradajz6,8odsto, lube-

nica 0,7 odsto i kupus 1,5 od-

sto. Ukupna proizvodnja

krompira u prošloj godini

manja je 7,3 odsto, kao i pa-

prike 2,9 odsto. U odnosu

na 2016. godinupovećana

je ukupna proizvodnja

breskve, dok se smanjila proi-

zvodnja masline, kruške, šljive, jabuke, kao i

grožđa. Korišćeno poljoprivredno zemljište u

prošloj godini iznosi 256.361,2 hektara, što je 0,2

odstovišeuodnosuna2016.Uukupnomkorišće-

nom poljoprivrednom zemljištu preovladavaju

površine višegodišnjih livada i pašnjaka sa uče-

šćemod94,3odsto, doksuoranicezastupljenesa

2,8 odsto, stalni zasadi 2,1 odsto i okućnice 0,8

odsto.Uodnosuna2016.godi-

nu površina višegodišnjih

livada i pašnjaka porasla

je 0,2 odsto, oranica

0,8 odsto i okućnica

4,2 odsto, dok stalni zasadi bi-

lježe pad0,3 odsto.

S.P.

Podaci Monstata o biljnoj proizvodnji u prošloj godini

Višepšenice,manjekrompira

PODGORICA

Prijateljski

odnosi i ekonomska sarad-

nja su jedini put da region

postanepoželjno investicio-

noodredište i pošaljeporu-

kuBriseluda se zajedno sa

njima evropskevrijednosti

moguravnopravnodijeliti,

ocijenio jepredsjednikPri-

vrednekomoreVlastimir

Golubovićnaposlovnomfo-

rumucrnogorskih i alban-

skihprivrednikauSkadru.

U saopštenju PKCG se navodi

da je Golubović kazao da je

prethodnih godina robna raz-

mjena Crne Gore sa Albani-

jomnarelativnoniskomnivou

uz konstatno rastući deficit.

- Usporen rast uslovljen je ne-

tarifnim barijerama koje ze-

mlje CEFTAnameću umeđu-

sobnoj trgovini. Procjena jeda

bi harmonizovanjem propisa,

uzajamnimpriznavanjemser-

tifikata, usklađivanjem rada

inspekcijskih organa, odno-

sno punom implementacijom

Dodatnog protokola 5 mogli

zatrećinuuvećatiobimtrgovi-

ne u regionu - smatraGolubo-

vić.

Prema njegovim riječima,

snažnija ekonomska saradnja

u evropskom kontekstu i po-

kretanjeinfrastrukturnihpro-

jekata poput Jadransko-jon-

skog autoputa pozicioniraće

dvije države na važnom put-

nomkoridoru i doprinijeti sa-

obraćajnompovezivanju cije-

log regiona.

S.P.

PKCG traži smanjivanje netarifnih barijera

Trgovinabimogla

biti veća za trećinu

PODGORICA

Preduzeće

„Maksim“ iz Murina je izbrisano

iz registra Centralne depozitar-

ne organizacije. To je urađeno

nakon što je završen stečaj u

ovompreduzeću.

M.P.M.

„Maksim“

izbrisan izCDA

USD

1.16420

JPY

128.64000

Kursna lista

GBP

0.88108

CHF

1.15570

AUD

1.57630

CAD

1.53060

PODGORICA

Uprava za

inspekcijske poslove je od

11. do kraja juna obavila 3,88

hiljada kontrola, u okviru kojih

je utvrdila 2,39 hiljada nepra-

vilnosti. Izdate su dvije hiljade

prekršajnih naloga, sa uku-

pnomnovčanim kaznama od

647,9 hiljada eura. Uprava od

11. juna obavlja pojačani nadzor

u primorskimopštinama i pla-

ninskim turističkim centrima, u

kojemučestvuje 70 inspektora.

S. P.

Pojačani nadzor Uprave za inspekcijske poslove u junu

Odkazni

648hiljada

Budva

Sa skupauSkadru