Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 5. jul 2018.

Politika

PODGORICA

–Spremni

smozadijalog saopozicijom

uokviru skupštinskog rad-

nog tijela, akakva ćebiti nje-

gova forma i sastav, to je te-

ma za razgovoruSkupštini,

uravnopravnomdijalogu

svihposlaničkihklubova–

kazao je zaPobjeduNikola

Rakočević, poslanikDPS-a,

komentarišući prijedlog

DF-ada se reforma izbor-

nog zakonodavstva radi u

redovnomparlamentarnom

radnomtijelu, ane adhoc

radnoj grupi, kakopredlažu

Demokrate iUra.

Milan Knežević, jedan od li-

deraDF-a, predložio je formi-

ranje redovnog skupštinskog

radnog tijela, koje bi se,

kao u prethodnim

slučajevima, bavilo

isključivo izbor-

nimreformama.

Za njega nije pri-

hvatljiv prijed-

log Alekse Beči-

ća (Demokrate)

i Dritana Aba-

zovića (Ura) da

se formira ad

h o c r a d n a

grupa koja bi

s e b a v i l a

mnogim te-

mama–odSudskog savjetado

izbornog zakonodavstva ime-

dijskihzakona.

Rakočević je podsjetio da je

tokom prošle godine u Skup-

štini bila formirana radna gru-

pakojajeradilaizmjeneizbor-

n i h zakona , kako b i i h

uskladila sa preporukama

OEBS-a.

- Skupštinska većina već je u

okviru radne grupe za izmje-

nu izbornog zakonodavstva,

prošle godine, usvojila prepo-

ruke ODIHR-a i unaprijedila

određene izborne zakone –

podsjetio je on.

Ocijenio jepohvalnimto što je

veći dio opozicije prekinuo

bojkot parlamenta, a dio opo-

zicionih partija najavio takav

potez.

- Neizostavno je najprije po-

hvaliti sve političke subjekte

što su konačno pokazali poli-

tičku zrelost i odustali od boj-

kota – vratili se ili najavili po-

vratak u Skupštinu – rekao je

on.

Knežević je Pobjedi ranije ka-

zao da se zalaže za potpuno

drugačiju strukturu radnog

tijela koje bi se bavilo izbor-

nim zakonima od one koju su

predložili Bečić i Abazović,

navodeći da je protiv učešća

civilnog sektora u radu radne

grupe.

-Zalažemo se za paritetan

princip shodno broju osvoje-

nih mandata i tražimo mjesto

kopredsjednika radne grupe.

Osim toga, izričito smo protiv

danamnevladineorganizacije

pišu izborne zakone - rekao je

Knežević.

Bečić i Abazović, međutim,

povratak u parlament uslov-

ljavaju formiranjem ad hoc

radne grupe, odnosno privre-

menog odbora, koji bi imao 14

članova – pet iz opozicije, šest

izparlamentarnevećine, adva

iz NVO sektora. Zadatak pri-

vremenogodborabiobi dana-

đe prijedlog održivih rješenja

uvezisaizboromčlanovaSud-

skog savjeta iz redova ugled-

nih pravnika, da definiše pri-

jedlog novih zakonskih

rješenja u vezi sa načinom iz-

bora i izboromčlanovaSavjeta

RTCG, koji ćebiti nominovani

uparlamentu, zatimdadefini-

še prijedloge rješenja za pri-

mjenu svih preporuka ODI-

HR-a u c i lju povećanj a

transparentnosti i profesiona-

lizma institucija koje suuklju-

čene u izborni proces. Predla-

žu da odbor donosi odluke

dvotrećinskomvećinom.

I.K.

PODGORICA

–Predsjednik

SkupštineIvanBrajovićsma-

trada je izjavakomesaraJoha-

nesaHana, nakonštosulideri

GPUra iDemokrataDritan

Abazović iAleksaBečićposje-

tiliBrisel, podsticajdaseove

dvijepartiještoprijevrateu

parlament.

Brajović je, gostujući u emisiji

RadijaAntenaM„Vrućestolice“,

odgovorio i napitanjeda limuse

činidasupojedinimediji,Evrop-

ska komisija, Demokrate i Ura

uvezani, svakona svomzadatku,

kada je posrijedi njihov plan za

prevazilaženje krize i njihov od-

lazakuBrisel.

-Akomislitena toda se, gotovou

sekundi, djelovalo kada neko da

izjavu, pa kad neko to podrži, pa

kadnekotoproprati,pakadneko

to pohvali – ondamože da bude

uvezanosti. I dalje to samo po-

smatramkaonjihovo forsiranje i

omogućavanjedaselakševrateu

parlament, kao opravdanje za

povratak. Onda čujem njihove

izjave u kojima govore da od po-

vratkanemaništa, kojeminijesu

jasne,alinekaihoniobjašnjavaju

- rekao jeBrajović.

On je kazao i da je radnu verziju

odlukeoobrazovanjuprivreme-

nogodborazapripremusveobu-

hvatne izborne i druge reforme

Demokrata i Ure dao poslanici-

ma.

-Ako hoćemo da razgovaramo o

bilo čemu, moramo biti u parla-

mentu. Kvalifikacija za razgovor

je – vratite se u parlament i da

razgovaramo o svimpitanjima –

poručio jeBrajović.

Na pitanje kada bi, ako se bude

formirao privremeni odbor, to

moglo da se desi, predsjednik

Skupštine jeodgovoriodaparla-

ment i odbori dokraja jula imaju

aktivnosti svakogdana.

-Mislimda do kraja jula nikakve

ozbiljnijepričeoovomenećebiti

– rekao je predsjednik Skupšti-

ne.

Upitan da li je inicijativa Ure i

Demokrata uvod u novu vladu

izbornog povjerenja, Brajović je

rekaoda tonedolazi uobzir.

-Ovonije vrijeme koje je bilo ka-

da se formirala prethodnaVlada

izbornog povjerenja. Nijesamni

za formiranje, ni za razgovor o

tome jer imamo Vladu koja ima

povjerenje u parlamentu i ima-

moparlament koji radi naporno,

odlučuje i donosi zakone - poru-

čio jeBrajović.

Onjerekaoidanemaprostoraza

uslovljavanjeokovanrednihpar-

lamentarnih i lokalnih izbora.

Brajović je dodao da su u toku

pregovorioformiranjuvlastiu11

opština sa tradicionalnim par-

tnerima.

- Ja samoptimista da bi sve u to-

ku ljeta trebalodasezavrši. Ima-

li smo izvanredan rezultat uPla-

v u i t amo ć emo i ma t i

predsjednika opštine - zaključio

jeBrajović.

R.P.

PODGORICA

-CrnaGora

moradapokažedodatnu

spremnost i rezultateupo-

glavljima23 i 24, kakoprogres

udrugimoblastimanebi bio

blokiran, ocijenjeno jenade-

bati „Pregovori saEU: nekadi

sad“, koja je jučeodržanau

Podgorici.

Panel debatu je organizovala

Kancelarija za evropske inte-

gracije u saradnji sa Crnogor-

skom panevropskom unijom,

povodomobilježavanja šest go-

dina početka pristupnih prego-

vora Crne Gore sa Evropskom

unijom.

Glavni pregovarač za vođenje

pregovora o pristupanju Crne

Gore EU Aleksandar Drljević

podsjetio jedanovi pristuppre-

govora u prvi plan stavlja po-

glavlja 23 i 24, koja su najzah-

tjevnija i najkompleksnija.

Taj pristup, kako je rekao, ima

svojedobre i loše strane.

- Mislim da je dobro da smo od

startakrenulisanajzahtjevnijim

poglavljima - kazao jeDrljević.

Kako je naveo, problem pred-

stavlja to što progres u drugim

poglavljima zavisi od napretka

koji se ostvaruje u okviru po-

glavlja23 i 24.

PremariječimaDrljevića,refor-

me koje je potrebno sprovesti u

okviru ta dva poglavlja su naj-

zahtjevnije i najbolnije.

-Uovojfaziintegracijamoramo

da pokažemo dodatnu spre-

mnost i konkretne rezultate ka-

ko progres u drugim poglavlji-

ma ne bi bio blokiran - kazao je

Drljević.

Moderatorkapanela i predsjed-

nica Crnogorske panevropske

unijeGordanaĐurovićkazalaje

da je korišćenje pretpristupnih

fondova važno pitanje i podsje-

tila da Crna Gora ima najmanje

administrativnekapacitete.

Drljević je kazao da je povlače-

nje IPA sredstava veliki izazov i

dadržavamoraposvetitiposeb-

nupažnjuadministrativnimka-

pacitetima.

- Fondovi EU su ključna stvar.

Za Crnu Goru su od neprocje-

njivevažnostisredstvakojasmo

u prethodnom periodu uspjeli

dapovučemo - rekao jeon.

Govorećiorokovimazaulazaku

EU, Drljević je kazaoda jemoto

Crne Gore uvijek bio kvalitet

ispredbrzine.

Šefica Pregovaračkog tima za

vođenje pregovora o pristupa-

nju Srbije EU Tanja Miščević

kazala jeda bez vladavineprava

nema razvoja.

-Vladavinaprava jeosnova svih

reformi i zato je jako dobro što

se prvo time bavimo - rekla je

Miščević.

Ona jenaglasiladauspjehaure-

formama nema bez dobrog ad-

ministrativnogaparata.

Miščević je kazala da se ni u Sr-

biji ne bave rokovima ulaska dr-

žave u EU. Ipak, kako je kazala,

to je za proces pregovaranja ve-

omavažno.

J.Đ.

Rakočević: Oformi i

sastavuradnegrupe

samouparlamentu

PONUDA:

DPS spremna za dijalog sa opozicijomo izbornim

zakonima u skupštinskom radnom tijelu

Odnapretkau

poglavljima23 i 24

zavisi dalji progres

Predsjednik Skupštine Ivan Brajović o planu za prevazilaženje krize Demokrata i Ure

OzahtjevimaBečića i Abazovića

nemaozbiljnijepričedokraja jula

Panel diskusija „Pregovori sa EU nekad i sad“

Grantovi koje je Evropska unija od 2007. dala

crnogorskimnevladinimorganizacijama su

veliki i vrlo je važno da građani Crne Gore

znaju kuda ide novac, poručio je predsjednik

Skupštine Crne Gore Ivan Brajović komen-

tarišući serijal tekstova Antene M „Zvijezde

granta Delegacije EU u Crnoj Gori“.

Brajović je kazao da su grantovi pokazali da

je imati nevladinu organizaciju vrlo isplativ

posao.

Vjeruje da je novac dodijeljen u najboljoj

namjeri.

- Sumnja, naravno, postoji kada su u pitanju

neki ugovori. Ja ocjenjujemda je u ugovoru

sa RTCG postojala opasnost od zadiranja u

nezavisnost medija i dignitet novinara - rekao

je Brajović.

Kako je dodao, i nevladine organizacije mora-

ju biti spremne da se njihov rad kontroliše.

- Mislimda je neophodno da se nevladine

organizacije suoče sa timda se i njihov rad

može preispitati. Ne mogu oni da budu kon-

trolori svega, a da sami ne budu kontrolisani.

Ako to nijesu očekivali, i ako imaju nešto pro-

tiv toga, mislimda to apsolutno nije u redu

- poručio je predsjednik parlamenta.

MoraseznatikodobijaEUgrantove

NikolaRakočević

IvanBrajović

MiloĐukanović

DonaldTramp

PODGORICA

- PredsjednikCrneGoreMiloĐukanović

uputio jepredsjednikuSADDonalduTrampu i američkom

narodunajsrdačnije čestitkepovodom4.jula -Dananezavi-

snosti.

Uzpodsjećanjedasuosnovnevrijednosti sadržaneuDeklaraci-

ji o nezavisnosti trajna inspiracija za sav slobodni, progresivni

svijet, Đukanović je izrazio zadovoljstvo što Crna Gora, uteme-

ljena na slobodarstvu i antifašizmu, gradi čvrste partnerske od-

nose sa jednomvelikomAmerikom, osavremenjavajući tradici-

onalnoprijateljstvokrozsaradnjunasvimnivoimauobostranom

interesu.

-Crna Gora izuzetno cijeni kontinuiranu podršku SADnjenom

demokratskomrazvoju i evroatlantskomi

evropskomputu.Na-

še strateško partnerstvo dodatno je osnaženo novomdimenzi-

jom saradnje u okviru NATO alijanse, u zajedničkimnaporima

svihprogresivnih snaga za doprinos globalnommiru i kolektiv-

noj bezbjednosti. Mi pritomne zaboravljamo da je podrška Va-

šingtona bila od presudnog značaja za ostvarenje našeg evroa-

tlantskog cilja - kaže se u čestitki.

Đukanovićnavodi da jedaljapodrškaSAD-a regionuZapadnog

Balkananemjerljivoznačajnazanjegovustabilnostiprosperitet

kroz proces integracija, ekonomski i demokratski napredak,u

interesujačanjabezbjednostinacijelomevropskomkontinentu.

-UtimnastojanjimanaCrnuGorumožeteuvijekračunatikaona

pouzdanog partnera i promotera zajedničkih vrijednosti demo-

kratskog svijeta. To je i platforma za unapređenje naše saradnje

kakonabilateralnom,takoinamultilateralnomplanu-navodise

uz iskrene čestitke povodomDana nezavisnosti.

R.P.

CrnaGora izuzetno

cijeni podrškuSAD

Predsjednik Đukanović čestitao

Trampu Dan nezavisnosti