Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 5. jul 2018.

Politika

Institut za istraživanje spoljnih politika: „Visiti o koncu: ruska strategija za destabilizaciju Crne Gore“

Moskvanećeodustati

odpokušajadaugrozi

vlast uPodgorici

Rusija će u Crnoj

Gori pokušati

da kultiviše

nove, manje

kompromitovane

političke aktere

među nekoliko

nedavno

formiranih

proruskih političkih

stranaka. Nastaviće

saradnju sa SPC

u Crnoj Gori, a

DF će, zajedno

sa proruskim

grupama i SPC,

nastaviti da

podržava ruske

interese, navodi se

u analizi

Institut za istraživanje spoljnih

politika (Foreign Polisy Rese-

arch Institute) je američka

organizacija sa sjedištemu

Filadelfiji (Pensilvanija). Posve-

ćen je stipendiranju koje ima

za cilj razvoj politika koje una-

pređuju američke nacionalne

interese.

Institut sprovodi istraživanja

o geopolitici, međunarodnim

odnosima i međunarodnoj

sigurnosti u različitim regio-

nima svijeta, kao i o etničkom

sukobu, američkoj nacionalnoj

sigurnosti, terorizmu i slično.

Objavljuje časopis ,,Orbis“, kao

i niz monografija i knjiga.

Ličnakarta

Instituta

PODGORICA-

Udecembru

2015. godineCrnaGora jeod-

lučilada sepridružiNATO-u i

time jekategorički odbacila

dvije godine ruskihnaporada

obezbijedi crnogorsku lukuza

uplovljavanje i popravkuru-

skihvojnihbrodova. Rusija je

zatimzapočelanovu strategi-

ju: podsticala jepolitičke i et-

ničkepodjelekakobi destabi-

lizovalaCrnuGoru i spriječila

njenedalje zapadne integraci-

je, navodi seuanalizi podnazi-

vom„Visiti okoncu: ruska

strategija zadestabilizaciju

CrneGore“, koju jeobjavio In-

stitut za istraživanje spoljnih

politika, aukoju jePobjeda

imalauvid.

Rusijanećeodustati

U studiji koju potpisuju Vesko

Garčević, Reuf Bajrović, bivši

ministar energetike BiH, i Ri-

čardKramar, istraživačna Insti-

tutu, navodi se da bi prema naj-

boljem scenariju Kremlja

proruska vlada došla na vlast i

preokrenula crnogorski evroa-

tlantski tok.

U tu svrhu Rusija je, dodaju, ko-

ordinirala sa lokalnom opozici-

jom i srpskim etnonacionalisti-

ma u neuspješnom pokušaju da

sruši demokratski izabranuVla-

du Crne Gore u oktobru 2016.

godine.

- Stoga, kako bi se spriječilo pre-

okretanje zapadnog puta Crne

Gore, Sjedinjene Države i njeni

saveznici NATO-a odmah mo-

rajuraditinaprodubljivanjunji-

hovog angažmana sa Crnom

Gorom. Bez preduzimanja mje-

ra za jačanje vojne saradnje,

olakšavanja demokratskih re-

formi, ubrzavanja procesa pri-

druživanja Evropskoj uniji i ob-

nove finansijske podrške za

programe u vladavini prava, Za-

pad nije spreman da se suprot-

stavi destabilizacijskim napori-

ma Rus i j e - navod i s e u

objavljenomdokumentu.

Uanalizise,izmeđuostalog,isti-

če da bi NATO trebalo da ojača

svoju političku i vojnu saradnju

sa Crnom Gorom povećanjem

odnose sa različitim srpskim i

drugim regionalnim vladama

poslije 1989. godine. Spremnost

Rusije da koristi tajne operacije

u Crnoj Gori naglašava ozbilj-

nostprijetnje,pokazujućikoliko

jeMoskva spremna da obezbje-

đuje svoje regionalne interese -

navodi se u analizi.

Dok traži nove načine da utiče

na crnogorsku politiku, navode

autori,Rusijaćepokušatidakul-

tiviše nove, manje kompromito-

vane, političke aktere među ne-

koliko nedavno formiranih

proruskihpolitičkih stranaka.

- Takođe će nastaviti da sarađuje

sa Srpskom pravoslavnom cr-

kvom u Crnoj Gori, dok će DF,

zajedno sa ekstremističkimpro-

ruskim grupama i Srpskom pra-

voslavnom crkvom nastaviti da

podržava ruske interese u Crnoj

Gori.Akobiproruskavladadošla

na vlast uCrnoj Gori, ne samo da

biobrnulaevroatlantskeintegra-

cije zemlje, već bi dalje ugrozila

interese NATO-a i EU na Balka-

nu i Mediteranu. Pokušaj držav-

nogudarauCrnojGoriuoktobru

2016.godinepokazujeposljedice

nedovoljne podrške za proza-

padne vlade na Zapadnom Bal-

kanu - navodi se u analizi.

destabilizujućasila

Kada Kremlj osjeti da se njegov

uticaj u regionu smanjuje, nasu-

prot zapadnom, ondaRusijapo-

staje destabilizirajuća sila, što je

bilo posebno izraženo u Crnoj

Gori, pišu autori.

-Važna ruskaulazna tačka leži u

njenoj eksploataciji ultranacio-

nalističkih osjećanja koja su sa-

držana upanslavizmu.

Pozivajućisenaširokasloven-

ska nasljeđa, zajedničku

hrišćansku pravoslavnu vjeru

i istorijski patrijarhalnu ulogu

Rusije u regionu, Kremlj radi

nastvaranjujakihosjećajakod

etničkih Srba - konstatuje se u

dokumentu.

Podsjećaju i da je primarna srp-

ska etnonacionalistička politič-

ka snaga u Crnoj Gori Demo-

kratski front (DF), koalicija

sastavljena od nekoliko srpskih

nacionalističkih stranaka po-

znatih po njihovoj proruskoj

pripadnosti. Navode i da s obzi-

rom na sredstva ruske političke

moći i geopolitičke uloge, konti-

nuirani zapadni put Crne Gore i

daljemože biti ugrožen.

Ovdje Zapad ima važnu ulogu,

dodajuautori.Njegovtekućipo-

litički, vojni i ekonomski anga-

žman sa CrnomGorompomaže

u zadržavanju zemlje na zapad-

noj putanji.

- Sadašnja strategija EU za pro-

širenje predviđa mogućnost da

Crna Gora pristupi EU do 2025.

PerspektivačlanstvauEUzahti-

jeva održive napore i reforme,

zahtijeva političku volju i u Bri-

selu i Podgorici. Potrebna je ob-

novljena finansijska i tehnička

pomoć civilnomdruštvu u zem-

lji. CrnaGora jepokazalanapre-

dak u ispunjavanju svojih za-

htjeva za pristupanje EU, što je

potvrđeno na sastanku pred-

sjednika EU Donalda Tuska u

junu2018.godineipredsjednika

Đukanovića u Briselu - zaklju-

čuje se udokumentu Instituta.

jovanaĐuRiŠić

zajedničkih vojnih obuka i vjež-

bi, povećanjemprisustvaNATO

brodova u crnogorskim lukama

na stalnim ili rotacionim osno-

vama, te podstičući razvoj avio

bazeuGolubovcimaihelikopter

centra pretvarajući ga u regio-

nalni centar za obuku pilota he-

likopteraNATO-a.

Dodaje se i da dublje zapadne

integracije Crne Gore ne bi tre-

balouzimati zdravo za gotovo.

-Moskva nastavlja da vidi Jugo-

istočnu Evropu kao svoju sferu

interesa, bilo kao zaštitnika pra-

voslavnih hrišćana koji su bili

pod otomanskom vladavinom

kroz Hladni rat, kao i kroz svoje

Umjesecima pred parlamentarne izbore 16.

oktobra 2016. godine, ruski agenti, srpski

ekstremisti i lideri crnogorske opozicione

alijanse (Demokratski front) spremali su se

da nasilno svrgnu Vladu u izbornoj noći. Pla-

nirali su da podstaknu političko nasilje u nadi

da će pokrenuti proteste širom zemlje i sru-

šiti Vladu pod vođstvomMila Đukanovića.

Prema zvaničnicima, srpski državljani formi-

rali su organizaciju početkom 2016. godine

pod rukovodstvom ruskih GRU i operativaca

FSB.

Predoktobarskeizbore2016.pripremanonasilje

AnAlizA