Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 5. jul 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

Kod spo-

men-parkauSutorini juče su

predstavnici hercegnovske

lokalneuprave iUdruženja

boracaNOR-aobilježili 4.

jul, Danborca.

Predsjednik opštine Stevan

Katićjekazaodaspomen-park

svjedoči da su Sutorani uvijek

znali da sloboda nema cijenu.

Naonekoji supoložili svoježi-

vote u borbi sjećaju: spomenik

Bokeljima i Crnogorcima koji

susavladali vojskuNapoleona,

bista vojvodeLukeVukalovića

-vođeHercegovačkogustanka

čiji je važan centar bila upravo

Sutorina, zatim spomenik pa-

lim borcima Narodnooslobo-

dilačkog rata, spomenikborci-

ma palimu ratu 1991-1995, kao

i spomenici dobrovoljcima u

Hercegovačkomustanku, Bal-

kanskim ratovima i Prvom

svjetskomratu.

- Ovo je pravomjesto da se sje-

timo patriotizma, junaštva,

ponosa i dostojanstva naših

predaka. Naša je obaveza da

naraštaje koji dolaze naučimo

da se uvijek sjećaju važnih da-

tuma i ličnosti iz slobodarske

istorije ovog kraja, te da im na

svom primjeru pokažemo ka-

ko njegovati vrline i vrijedno-

sti kojima susenaši preci dičili

– rekao jeKatić.

U ime SUBNOR Herceg Novi

1941-1945 obratio se Mirko

Džuović, koji je naglasio da je

za oslobođenje tadašnje do-

movine u toku rata poginuo

veliki broj Novljana.

-Njihovaimenaovjekovječena

su na memorijalnom kom-

pleksu palim borcima i žrtva-

ma fašističkog terora u Savin-

s ko j dub r av i . Ča k 5 8 6

stanovnikaHercegNovogdalo

je živote u toku borbe, 350 bo-

raca i 236 žrtava fašističkog

terora. Ovaj dan je prilika da

evociramo sjećanjana ove, ali i

nasveostaleborce ihrabre lju-

de koji su ispisali svijetle stra-

nice naše istorije - kazao je

Džuović.

Centralnoj proslavi uspomen-

parku u Sutorini prisustvovali

su i predstavnici boračkih or-

ganizacija iz susjednih grado-

va,predstavnicipartijaulokal-

nomparlamentu, kao i konzul

Republike Srbije u Crnoj Gori

ZoranDojčinović.

Njoj je prethodilo obilježava-

nje Dana borca u Bijeloj, kojoj

je prisustvovala potpredsjed-

nica opštineDanijelaĐurović.

Članovitemjesneorganizacije

boracapoložili suvijence i cvi-

jeće na grob Nikole Šabanovi-

ća kod crkve Polaganja rize

presveteBogorodice.

Božo Šerović iz Mjesne orga-

nizacije boraca Bijele podjse-

tio je da je Šabanović rođen

1913. godine, kaopredratni ko-

munistabiojedanodorganiza-

toraustankauBijelojiokolnim

mjestima. Šabanović je bio ak-

tivni borac proslavljenog par-

tizanskog Orjenskog bataljo-

na, koji je nakon formiranja, u

maju 1942. godine, pao nepri-

jatelju u ruke i godinu kasnije

je pogubljen.

Ž.K.

HERCEGNOVI:

Na Sutorini obilježen Dan borca

Slobodazanjih

nije imalacijenu

SJEĆANJENARODOLJUBE:

JučenaSutorini

BAR

Žitelji nekoliko nasilja

uskoro će imati urednije

snabdijevanje vodom. Predu-

zeće Vodovod i kanalizacija,

kaže izvršni direktor Zoran

Pajović, realizuje projekte iz-

gradnje i rekonstrukcije vo-

dovodne mreže u Bjelišima i

Marovićima, u okviru kojih je

planirano i opremanje i re-

konstrukcija pumpnih stani-

ca ,,Ahmetov brijeg“ i ,,Kuri-

lo“.

,,KURILO“

-FirmaIndelinženjeringzapo-

čela je radovena rekonstrukciji

- opremanju pumpne stanice

,,Kurilo“. Predviđena je ugrad-

nja novih agregata sa elektro-

mašinskom opremom. Stavlja-

njem u pogon te pumpne

stanice, poboljšaćesesnabdije-

vanjepotrošačauvišoj zoni na-

selja Marovići i obezbijediti

pouzdaniji rad tog postrojenja.

Nabavka agregata i opreme za

,,Ahmetovbrijeg“ jeu toku. Re-

alizacijom tih radova bolje

snabdijevanje imaće potrošači

na višim kotama tog i naselja

Bjeliši - zadovoljan jePajović.

PreduzećeVodovod i kanaliza-

cija je, dodaje on, privelo kraju

sve aktivnosti vezane za tender

za opremanje pumpne stanice

na izvorištu Kajnak i naseljima

Ilino iHaj Nehaj.

,,HAJNEHAJ“

- Kao najpovoljniji ponuđač

izabrana je firmaEurozoksDa-

nilovgrad. Realizacijom tog

projekta obezbijediće se pouz-

dan rad postrojenja, kontinui-

rano i kvalitetnije snabdijeva-

nje potrošača u naselju Gretva,

PodgradiStariBar-ističePajo-

vić.

Osim toga, rekonstrukcijom

pumpnih stanica ,,Ilino“ i ,,Haj

Nehaj“ obezbijediće se bolje

snabdijevanje potrošača u vi-

šim zonama naselja Ilino-Šu-

šanj iHaj Nehaj.

V.K.V.

BAR:

U toku rekonstrukcija pumpnih stanica u nekoliko naselja

Bićedovoljno

vodeza Bjeliše i

Ahmetovbrijeg

Predviđena je ugradnja novih

agregata sa elektro-mašinskom

opremom. Na taj način

poboljšaće se snabdijevanje

potrošača u višimzonama

naselja – kaže izvršni

direktor Zoran Pajović

VODAĆESTIZATIDOVIŠIHKOTA:

ZaleđeBara

ZoranPajović

TIVAT

Zajedničkom akcijom JP Morsko dobro i Komunalnog

preduzeća završeno je uređenje Bjelila.

Uminulih nekolikomjeseci obavljena je sanacija i kompletno

komunalno uređenje te posebne ambijentalne cjeline, tokom

kojeg je odstranjen naneseni mulj i otpadni materijal, produblje-

no je morsko dno okomandraća, a završena je rekonstrukcija i

obnavljanje obalnih zidova. Uređenje te jedinstvene ambijental-

ne cjeline zajednički obavljaju Javno preduzeće Morsko dobro i

opština preko Komunalnog preduzeća.

Komunalno je prije nekoliko dana postavilo u Bjelilima tri klupe

i devet žardinjera sa sezonskim cvijećem koje je zasadila Služba

zelenila. Uz to, posađene su dvije lipe, a formirana je i travnata

površina.

S.K.

TIVAT:

Akcija Komunalnog i Morskog dobra

Uredili Bjelila

ZAVRŠENOUREĐENJE:

Bjelila

NIKŠIĆ

Kancelariji zapre-

vencijunarkomanije tokom

proteklih 12mjeseci zapomoć

seobratilo50roditelja. Kako

sunaveli u saopštenju, najče-

šće imobraćajuzbog testova

nadrogukadaprimijetedra-

stičnepromjeneuponašanju

djece.

- Dajemo besplatno testove na

drogu uz uputstvo i savjet kako

se koriste. Tokomprošle godine

izdata su 83 testa. Roditelji su

najčešće zainteresovani za te-

stove na marihuanu i panel te-

stove na tri i pet vrsta droge –

naveli suu saopštenju.

Roditelji su, kažu oni, tražili sa-

vjet - neki zbog konsultacija u

liječenju djece vezano za kori-

šćenje metadonske terapije ili

su zainteresovani za liječenje u

ustanovi naKakarickoj gori.

Kancelarija za prevenciju nar-

komanije, osnovana2006. godi-

ne, njeguje različite oblike ak-

tivnosti na podizanju nivoa

informisanostiodrogama,bole-

stima zavisnosti i zavisnim po-

našanjima, prepoznavanju bo-

lesti, traženju i pružanju

pomoći. Tokomminule školske

godine preventivno su radili u

deset osnovnih i pet srednjih

nikšićkih škola, tako da su obu-

hvatili 2.457 učenika od čega su

njih 770bili srednjoškolci.

- Imamo dobru saradnju i sa

upravomDomaučenikaistude-

nata „Brača Vučinić“. Za grupe

oddvadeset učenikaodržane su

radionicenateme:socijalizacija

i izgradnja socijalnih vještina u

adolescentnom periodu, vrš-

njački pritisak, pružanje i traže-

nje pomoći, bolesti zavisnosti i

zavisna ponašanja sa akcentom

na problematiku kockanja, do-

nošenje odluka – saopštili su iz

kancelarije.

Ra.P.

NIKŠIĆ

Opština je raspi-

sala konkurs za predlaga-

nje kandidata za nagradu

„18. septembar“.

To najveće priznanje daje

se za rezultate postignute

u teorijskom i praktičnom

radu i djelovanju u oblasti-

ma ljudskog stvaralaštva.

Nagrada se dodjeljuje

pojedincima i pravnim

licima.

Kandidate mogu predla-

gati građani, grupe gra-

đana, privredna društva,

javne službe i nevladine

organizacije.

Prijedlozi o nagradi

dostavljaju se u skupštini

opštine.

Prošle godine nagradu

grada dobili su košarkaš

Bojan Dubljević i bizni-

smen Ranko Jovović.

M. N.

Kancelarija za prevenciju narkomanije u Nikšiću o godišnjemučinku

Roditeljima izdali

83 testanadrogu

50

roditelja tokom12mjeseci

obratilo se za pomoć

kancelariji

Nikšić

Počelo

prijavljivanje

kandidata

zanagradu

grada

REGISTROVANINOVIOBLICI

ZAVISNOSTIKODMLADIH:

Nikšić