Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 5. jul 2018.

CrnomGorom

BUDVA

–Renoviranaskup-

štinskasala, vrijednaoko

600.000eura i tehnološkinaj-

savremenijeopremljenaotvo-

rena jeuutorak.

Prema riječima predsjednika

Skupštine Đorđija Vujovića,

Budva ima najsavremeniji elek-

tronski parlament u državi iz

koje će sjednice prenositi lokal-

ni javni emiter–RadioTelevizi-

jaBudva.

- Sve radnje obavljaće se elek-

tronski, tako da će štampanje

materijala koje je budžet Budve

koštalo od 5.000 do 10.000 eura

po sjednici - postati prošlost –

kazao jeVujović.

SEPTEMBAR

Međutim, korišćenje savreme-

ne tehnologije biće moguće od

septembra.

- Sala će se koristiti za održava-

njesjednica,alijošnećemokori-

stiti njene digitalne kapacitete

dok ne donesemo novi poslov-

nik koji je jedna odprvih tačaka

na dnevnom redu na sljedećoj

sjednici.Ukolikoga tadausvoji-

mo, potrebno je da dokument

prođekomisiju,takodasenada-

modaćemoodseptembramoći

da radimo po poslovniku i kori-

stimo kompletne resurse sale –

kazao jeVujović.

Ondodajedasuraspisali tender

zanabavkutabletuređajazaod-

bornike. Tehnološka opremlje-

nost doprinijeće većoj transpa-

rentnostiradaskupštineinjenih

tijela.

- Ovo je sistempomoću koga će

građanimoćidaonlajnpraterad

odbora, te da se informišu o po-

jedinim tačkama koje su tek u

pripremi za dnevni red – preci-

zirao je prvi čovjek budvanskog

parlamenta.

PROSTOR

Sala, čije je renoviranje započe-

to prije pet godina, ima oko 50

mjesta za odbornike sa uređaji-

ma za javljanje i simultanim

prevodom, i još nekolikomjesta

zanovinare.Uposebnojprosto-

riji, odvijanje sjednice će pratiti

stručnjaci informacionih teh-

nologija.

I.TERZIĆ

HERCEGNOVI

-Uherce-

gnovskomDomuzdravlja–

službi zaRTGdijagnostiku,

počeo jeda radimamograf.

Snimanje mamografom je

skrining metoda za preglede

zdravih žena u određenoj sta-

rosnoj dobi, kao i žena koje

imaju određene faktore rizika

oboljevanja odbolesti dojki.

Pomoćnica direktora Doma

zdravlja dr Biljana Dapčević

navodida jepreporukadapre-

gled obave žene starije od 40

godina i one koje imaju faktor

rizika za oboljenja na dojci.

Potrebnojedaseobrateizabra-

nomljekarukakobidobileuput

za RTG službu. Riječ je o sni-

manju kod kojeg postoji odre-

đeni stepen zračenja, ali koji je

znatno manji nego kod klasič-

nih rendgenskihpretraga.

Do sada su pacijentkinje uz

uput snimanje obavljale u Op-

štoj bolniciMeljine, sakojomje

Fond za zdravstveno osigura-

nje imaougovor o saradnji.

Ž.K.

BIJELOPOLJE

- Institut za

javno zdravlje danas će nas-

taviti tretman zadimljavanja

komaraca na teritoriji opštine

- saopštio jeSekretarijat za ru-

ralni razvoj.

U slučaju loših vremenskih

uslova tretman će pomjeriti.

-Hemijski preparati sekoriste

u dozama koje nisu štetne po

zdravlje ljudi i životinja – na-

vedeno je u saopštenju objavl-

jenomna sajtuopštine.

T.Č.

PODGORICA

-Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnijeisigurnijenapa-

janje električnom energi-

jomu više opština. Zbog to-

ga potrošači u pojedinim

naseljima po nekoliko sati

neće imati struju.

Andrijevica:

od 8:30 do

14:30 sati Đulići, Jošanica i

Zabrđe; od 8 do 14:30 sati

Rudo brdo.

Bar:

od 9 do 10 sati Obala

Iva Novakovića (Sutomo-

re); od 9 do 10 sati Požare-

vačka ulica br. 1,3,7 i 8 i Bor-

ska ulica br. 2,4,6 i 8; od 9 do

11 sati Godinje, Seoca, Kr-

njice, Marstijepovići, Kara-

nikići, Dračevica, Đuravci i

Šestani (Virpazar).

Berane:

od9do11 satiLuge;

od8do 14:30 sati Glavaca.

Bijelo Polje:

od 9 do 15 sati

Ribarevine.

Budva:

od 9 do 13 sati dio

naseljaLazi.

Cetinje:

od 9 do 12 sati na-

selje Bogišin krš; od 11 do 14

sati dio Islandske ulice.

HercegNovi:

od9do 15 sati

Zmijica i dio Kumbora oko

Olimpije (kratkotrajno is-

ključenje u navedenom pe-

riodu); od9do 18 sati Lušti-

c a , n a s e l j e R o s e i

trafostanice „Jat“ i „Kaba-

la“.

Kolašin:

od 8 do 14 sati

Izlasci iMeđuriječje.

Nikšić:

od 8 do 15 sati Župa

Nikšićka, Šume, Rokoči i

Repetitor; od 10 do 12 sati

Nudo.

Pljevlja:

od 8 do 15 sati Ra-

đevići i Gradina; od 9 do 12

sati Ulice kralja Petra,

Omladinska, Velimira Jaki-

ća, zgrada „Solidarnosti“ i

vrtić.

Rožaje:

od9do 18 sati bivša

industrijska zona i seoska

područja Biševa i Bača; od 9

do 14:30 sati Bandžov;

Ulcinj:

od8do9satidioŠto-

ja odMadža prema Adi Bo-

jani, Reč i KodreDakine; od

8 do 8:30 sati Banjalučko

naselje, Femići, centar Što-

ja, Bregvija i dio naselja

Madžo; od 8 do 11 sati Po-

stegvaš, Kravari, Sukobin,

Đonze i Draginje.

M.N.

IZOPŠTINERADOVENAJAVILI

ZADANAS:

JučeuKrtolima

TIVAT:

Radovi na dionici u Krtolima ni juče nijesu počeli

Mještanipripremili

put zaasfaltiranje

NOVAUSLUGA:

Domzdravlja

HERCEGNOVI:

Domzdravlja dobiomamograf

Pacijentkinjevišene

moraju ići uMeljine

Do sada supaci-

jentkinje uz uput

snimanje obavljale

uOpštoj bolnici

Meljine, sa kojom je

Fond za zdravstveno

osiguranje imao

ugovor o saradnji

TIVAT

– Asfaltiranje dioni-

ce puta kroz Krtole, iako je

najavljeno iz lokalne uprave, ni

juče nije počelo, a revoltirani

mještani preuzeli su inicijativu

i završili tamponiranje. Dona-

cijama komunalnih preduzeća

iz Tivta i Kotora obezbijedili

su oko 40 kubika tampona,

Komunalno iz Tivta im je obez-

bijedilo i građevinskumašinu,

a mještani su doprinos dali

dobrovoljnim radom.

Predviđeno je da irma Tehno-

put iz Podgorice asfaltira ovaj

prilazni put tokom asfaltiranja

dionice puta od kružnog toka

do Solila.

Iz lokalne uprave najavljeno

je da će tokomdana dio ope-

rative podgoričke irme stići

sa Luštice, a preostali iz Pod-

gorice. Posao će biti završen,

kako su najavili iz Tehnoputa,

u roku od 14 dana.

- Prvo će se obaviti tamponi-

ranje puta, a onda će uslijediti

asfaltiranje obje trake do Solila

u dužini od 2,2 kilometra.

Posao je vrijedan 289.000

evra, koje će u jednomdijelu

inansirati kompanija Luštica

development, a preostalim,

većimdijelom, opština Tivat -

kazao je potpredsjednik opšti-

ne Siniša Kusovac, izrazivši

nadu da će mještani Krtola sa

početkom radova odblokirati

prilaz deponiji Grabovac.

Na protestnomokupljanju,

održanomu petak umulti-

medijalnoj sali Gradske kuće,

Krtoljani su dobili obećanje da

će se tokom asfaltiranja dio-

nice puta od kružnog toka na

Jadranaskoj magistrali do Soli-

la asfaltirati i oko 300metara

prilaznog puta od saobraćaj-

nice MR1 do Đuraševića. Kako

se to nije desilo oni su u pone-

djeljak blokirali put ka deponiji.

Komunalno preduzeće zbog

toga nema gdje da odlaže

zeleni otpad, a problem imaju i

irme Bemaks i Jedinstvo koje

ne mogu na

Grabovcu da

odlažu šut

i zemljane

iskope.

S.K.

Uštedjećedo10.000

euraposjednici

ODSEPTEMBRANEĆEŠTAMPATIMATERIJALE:

Detalj iz skupštinske sale

Imamo

najsavremeniji

elektronski

parlament u

državi. Sve radnje

obavljaće se

elektronski, tako

da će štampanje

materijala postati

prošlost - kaže

predsjednik

Skupštine

Đorđije Vujović

600

hiljada eura

koštala je

rekonstrukcija

i opremanje

skupštinske sale

ĐorđijeVujović

BUDVA:

Završena rekonstrukcija skupštinske sale

Danas

zaprašivanje

komaraca

BIJELOPOLJE

Nastavak

radovau

13opština

CEDIS