Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 5. jul 2018.

Hronika

PODGORICA

–Viši sudu

Podgorici sjutra ćeodlučivati

ooptužnici protivdvojicebiv-

šihčelnih ljudi Telekoma–

OlegaObradovića iMiodraga

Ivanovića, a ima trimogućno-

sti –da jeprihvati, odbaci ili je

vrati nadopunu.

Optuženi su, prema tvrdnjama

tužioca Saše Čađenovića, zlou-

potrijebili položaj u privred-

nomposlovanju i to da bi priba-

vili korist drugome.

Oni su, kako se navodi u optuž-

nici u koju je Pobjeda imala

uvid, svjesno prekršili zakon i

tako navodno oštetili Telekom

za2,3miliona eura. Taj novac je,

prema navodima iz optužnice,

otišaofirmi„Roli“itokaoplaća-

nje konsultantskog ugovora.

Tužilactvrdidajetajugovorfik-

tivan.

Advokat optuženihZoranPipe-

rović za Pobjedu, međutim, ka-

že kako bi se „tužilacmogao na-

ći u problemima pred sudom,

jer u optužnoj konstrukciji nije

ničim obrazložio niti ponudio

bilo kakav dokaz za svoje tvrd-

nje“.

- Naprotiv, u više navrata je kao

nespornu naveo odluku borda

direktorakojomjeObradoviću i

Ivanoviću naloženo da potpišu

ugovor koji tužilac smatra spor-

nim.Tužilacnavodiiizjavesvje-

dokakojitopotvrđuju.Stvarjeu

tome da u optužnici mora biti

naveden konkretan materijal-

no-pravnipropiskojijenekiop-

tuženi povrijedio. Ovdje nema

navoda koja su to konkretna

ovlašćenjazloupotrijebljena,pa

ćebiti teškodokazati onošto tu-

žilac mora - gdje je takozvani

element bića krivičnog djela. Iz

optužnice koju je sudu poslao

Saša Čađenović to je teško utvr-

diti.Zatoočekujemdasudodbi-

je ovakvu optužnicu. To bi bilo

jedino logično – kategoričan je

Piperović.

On navodi da tužilac „previđa“

kako je većinski vlasnik, Mađar

Telekom, odmah po preuzima-

nju Telekoma Crna Gora u

upravljačkoj strukturi, odnosno

bordu direktora imao dvotre-

ćinsku većinu. Ističe da je bord

direktora raspravljao potom o

navodno spornom ugovoru i

mogaojeidagaodbije.Odlukao

tome da, kako kaže, navodno

sporni ugovor bude potpisan

donijeta je jednoglasno, aObra-

dović i Ivanović dobili su ovla-

šćenje da toučine.

- U optužnici tužilac predlaže

kao dokaze baš tu odluku borda

direktora i zapisnik sa te sjedni-

ce, čime sam sebe demantuje u

odnosu na kvalifikaciju djela

koje stavlja na teret optuženi-

ma, da sukaoodgovorna lica i sa

umišljajemzloupotrijebilipolo-

žaj u privrednom poslovanju.

Pri tom, tužilac u optužnomak-

tu nije konkretizovao u čemu se

sastoji zloupotreba položaja u

privrednom poslovanju, što je

suprotno Zakonu – kaže advo-

kat Piperović.

U optužnici se, inače, navode i

izjave svjedoka koji su bili čla-

novi borda direktora, a koji po-

tvrđuju da je ugovor odobrio

bord ili čak da su predmet ugo-

vora bile informacije koje su

MađarTelekomubilepotrebne.

Advokat Piperović tvrdi i da tu-

žilac u namjeri da potvrdi ocje-

nukakojeriječofiktivnomugo-

voru, ignoriše izjavu svjedoka

Pala Kuštre da je vidio analizu

kojajefinalniproizvodnavodno

spornog ugovora i za koju tuži-

lac tvrdi da ne postoji.

- Ovo su pitanja koja će, nesum-

njivo, sačekati tužioca kada se

nađe pred sudom u postupku

potvrđivanja, pa će biti zani-

mljivočutiodgovore–zaključio

jePiperović.

K.K.

PODGORICA

-GoranLenc iz

Kotora jeneposrednoprije li-

kvidacijemajciVesni kazaoda

museoptuženiNikolaMršić

ne javlja idagačudnogleda.

To je jučeuVišemsudusaop-

štioVasoTomović, zetubije-

nogGoranaLenca.

Suđenje za ubistvo bivšeg fud-

balera na stadionu fudbalskog

kluba Bokelj septembra 2017.

godine juče jeuVišemsudupo-

čelo bez prisustva optuženog

NikoleMršića, jer jeubjekstvu.

Tomović je ispričao da znaMr-

šića 15 godina iz viđenja jer je

radio u mesari gdje je trgovao.

Ustvrdio je da je porodica Lenc

poznavala Mršića, ali da nema

detaljnija saznanjaonjemu.

- Poslije Goranove smrti, kada

smočulidajeMršićosumnjičen

zanjegovoubistvo,taštajeispri-

čala da joj je Goran prije smrti

kazao damu seMršić ne javlja i

dagačudnogleda–rekao jeTo-

mović.

Odgovarajućinapitanjabranio-

caMršića, advokataDragoslava

Ognjanovića, svjedok je obja-

snio da je iz taštinog kazivanja

zaključio da je Lenc zaMršiće-

vupromjenuponašanjaispričao

,,u neko skorije vrijeme prije

njegovogubistva“.

Saopštio jeda sene sjećakada je

Mršića vidio posljednji put, ali

jeopisaonjegov izgled.

-Znamda jemaloniži odmene,

a ja sam visok 188 centimetara.

Nemogudaocijenimkolikoima

kilograma, ali znam da je goja-

zan, krupniji – kazao je Tomo-

vić.

On je naveo da se sa Goranom

gledao, ali ne prečesto kao i da

museprilikomsusretaniježalio

da imabilokakvihproblema.

-Djelovao jenormalno i najnor-

malnijeseponašao.Takođe,nije

mi poznato da je Goran imao

sukobe sa bilo kim – kazao je

svjedok.

Jučerašnjem pretresu nije pri-

sustvovaoMilan Jovićević koji

jebiosafudbaleromumomentu

ubistva.

Advokat Ognjanović predložio

jeda se saslušajudvijemaloljet-

ne osobe koje su bile na tribina-

mauvrijemeubistva.

- Tokom istrage, odbrana je 23.

oktobra 2017. godine predložila

da se saslušaju dvamaloljetna li-

cavezanozakretanjeokrivljenog

Mršića u vrijeme izvršenja kri-

vičnog djela. Nijesam pobornik

dasedjecasaslušavajuusudu,ali

sobziromna težinuoptužbi pro-

tivMršića ja samsklon da pono-

vimovajprijedlog.Mismodosta-

vili i njihove izjave u pisanoj

formi koje su dječaci napisali u

prisustvu roditelja – pojasnio je

advokatOgnjanović.

B.R.

Kotor: Spasioci pronašli

francuske turistenaVrmcu

PODGORICA

- Ministarstvo

unutrašnjih poslova pokrenulo

je disciplinski postupak protiv

policijskogslužbenikaL.A.jerje

u februaru na graničnomprela-

zu Kula omogućio stranom dr-

žavljaninudauđeuCrnuGorus

falsifikovanomličnomkartom.

Kako se navodi u saopštenju

MUP-a, on je obavljajući poslo-

ve granične provjere, propustio

da detaljno provjeri jordanskog

državljaninaM.A.H.A.kojinije

imao uslova za ulazak u Crnu

Goru.

- Nakon što jeM. A. H. A. poka-

zaoličnukartunaimeE.A.M.A.

policajacnijeprovjeriovjerodo-

stojnost dokumenta i upoređe-

nja ličnihpodataka sapodacima

iz pasoša. Policijskomslužbeni-

ku saopštio je da ima ispravnu

francusku ličnu kartu i damože

dauđeudržavuiakojeličnakar-

tabila falsifikovana - navodi seu

saopštenju.

Kako se dodaje, policijski služ-

benik je počinio težu povredu

službene dužnosti Zakona o

unutrašnjimposlovima.

C.H.

Sauviđaja

Počelo suđenje Nikoli Mršiću, svjedočio zet ubijenog fudbalera

Tomović:

Optuženi

prestaodase

javljaLencu

KOTOR

–Kotorski spasiociu

noći izmeđuutorka i srijede

pronašli sunabrduVrmac

francusketuristekoji suse iz-

gubili.

Operativnoj službi zaštite i spa-

šavanja je oko 20.30 sati prijav-

ljenodasusedvojicafrancuskih

turista izgubilanabrduVrmac.

- Vatrogasci su stupili u kontakt

sa njima i na osnovu koordinata

uputili spasioce do zalutalih tu-

rista - kazao je za Skala radio

Maksim Mandić, komandir

Službe zaštite i spašavanja op-

štineKotor.

Traganje za njima je trajalo do

40minutaposlijeponoći,nakon

čega su pronađeni i bezbjedno

spušteni.

S.M.

Pustiostrancadapređegranicu

s falsifikovanimdokumentima

Disciplinski postupak protiv službenikaMUP-a

Viši sud sjutra odlučuje hoće li biti suđenja u slučaju Telekom

Piperović: Odbacivanje

optužnice jedino logično

Advokat Zoran Piperović

ocjenjuje da je iz optužnice

teško zaključiti da li su

Oleg Obradović i Miodrag

Ivanović uopšte prekršili

zakon, a ključni problem

je, ističe on, što nije

navedeno koji zakon

je prekršen i kako je to

moglo biti urađeno

Komisija za hartije od vrijednosti tražila je 2006. godine od

tadašnje vrhovne državne tužiteljke Vesne Medenice da

provjeri činjenice i okolnosti koje su prethodile sklapanju

ugovora sa irmom „Roli“. Posebno je u fokusu bilo to da li

je prilikom sklapanja ugovora poštovana procedura, odno-

sno da li su napravljene zloupotrebe na štetu Telekoma, a

u korist konsultanskih kuća. Medenica je tada zatražila da

Ekonomski fakultet formira stručnu komisiju koja bi odgo-

vorila na sporna pitanja.

U zaključku koji je donijela nakon svih provedenih radnji

navodi se da „vršeći analizu vještačenja dokumentacije,

komisija nije mogla da utvrdi nijednu radnju koja bi imala

elemente zloupotrebe, sa stanovišta procedure zaključiva-

nja, ugovaranja i isplate cijene“.

- Potpisnici ugovora imali su uredna ovlašćenja za zaklju-

čivanje ugovora i ugovori su bili odobreni od rukovodstva

kompanije, isti realizovani, a potom isplaćena cijena – zaklju-

čak je Medenice.

Ocijenila je da „u radnjama poslovodstva koje je preduzelo

radnje sklapanja konsultanskih ugovora ne postoje elementi

bilo kojeg krivičnog djela za koje bi se gonjenje preduzelo

po službenoj dužnosti“.

Zanimljivo je da Mađar Telekomdo danas nije podnosio

nikakve tužbe iz čega bi se moglo zaključiti da smatra da

nije oštećen. To je u januaru 2016. u jednom intervjuu potvr-

dio i glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.

U SAD su, tokom 2011. Ministarstvo pravde te zemlje i Mađar

Telekom zaključili sporazumo poravnanju, a 2014. godine

američka Komisija za hartije od vrijednosti i berzu odustala

je od daljeg postupka i zatvorila slučaj.

Prethodneistrage

Ugovor koji tužilac smatra

spornimpotpisan je u okto-

bru 2005. godine, pola godine

nakon što je privatizovan

Crnogorski Telekom.

- To znači da privatizacija uop-

šte nije tema ovog postupka,

iako se na taj način u javnosti

već godinama predstavlja.

Predmet ugovora bila je ana-

liza tržišta regiona za potrebe

novih vlasnika Telekoma koji

su razmatrali mogućnost

daljeg širenja. Zanimljivo je

da tužilac u optužnici navodi

kako ta analiza nije urađena,

ali da je plaćena. Čak kaže

kako su optuženi unaprijed

znali da je neće ni biti. Obra-

dović i Ivanović su, dajući

iskaze, rekli da analiza postoji,

da je u kompaniju stigla kao

DHL pošiljka, da mora biti u

arhivi kompanije, te da je i

predstavljena čelnim ljudima

Dojče Telekoma u Bonu. Iz

optužnice ne može da se vidi

da li je tužilac uopšte tražio od

Telekoma taj dokument – ista-

kao je Piperović.

Privatizacijailine?

Advokat Piperović

Turisti sakotorskimspasiocima