Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 4. jul 2018.

Hronika

PODGORICA

Osuđenik Marko Barović (29) iz Podgorice povri-

jeđen je u tuči koja se dogodila u B paviljonu Zavoda za izvršenje

krivičnih sankcija – nezvanično je potvrđeno Pobjedi.

Kako naš list saznaje, do sukoba je došlo između Barovića i osu-

đenika Aleksandra Ćula ića (24) iz Andrijevice.

Barović je nakon incidenta prevezen u Klinički centar Crne Gore

gdje mu je ukazana medicinska pomoć.

O događaju je obaviješteno Osnovno državno tužilaštvo u Podgo-

rici koje će se izjasniti o kvali ikaciji djela.

Barović je osuđen na tri godine i pet mjeseci zbog učešća u stra-

nimoružanim formacijama, dok Ćula ić služi kaznu zbog više

krađa.

M. L.

Incident u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija

OsuđenikBarović

povrijeđenu tuči

PODGORICA

Miloš Marko-

vić (29) iz Podgorice uhapšen

je zbog sumnje da je prije tri

dana repetiranimpištoljem

prijetio taksisti D. Š. nakon čega

je ukrao vozilo.

Podgoričaninu se na teret stav-

lja da je počinio krivično djelo

razbojništvo.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, sumnja se da je M. M. 2.

jula u ranim jutarnjim časovi-

ma ušao u taksi vozilo, „golf“,

navodno radi taksi usluge.

- U Skopskoj ulici u Podgorici

izvadio je i repetirao pištolj koji

je prislonio taksisti na grudi

zahtijevajući od njega da mu

da novac, na štomu je D. Š.

rekao da nema novca. M. M.

je potomod D. Š. i dalje prije-

teći pištoljem tražio da izađe

iz taksi vozila. D. Š. je izašao

iz vozila, a M. M. se, sumnja

se, udaljio prema Vranjskim

Njivama gdje se nije zaustavio

na znak policije – navodi se u

saopštenju.

Nakon toga u potjeru su se

uključile tri patrole koje su M.

M. sustigle umjestu Donji Crnci

gdje su ga uhapsili.

Osumnjičeni M. M. će, uz krivič-

nu prijavu, biti priveden tužio-

cu. Vozilo je vraćeno vlasniku.

M. L.

Uhapšen Podgoričanin zbog razbojništva

Osumnjičenda je

taksisti nakonprijetnji

pištoljemukraovozilo

PODGORICA

Sutkinja Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša

juče je za 4. septembar odgodila suđenje predsjedniku opštine Plav

Orhanu Šahmanoviću i njegovim kolegama Tahiru Đonbaljaju i

Jovanu Lončareviću za optužbe da su gradsku kasu oštetili za 2.745

eura. Suđenje je odgođeno jer vještak građevinske struke Rajka Veli-

mirović nije završila vještačenje koje je sud naložio na prethodnom

ročištu. Šahmanović je prvompresudomosuđen na godinu zatvora

po optužnici Specijalnog državnog tužilaštva, koje ga je teretilo da je

opštinu Plav oštetio za 12.000 eura. Apelacioni sud Crne Gore nalo-

žio je novo suđenje, na kojem je zamjenica specijalnog državnog

tužioca Tatjana Žižić pred krivičnim vijećemVišeg suda u Podgorici

novomoptužnicom Šahmanoviću na teret stavila da je opštinu ošte-

tio za 2.745 eura. Šahmanović je komentarišući izmjenu optužnice

naveo da se potvrdilo ono što je ispričao tokomprvog suđenja, da

nije oslobodio investitora od plaćanja 11.000 eura, već 2.745 eura

ako plaća u ratama, ili 2.100 eura ako plati cjelokupan iznos.

B. R.

Suđenje predsjedniku opštine Plav Šahmanoviću

Čekasenalazvještaka

PODGORICA

Suđenje bivšem

gradonačelniku Podgorice Mio-

miru Mugoši u slučaju ,,Carine“

juče je u podgoričkomVišem

sudu odgođeno za 2. oktobar

zbog nedolaska zastupnika

optužnice tužiteljke Ljiljane

Lakić i glavnog specijalnog tuži-

oca Milivoja Katnića. Sutkinja

Vesna Pean saopštila je da su

27. juna dobili dopis u kojem

tužioci navode da iz objektivnih

razloga ne mogu prisustvovati

suđenju. Sud je o odgađanju

postupka obavijestio ostale

stranke u postupku. Mugoša je

na ranijem suđenju negirao da

je ustupanjemgradsko-građe-

vinskog zemljišta irmi ,,Carine“

oštetio budžet Glavnog grada za

više od 6,7 miliona eura. On je u

odbrani naveo da kao gradona-

čelnik nije donio nijedan akt, već

su to radile nadležne službe.

- Ja sam samo te odluke potpi-

sivao - dodao je Mugoša i napo-

menuo da ni za jednu odluku

koju je potpisao u svojstvu gra-

donačelnika do sada nije utvrđe-

no da je bila nezakonita.

Sa druge strane, tužiteljka Ljilja-

na Lakić ustvrdila je da je Mugo-

ša, suprotno interesima Glavnog

grada i zakonskimodredbama,

svjesno zloupotrijebio službeni

položaj.

B. R.

Zbog izostanka tužilaca odgođeno suđenje bivšem

gradonačelniku Podgorice u slučaju „Carine“

Mugošapredsudom2. oktobra

Zavodza izvršenje

krivičnihsankcija

PLAV/BIJELOPOLJE

OsamnaestogodišnjaEdina

Kastrati izPlava juče jeu

bjelopoljskomVišemtuži-

laštvupriznalada je 29. jula

svog četvoromjesečnog si-

nabacilauPlavskurijeku.

Ona jeuhapšenauPlavuzbog

sumnjeda jeubila svojubebu

i nakon toga privedena je na

saslušanje u Tužilaštvo. Ka-

strati je tužilac Hasan Lukač

odredio zadržavanje od 72

sta.

Lukač je za Pobjedu kazao da

je tokom izviđaja pretražen

teren oko Plavske rijeke, ali

dijete još nije pronađeno.

-Naložiosamprivođenjeosa-

mnaestogodišnje Kastrati i

ona je u cjelosti priznala kri-

vično djelo nakon čega sam

joj odredio 72-časovno zadr-

žavanje – rekao jeLukač.

On je naveo da je Kastrati na

saslušanjukazalada ježivjela

sa nevjenčanim suprugom,

„koji je tukao i maltretirao“ i

da je zbog toga odlučila da se

riješi djeteta.

Osumnjičena je ispričala da

ima i osamnaestomjesečnog

sina, koji živi sa njenim ne-

vjenčanimsuprugominjego-

vimroditeljima.

- Nakon isteka tužilačkog za-

državanja donijeću naredbu

za sprovođenje istrage sa pri-

jedlogomza određivanje pri-

tvora, a onda slijedi i sasluša-

njevećegbroja svjedokakao i

posmatranje osumnjičene od

STRAVIČNO:

U Plavu uhapšena Edina Kastrati zbog teškog ubistva

Majkapriznal

sinabacilau ri

PODGORICA

Apelacioni

sudpotvrdio jedesetogodiš-

njurobiju sedmorici optuže-

nihu slučaju ,,Karavan“

zbog šverca cigareta i tek-

stilne robe izmeđuSrbije i

CrneGore. Prvostepenu

presuduuponovljenompo-

stupku izrekla je sutkinjaVi-

šeg sudauPodgorici Vesna

Pean.

DržavljaninSrbijeŽeljkoMo-

mić se teretio da je nabavljao

cigarete, alkoholna pića, gar-

derobu i za tu robu nije plaća-

na carina. U tomposluMomi-

ću j e pomaga l o j oš pe t

crnogorskih državljana. Tuži-

laštvo smatra da su optuženi

uspjeli da izbjegnu plaćanje

PDV-a, akciza i carinu u izno-

suod 149.000 eura.

Vijeće sutkinje Vesne Pean je

osudiloMomićanadvijegodi-

ne i deset mjeseci zatvora i

novčanu kaznu od dvije hilja-

da eura. Prethodnom presu-

dom, koju je izrekla sutkinja

SuzanaMugoša, bio je osuđen

na četiri godine zatvora i na

istovjetnunovčanukaznu.

Međuosuđenima je i državlja-

nin Branko M. Baošić, koji je

osuđen na jednu godinu i

osammjeseci zatvora, kao i na

novčanu kaznu od hiljadu eu-

ra. Prethodno je zatvorska ka-

zna bila dvije i po godine.

Za ista krivična djela Saša D.

Simović je osuđen na godinu i

trimjesecazatvora inahiljadu

eura novčane kazne, kao i Jo-

van Baošić i Borko Stanić.

Prethodnompresudomoni su

bili osuđeni na po godinu i po

zatvora.

Bivši carinik Uprave carina

Crne Gore Vukoman Mrdak

osuđen je na jedinstvenu ka-

znu od godinu i devet mjeseci

zatvora zbog krivičnih djela

zloupotreba službenog polo-

žaja i produženo krivično dje-

lo stvaranje kriminalne orga-

n i z a c i j e . M r d a k j e

prethodnom prvostepenom

presudom bio osuđen na tri i

po godine zatvora.

Okrivljeni DaniloVorotović je

zbogkrijumčarenjaosuđenna

pet mjeseci zatvora, uslovno

na godinu dana. Prethodnom

prvostepenom presudom bio

je osuđen na šest mjeseci za-

tvora, uslovno na dvije godine

i novčanukaznuod 500 eura.

Prema navodima prvostepene

presude, tokom sudskog po-

stupka utvrđeno je da je Mo-

mić organizovao kriminalnu

grupu na teritoriji Srbije i Cr-

ne Gore, dok su njeni pripad-

nici postali ostali okrivljeni

koji su imali podijeljene uloge

radi sticanja nezakonite dobi-

ti.

-Momić je uCrnoj Gori i Srbi-

ji nabavljao robu koju je Bran-

ko Baošić potom po njegovim

uputstvima skladištio u pro-

storijama firme ,,Gradac“ u

Danilovgradu – navodi se u

presudi.

Tokom suđenja utvrđeno je i

da je Baošić prethodno u do-

govoru sa Momićem skinuo

carinsku sajlu sa teretnog ka-

miona Slavoljuba Savića, kako

bi uz regularni prevoz alumi-

nijuma iz Bara u Srbiju

prošvercovali cigarete i tek-

stilnu robu. Tako je 18. sep-

tembra2013.godineizaalumi-

nijuma u kamion Savića

utovareno23.000štekaraznih

vrsta cigareta, bižuterije i tek-

s t i l ne robe v r i j ednos t i

254.541,40 eura. Tri dana ka-

snije, Savić je otkriven u kri-

jumčarenju tokom carinske

kontrole uBijelomPolju.

B.R.

Apelacioni sud potvrdio presudu u slučaju „Karavan“

Deset godinazatvorazbog

švercacigareta i tekstilne robe

ZgradaSuda

CETINJE

Protivbezbjed-

nosno interesantneosobeS.

K. (21) saCetinjapodnijeta

jekrivičnaprijava zbog

sumnjeda jeunoći između

15. i 16. junaprošle godineu

UliciXcrnogorskebrigade

zapaliovozilo „nisan“ koje je

uvlasništvunjegovog sugra-

đaninaM. R.

Osumnjičenom se na teret

stavlja da je počinio krivično

djelo uništenje i oštećenje tu-

đestvaripodmetanjempožara

na vozilu.

Kako je saopšteno iz policije,

sumnja seda je S. K. prošle go-

dine vozilo „nisan“, polio ga

benzinomi zapalio.

Vozilo je u požaru potpuno

uništeno.

Krivična prijava protiv S. K. je

podnijetauredovnompostup-

kujerseosumnjičeni većnala-

zi u ZIKS-u zbog osnovane

sumnje da je sa drugimosoba-

mapočiniokrivičnodjelopre-

vara u produženom trajanju

naštetufirme„RoamingMon-

tenegro“, čime je ova firma

oštećena za oko 1.666.000 eu-

ra.

M.L.

Podnijeta krivična prijava protiv Cetinjanina

Tereti seda jezapaliovozilosugrađaninu