Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 4. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

– Senat Uni-

verziteta Crne Gore na sjed-

nici juče nije izabrao Janka

Ljumovića u redovnog pro-

fesora za oblast pozorišna

produkcija na Fakultetu

dramskih umjetnosti UCG,

uprkos tome što je Naučni

odbor dao pozitivno mišlje-

nje zaovogkandidata.

Interesantno je što tokomgla-

sanja, prema našim saznanji-

ma, nijedan senator nije bio

protivLjumovića, već je dese-

toro njih bilo uzdržano, a

osam glasova je bilo u korist

ovog kandidata.

Ljumović je za Pobjedu kazao

da ne želi da komentariše to

što nije izabran u zvanje re-

dovnog profesora, jer još nije

zvaničnodobio odluku.

POLEMIKA

Na sjednici Senata mišljenje

Naučnogodboraokandidatu-

ri Ljumovića izazvalo je pole-

miku među pojedinim sena-

torima zato što se ovo tijelo,

kako je ispričao Pobjedin sa-

govornik, na određen način i

ogradiloodpozitivnogmišlje-

nja koje sudali.

- Napisali su da je Naučni od-

bor uzeo u obzir navedena

umjetnička djela na kojima se

kandidat potpisuje kao pro-

ducent,izuzimajućidilemeda

li sudoprinosi producenta za-

ista i isključivo umjetničke

prirode, odnosno dileme ve-

zane za kategorizaciju pome-

nute oblasti kao stručno

umjetničke. To znači da su na

osnovuumjetničkih referenci

za Ljumovića dali pozitivno

mišljenje, ali su u prevodu re-

kli -Božemoj,moždaproduk-

cija nije umjetnost, pa ako se

zaključi da je, ipak, nauka, on-

da nek se ne broji mišljenje

ovog odbora – rekao je naš sa-

govornik saUCG.

Istakao je da to znači da Lju-

mović, prema njihovoj ocjeni,

ima reference za umjetnost,

ali da produkcija nije umjet-

nost.

- Odjednom za Ljumovića ne

važe umjetničke reference,

već važe reference kao za na-

učnika. Ljumović je magistar

Senat UCG nije izabrao kandidata Fakulteta dramskih umjetnosti u redovnog profesora

ZaLjumovića

posebnapravila

Senatori su na sjednici, između ostalog, usvojili prijedlog

Medicinskog fakulteta da Agencija za ljekove i medicinska

sredstva Crne Gore bude nastavna baza ovog fakulteta, za

oblast preventivnih i kliničkih grana medicine, odnosno sto-

matologije. Rečeno je, takođe, da Agencija ima dobru labora-

toriju koja može biti korisna za studente.

Agencijazaljekovenastavna

bazaMedicinskogfakulteta

nauka, nijedoktornauka, jeru

umjetnosti doktoratanema. A

ulaz za nauku je doktorat. I

kako sad od nekoga ko nije

doktor nauka i ko nije mogao

da stekne to zvanje, da očeku-

jete da radove piše umeđuna-

rodnim časopisima i tako da-

lje da bi bio izabran u zvanje

redovnogprofesora - negodo-

vao je sagovornikPobjede.

Kaže da su Ljumovićeve refe-

rence veoma ozbiljne i da ne

treba da se raspravlja da li je

produkcija nauka ili je umjet-

nost.

- Rasprava je trebalo da bude

usmjerena ka tome da li Lju-

mović zadovoljava uslove da

bude izabran ili ne, bez obzira

gdje seprodukcija smješta, jer

sanjomiduprodukcijskerefe-

rence. Ne možete produkciju

prebaciti unauku, a reference

izprodukcijeostaviti uumjet-

nost. Aupravo je toučinjeno…

Ljumović je bio meta za od-

strijel i tojeto.Vjerovatnonije

izabran i zbog ranije njegove

naklonosti prema bivšoj rek-

torki Radmili Vojvodić, a mo-

guće da ima još nečeg tu jer su

njegove reference odlične –

kategoričan jenašnezvaničan

sagovornik.

VOJVODIĆ

Kada je prošle godine smije-

njena rektorka Radmila Voj-

vodić, u znak podrške Ljumo-

vić, koji je tada bio ministar

kulture, podnio je ostavku. U

referatuzanjegov izboruzva-

nje redovnog profesora upra-

vose,međurecenzentimakoji

ga preporučuju za to zvanje,

nalazi Vojvodić. Ona je napi-

sala da na osnovu uvida u bi-

bliografskimaterijalinaosno-

vu sagledanih referenci,

ocjenuproducentskogiautor-

skog rada Ljumovića, njego-

vog umjetničkog, naučno-

istraživačkog, stručnog i

pedagoškog rada, sa velikim

zadovoljstvom prezentuje u

recenzentskommišljenju, od-

nosno preporučuje Vijeću Fa-

kulteta dramskih umjetnosti i

Senatuda bude izabranu aka-

demsko zvanje redovnog pro-

fesora.

I dr Milena Dragićević-Šešić,

koja je redovna profesorica

Fakulteta dramskih umetno-

sti u Beogradu, kao recenzent

je istakla da prema mjerilima

o uslovima i kriterijumima za

izbor u akademska zvanja

Ljumović ispunjava sve uslo-

ve za izbor u zvanje redovnog

profesoraudomenuumjetno-

sti.

I recenzent dr sc. Darko Lu-

kić, koji je redovni profesor

Akademijedramskeumjetno-

sti Sveučilišta u Zagrebu, ta-

kođejeurecenzijiistakaovaž-

n o s t L j u m o v i ć e v o g

stvaralaštva. Napisao je da u

popisu naučno-istraživačkih

radova smatra posebno zna-

čajnim naučno-istraživačke

radove ,,Redefinicija pozoriš-

nih politika – otklon od tradi-

cionalnih obrazaca i zona tu-

mačen j a “ , , ,Thea t re i n

Context: How to translate hi-

story of theatre into history of

great and small lives?“ i ,,Pro-

življavanje, osporavanje ikon-

stituisanjekulturneprodukci-

je i društvena promjena

– savremeni aspekti kulturne

politike uCrnoj Gori“.

- Na osnovu svega iznesenog,

utemeljeno na uvidu u kandi-

datovubiografijuspriloženim

radovima, a saglasno kriteriji-

ma navedenimumjerilima za

izbor u zvanje, procjenom

razmotrenih radova prema

navedenim kriterijima, te

utvrđivanjem kvalitativnog i

kvantitativnog omjera njiho-

vog ispunjavanja i zadovolja-

vanja, predlažem da se Lju-

mović izabere u akademsko

zvanje redovnog profesora za

oblast pozorišna produkcija

naFakultetudramskihumjet-

nosti UCG–naveo jeLukić.

N. ĐURĐEVAC

RektoratUCG

JankoLjumović

ikave

ampova

Marković i Rama ocijenili su juče da su narodi koji žive u

Crnoj Gori i Albaniji najveća vrijednost i jedna od najznačaj-

nijih spona dvije države.

Marković je podsjetio da Crna Gora i Albanija imaju duge

tradicionalone i dobre odnose i da nikad nijesu imale među-

sobne izazove i kon likte. Premijer je istakao da Crna Gora i

Albanija dijele zajedničke evroatlantske vrijednosti u okviru

NATO-a i zahvalio Albaniji na podršci Crnoj Gori da ostvari

taj nacionalni interes.

- Pripadamo i krugu evropskih vrijednosti. Crna Gora je

predvodnica tog procesa. Pri samom smo kraju otvaranja

pregovaračkih poglavlja i pripremamo se za fazu zatvaranja

tih poglavlja – rekao je on.

Marković je rekao da Albanija dobro napreduje u tompro-

cesu i poručio da Crna Gora ostaje otvorena da sa svojim

društvenim, političkim i institucionalnimpotencijalima

pomogne Albaniji u pregovaračkomprocesu.

Narodisunajveća

vrijednostdvijedržave

dski savjet

ospravosudnomsistemu

PROSLIJEDIĆEUSKOROPRIJEDLOG

SKUPŠTINI:

SaOdbora

Na pitanje odbornika Danijela

Živkovića na koji način bi kan-

didati unaprijedili oblast ocje-

njivanja sudija, advokat Samir

Mišerri je rekao da bi ocjenji-

vanje trebalo da se fokusira

isključivo na broj potvrđenih i

ukinutih odluka.

- Visok procenat potvrđenih

odluka govori o kvalitetu

rada sudije – smatra on.

Advokatica Rajka Nikčević-

Gazivoda nije bila saglasna sa

ovim stavom zbog toga što

nijesu svi predmeti, kako je

rekla, jednake važnosti, slože-

nosti i težine.

- Tako bismomogli doći do

vrlo nepravične ocjene – sma-

tra ona. Viši državni tužilac u

BijelomBolju Rifat Hadrović

kazao je da su kriterijumi za

ocjenjivanje sudija veoma

visoki, strogi, te da bi ih

možda trebalo pojednostaviti.

- Trebalo bi poraditi na tome

i ako budem član Sudskog

savjeta zalagaću se da ti kriteri-

jumi budu štomanje kompliko-

vani – najavio je on.

Potvrđeneodlukedabudujedinikriterijum

dove uCrnoj Gori.

-Upoznaosamsesadobrimsu-

dovima i dobrim sudijama, ali

isto tako i sa određenim lošim

sudijama i lošim efektima rada

igrantska kriza

da ćemo graditi kampove –

izričit je bio premijer.

Naglasio je da borba protiv

prekograničnog kriminala,

što god bilo njegovo izvorište,

pa makar i ilegalne migracije,

mora biti glavna tema službi

bezbjednosti.

ZAMJERKA

Rama je, s druge strane, rekao

da su postojale ponude da

dobiju ograde na poklon, ali je

poručio da je Albanija zemlja

sa velikom tradicijomprihvata

i zaštite izbjeglica. Albanija je,

kako je rekao, spremna da u

slučaju talasa migranata pre-

uzme teret i dio odgovornosti

u okviru evropskog projekta

kojim će se podijeliti teret.

- Onoliko kolikomožemo

objektivno i onoliko koliko

nampripada sa ljudske strane.

Nemožemo biti zemlja ograda

i zidova, ali ni heroji spasioci

bogatih zemalja, koje ponekad

tretirajumigrante kao toksični

otpad - poručio je Rama.

On je rekao da je Albanija

tokomgodine imala 15 puta

veću luktuaciju nego prošle

godine, navodeći da nije alar-

mirala niti kucala na vrata

Evrope po pomoć.

- U ovom trenutku smo

više Evropljani negomnogi

Evropljani. Mi smo u stalnom

kontaktu sa partnerima, a

Grčka i Italija su ostale same,

napustili su ih bogati iz Evro-

pe u ovomprocesu (migraci-

ja) - kazao je on.

Prema njegovim riječima,

Albanija u ovom trenutku

nema potrebe da postavlja

bilo kakve ograde ili diže

zidove.

- Sarađivaćemo i sarađujemo

sa Grčkom i Makedonijom,

kako bismo garantovali sta-

bilnost u našim zemljama, ali

ne treba zanemariti huma-

nizamna koji smo ponosni

– istakao je on.

I Rama je, takođe, kazao da

nema ništa od izjava zemalja

članica omogućnosti izgrad-

nje kampova na granicama.

- Nikada nećemo prihvatiti

da pravimo kampove da bi

se u Albaniju primili migranti

koje odbijaju bogate zemlje.

Nijesmo zemlja sa kojom

se može eksperimentisati –

poručio je on.

N. Đ.

određenihsudova–rekaojeon.

Bivši sudija Vrhovnog suda

SretenIvanovićpreciziraojeda

je 42 godine proveo u sudu, od

čega 40 efektivno kao sudija.

- Prošao sam Osnovni, Viši i

Vrhovni sud, ukomsam23 go-

dine bio sudija. Vezan sam za

sudstvo „pupčanomvrpcom“ i

nijesam se, van sudstva, bavio

drugimposlom– kazao je Iva-

nović.

Mirko Jovović ima 40 godina

stažaudržavnojupraviivjeru-

je da to znanjemože da dopri-

nese raduSavjeta.

Advokat Samir Mišerri rekao

je da ima šest godina staža u

sudijskomposlu, ali i 40 godi-

na radnog staža u različitim

oblastima.

Advokatica Rajka Vukčević-

Gazivoda istakla je da je sa sa-

mo 24 godine bila najmlađa

sutkinja uCrnoj Gori, navode-

ći potomda je radila u Sudu za

prekršaje u Tivtu, te 18 godina

u Osnovnom sudu u Kotoru, a

bila je i zamjenica zaštitnika

imovinsko-pravnih interesa.

AdvokaticaLjubinkaPopović-

Kustudićreklajedajeskoro30

godinabilasutkinja, doksepo-

sljednjih sedam godina bavi

advokaturom.

Bivši generalni sekretar Skup-

štine Milan Radović kazao je

da je njegovo radno iskustvo

utemeljeno, između ostalog,

na raduusudstvu, pa i krozan-

gažman u Zavodu za izvršenje

krivičnih sankcija.

ProfesoricanaPravnomfakul-

tetaUniverzitetaMediterandr

Vesna Ratković istakla je da

ima36godinaradnogiskustva,

od čega 20 godina uMinistar-

stvu pravde, a bila je i članica

Tužilačkog savjeta.

DonedavničlanTužilačkogsa-

vjeta Veselin Racković nagla-

sio je da je radnim iskustvom

isključivovezanzasudove, od-

nosnopravosuđe.

Viši državni tužilac u Bijelom

Polju Rifat Hadrović kazao je

da je 41 godinu u pravosuđu, a

prijavio se jer sa sjevera nema

kandidata.

J.B.