Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 4. jul 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Privrednici

CrneGore i Albanije snaž-

nomekonomskomsarad-

njom, zakojupostojedobri

uslovi, dodatno trebada

oplemeneodličneodnose

dvijudržava, kazao jepre-

mijerDuškoMarkovićna

poslovnomforumuprivred-

nikaovihdržava.

Forum je održan u Skadru na-

kon zajedničke sjednice vlada

CrneGore i Albanije.

Marković je pozvao albanske

investitore da iskoriste dina-

mičanposlovni ambijent uCr-

nojGori iostvaresvojeposlov-

ne interese.

- Pozivam vas da u bilo kom

trenutkuvašainteresovanjaza

ulaganja u Crnu Goru usmje-

rite ka našoj Ambasadi uTira-

ni, Ministarstvu vanjskih po-

slova, Agenciji za promociju

stranihulaganja,momkabine-

tu. Uvjeravamvas da ćeozbilj-

ni prijedlozi imati svu podrš-

kuinstitucijaiVlade–kazaoje

Marković i dodao da su na za-

jedničkoj sjednici vlada kon-

statovali visok nivo bilateral-

n i h odnos a , pos ebno u

kontekstu članstva dvije drža-

ve u NATO i procesu integra-

cija uEU. Istakao je da je Crna

Goraspremnadauovoj godini

pruži konkretnu podršku in-

stitucijamaAlbanijeuprocesu

pregovaranja sa EU, koji joj

predstoji.

- Razgovarali smo i o moguć-

nostima korišćenja pretpri-

stupnih fondovaEUza preko-

granične projekte, posebno

onih koji se odnose na kreira-

nje boljih infrastrukturnih,

institucionalnih, društvenih i

poslovnih veza između dvije

države. Već iduće sedmice će-

mo na samitu Berlinskog pro-

cesa, koji se9. i 10. julaodržava

U Skadru održan poslovni forumCrna Gora – Albanija

PremijerMarković tražiouklanjanje

necarinskihbarijera zavino i pivo

Sa foruma

Na forumu privrednika razgovaralo se i o jadransko-jonskom

putu.

- U evropskomdokumentu jadransko-jonsku cestu imamo kao

koridor koji je prioritetan i koji će inansirati EU. A on je ključno

važan i za Albaniju i za Crnu Goru - saopštio je Marković na pres

konferenciji u Skadru.

Premijer Albanije Edi Rama kazao je da se razgovaralo o e ika-

snijem korišćenju turističkih potencijala.

- Radićemo da bolje integrišemo ekonomske aktivnosti, koje

moraju da prate i podržavaju dalju transformaciju turizma -

dodao je Rama.

Jadransko-jonski

put finansiraEU

u Londonu, premijer Edi Ra-

ma i ja, sa kolegama iz ostalih

država Zapadnog Balkana i

EU, biti ponovo u prilici da se

snažno založimo za njihovu

realizaciju, svjesni značaja tih

projekata za privredu naših

zemalja – rekao jeMarković.

Ocijenio je da potencijali sa-

radnje nijesu ni izbliza iskori-

šteni.

-Unarednomperiodupotreb-

no je stvoriti dodatne predu-

slove za bolju saobraćajnu po-

v e z a n o s t i u b r z a n j e

prekogranične i carinske pro-

cedure. Predsjedniku Rami

sampreniopotrebuhitnogrje-

šavanja višegodišnjeg proble-

ma necarinskih barijera kod

izvoza crnogorskih vina i piva

u Albaniju, u duhu dobrosu-

sjedskih odnosa i članstva u

CEFTA i STO – rekao jeMar-

ković i podsjetio na moguć-

nost učešća naNATOtenderi-

mazajavnenabavke,kojusada

imaju i privrednici iz Crne

Gore.

- Ministarstvo odbrane je od

2010. dodijelilo160kompanij-

skih kodova, kodifikovalo 100

proizvoda, 60 za potrebe voj-

ske. Najveću korist od ovog

procesa za sada je imala na-

mjenska industrija, poljopri-

vreda, agencije koje pružaju

lučke i špediterske usluge, or-

ganizatori kongresnog turiz-

ma, softverske i druge firme.

Kodifikovane kompanije iz

ovih sektora treba da uspo-

stavljajutješnjusaradnjukori-

steći partnerstvo i savezništvo

uNATO– rekao je premijer.

M.P.M.

polija

umboru

Mještanin Rajko Batrićević

nekoliko godina vodi spor

sa Crkvenomopštinom

Kumbor oko parcele od

380 kvadrata, koju obuhva-

ta kamp „Šumadija“.

- Tu parcelu je 1963. godine

kupila moja baba kada je

došla iz Amerike od porodi-

ce Trojanović. Moj otac je sa

Turističkimdruštvom sklo-

pio ugovor koji je istekao, a

oni su ga prebacili na crkve-

ni odbor, koji sa mnomnije

nikada pravio ugovor. Ta

parcela do prije nekoliko

godina nije bila sporna, a

sada, nakon 50 godina,

tvrde da nije te veličine. Pet

godina traje sudsko porav-

nanje, a svi vještaci koji su

izlazili na teren tu parcelu

dovode u današnje granice

od 362 do 380 kvadrata

– tvrdi Batri-

ćević.

Spor

Jedan od vlasnika montažne kuće prof. dr Dragan Uskoković

kaže da se obraćao Mitropoliji smatrajući da je nerazumno

ljudima nakon 50 godina življenja u Kumboru u jednoj rečenici

reći da moraju i da „svoje kućice mogu ponijeti na leđima“.

Od 1975. godine u naselje dolazi i Igor Mojsilović iz Beograda,

koji kaže da je teško podnio činjenicu da mu je ovo posljednje

ljeto u Kumboru.

- Moj deda je ovo podigao 1965. godine. Emotivno sam vezan

za Kumbor, Novi i Crnu Goru. Znamda mi ne možemo da

budemo budućnost turizma u Crnoj Gori, ali način na koji se

ovo radi je, najblaže rečeno, loš – smatra Mojsilović.

Nijelijepo

zaizgradnjuturističkihsadrža-

ja visoke kategorije – kažu iz

Mitropolije i objašnjavajuda ih

jeMorskodobroobavijestiloda

treba da se uklone ku- ćice.

Tvrde da je Crkvena

opštinaKumbor po-

nudila zakupcima

druge lokacije za

izmještanje kućica, ali većina

nije bila zadovoljna ponuđe-

nimrješenjima.

- Ne vidimo da je zakupcima

učinjena nepravda. Za izuzet-

no nisku cijenu su koristili ze-

mljište, a dio je izdavao kućice

turistima. Ovdje se ne radi o

nesporazumu koji je moguće

prevazići dobrom voljomMi-

tropolije, već našom zakon-

skom obavezomda zemljište u

svom posjedu privedemo na-

mjeni u skladu sa planskimdo-

kumentima – obrazložili su iz

Mitropolije.

Ž.K.

Kursna

lista

USD

1.16390

JPY

128.86000

GBP

0.88650

CHF

1.15630

AUD

1.58250

CAD

1.53420

PODGORICA

Na Gene-

ralnoj skupštini Evropske

organizacije poreskih uprava

(IOTA), koja je održana u Bra-

tislavi, je ocijenjeno da digital-

na transformacija predstavlja

zahtjev koji poreske uprave

moraju ispuniti kako bi pratile

razvoj poslovnog okruženja.

- Digitalna transformacija

neophodna je radi e ikasnijeg

servisiranja poreskih obve-

znika, smanjenja troškova i

jačanja proaktivnog pristupa

poreskog organa - saopšte-

no je iz Poreske uprave, čija

delegacija je učestvovala na

skupštini.

- Više od 200 učesnika iz

poreskih uprava članica

IOTA-e, Evropske komisije,

MMF-a i ostalihmeđunarod-

nih organizacija imali su prili-

ku i da se upoznaju sa inova-

tivnimdigitalnim rješenjima,

kao i da razmijene saznanja,

iskustva i informacije u obla-

sti upotrebe informacionih

tehnologija - navedeno je u

saopštenju.

M.P.M.

Generalna skupština poreskih uprava održana u Bratislavi

Digitalizacijaneophodna

PODGORICA

Adiko banka

je imenovala Miloša Miketića

i Rada Bajića za nove članove

uprave. Miketić je imenovan na

poziciju izvršnog direktora za

komercijalne poslove nakon

četiri godine rukovođenja

poslovima prodaje za građane

i preduzeća. Bajić je imenovan

na poziciju izvršnog direktora

za poslove upravljanja rizicima i

inansije.

M.P.M.

PODGORICA

Na Montene-

groberzi je juče prodato 122.939

akcija poslovno-logističkog cen-

tra ,,Morača“ za 295.000 eura.

Cijena po akciji je bila 2,4 eura.

Ovaj centar ima oko 2,6miliona

akcija. Prodato je i 234.813 akcija

Crnogorskog elektroprenosnog

sistema za 134.000 eura. Cijena

po akciji je bila 57 centi. Kom-

panija ima ukupno 47,3 miliona

akcija.

M.P.M.

Zaakcije

„Morače“ i

Prenosa429

hiljada

Adiko banka

Miketić i Bajić

novi članovi

uprave

PODGORICA

Država Crna Gora

poslije pravosnažnosti presude

suda u Strazburu neće moći da

izbjegne plaćanje nematerijal-

ne štete kompaniji Kips, čiji je

većinski vlasnik Risto Drekalović,

saopštio je punomoćnik ove

podgoričke kompanije advokat

Predrag Savić. On tvrdi da je sud u

Strazburu utvrdio da postoji uzroč-

no-posljedična veza između krše-

nja prava na pravično suđenje,

na imovinu i na djelotvorni lijek

i nastale štete, ali da tačan iznos

nije spreman za donošenje odluke.

- Ovo ističemo povodomneistini-

tih izjava crnogorske zastupnice

na sudu u Strazburu Valentine

Pavličić u pojedinimmedijima

da Evropski sud nije odlučivao o

osnovanosti zahtjeva za nakna-

dumaterijalne štete i iznosu od

30,7 miliona eura – saopštio je

Savić. Prema njegovim riječima,

Evropski sud uvijek forsira mirno

rješavanje spora, a ukoliko do

njega ne dođe predsjednik vijeća

može da nastavi postupak utvrđi-

vanja visine štete.

- Amoji klijenti su već predali

sudu nepobitne dokaze o visini

štete – poručio je Savić.

S. P.

Advokat Kipsa Predrag Savić traži

Državadaplati štetu

RajkoBatrićević