Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 4. jul 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Ministarstvo

održivog razvojaponovo je

odbilozahtjevkotorske

kompanijeGradnja invest za

izdavanje građevinskedo-

zvole za izgradnjuhotela sa

četiri zvjezdice, savilamau

kotorskomnaseljuPrčanj.

Zahtjev je odbijen zato što in-

vestitor nije imao saglasnost

svih vlasnika zemljišta obu-

hvaćenog urbanističkom par-

celomna kojoj je trebalo da se

gradi hotel, kao i zbog toga što

se dopunom odluke o izradi

prostornog plana posebne na-

mjene za obalno područje za-

branjuje građenje u granica-

ma prirodnog i kulturno

-istorijskog područja Kotora,

upisanog na listu UNESKO-a.

Objekat je trebao da se gradi

na urbanističkoj parceli 33 u

zahvatulokalnestudijelokaci-

jeGlavati –Prčanj.

Ministarstvo je i 11.maja proš-

legodineodbilozahtjevkotor-

ske kompanije, ali je Upravni

sud23.martaovegodineponi-

štio to rješenje i vratio pred-

met na ponovni postupak. U

presudi je navedeno da obra-

zloženje osporenog rješenja

nije sačinjeno u skladu sa čla-

nom 203 Zakona o opštem

upravnom postupku, budući

da su razlozimeđusobnokon-

tradiktorni, nejasni i nerazu-

mljivi, pa ne upućuju na odlu-

ku iz dispozitiva, a što je bitna

povreda pravila postupka.

U rješenjuMinistarstva se na-

vodi da Gradnja invest nije uz

zahtjev podnijela dokaze za

izdavanje građevinske dozvo-

le, propisane članom93Zako-

na o uređenju prostora i iz-

gradnji, kao i saglasnost svih

vlasnika građevinskog zemlji-

šta obuhvaćenog urbanistič-

kom parcelom, za dio kata-

starske parcele 1055 KO

Prčanj I, budući da taj dio ur-

banističke parcele utiče na

fukcionalnost i pristup objek-

tima.

Navode i daGradnja invest ni-

jemogla dobiti dozvolu i zbog

toga što je 15. aprila prošle go-

dine stupila na snagu dopuna

odluke o izradi prostornog

plana posebne namjene za

obalno područje, kojom se za-

branjuje gradnja u granicama

prirodnog i kulturno-istorij-

skog područja Kotora, upisa-

nog 1979. godine na listu svjet-

skebaštineUNESKO-a.Protiv

ovog rješenja ponovomože da

se povede upravni spor.

Izvršni direktorGradnja inve-

sta je Radislav Babić, koji je i

osnivač firme saGinomBabić.

S. P.

Ponovo odbijen zahtjev Gradnja investa za izgradnju rizorta u

kotorskomnaselju

Nedajudozvoluzavileu

PrčanjuzbogUNESKO-a

HERCEGNOVI

Kompanija

,,Carine“ČedaPopovića i

CrkvenaopštinaKumbor

Mitropolije crnogorsko-pri-

morske gradehotel namje-

stu sadašnjegvikendnaselja

Šumadija. Taj placoddvije

hiljadekvadrata, uvlasniš-

tvuCOKumbor, graniči sa

parcelom ,,Carina“, pa su

vlasnici zemljištapotpisali

ugovor ozajedničkoj izgrad-

nji i zakupu teparcele.

Ta je vijest neprijatno iznena-

dila vlasnike kamp kućica, od

kojih većina već pet decenija

iznajmljuje zemljište Mitro-

polije. Nenad Sikimić iz Beo-

grada kaže da je njegova baka

kupila kamp kućicu još 1969.

godine.

RENTA

- Četiri generacije naše po-

rodice su ovdje boravile dio

godine. Uvijek smo znali da

jeovovlasništvocrkve, zna-

li smo i da postoji moguć-

nost da se ovdje grade hote-

li, ali smo se ponadali da ovo

može da potraje kada smo

2003. dobili zahtjev da uredi-

mo, odnosno unificiramo na-

selje – kaže Sikimić i objašnja-

va da su u decembru prošle

godine dobili obavještenje da

za 30 dana moraju iseliti i ra-

ščistiti teren, uz prijetnju da

će, ukoliko to ne uradimo, oni

srušiti kuću i naplatiti troško-

ve.

- Nijesmo mi ovdje ilegalci, tu

smopetdecenija,plaćamotak-

se, sve obaveze i sada nas neko

tretira kao ološ. Od tada je rok

za iseljenje mijenjan nekoliko

puta i sada nezvanično sazna-

jemodajeto15.jul.Sviplanira-

mo svoj život, planirali smo i

ovoljeto,moglisunamrokdati

do početka građevinske sezo-

ne – kazao je Sikimić, smatra-

jući da suzaslužili, poslije toli-

ko decen i j a , „pr i s t o j an

razvod“, odnosno da im se ne-

kozvaničnoobrati ida imseda

dovoljno vremena da se orga-

nizuju i isele. Kaže da će do 15.

jula biti u Kumboru i da se ni-

kada višenećevratiti uHerceg

Novi i CrnuGoru.

Iz Mitropolije crnogorsko-

primorske suobjasnili daveći-

na zakupaca ima parcele od

60-70kvadrata, samontažnim

kućicamapovršineod 15do20

Do 15. julamora da se ukloni kamp „Šumadija“

„Carine“ iMitr

gradehotel u

Dosadašnji zakupci parcela Crkvene opštine

kažu da su očekivali ,,pristojan razvod“, iz

Mitropolije tvrde da jeMorsko dobro tražilo da

se uklone kućice, a iz ,,Carina“ najavljuju da će

hotel biti završen do narednog ljeta

Čedo Popović kaže za Pobjedu da ne planira izgradnju hotela

kategorije četiri plus zvjezdica sa 200 soba.

- Sa pripremnim radovima bi počeli odmah po iseljenju dosa-

dašnjih zakupaca jer samod opštine tražio dozvolu za gradnju

tokom sezone – rekao je Popović i objasnio da je planirao da

hotel narednog ljeta primi goste.

- Zakupci su u novembru prošle godine obaviješteni da ugovo-

ri neće biti obnovljeni. Dugogodišnji ugovor za zakup smo pot-

pisali mi, a rokove za iseljenje smo pomjerali tri puta – objasnio

je Popović.

Popović:

Tražilismo

dozvoluzagradnjuusezoni

kvadrata, a zakup su plaćali

300 eura godišnje. Ugovori sa

zakupcima su produžavani na

različite periode, a ugovor iz

2004,kojije predviđaorenovi-

ranje dotrajalih kamp kućica,

produžen je na deset godina.

Tvrdedanijebionjihovhirveć

zahtjev opštine da se uredi

prostor na pjeni odmora.

UGOVORI

-Uposljednje tri dočetiri godi-

ne ugovori su produžavani na

po godinu-dvije, jer jeCrkvena

opština već duže imala najavu

od nadležnih da je prostornim

planom taj prostor namijenjen

PODGORICA

Predsjednik

SavjetaAgencije zanadzor

osiguranjaBrankoVujović

kazao je jučeuparlamentu

da seovihdanaočekuje iz-

vještaj ouzrocimapožara

koji je izbio30. aprilau fabri-

cimesne industrije

,,Franca“uBije-

lomPolju, što je

neophodan

uslovdabi

društva za

osigu-

ranje ispunila svojeobaveze.

Parlament je juče završio ra-

spravu o finansijskom iskazu i

raduAgencijezanadzorosigu-

ranjazaprošlugodinu,okojem

će se naknadno izjasniti.

Vujović je kazao da firma

,,Franca“ ima tri polise kod

Lovćenosiguranja.

- Do sada su procijenili štetu u

građevinskimobjektima,opre-

mi i zalihama. Pošto je sve reo-

sigurano,napotezusureosigu-

ravači da naprave svoju

procjenu. Ne možemo

sada licitirati koliko će

štete biti pokriveno.

Maksimalno osigu-

ranje je devetmi-

liona. Šteta će

vjerovatno biti

manja, ali će-

mo vidjeti kako

će biti kroz ko-

načne izvje-

štajeoprocjeni - kazao jeVujo-

vić.

Podsjetio je da su tri smrtno

stradala radnika na trasi auto-

puta takođe bili osigurani i da

su obaveze ispunjene za dvoji-

cu, a za trećeg je postupak u

toku.

Kazao je da se mora povećati

osiguranje, naročito životno u

CrnojGori i najavionovi zakon

oobaveznomosiguranjuusao-

braćaju.

Filip Vuković (DPS) smatra da

bi nekoodnezaposlenih ili stu-

denata trebalo i da građanima

neposrednonudiuslugeosigu-

ranja jer većina nema dovoljno

informacija o tome. Promociju

od domaćinstva do domaćin-

stvapredložio jeBrankoRadu-

lović (DF).

Parlament je juče završio i

raspravu o izvještaju o radu

EKIP-a.

M.P.M.

Branko Vujović u parlamentu najavio da se ovih dana očekuje

izvještaj o uzrocima požara umesnoj industriji

„Franca“ ima tri polise

kodLovćenosiguranja

PODGORICA

Kroz oba aerodroma je u prvih

šest mjeseci prošlo 910.000 putnika, 120.000 više

u odnosu na isti prošlogodišnji period, saopšteno

je iz kompanije Aerodromi Crne Gore. Na pod-

goričkom aerodromu opsluženo je pola miliona

putnika, a na tivatskom410.000. Navodi se da se,

prema najavama, milioniti putnik na aerodromu

Tivat očekuje u avgustu, a na podgoričkomna

jesen.

S. P.

Rast saobraćaja na aerodromima

Zapolagodine910.000putnika

TIVAT

Hotelska grupa Inter-

kontinental (IHG) jepotvrdila

preuzimanjevećinskogpaketa

akcijahotelskog lanca

,,Ridžent hotels&resorts“.

Shodno detaljnoj objavi iz marta

2018. godine, namjera IHG-a je

da dugoročno razvija ,,Ridžent“

brend te da od postojećih šest

preraste u grupu sa 40 hotela u

ključnim metropolama i rizort

lokacijama.

IHG je globalna organizacija sa

širokim portfoliom hotelskih

brendova, uključujući InterCon-

tinental hotels & resorts, Kimp-

ton hotels & restaurants, hotel

,,Indigo“, Even hotels, Hualuxe

hotels & resorts, Crowne Plaza

hotels&resorts,Holidayinn,Ho-

liday Inn Express, Holiday Inn

Club Vacations, Holiday Inn re-

sort, Avid hotels, Staybridge Sui-

tes and Candlewood Suites.

Iznajmljuju, upravljaju ili posje-

duju 5.300 hotela i 800.000 soba

u 100 država, sa 1.700 hotela u

najavi ili izgradnji. Zapošljavaju

375.000 ljudi.

S.K.

Interkontinental većinski vlasnik hotelskog lanca „Ridžent“

Tivatski hotel preuzeo IHG

Hotel ,,Ridžent“

BrankoVujović

AerodromTivat

Kamp ,,Šumadija“

NenadSikimić

Prčanj