Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 4. jul 2018.

Politika

PODGORICA

-Opozicijani

nakondebaklanapredsjed-

ničkimi lokalnimizborima

nema jedinstven stavo struk-

turi i tajmingu formiranja

skupštinskog radnog tijela

kojebi sebavilo izbornimre-

formamauCrnoj Gori.

Bečićev i Abazovićev Plan iz-

bornih reformi, koji predviđa

formiranje ad hoc radnog tijela

koje bi se osim izbornih refor-

mi bavilo i medijskim zakoni-

ma, Sudskim savjetom kao i

Javnim servisom, osimDemo-

krata i Ure podržao je još SDP,

dok je Demokratski front izri-

čitoprotiv.

Predsjednik Demokratske na-

rodne partije i jedan od lidera

Demokratskog fronta Milan

Knežević saopštio je tokom

skupštinskog zasijedanja da

DF neće učestvovati u radu tog

tijela, jer iza njegovog formira-

nja, kako tvrdi, stoji američka

ambasada.

REDOVNOTIJELO

U izjavi za PobjeduKnežević je

kazaodasezalažezaformiranje

redovnog skupštinskog radnog

tijela, koje bi se, kao u prethod-

nimslučajevima,baviloisključi-

vo izbornimreformama.

- Takvo radno tijelo bi bilo for-

mirano na jesen jer nijesu u

skorijevrijemepredviđenivan-

redni izbori - rekao je Kneže-

vić. StavKneževića je suprotan

stavu Demokrata i Ure, koji se

zalažu za hitno formiranje tog

privremenog skupštinskog ti-

jela.

Jedan od lidera DF-a je poja-

snio i da se zalaže za potpuno

drugačiju strukturu od one ko-

ju su predložili Bečić i Abazo-

vićnavodeći da jeprotivučešća

civilnog sektora u radu radne

grupe.

- Zalažemo se za paritetan

principshodnobrojuosvojenih

mandata i tražimo mjesto ko-

predsjednika radne grupe.

Osim toga, izričito smo protiv

da namnevladine organizacije

pišu izborne zakone - rekao je

Knežević.

PRINCIP

Demokratska Crna Gora je u

svom planu navela da bi odbor

trebalo da ima 14 članova - šest

bi bilo imenovano na prijedlog

parlamentarnevećine,petopo-

zicije, a dva nevladinih organi-

zacija koje su ostvarile javnu

prepoznatljivost u oblasti iz-

bornog procesa, objavljivale

stručne radove i studije na te-

mu izbornog procesa, te uče-

stvovale udomaćemimeđuna-

rodnommonitoringu izbornog

procesa.

Objašnjeno je da, ako je broj

klubova parlamentarne većine

ili parlamentarne opozicije

manji od broja članova odbora

koji impripadaju, kandidatedo

pripadajućeg broja predlaže

klubposlanikasanajvećimbro-

jem članova kluba, uz poštova-

nje principa da nijedan klub

poslanikanemožeimativišeod

tri člana odbora.

Kako je navedeno, između

ostalog, odbor će raditi u cilju

unapređenjaizbornogprocesa,

slobode medija i stvaranja slo-

bodnog izbornog ambijenta.

Zadatak odbora je, precizirano

je, da nađe prijedlog održivih

rješenja u vezi sa izborom čla-

nova Sudskog savjeta iz redova

uglednih pravnika, da definiše

prijedlog novih zakonskih rje-

šenjauvezi sanačinomizbora i

izborom članova Savjeta

RTCG, koji će biti nominovani

u parlamentu, da definiše pri-

jedloge rješenja za implemen-

taciju svih preporuka OEBS-

ODIHR-a u cilju povećanja

transparentnosti i profesiona-

lizma institucija koje su uklju-

čeneuizborniproces (posebno

DIKiASK), kakobi sepovećalo

povjerenje javnosti.

To uključuje izmjene zakona o

izboru odbornika i poslanika,

biračkom spisku, finansiranju

političkih subjekata i izbornih

kampanja i registrima prebiva-

lišta i boravišta.

DPSzajednosaDemokratamai

Urom nema neophodnu dvo-

trećinsku većinu za izmjenu

izbornihzakona.

N.ZEČEVIĆ

PODGORICA

-Demokratski

front i Socijalističkanarodna

partijakoji suna lokalnimiz-

borimauPodgorici nastupili

ukoaliciji, potrošili suzapo-

trebe izbornekampanje sko-

ro70.000eura, tačnije68.978

eura, ali dio troškovanijepla-

ćen, pakoalicijaduguje još

38.700eura.

PodaciAgencijezasprečavanje

korupcije pokazuju da je koali-

cija „Sve zamoj gradDF - SNP“

najviše novca izdvojila za me-

dijskopredstavljanjeito23.030

eura, ali dokumenti ASK-a po-

kazuju da ove usluge koalicija i

dalje nije platila.

Za bilborde kompaniji „DOO

Đoković“ ove partije duguju

10.648 eura, Televiziji Vijesti

5.656 eura, Televiziji IN4S

4.722 eura, a Radio Titogradu i

DRSukupno 2.000 eura.

DF i SNP takođe nijesu platile

ni troškove za predizbornu

kampanju koji su iznosili 7.588

eura, odčega suskupovi koštali

4.503 eura, a dvije konvencije

3.534 eura. Koalicija koju je

predvodio Slaven Radunović

ostala je dužna i za troškove za

izradureklamnihspotova ima-

terijala i to 7.750 eura.

Režijski i troškovi opšte admi-

nistracije koštali su koaliciju

2.262 eura, od čega je veći dio

plaćen, a za troškove reprezen-

tacije duguju nešto više od 300

eura, dok su za prevoz i gorivo

izdvojili 965 eura.

Za sve „ostale“ troškove izbor-

ne kampanje DF i SNP su po-

trošili 25.927 eura, od čega naj-

više na dnevnice za raznošenje

propagandnogmaterijala i obi-

laske mjesnih odbora po put-

nimnalozima.

Kad su u pitanju prihodi od fi-

zičkih lica, partije su sakupile

2.600 eura. Najviše je donirao

nosilac liste Slaven Radunović

500 eura, dok su po 200 eura

donirali poslanici Marina Jo-

čić, AndrijaMandić, VeljkoVa-

siljević, Branko Radulović,

Strahinja Bulajić, Branka Boš-

njak,NebojšaMedojević,Budi-

mir Aleksić i Milutin Đukano-

vić. Na spisku nema nikog iz

SNP-a iako suzajednonastupi-

li na lokalnim izborima u glav-

nomgradu.

Kampanjasedijelomfinansira-

la, pokazuju podaci, i iz kredita

i zajmova. Tako je Nova srpska

demokratija pozajmila 10.000

eura, Socijalistička narodna

partija 5.000 eura, Pokret za

promjene 9.000 eura, a Demo-

kratska narodna partija 8.000

eura, ukupno 32.000 eura.

Koalicija DF – SNP osvojila je

na izborima u Podgorici 12,3

odsto glasova, odnosno osam

mandata.

J.ĐURIŠIĆ

Opozicija bez jedinstvenog stava o strukturi i tajmingu formiranja

parlamentarnog tijela koje će se baviti izbornim reformama

Demokrateu

klin, DFuploču

Demokratska Crna Gora je u svomPlanu izbornih

reformi navela da bi odbor trebalo da ima 14 članova

- šest bi bilo imenovano na prijedlog parlamentarne

većine, pet opozicije, a dva nevladinih organizacija

koje su ostvarile javnu prepoznatljivost u oblasti

izbornog procesa, objavljivale stručne radove i studije

na temu izbornog procesa, te učestvovale u domaćem

i međunarodnommonitoringu izbornog procesa

Prema saznanjima Pobjede, kao veoma sporna odredba

ocijenjen je prijedlog da privremeni skupštinski odbor za

izborne reforme odlučuje dvotrećinskom većinom svih

članova, s timda mora biti ispunjen i uslov da za prijedlog

glasa i većina svih članova odbora iz parlamentarne većine i

većina svih članova iz parlamentarne opozicije.

- Takva odredba bi bila uvod u blokadu rada. Teško je povje-

rovati da je moguć tako visok stepen saglasnosti između

vlasti i opozicije - rekao je izvor Pobjede iz vrha DF-a.

Zahtjevzadvotrećinsku

većinujeuvodublokadu

Front i SNPostali dužni 38.700eura

Podaci ASK-a o nansiranju kampanje za lokalne izbore u Podgorici

Uh, pomalo rogobatan naslov. Ali, ako je Garsija Markes

jednoj svojoj čudesnoj knjizi mogao dati naslov „Nevje-

rovatna i tužna istorija nevine Erendire i njene bezdušne

babe“, ni ovaj naslov ne izgleda loše. Još kad bih umio

prizvati nešto od njegovog „magičnog realizma“ jer ne

vidim kojim bi se drugim stilommogao opisati crnogorski

politički, kadrovski i, naravno, moralni „vulgarni nadreali-

zam“.

Pođimo od gospođe Snežane Matijević, predsjednice

opštine Tivat. Zanemarimo njenu rastrošnost, nepotizam

i uobičajene DPS kadrovske egzibicije i koncentrišimo se

na njeno odbijanje da potpiše Ugovor kojim bi se Porto

Montenegru otpisao dug od cca. 5,5 miliona eura na ime

komunalija. Prethodno je - baš uz njenu saglasnost - na

dnevni red lokalne Skupštine stavljen prijedlog odluke

o potpisivanju pomenutog ugovora. Čak je i agitovala

među kolegama u vladajućoj koaliciji da se to izglasa, što

se i dogodilo na zasijedanju Skupštine.

E, onda kreće nadrealizam kakvog ni u Markesovom

Makondu nema. Iznenada, kao slučajno, izađe članak

„renomiranog“ ekonomskog, pravnog i investicijskog

eksperta, inače dopisnika sokratovskog glasila „Vijesti“,

u kojem ovu rabotu on, kao vrhovni arbitar, proglašava

nezakonitom i, po interese grada Tivta, štetnom. Prene-

ražena Snežana odbija da potpiše Ugovor, sve dok ne

dobije odgovor Državnog tužilaštva o zakonitosti ovoga

posla. U međuvremenu, optužbe o nezakonitosti se

pojačaju u TV emisiji „Načisto“ u kojoj su umovali strašni

provincijski eksperti razigravani verbalnim pasovima

voditelja, pa Sneška toliko šizne da više ni nakon stava

Državnog tužilaštva - „da u rečenom slučaju nema osno-

va za gonjenje po službenoj dužnosti“ - neće da potpiše

Ugovor.

Odmah je opozicija i bratski NVO sektor proglase uzorom

i heroinom. Ja, opet, smatram da Snežana misli da će

neko iz Vlade dobiti proviziju od Porta za ovih 5,5 miliona

pa želi i ona procenat. Jer nije ona samo barbika nego i

vršilac najviše izvršne funkcije u Tivtu i zna kako te stvari

idu, pa prolongiranjem potpisivanja samo podiže cijenu.

Nikada konkretno nije rekla u čemu je problem u Ugovo-

ru, a morala bi da zna. Jeste ona je dentist, ali valjda ima

savjetnike i stručnjake. No, preigrala je, pa je krenula inici-

jativa za njenu smjenu. Ona se prvo nećkala i ,,Vijestima“

svečano obećala da nikad neće podnijeti ostavku, pa neka

je, ako smiju, razriješe. Pet dana poslije, blažena Snežana

podnese ostavku, po ,,slobodnoj volji“?! I, veli, ostaće pri-

vržena politici DPS-a, koju u Tivtu nije htjela da sprovodi.

Cijela će nam ova otužna dogodovština ostati nejasna.

Nesretni DPS i Vlada nemaju suvislog pravnika ili ekono-

mistu da javnosti iznese i objasni istinu. Doduše, oni čim

imaju dva-tri glasa više pa mogu da izglasaju što im je po

volji ne nalaze za potrebno da ikome išta objašnjavaju.

Nije pomogao ni premijer koji reče da, ,,ako neko inve-

stira 500 miliona, valjda mu možemo oprostiti 5 miliona

komunalija“?! Tivatski magični realizam, što li je?

Ali, ne i jedini. Ima te magije i u kontinentalnom dijelu.

Nakon ijaska bojkota parlamenta i povratka dijela opozi-

cije u skupštinske klupe, po principu „Lesi se vraća kući“,

Bečić i Abazović odluče da se vrate, ali uz fanfare i slavu

nesalomljivih pobjednika i vizionara. I još odluče da se svi

oni propali opozicioni zahtjevi moraju prihvatiti, a - pošto

u Skupštini nemaju većinu - odluče da formiraju ad hoc

skupštinski odbor sastavljen od šest opozicionih, šest vla-

dajućih članova i dva NVO blažena pravednika. Da bi imali

većinu u parlamentu mimo izborne volje građana! Sačinili

su i poslovnik i pravila izglasavanja i izmislili nepodijelje-

nu podršku EU predstavnika njihovoj inicijativi. Meni ovo

liči na formiranje „Skupštine u sjenci“ u kojoj odnos snaga

nema velike veze sa izbornim rezultatima. Nakon ovoga

za očekivati je i ad hoc „Ustav u sjenci“.

A prijedlog je glup, jednostran i nezakonit. Dakle: napra-

vite ad hoc grupu, a ne odbor; odbor je skupštinsko tijelo

i u njega možete samo ako se vratite u klupe. Pa onda

raspravljate na grupi, predlažite, dogovarajte se do mile

volje. Ako se uspijete usaglasiti, iznesite prijedlog u Skup-

štini na usvajanje, jer se samo tu zakonito glasa o stvarima

koje su predmet toga dogovora. Ako ne, raziđite se u miru

i smišljajte novi pokušaj. Sve drugo je gubljenje vremena,

izvrdavanje ustavnih okvira i, kako bi mi stari rekli, čisti

voluntarizam.

Samo DPS-u, čiji funkcioneri i pametari očito ne govore

engleski, možete proturati priču o nepodijeljenoj EU

podršci za parlamentarni odbor. A i ako imate tajnu EU

podršku u okviru političkog paket aranžmana opozicije,

koncerna „Vijesti“ i NVO sektora, predlažem da vas oni

kao uspješne krizne menadžere povuku u EU. Da ih spasi-

te, jer tamo sve puca po šavovima.

Komentar

TivatskaSnežana i

šest adhokpatuljaka

Piše:

MiloradPUSTAHIJA

MilanKnežević

DritanAbazović

AleksaBečić

SlavenRadunović