Table of Contents Table of Contents
Previous Page  24 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 48 Next Page
Page Background

24

Pobjeda

Srijeda, 4. jul 2018.

Oglasi i obavještenja

Na osnovu člana 36, stav 1 Pravilnika o uređivanju

postupaka nabavki roba, usluga i radova u Hotelskoj

grupi „Budvanska rivijera” (Broj 02-4884/2 od

19.09.2017. godine) naručilac Hotelska grupa

„Budvanska rivijera” a.d. Budva, Trg Slobode 1, Budva,

oglašava

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

Roba – Kancelarijski materija

l, po partijama ukupne

procijenjene vrijednosti sa PDV-om

17.000,00 €

.

Tenderska dokumentacija broj

04/1-3857

objavljena je

na web adresi

www.hgbudvanskarivijera.com,

dana

02.07.2018 godine

. Lice za davanje informacija

Vladimir Janjušević

, telefon:

033/452-831

,

email:

[email protected]

.

Na osnovu člana Zakona o javnim nabavkama član 62.

(Sl.list CG, br.42/11 , 57/14,28/15,42/17) Naručilac

„Sportski objekti“ doo – Ul.19.Decembar br.12 ,

Podgorica objavljuje

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Sredstva za održavanje higijene objekata

Naručioca

procijenjene vrijednosti 16.000,00 eura sa PDV-om.

Tenderska dokumentacija br.10/OP/18 objavljena je na

Portalu

www.ujn.gov.me

dana 03.07.2018. godine. Lice

za davanje informacija Smiljana Damjanović 020 244

326, e-mail.

[email protected]

Na osnovu člana Zakona o javnim nabavkama član 62.

(Sl.list CG, br.42/11 , 57/14,28/15,42/17) Naručilac

„Sportski objekti“ doo – Ul.19.Decembar br.12 ,

Podgorica objavljuje

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Goriva (benzin, dizel i lož ulje)

procijenjene vrijednosti 35.000,00 eura sa PDV-om.

Tenderska dokumentacija br.11/OP/18 objavljena je na

Portalu

www.ujn.gov.me

dana 03.07.2018. godine. Lice

za davanje informacija Smiljana Damjanović 020 244

326, e-mail.

[email protected]

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnnim nabavkama ( „Službeni

list CG“,br.42/11 i 57/14 28/15 i 42/17 ) naručilac Uprava za

imovinu,Podgorica,Ul.Jovana Tomaševića broj 2 oglašava:

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Uprava za imovinu pokreće otvoreni postupak objedinjene javne

nabavke za nabavku roba -kancelarijskog materijala za potrebe

državnih organa, po partijama, uz primjenu okvirnog sporazuma, na

period od dvije godine, i to:

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo finansija, Ministarstvo

prosvjete, Ministarstvo nauke, Ministarstvo kulture, Ministarstvo

ekonomije, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo

poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo za

ljudska i manjinska prava, Ministarstvo rada i socijalnog staranja,

Ministarstvo sporta, Uprava za inspekcijske poslove, Uprava za

ugljovodonike, Sekretarijat za zakonodavstvo, Zavod za statistiku,

Zavod za hidrometerologiju i seizmologiju, Zavod za školstvo, Zavod

za metrologiju, Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu, Državni arhiv CG.

Ukupnaprocijenjenavrijednosti zavrijeme tajanjaOkvirnogsporazuma

za period od dvije godine iznosi 1.447.474,66 € sa uračunatim PDV-

om . Procijenjena vrijednost predmeta objedinjene javne nabavke za

prvu godinu primjene okvirnog sporazuma iznosi 723.737,33 € sa

uračunatim PDV-om.Tenderska dokumentacija br 60 -0201/5686

objavljena je na Portalu javnih nabavki na adresi

www.ujn.gov.me.

Dana 02.07.2018.godine. Lice za davanje informacija Bajko Vučićević

br.tel. 067 212 686 ,e-mail

[email protected]

.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnnim

nabavkama ( „Službeni list CG“,br.42/11 i 57/14 28/15 i

42/17 ) naručilac Uprava za imovinu,Podgorica,Ul.

Jovana Tomaševića broj 2 oglašava:

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Uprava za imovinu pokreće otvoreni postupak javne

nabavke za nabavku radova- Adaptacija krovnog

pokrivača nadstrešnice na graničnom prelazu Debeli

Brijeg ,ukupne procijenjene vrijednosti sa uračunatim

PDV-om

68.500,00 €

za period od jedne godine .

Tenderska dokumentacija br 54-0201/5691 objavljena

je na Portalu javnih nabavki na adresi

www.ujn.gov.me

.

Dana 02.07.2018.godine. Lice za davanje informacija

Bajko Vučićević br.tel. 067 212 686,

e-mail

[email protected]

.

OPŠTINA NIKŠIĆ

SEKRETARIJAT ZAUREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU

ŽIVOTNE SREDINE

Na osnovu člana 12 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu

(“Sl. list RCG”, br. 80/05, “Sl. list Crne Gore”, br. 40/10, 73/10, 40/11,

27/13 i 52/16) Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je

IM ,,GORANOVIĆ“ D.O.O. NIKŠIĊ

kao nosilac projekta podnijelo

Zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za

projekat

dogradnja novih objekata (I i II) za preradu mesa, namjene

prijem i skladištenje sirovine, skladištenje repromaterijala i

sanitarni prostori

, na katastarskoj parceli broj 882/5 i 882/15 KO

Straševina, Opština Nikšić.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u

sadržinu podnijetog zahtjeva te priloženu propisanu dokumentaciju u

prostorijama

Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne

sredine - Sektora za zaštitu životne sredine

(Zgrada Opštine Nikšić,

VIII sprat, kancelarija br.3), u roku od pet dana od dana objavljivanja

ovog obavještenja, odnosno da u istom roku može dostaviti mišljenja,

primjedbe i predloge, u vezi sa istim, u pisanoj formi ovom Sekretarijatu

kao nadležnom organu, na adresu Sekretarijata - Opština Nikšić,

Njegoševa 18.

Na osnovu člana 62, stav 1Zakona o javnimnabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

naručilac Pošta Crne Gore AD Podgorica ul.Slobode

br.1,oglašava

OBAVJEŠTENJE O OGLAŠAVANJU

POSTUPKAJAVNE NABAVKE

Nabavka usluga odrzavanjamreznog HW/SW i storage

sistema 2and level support, ukupne procijenjene

vrijednosti sa PDV-om 30.000,00 €. Tenderska

dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke

broj: 08030-6886/4 -16/18, objavljena je na Portalu

javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana:

03.07.2018.godine. Lice za davanje informacija,

Službenik za javne nabavke Stanka Pejović, telefon:

020/403-943, e-mail

[email protected]

.